VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Sbírka:  44/2010 | Částka:  17/2010
17.2.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

44

VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), (dále jen ˙zákon˙):

Čl. I

      Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, se mění takto:

      1.  V § 1 odstavec 10 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

      ˙(10)  Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze tehdy, jestliže nevykazuje napadení škodlivými organismy4). Reprodukční materiál, u kterého bylo zjištěno napadení škodlivými organismy4) podléhajícími mimořádným rostlinolékařským opatřením, musí být z dalšího použití prokazatelně vyloučen.

––––––––––––––––––––

4)
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      2.  V § 2 odst. 2 větě druhé a v § 2 odst. 3 větě druhé se slova ˙kódem oblasti provenience a číselným kódem výškového pásma˙ nahrazují slovy ˙pětimístným kódem, kde na prvním místě je znak 9 a další čtyři místa jsou tvořena pořadovým číslem nově vzniklého oddílu, přiděleným osobou pověřenou ministerstvem˙.

      3.  V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

      ˙(6)  Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 4 zákona, je přípustné sloučit oddíly uvnitř kategorie identifikovaného reprodukčního materiálu nebo uvnitř kategorie selektovaného reprodukčního materiálu pocházejícího z jediné uznané jednotky rozdílného roku zrání, přičemž je zapotřebí uvést příslušné roky zrání a podíl reprodukčního materiálu připadajícího na jednotlivé roky.˙.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

      4.  V § 3 odst. 2 se číslo ˙14˙ nahrazuje čís- lem ˙14a˙.

      5.  V § 3 odst. 3 se věta první zrušuje.

      6.  V § 5 odst. 5 se slova ˙Části B průvodního listu (průvodní štítky)˙ nahrazují slovy ˙Obě části průvodního listu˙.

      7.  V § 5 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 5a zní:

      ˙(6)  Pokud je dodavatel oprávněn k vystavování rostlinolékařských pasů podle jiného právního předpisu4), slouží průvodní list a průvodní štítek jako rost-linolékařský pas5a) u rodů nebo druhů dřevin stanovených tímto předpisem.

––––––––––––––––––––

5a)
§ 15 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      8.  V § 13 odst. 2 větě první se slovo ˙obnovy˙ nahrazuje slovem ˙osnovy˙.

      9.  V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:

      ˙(5)  Kód označení genové základny přiděluje pověřená osoba.˙.

      10.  V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova ˙jméno a příjmení˙ vkládají slova ˙ , datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození,˙.

      11.  V § 14 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

      12.  V § 14 odst. 2 písm. f) se za slovo ˙příjmení˙ vkládají slova ˙ , datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození˙.

      13.  V § 14 odst. 2 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

      14.  V § 15 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. b) se slova ˙15. listopadu˙ nahrazují slovy ˙30. listopadu˙.

      15.  V § 15 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: ˙O každém oddílu reprodukčního materiálu, který má v držení do 30. listopadu kalendářního roku nebo který uvedl do oběhu do 30. listopadu kalendářního roku, předkládá dodavatel pověřené osobě do 15. prosince tohoto kalendářního roku záznamy o˙.

      16.  Příloha č. 2 zní:


˙Příloha č. 2 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.

      17.  V příloze č. 3 se pro dřeviny dub, buk, javor a jasan u sazenic o výšce nadzemní části 15 -- 35 cm text ˙2 : 1˙ nahrazuje textem ˙1 : 1˙.

      18.  V příloze č. 4 se text ˙50+˙ nahrazuje textem ˙100+˙.

      19.  Příloha č. 7 zní:˙Příloha č. 7 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
      20.  Příloha č. 10 zní:


˙Příloha č. 10 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

      21.  Příloha č. 11a se zrušuje.

      22.  Přílohy č. 12 až 14 znějí:

˙Příloha č. 12 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
      23.  Za přílohu č. 14 se doplň
uje příloha č. 14a, která zní:
˙Příloha č. 14a k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
      24.  Přílohy č. 16 až 18 znějí:


˙Příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
Příloha č. 17 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
Příloha č. 18 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.

      25.  V příloze č. 19 se doplňují body 6 a 7, které znějí:

      26.  V příloze č. 20 bod 4.) se slova ˙hodnoty znaku: dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb. ˙ trojmístný znak˙ nahrazují slovy ˙maximálně trojmístný znak přidělený pověřenou osobou˙.

      27.  V příloze č. 20 bod 9.) zní:

      28.  Příloha č. 21 zní:


˙Příloha č. 21 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.

      29.  V příloze č. 22 se doplňuje bod 6, který zní:

      30.  Příloha č. 24 zní:


˙Příloha č. 24 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

      31.  V příloze č. 25 se část ˙Příloha k žádosti o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu˙ včetně vysvětlivek zrušuje.

      32.    Příloha č. 26 zní:˙Příloha č. 26 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.
      33.  Příloha č. 27b zní:


˙Příloha 27b k vyhlášce č. 29/2004
Sb.

      34.  Příloha č. 31 zní:

˙Příloha č. 31 k vyhlášce č. 29/2004
Sb.


Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Ing. Šebesta v. r.