VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

Sbírka:  423/2017 | Částka:  150/2017
11.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


423

VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem
(národní kmitočtová tabulka)


      Ministerstvo pru˙myslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona c˙. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zme˙ne˙ ne˙kterých souvisejících zákonu˙ (zákon o elektronických komunikacích), ve zne˙ní zákona c˙. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k prove-dení § 16 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích:

Čl. I

      Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), zní:
˙Příloha k vyhlášce č. 105/2010
Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Ministr:


Ing. Havlíček, MBA, v. r.