VYHLÁŠKA ze dne 29. října 2019 o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Sbírka:  284/2019 | Částka:  122/2019
8.11.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


284

VYHLÁŠKA
ze dne 29. října 2019
o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

      (1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Váté písky (dále jen ˙národní přírodní památka˙).

      (2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně
a)
travinných ekosystémů trávníků písčin a mělkých půd,
b)
biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin kavylu písečného (Stipa borystenica) a kostřavy pochvaté Dominovy (Festuca vaginata subsp. dominii), včetně jejich populací,
c)
biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů tesaříka (Nothorhina muricata), puchýřníka (Zonitis flava), slíďáka pískomilného (Alopecosa psammophila) a vřetenušky pozdní (Zygaena laeta), včetně jejich populací.

      (3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Bzenec a Vracov. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

      (4)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

      Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)
povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),
b)
umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením; souhlas se nevyžaduje k zajištění údržby a opravy dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost3),
c)
hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi; souhlas se nevyžaduje k použití chemických látek nebo chemických směsí k ošetření kolejového lože a signalizačních a návěstních zařízení železniční tratě,
d)
ukládat věci,
e)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,
f)
zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-ka,
g)
přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,
h)
vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouš-tět živočichy, nebo
i)
vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného
záchranného

systému4) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti dráhy a zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, včetně vozidel potřebných pro zajištění zjišťování příčin a okolností mimořádných událostí v drážní dopravě.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.
Ministr:


Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 284/2019
Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 284/2019 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
3)
§ 20 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.