Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 29. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Sbírka:  95/2019 | Částka:  43/2019
5.4.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


95

VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení
podle zákona o střetu zájmů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:

Čl. I

      V § 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, se ve větě před středníkem slova ˙a údaj o způsobu jejího nabytí˙ a ve větě za středníkem slova ˙údajů zapsaných na listu vlastnictví˙ a slova ˙pro nemovitou věc˙ zrušují a za slovo ˙pomocí˙ se vkládají slova ˙názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví, na kterém je nemovitá věc evidována,˙.
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Struktura oznámení o majetku podávaného v souladu s § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.
Ministr spravedlnosti:


JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.