VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  280/2017 | Částka:  98/2017
30.8.2017

280

VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:

Čl. I

      Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č. 242/2006 Sb. a vyhlášky č. 18/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 a v § 11 odst. 2 se slovo ˙oddělení˙ nahrazuje slovem ˙oddílu˙.

      2.  V § 11 odst. 1 se slova ˙krizové oddělení˙ nahrazují slovy ˙krizový oddíl˙.

      3.  V § 15 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ˙ ; ubytovací plocha připadající na jednoho obviněného však nesmí být menší než 3 m2˙.

      4.  V § 16 odst. 3 se slova ˙nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci,˙ zrušují.

      5.  V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙O propuštění obviněného z vazby správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu ku- rátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.˙.

      6.  V § 57 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  O přijetí obviněného do vazby a jeho přemístění na dobu delší než 7 dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu ku- rátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.˙.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstav-ce 4 a 5.

      7.  V § 57 odst. 5 se číslo ˙3˙ nahrazuje čís- lem ˙4˙.

      8.  V § 78a odst. 4 a 8 se slova ˙zřízeno oddělení˙ nahrazují slovy ˙zřízen oddíl˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.
Ministr:


JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.