VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2017, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Sbírka:  211/2017 | Částka:  76/2017
14.7.2017

211

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek
v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:

Čl. I

      Vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, se mění takto:

      1.  V § 3 odstavec 1 zní:


      ˙(1)  Výrobce pasů opatří pasy
a)
průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno zapečetit oddíl III pasu,
b)
10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddí- lu V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zniče-ní, a
c)
16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.˙.

      2.  § 5 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.
Ministr:


Ing. Jurečka v. r.