VYHLÁŠKA ze dne 24. srpna 2017, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  279/2017 | Částka:  98/2017
30.8.2017

279

VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

      Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb. a vyhlášky č. 19/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 2 se slovo ˙všech˙ nahrazuje slovem ˙obou˙.

      2.  § 5 zní:

˙§ 5

      O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnos- ti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa bydliš- tě odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpeče- ní, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.˙.

      3.  V nadpisu § 6, v nadpisu § 8 a v nadpisu § 12 se slovo ˙oddělení˙ nahrazuje slovem ˙oddíl˙.

      4.  V § 6 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2 větě první, § 12, § 23 odst. 6, § 53 odst. 6, § 63 odst. 1 větách druhé a třetí, § 63 odst. 2 větách první a druhé, § 63 odst. 3, § 64, § 66 odst. 1, § 72 odst. 3, § 93 odst. 2 písm. a), § 100a odst. 1, § 100a odst. 2 větě první a v § 100a odst. 3 se slovo ˙oddělení˙ nahrazuje slovem ˙oddílu˙.

      5.  V § 6 odst. 2 se slova ˙jeden týden˙ nahrazují slovy ˙dva týdny˙.

      6.  V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Odsouzený zařazený soudem do věznice s ostrahou se podrobí během pobytu v příjíma- cím oddílu rovněž vstupnímu vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik ke stanovení stupně zabezpečení.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      7.  V § 6 odst. 4 se slova ˙správa věznice zasílá okamžitě˙ nahrazují slovy ˙a u odsouzených zařazených soudem do věznice s ostrahou po stanovení stupně zabezpečení zašle správa věznice bez zbytečného odkladu˙.

      8.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 6a

Stanovení stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

      (1)  Do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s nízkým vnějším a vnitřním rizikem.

      (2)  Odsouzeným s nízkým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený
a)
za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody (dále jen ˙trest˙) nepřevyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odů-vodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, nebo
b)
za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 1 rok, který dosud nebyl ve výkonu trestu, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení.

      (3)  Do oddělení se středním stupněm zabezpečení se umístí odsouzený se středním vnějším a vnitřním rizikem.

      (4)  Odsouzeným se středním vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený
a)
za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení, nebo
b)
za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 3 roky, který je ve výkonu trestu nejvýše potřetí, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení.

      (5)  Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s vysokým vnějším a vnitřním rizikem.

      (6)  Odsouzeným s vysokým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený za trestný čin, u kterého ne-jsou splněny podmínky pro umístění do oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení.

      (7)  Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění do odděle-ní s vyšším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejména míra rizika opětovného selhání vyplývající z trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku a další trestní řízení, zejména pro trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, anebo skutečnost, že odsouzený byl již v minulosti odsouzen za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí.

      (8)  Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejmé-na závažnost trestné činnosti odsouzeného, charakteristika jeho osobnosti a dosavadní způsob jeho života.

      (9)  Pro účely stanovení stupně zabezpečení se postupně uložené na sebe navazující tresty považují za trest jediný.˙.

        9.  Na konci nadpisu § 7 se doplňují slova ˙do konkrétní věznice˙.

      10.  V § 7 odst. 1 se slova ˙odnětí svobody (dále jen ˙trest˙)˙ zrušují.

      11.  V § 8 odst. 2 se slova ˙oddělení, jehož délka se určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva týdny,˙ nahrazují slovem ˙oddílu˙.

      12.  V § 9 odst. 2 se za slovo ˙typu˙ vkládají slova ˙a stupně zabezpečení věznice s ostrahou˙ a slova ˙zřízeno přijímací oddělení˙ se nahrazují slovy ˙zřízen přijímací oddíl˙.

      13.  V § 10 odst. 1 písm. b) a v § 17 odst. 6 se za slovo ˙typu˙ vkládají slova ˙a stupně zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      14.  V § 10 odst. 2 se slova ˙nebo o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu˙ nahrazují slovy ˙ , o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu nebo o návrhu na umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      15.  § 11 zní:

˙§ 11

      O přemístění odsouzeného na dobu delší než sedm dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a rovněž bezodkladně informuje jemu blízké osoby, pokud tak nemůže uči-nit odsouzený, a v případě, že se proti odsouzenému vede jiné trestní řízení, i příslušný orgán činný v trestním řízení. Jde-li o mladistvého, správa věz-nice bezodkladně odešle hlášení jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a v případě, že se proti mladistvému vede jiné trestní řízení, i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.˙.

