VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2017, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Sbírka:  281/2017 | Částka:  99/2017
4.9.2017

281

VYHLÁŠKA
ze dne 23. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku,
výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad
a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům


      Ministerstvo obrany stanoví podle § 70a odst. 2 a § 77 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb. a zákona č. 263/2017 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, se mění takto:

      1.  V § 2 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

      ˙(3)  Je-li voják, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, jímž si zvýšil nebo rozšířil své vzdělání na základě dohody uzavřené se služebním orgánem podle § 60 zákona o vojácích z povolání, služebně zařazen na služeb- ní místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program bez uzavření takové dohody, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 100 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

      (4)  Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program, kterými si zvýšil nebo doplnil své dosavadní vzdělání, ale pro dosažení tohoto vzdělání v žádném z uvedených studijních programů neuzavřel se služebním orgánem dohodu podle § 60 zákona o vojácích z povolání, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 250 000 Kč v případě, že doposud nebyl zařazen na služební místo, pro které je vysokoškolské vzdělání požadováno.˙.

      2.  § 5 včetně nadpisu zní:

˙§ 5

Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti

      (1)  Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena v příloze k této vyhlášce.

      (2)  Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby se využívá informační systém veřejné správy obsahující data o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republiky.˙.

      3.  Příloha zní:˙Příloha k vyhlášce č. 281/2017
Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.
Ministr:


MgA. Stropnický v. r.