VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

Sbírka:  406/2015 | Částka:  167/2015
28.12.2015

Derogace

Novelizuje: 415/2012

406

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší:
Čl. I

      V příloze č. 8 části II k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, bod 5.1.4. zní:
˙5.1.4.  Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde (kód 6.5. dle přílohy č. 2 zákona)

Emisní limity1) [mg/m3]
Vztažné podmínky
TOC
NH3
852) 503)
504)
C
Vysvětlivky:


1)  Platí pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší. Neplatí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic přímo v místě jejich konečného použití (např. během stavby budov).2)  Platí pro zpracování kapalných epoxidových pryskyřic s aminy.3)  Platí pro zařízení na výrobu polyuretanových dílců, stavebnin s použitím polyuretanu, nevztahuje se na polyuretan na-douvaný uhlovodíkem (např. pentan).4)  Platí pro zařízení na výrobu předmětů tepelnou úpravou s použitím aminoplastů nebo fenoplastů jako např. furanových, močovinoformaldehydových, fenolových nebo xylenových pryskyřic.


Technická podmínka provozu platná pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo se spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší:


Za účelem předcházení emisím znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. svedením emisí organických látek na jednotku termického spalování.˙.
Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.