VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2015 o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Sbírka:  334/2015 | Částka:  141/2015
11.12.2015

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

334

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2015
o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí
a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9, § 11 odst. 2, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3, § 15a odst. 7, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 3, § 23a odst. 1 písm. c), § 24 odst. 4:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Tato vyhláška stanoví
a)
způsob vedení evidence malých plavidel v rejstříku malých plavidel,
b)
technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o

      1.  malá plavidla,

      2.  převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestujících a

      3.  plovoucí zařízení,
c)
plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla,
d)
znaky jednotlivých druhů plavidel,
e)
postup při provádění technické prohlídky a její organizační zabezpečení,
f)
postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah,
g)
vzor osvědčení plavidla,
h)
vzor prozatímního osvědčení plavidla,
i)
lhůty pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky,
j)
náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané,
k)
lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané,
l)
plavidla, která lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla sjednaného jeho provozovatelem a rozsah a podmínky tohoto pojištění,
m)
plavidla, která je třeba vybavit jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby a druhy těchto zařízení,
n)
počet a odborné složení členů posádky a
o)
zvláštní požadavky a vlastnosti plavidla.

§ 2

Znaky jednotlivých druhů plavidel
(K § 9 odst. 6)

      Znakem
a)
malého plavidla s vlastním pohonem je jeho hlavní pohon spalovacím motorem, parním strojem nebo elektromotorem na něm instalovaným,
b)
malého plavidla, které je plachetnicí, je hlavní pohon silou větru působící na plachtu, systém plachet či obdobné zařízení na ní instalované,
c)
malého plavidla bez vlastního pohonu je možnost jeho pohonu pouze lidskou silou, nikoli zařízením uvedeným v písmenu a) nebo b),
d)
malého plavidla, které je vodním skútrem, je jeho délka menší než 4 m, pohon motorem s hydroreaktivním systémem a ovládání osobou vsedě, vstoje nebo vkleče na trupu plavidla, nikoli uvnitř něho a
e)
převozní lodě je její konstrukce a určení pro přepravu osob, zvířat a věcí na určitém přívozu nahrazujícím přemostění přes vodní cestu.

§ 3

Plavební zóny

(K § 9 odst. 6)

      (1)  Technická způsobilost plavidla se podle této vyhlášky schvaluje pro plavební zóny vodních cest, kde lze za běžných klimatických podmínek očekávat
a)
rychlost větru dosahující nejvýše 8 m/s (4° podle Beaufortovy stupnice) a střední výšku jedné třetiny nejvyšších vln (dále jen ˙významná výška vlny H1/3˙) až 0,3 m, s výskytem ojedinělých vln do 0,5 m, nebo
b)
rychlost větru dosahující nejvýše 14 m/s (6ş podle Beaufortovy stupnice) a významnou výšku vlny H1/3 až 2 m.

      (2)  Zařazení vodních cest České republiky do jednotlivých plavebních zón podle odstavce 1 je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

REJSTŘÍK MALÝCH PLAVIDEL

§ 4

Způsob vedení evidence malých plavidel

(K § 15a odst. 7)

      Údaje o malých plavidlech se v rejstříku malých plavidel vedou v elektronické podobě, a to ode dne zápisu do rejstříku do dne uplynutí pěti let ode dne výmazu z rejstříku.

ČÁST TŘETÍ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PROVOZU PLAVIDEL A TECHNICKÉ PROHLÍDKY

Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel

§ 5

(K § 10 odst. 2)

      (1)  Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel uvedených v § 1 písm. b) podléhajících evidenci jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (2)  Konstrukce a technický stav malého plavidla, které nepodléhá evidenci, musí odpovídat alespoň požadavkům na bezpečnost osob, stabilitu, plovatelnost a ovladatelnost uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce. Je-li takové malé plavidlo používáno v půjčovně malých plavidel1) nebo jako záchranné, musí mít dále na viditelném místě vyznačen nejvyšší přípustný počet osob, které smějí být na plavidle, určený výrobcem plavidla nebo plavebním úřadem a musí být provedeno jako nepotopitelné.

      (3)  Konstrukce a technický stav plovoucího zařízení nepodléhajícího evidenci musí odpovídat alespoň požadavkům na bezpečnost osob, stabilitu a plovatelnost stanoveným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (4)  U malého plavidla, které není rekreačním plavidlem nebo není používáno k přepravě cestujících při provozování vodní dopravy pro cizí potřeby, jsou s ohledem na jeho určení možné odchylky od ustanovení přílohy č. 2 k této vyhlášce. Přitom však nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob, majetek a životní prostředí. Odchylky se nemohou týkat stanovených limitů emisí výfukových plynů.

