VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  76/2016 | Částka:  30/2016
14.3.2016

Derogace

Novelizuje: 167/2002
76

VYHLÁŠKA
ze dne 7. března 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 k provedení § 11 odst. 2, § 20 odst. 5 a § 27 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhlášky č. 298/2006 Sb., vyhlášky č. 156/2008 Sb., vyhlášky č. 284/2013 Sb. a vyhlášky č. 256/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova ˙nebo žadateli o řidičské oprávnění na zádech, pokud jede bez učitele, případně i na prsou. Označení výcvikového motocyklu může být doplněno čtvercem o straně nejméně 125 mm, ve kterém je umístěno písmeno ˙L˙ o výšce nejméně 100 mm a šířce čáry písma nejméně 15 mm. Plocha čtverce je modré barvy, písmeno ˙L˙ je barvy bílé˙.

      2.  V § 4 odst. 3 písm. m) se slovo ˙automobilu˙ nahrazuje slovem ˙vozidla˙.

      3.  V § 4 odst. 3 písm. s) se za slovo ˙elektronickými˙ vkládají slova ˙informačními, varovnými a˙.

      4.  V § 5 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova ˙a je přizpůsoben příslušné skupině vozidel˙.

      5.  V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo ˙volantem˙ vkládají slova ˙nebo řídítky˙ a za slovo ˙pedálem˙ se vkládají slova ˙nebo rukojetí˙.

      6.  V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7)  Kniha evidence o výcviku v řízení vozidla může být vedena i v elektronické podobě. Podpis žadatele o řidičské oprávnění se v takovém případě pořídí prostřednictvím podpisového skeneru nebo obdobného zařízení umožňujícího záznam podpisu v digitální podobě a včetně údaje o okamžiku jeho pořízení se přímo zaznamená do elektronické evidence. Ustanovení § 13 odst. 3 a 5 se použijí obdobně.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:


Ing. Ťok v. r.