      16.  Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 11a

Změna stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

      (1)  Rozhodnout o změně umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou je možné pouze na základě změny míry vnějších nebo vnitřních rizik.

      (2)  Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik se posuzuje vždy alespoň při
a)
hodnocení plnění programu zacházení,
b)
hodnocení dodržování vězeňského režimu,
c)
realizaci programu výstupního zacházení, nebo
d)
zjištění nedostatků ve vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik při kontrole provedené Ministerstvem spravedlnosti.

      (3)  V případě snížení míry vnějších nebo vnitřních rizik může ředitel věznice rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, které se liší o jeden stupeň od oddělení, v němž se vykonává trest. V případě zvýšení míry vnějších nebo vnitřních rizik ředitel věznice může rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, které se v mimořádných případech může lišit až o dva stupně od oddělení, v němž se vykonává trest.˙.

      17.  V § 13 odst. 3 se slovo ˙pobytu˙ nahrazuje slovem ˙bydliště˙.

      18.  V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  O propuštění odsouzeného z výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.˙.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

      19.  V § 17 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova ˙ ; ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného však nesmí být menší než 3 m2˙.

      20.  V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ˙a v průběhu vycházek˙.

      21.  V § 18 odst. 3 písmeno a) zní:
˙a)
v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici pro mladist- vé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době podle vlastního uvážení,˙.

      22.  V § 18 odst. 3 písm. b) se slova ˙ve věznici s dohledem˙ nahrazují slovy ˙v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      23.  V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova ˙a stupni zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      24.  V § 23 odst. 5 se slova ˙krizové oddělení˙ nahrazují slovy ˙krizový oddíl˙.

      25.  V § 25 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstav-ce 2 až 4.

      26.  V § 33 odst. 1 ve větách první a druhé se slova ˙nebo jiného správního deliktu˙ zrušují.

      27.  V § 38 odst. 1 se slovo ˙odsouzeného˙ zrušuje.

      28.  V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:
˙b)
za dva měsíce ve výstupních oddílech věznic s ostrahou a věznic se zvýšenou ostrahou,˙.

      29.  V § 39 odst. 3 se slova ˙s mírnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti˙ nahrazují slovy ˙s ostrahou˙.

      30.  V § 39 odst. 4 se slova ˙s přísnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti˙ nahrazují slovy ˙se zvýšenou ostrahou˙.

      31.  V § 39 odst. 5 se slovo ˙je˙ nahrazuje slovy ˙ , charakteristika osobnosti odsouzeného a možnosti jeho resocializace jsou˙ a slova ˙některé ze tří˙ se zrušují.

      32.  V § 39 se odstavce 6 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7.

      33.  V § 39 odst. 6 se za slova ˙změn v přístupu,˙ vkládají slova ˙v charakteristice osobnosti odsouzeného, v možnosti jeho resocializace,˙.

      34.  V § 45 odst. 2 se slova ˙vykonávajícím trest ve věznici s dohledem nebo věznici s dozorem˙ nahrazují slovy ˙umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou˙ a slova ˙vydávají propustky˙ se nahrazují slovy ˙vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici˙.

      35.  V § 46 odst. 4 se slova ˙vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem˙ nahrazují slovy ˙umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      36.  V § 49 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  V oddělení s nízkým stupněm zabezpečení a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věz-nice s ostrahou, s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladistvé, ve věznicích s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, ve věznicích se zvýšenou ostrahou nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Kontrolou a dohledem nad činností odsouzených jsou pověřeni vychovatelé a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou též dozorci.˙.

      37.  V § 49 odst. 2 se slova ˙věznici s ostrahou a˙ nahrazují slovy ˙v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve˙ a slova ˙používány speciální stavebně technické prostředky a˙ se zrušují.

