VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  26/2013 | Částka:  12/2013
4.2.2013

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

26

VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2013,
kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků
na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., záko-na č. 222/2006 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb., vyhlášky č. 220/2010 Sb., vyhlášky č. 362/2011 Sb. a vyhlášky č. 244/2012 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje věta: ˙Prováděcí směrnice Komise 2012/21/EU ze dne 2. srpna 2012, kterou se pro účely přizpůsobení se technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostřed-ků.˙.

2. V příloze č. 2 se doplňuje položka pod referenčním číslem č. 1373, která zní:

˙1373. N-(2-nitro-4-aminofenyl)-allylamin (HC Red No 16) a jeho soli (CAS 160219-76-1).˙.

3. V příloze č. 3 části 1 položka č. 16 zní:
4. V příloze č. 3 části 1 položka č. 22
zní:
5. V příloze č. 3 části 1 se doplňují položky č. 253 až 278, které
znějí:
6. V příloze č. 3 části 2 se položky s referenčními čísly č. 10 a č. 50
zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.
Ministr:


doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.