VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  22/2020 | Částka:  9/2020
27.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


22

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 19 odst. 7 písm. b) veterinárního zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb., vyhlášky č. 129/2009 Sb. a vyhlášky č. 51/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 úvodní části ustanovení se slova ˙Evropských společenství1)˙ nahrazují slovy ˙Evropské unie1)˙.

      2.  V § 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

      3.  V § 14 odst. 2 písm. d) se slova ˙Evropských společenství˙ nahrazují slovy ˙Evropské unie˙.

      4.  V § 16 se odstavce 3 a 4 zrušují.

      5.  V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

      6.  § 18 až 24 se včetně poznámek pod čarou č. 6 a 6a zrušují.

      7.  V příloze č. 3 části II Podrobná pravidla pro odběr úředních vzorků se v bodě 2.3.1.2. slova ˙podle § 23 této vyhlášky˙ zrušují.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.