VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

Sbírka:  400/2017 | Částka:  141/2017
30.11.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

400

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů
a ohlašování údajů z této evidence


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 149/2017 Sb., (dále jen ˙zákon˙) k provedení § 15 odst. 3 a § 23 odst. 5 zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, se mění takto:

      1.  V § 1 se číslo ˙3˙ nahrazuje textem ˙2 odst. 1 až 3˙ a slova ˙ , a to včetně dokladů umožňujících prokázat pravdivost těchto údajů˙ se zrušují.

      2.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Autorizovaná společnost vede evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití nejméně v rozsahu údajů, které jí stanoví ohlašovací povinnost podle § 2 odst. 4.˙.

      3.  V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Autorizovaná společnost ohlašuje ministerstvu údaje z evidence v podobě vyplněného výkazu uvedeného v příloze č. 5.˙.

      4.  § 3 se zrušuje.

      5.  Příloha č. 1 zní:


˙Příloha č. 1 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.      6.  V příloze č. 2 se do tabulky vkládá slou- pec 11a, který zní:

˙11a  Spalování ve spalovnách odpadu s energetickým využitím˙.

      7.  V příloze č. 2 se v názvu tabulky slova ˙o obalech˙ zrušují.

      8.  V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách odstavec˙Sloupec 4˙ zní:

˙Sloupec 4
Sloupce (1+2-3)˙.

      9.  V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se název odstavce ˙Sloupce 9,10,11˙ nahrazuje názvem ˙Sloupce 9, 10 a 11˙.

      10.  V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se v od-stavci ˙Sloupce 9, 10 a 11˙ slova ˙o obalech˙ zru-šují.

      11.  V příloze č. 2 ve Vysvětlivkách se za odstavec ˙Sloupce 9, 10 a 11˙ vkládá odstavec ˙Slou- pec 11a˙, který zní:

˙Sloupec 11a
Celková hmotnost odpadů z obalů spálených ve spalovnách odpadů s energetickým využitím˙.

      12.  V přílohách č. 2 a 4 se v tabulkách mezi řádky ˙Jiné˙ a ˙Celkem˙ vkládá nový řádek ˙Prodejní obaly určené
spotřebiteli˙.

      13.  Příloha č. 3 zní:

˙Příloha č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb.
      14.  Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

˙Příloha č. 5 k vyhlášce č. 641/2004
Sb.
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, ohlásí údaje z evidence podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 641/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za ohlašovací rok 2018.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.