VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2017 o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Sbírka:  209/2017 | Částka:  76/2017
14.7.2017

209

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017
o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb


      Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách:

§ 1

      Vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Zrušují se:

  1.  Vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.

  2.  Vyhláška č. 26/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
Ministr:


Ing. Havlíček, MBA, v.
r.
Příloha k vyhlášce č. 209/2017
Sb.