VYHLÁŠKA ze dne 23. února 2017 o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Sbírka:  79/2017 | Částka:  28/2017
17.3.2017

79

VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017
o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.

§ 2

Formát oznámení

      Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

§ 3

Struktura oznámení

      (1)  V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede
a)
jméno, popřípadě jména a příjmení,
b)
datum a místo narození,
c)
právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých jako veřejný funkcionář působí,
d)
funkci, kterou veřejný funkcionář zastává, a
e)
období, za které oznámení podává.

      (2)  V oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)
předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
b)
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, jejímž je společníkem nebo členem,
c)
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, ve které je členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu,
d)
druh orgánu podnikající právnické osoby uvedené v písmenu c), jehož je členem,
e)
jméno nebo název, identifikační číslo a sídlo osoby, u které vykonává další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář,
f)
zda provozuje rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydává periodický tisk a
g)
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávající periodický tisk, je-li jejím společníkem, členem nebo ovládající osobou.

      (3)  V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)
identifikaci věci nemovité a údaj o způsobu jejího nabytí; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,
b)
druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c)
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d)
velikost podílu vlastněného v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem a
e)
druh, cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, jejíž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč.

      (4)  V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)
identifikaci a údaje o pořizovací ceně a způsobu nabytí věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,
b)
druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c)
obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d)
velikost podílu v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
e)
druh, pořizovací cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, nabyté v průběhu kalendářního roku, pokud souhrn hodnot všech jiných věcí movitých, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč, přesáhl částku 500 000 Kč a
f)
datum nabytí oznamovaného majetku, zastával- -li veřejný funkcionář v kalendářním roce, za nějž se oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů podává, více funkcí.

      (5)  V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 1 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)
druh a výši nesplaceného závazku, který má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funk-ce, převyšuje-li v jednotlivém případě část- ku 100 000 Kč, a
b)
označení osoby, vůči které má nesplacený závazek podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

      (6)  V oznámení o příjmech podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)
druh a výši příjmů nebo jiných majetkových výhod získaných během výkonu funkce, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč, a
b)
označení zdroje příjmů nebo jiných majetkových výhod podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

      (7)  V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)
druh a výši nesplacených závazků, pokud je-jich souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za který se oznámení podá- vá, nebo ke dni ukončení výkonu funkce, část- ku 100 000 Kč, a
b)
označení osoby, vůči které má veřejný funkcionář nesplacené závazky podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

§ 4

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
Ministr:


JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.