§ 6

      (1)  Plavidlo, při jehož návrhu, konstrukci, stavbě nebo přestavbě byly zcela nebo zčásti splněny požadavky stanovené v harmonizované normě2), na kterou je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie, nebo stanovené v harmonizované nebo určené normě2), na kterou je zveřejněn odkaz ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, splňuje požadavky této vyhlášky u těch částí nebo zařízení, na něž se příslušná norma nebo její část vztahuje.

      (2)  Nejsou-li při návrhu, konstrukci a stavbě plavidla nebo výrobě jeho části či zařízení použity normy uvedené v odstavci 1, může být shoda s požadavky uvedenými v této vyhlášce prokázána též jiným způsobem, zejména jiným dokladem prokazujícím shodu, výpočtem nebo dokladem autorizované osoby o provedené zkoušce.

      (3)  Na plavidle, na které se nevztahuje nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, mohou být s ohledem na pokrok a vývoj technických poznatků použita jiná technická řešení než technická řešení uvedená v příloze č. 2 k této vyhlášce, zajišťují-li stejnou nebo vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví osob, majetku a životního prostředí.

      (4)  Technické požadavky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce se neuplatní na plavidla, která byla vyrobena nebo uvedena na trh v některém členském státě Evropské unie nebo v Turecku, nebo byla vyrobena ve státě, který je smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, za předpokladu, že tato plavidla
a)
odpovídají technickým předpisům, které jsou pro výrobu, uvedení na trh nebo používání těchto plavidel v některém z těchto států závazné, a
b)
zajišťují alespoň takovou míru ochrany životního prostředí, zdraví a života lidí a zvířat, jakou sleduje příloha č. 2 k této vyhlášce.

Technické prohlídky

§ 7

(K § 10 odst. 3, 7 a 9)

      (1)  Technická prohlídka plavidla, pro které nebylo vydáno EU prohlášení o shodě a není opatřeno označením CE podle nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech nebo pro ně nebylo vydáno typové osvědčení plavidla, zahrnuje
a)
posouzení dokumentace uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce,
b)
prohlídky a zkoušky v průběhu stavby jednotlivého plavidla nebo typu plavidla,
c)
prohlídku plavidla na souši nebo na vodě a
d)
zkušební plavbu.

      (2)  Posouzení dokumentace se provádí před zahájením stavby plavidla pro ověření, zda konstrukční návrh plavidla splňuje technické požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví osob, majetku a životního prostředí stanovené touto vyhláškou.

      (3)  Při prohlídce nebo zkoušce v průběhu stavby podle odstavce 1 písm. b) se kontrolují zejména části plavidla, které jsou po jeho dokončení zcela nepřístupné nebo přístupné jen obtížně.

      (4)  Prohlídka na souši se provádí vždy před prvým schválením způsobilosti plavidla nebo po opravě, přestavbě nebo úpravě podponorové části trupu plavidla, pohonného nebo kormidelního zařízení.

      (5)  Při zkušební plavbě se ověřuje plovatelnost, stabilita nebo způsobilost plavidla k provádění základních manévrů.

      (6)  Pro zařízení a vybavení, které vyžaduje odbornou montáž nebo revizi osobou odborně způsobilou, musí být při technické prohlídce předloženy platné doklady o provedené odborné montáži nebo revizi.

      (7)  Obdobně se postupuje při technické prohlídce po přestavbě nebo opravě zasahující do konstrukce plavidla.

§ 8

      (1)  Při technické prohlídce plavidla plavební úřad
a)
zkontroluje, zda je přistaveno ve stavu umožňujícím kontrolu celého plavidla včetně částí a zařízení běžně zakrytých,
b)
zkontroluje shodu identifikačních údajů na plavidle a v dokladech předložených s plavidlem,
c)
zkontroluje platnost dokladů o odborné montáži nebo revizi zařízení, u kterých jsou vyžadovány,
d)
provede kontrolu splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

      (2)  O provedené technické prohlídce a jejím výsledku vyhotoví plavební úřad záznam, ve kterém se uvede den a místo prohlídky plavidla, základní údaje o plavidle a jeho provozovateli, výsledek prohlídky, případně zjištěné závady.