      38.  V nadpisu § 51 se slova ˙ve věznici s dohledem˙ nahrazují slovy ˙v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      39.  V § 51 odst. 1 se slova ˙bez omezení˙ nahrazují slovy ˙zpravidla bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby˙.

      40.  V § 51 odst. 2 se za slovo ˙vychovatel˙ vkládají slova ˙nebo určený zaměstnanec Vězeňské služby˙.

      41.  V § 51 odst. 4, § 52 odst. 7 a v § 78 odst. 3 se slova ˙vydávají propustky˙ nahrazují slovy ˙vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věz-nici˙.

      42.  V § 51 odst. 5 se slova ˙jednou za dva týdny˙ zrušují a slova ˙potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé˙ se nahrazují slovy ˙rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věz-nici s vyznačením prostoru˙.

      43.  V nadpisu § 52 se slova ˙ve věznici s dozorem˙ nahrazují slovy ˙v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      44.  V § 52 odstavec 8 zní:

      ˙(8)  Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věz-nice se odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věz-nice o povolení opustit věznici s vyznačením pro-storu, kde a po jakou dobu se může zdržovat.˙.

      45.  V nadpisu § 53 se slova ˙ve věznici˙ nahrazují slovy ˙v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice˙.

      46.  V § 53 odst. 1 se za slovo ˙pohybují˙ vkládá slovo ˙zpravidla˙.

      47.  V § 53 odst. 7 se slova ˙jednou za dva měsíce˙ zrušují a slova ˙potvrzení na předepsaném tis-kopisu, ze kterého je zřejmé˙ se nahrazují slovy ˙rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru˙.

      48.  V § 57 odst. 8 se za slova ˙typu věznice˙ vkládají slova ˙a stupni zabezpečení věznice s ostrahou˙.

      49.  V § 63 odst. 1 se slova ˙Uzavřené oddělení je zřízeno˙ nahrazují slovy ˙Uzavřený oddíl je zřízen˙.

      50.  V § 82 odst. 2 se slova ˙jejich zákonným zástupcům˙ nahrazují slovy ˙jeho zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi˙.

      51.  V § 84 odst. 1 se slovo ˙zpravidla˙ a slovo ˙tři˙ zrušuje a za slova ˙na základě˙ se vkládají slova ˙plnění programu zacházení, charakteristiky osobnosti, možnosti resocializace,˙.

      52.  V § 84 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

      53.  V § 85 odst. 2 se slova ˙posunu v přístupu,˙ nahrazují slovy ˙změn v přístupu, v charakteristice osobnosti mladistvého odsouzeného, v možnosti jeho resocializace,˙.

      54.  V § 86 odst. 3 se slova ˙potvrzení na pře-depsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé˙ nahra- zují slovy ˙rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru˙ a věta třetí se nahrazuje větou ˙Rozhodnutí se předává proti podpisu mladistvého a blízké zletilé osoby.˙.

      55.  § 90 zní:

˙§ 90

      Vlastní oděv a obuv mohou nosit odsouzené ženy:
a)
v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou v mimopracovní době podle svého uvážení,
b)
ve věznici pro mladistvé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době podle vlastního uvážení,
c)
v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici se zvýšenou ostrahou v době návštěv.˙.

      56.  V § 91 odst. 8 se slovo ˙přechodně˙ nahrazuje slovy ˙na nezbytně nutnou dobu˙.

      57.  V § 91 odst. 9 se slova ˙zřízeno oddělení˙ nahrazují slovy ˙zřízen oddíl˙.

      58.  V § 92 a v § 94 odst. 1 se slovo ˙odděleních˙ nahrazuje slovem ˙oddílech˙.

      59.  V § 93 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 69 odst. 1 zákona umístěni, zůstává nedotčen.˙.

      60.  V § 93 odst. 2 písm. a) se za slova ˙typů věznice˙ vkládají slova ˙a stupňů zabezpečení věz-nice s ostrahou˙.

      61.  V § 94 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 70 zákona umístěni, zůstává nedotčen.˙.

      62.  V § 94 odst. 3 se slovo ˙oddělení˙ nahrazuje slovem ˙oddíly˙ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova ˙a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.
Ministr:


JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.