VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  238/2017 | Částka:  87/2017
9.8.2017

238

VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

      Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb. a vyhlášky č. 261/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo ˙specifikaci˙ vkládají slova ˙žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,˙.

      2.  V § 4a se v závorce pod nadpisem text ˙18 a 19˙ nahrazuje textem ˙19 písm. i)˙.

      3.  V § 4a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

      4.  V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

      ˙(3)  V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných21).

––––––––––––––––––––

21)
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.˙.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

      5.  V § 4a odst. 4 se slovo ˙osobní˙ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova ˙ve školní matrice˙.

      6.  V § 6 odst. 6 se slova ˙a pátek, které předcházejí Velikonočnímu pondělí˙ nahrazují slovy ˙předcházející Velkému pátku˙.

      7.  V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
˙h)
doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.˙.

      8.  § 12 včetně nadpisu zní:

˙§ 12

Postup při podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení

(K § 64 zákona)

      Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.˙.

      9.  V § 13 nadpis zní: ˙Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín˙.

      10.  V § 13 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1)  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jeho konáním.

      (2)  Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména obor vzdělání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání přijímací zkoušky, obsah a formu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek.˙.

      11.  V § 13 se odstavce 3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 3.

      12.  Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:
˙§ 13a

Školní přijímací zkouška

(K § 64 zákona)

      (1)  Rozhodne-li ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky, stanoví termín a místo konání, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

      (2)  Termíny konání školní přijímací zkoušky se nesmí časově překrývat s termíny jednotné zkoušky.˙.

      13.  V § 14 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup
a)
pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a
b)
kritéria přijímacího řízení.˙.

      14.  V § 15 odst. 1 se slovo ˙veřejnosti˙ nahrazuje slovem ˙veřejně˙.

      15.  § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:

˙§ 15a

Zápisový lístek

(K § 64 zákona)

      Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání5b).

––––––––––––––––––––

5b)
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.˙.

      16.  Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 16a

Další pravidla řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání

(K § 64 zákona)

      Pro předávání údajů z přihlášek a předávání údajů ze záznamových archů Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, způsob nakládání se zkušební dokumentací, průběh jednotné zkoušky a bezpečnostní pravidla jednotné zkoušky se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání5b).˙.

      17.  V § 18 písm. e) se slova ˙večerní,˙ a ˙distanční˙ zrušují.

      18.  V § 23 odstavce 1 a 2 znějí:

      ˙(1)  Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

      (2)  Odbornou praxi žáků vyučuje učitel odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.˙.

      19.  V § 26 odst. 1 se slova ˙na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby˙ zrušují.

      20.  V § 26 odst. 2 se slova ˙na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu ostatních vyučujících˙ zrušují.

      21.  V § 27 odst. 3 a 5 se slova ˙do 30. září˙ nahrazují slovy ˙do posledního pracovního dne měsíce října˙.

      22.  V § 30 odst. 1 se slovo ˙program˙ nahrazuje slovy ˙obsahovou náplň˙ a za slovo ˙předmětu˙ se vkládají slova ˙nebo modulu˙.

      23.  V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo ˙předmětu˙ vkládají slova ˙nebo modulu˙.

      24.  V § 30 odst. 4 se za slovo ˙předmětu˙ vkládají slova ˙nebo modulu˙.

      25.  V § 31 odst. 4 se za slovo ˙předmětu˙ vkládají slova ˙nebo modulu˙.

      26.  V § 34 odst. 2 se za slovo ˙předmětů˙ vkládají slova ˙nebo modulů˙.

      27.  V § 35 odst. 3 se za slova ˙sboru České republiky˙ vkládají slova ˙ , Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby˙.

      28.  V § 35a odst. 1 se za slovo ˙předmětů˙ vkládají slova ˙nebo modulů˙.

      29.  V § 42 odst. 1 se slova ˙nebo studenti˙ zrušují.

      30.  V příloze č. 2 se doplňuje text˙Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu.Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
Ministr:


Chovanec v. r.