§ 9

      (1)  Technická prohlídka rekreačního plavidla nebo vodního skútru, ke kterému bylo vydáno EU prohlášení o shodě a je opatřeno označením CE podle nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, se provádí podle § 7 odst. 1 písm. c) v omezeném rozsahu zahrnujícím kontrolu identifikačního čísla lodního trupu malého plavidla a štítku výrobce plavidla, údajů identifikujících hnací motor a kontrolu splnění požadavků stanovených v části 7 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

      (2)  Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně v případě sériově vyrobeného malého plavidla, pro které bylo výrobcem vydáno typové osvědčení.

      (3)  Technická prohlídka plavidla uvedeného v § 6 odst. 4 se provádí v rozsahu podle § 7 odst. 1 písm. c) a d).

§ 10

Vzory osvědčení plavidla

(K § 10 odst. 6 a § 11 odst. 2)

      Vzor osvědčení plavidla je uveden v příloze č. 3. Vzor prozatímního osvědčení plavidla je uveden v příloze č. 4.

§ 11

Typ sériově vyrobeného malého plavidla

      Při ověřování splnění technických požadavků na bezpečnost provozu typu sériově vyráběného malého plavidla, na které se nevztahuje nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, se technická prohlídka podle § 7 provádí na plavidle představujícím vzorek plánované sériové výroby.

§ 12

Náležitosti typového osvědčení plavidla

(K § 12 odst. 4)

      (1)  Typové osvědčení výrobce vystavuje ve třech číslovaných stejnopisech, z nichž dva se přikládají k plavidlu pro potřebu uživatele plavidla, jeden zůstává uložen u výrobce plavidla. V případě plavidla vybaveného spalovacím motorem je součástí typového osvědčení prohlášení o shodě podle nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech pro instalovaný motor a návod na obsluhu a údržbu plavidla a zařízení instalovaného na plavidle. Typové osvědčení musí být podepsáno výrobcem a opatřeno datem vystavení.

      (2)  Typové osvědčení plavidla obsahuje
a)
název a adresu sídla nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a doručovací adresu výrobce,
b)
datum vydání průkazu způsobilosti typu plavidla a číslo jednací, pod nímž byl vydán,
c)
základní údaje o plavidle:

      1.  druh, typ a identifikační číslo trupu plavidla,

      2.  kategorie plavidla podle plavební zóny, pro kterou je plavidlo konstruováno a určeno,

      3.  konstrukce a materiál trupu,

      4.  délka, šířka, boční výška, volný bok, bezpečnostní vzdálenost,

      5.  největší přípustný ponor a největší výška plavidla nad hladinou,

      6.  výtlak odpovídající největšímu přípustnému zatížení,

      7.  největší povolené zatížení,

      8.  největší povolený počet osob,

      9.  druh pohonu,

     10.  u strojního pohonu počet strojů, typ, rok výroby, výrobní číslo nebo čísla, výkon, druh propulzního zařízení,

     11.  u plachet plocha základního oplachtění a celková největší plocha plachet, pro kterou je plavidlo konstruováno,
d)
prohlášení výrobce o tom, že plavidlo se shoduje se schváleným typem a při jeho výrobě byly dodrženy schválené výrobní postupy,
e)
přehled technických norem, které byly při návrhu, konstrukci a výrobě plavidla použity.

§ 13

Lhůty pro pravidelné technické prohlídky

(K § 10 odst. 7)

      (1)  O provedení první pravidelné technické prohlídky malého plavidla, které není schváleno pro přepravu cestujících, nebo plovoucího zařízení lze požádat nejpozději do 8 let ode dne schválení technické způsobilosti tohoto plavidla a vydání osvědčení plavidla.

      (2)  O provedení první pravidelné technické prohlídky převozní lodě, malého plavidla schváleného pro přepravu cestujících nebo historického plavidla znovu uvedeného do provozu nebo jeho nové kopie lze požádat nejpozději do 4 let ode dne schválení technické způsobilosti tohoto plavidla a vydání osvědčení plavidla.

      (3)  Bylo-li plavidlo podle § 9 v období nejvýše 8 let před podáním žádosti o schválení jeho technické způsobilosti zapsáno do plavebního rejstříku nebo obdobné evidence plavidel jiného členského státu Evropské unie nebo uvedeno do provozu v jiném členském státě Evropské unie, odstavec 1 se nepoužije a o provedení první pravidelné technické prohlídky plavidla lze požádat nejpozději do 8 let ode dne, kdy nastala některá z uvedených skutečností.

