VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  210/2017 | Částka:  76/2017
14.7.2017

210

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

      ˙(5)  Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené
a)
nutričním terapeutem9),
b)
lékařem se specializovanou způsobilostí10) v oboru

      1.  praktické lékařství pro děti a dorost,

      2.  dětské lékařství,

      3.  vnitřní lékařství,

      4.  všeobecné praktické lékařství,

      5.  endokrinologie a diabetologie, nebo

      6.  gastroenterologie, nebo
c)
lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10) v oboru

      1.  hygiena dětí a dorostu,

      2.  hygiena výživy a předmětů běžného užívání,

      3.  dětská endokrinologie a diabetologie, nebo

      4.  dětská gastroenterologie a hepatologie.

––––––––––––––––––––

9)
§ 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
10)
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      2.  V § 3 se na konci odstavce 6 doplňuje věta ˙Jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům musí odpovídat výživovým normám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výživovým požadavkům podle vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních11).˙.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

––––––––––––––––––––

˙11)
Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.˙.

      3.  V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne- -li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.˙.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
Ministr:


prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.