      (4)  O provedení další pravidelné technické prohlídky lze požádat nejpozději do 4 let od data předchozí pravidelné technické prohlídky nebo prohlídky vykonané po přestavbě plavidla či opravě zasahující do konstrukce plavidla.

      (5)  O provedení pravidelné technické prohlídky lze požádat nejdříve 60 dní před uplynutím lhůty uvedené v odstavcích 1 až 3.

      (6)  Pravidelná technická prohlídka se provádí podle § 7 odst. 1 písm. c), § 8 a podle § 7 odst. 1 písm. d), jsou-li pochybnosti o zachování plovatelnosti, stability nebo způsobilosti plavidla k provádění základních manévrů.

      (7)  V osvědčení plavidla uvede plavební úřad den, kdy uplyne lhůta pro podání žádosti o provedení následující pravidelné technické prohlídky.


ČÁST ČTVRTÁ

LODNÍ LISTINY, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A POSÁDKA PLAVIDLA

§ 14

Vybavení plavidel lodními listinami

(K § 18 odst. 3)

      (1)  Plavidlo podléhající evidenci musí být vybaveno lodními listinami, kterými jsou
a)
osvědčení plavidla,
b)
seznam posádky a, je-li s plavidlem provozována vodní doprava pro cizí potřeby, seznam cestujících pobývajících na plavidle po dobu delší než 24 hodin,
c)
povolení k provozu lodní stanice a deník lodní stanice určené pro radiotelefonní služby na vodních cestách nebo povolení k provozu radarového zařízení, je-li jimi plavidlo vybaveno,
d)
revizní kniha parních kotlů a revizní kniha tlakových nádob, pokud jsou tato zařízení na plavidle instalována,
e)
ostatní listiny.

      (2)  Ostatními listinami jsou doklady o odborné montáži a revizi zařízení instalovaných na plavidle, například určených technických zařízení nebo prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

      (3)  U plovoucího zařízení určeného k dlouhodobému pobytu osob musí být listiny na plavidle minimálně po dobu pobytu osob na plavidle.

      (4)  Plavidlo podléhající evidenci, které nemá platné osvědčení plavidla, musí být vybaveno prozatímním osvědčením nebo povolením k umístění plavidla na vodní cestě.

      (5)  V seznamu posádky nebo seznamu cestujících je uvedeno evidenční označení plavidla, datum založení seznamu, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, datum a místo jejího nástupu na plavidlo a datum výstupu z něho, v případě člena posádky též místo a datum narození a jeho funkce na plavidle.

      (6)  V revizní knize parních kotlů nebo tlakových nádob je uvedeno evidenční označení plavidla, datum založení revizní knihy, datum konání revize a její výsledek, datum příští revize, jméno a podpis osoby provádějící revizi.

§ 15

Plavidla provozovaná za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla a rozsah a podmínky pojištění

(K § 19 odst. 1 a 3)

      (1)  Plavidlem, které lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla, je:
a)
malé plavidlo, kterým se uskutečňuje vodní doprava pro cizí potřeby,
b)
převozní loď určená k přepravě nejvýše 12 cestujících.

      (2)  Minimální limit pojistného plnění, na který musí být sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu plavidla uvedeného v odstavci 1, činí
a)
250 000 Kč u malých plavidel s maximálním výtlakem nejvýše 10 tun,
b)
500 000 Kč u malých plavidel s maximálním výtlakem nad 10 tun.

      (3)  Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla musí být sjednáno na tato rizika:
a)
újma vzniklá ublížením na zdraví nebo usmrcením, včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a případných regresivních nároků,
b)
škoda poškozením, zničením nebo ztrátou věci, účelně vynaložených nákladů spojených s péčí o zdraví zraněného zvířete,
c)
ušlý zisk,
d)
účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c),
e)
náklady Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů obce prokazatelně vynaložených při zásahu souvisejícím se škodnou událostí.

§ 16

Počet a odborné složení posádky plavidla

(K § 24 odst. 4)

      (1)  Minimální počet členů posádky malého plavidla nebo převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestujících je 1 osoba způsobilá k vedení takového plavidla.

      (2)  Vůdce plavidla a minimálně jedna osoba schopná vykonávat palubní práce pod dohledem vůdce plavidla musí být na plavidle
a)
jehož celková hmotnost včetně povoleného zatížení je 6 000 kg a více nebo jehož délka je 15 m a více, nebo
b)
s plochou plachet 50 m2 a více.

      (3)  Ustanovení odstavce 1 a odstavce 2 písm. a) se též vztahují na přepravu plovoucího zařízení podléhajícího evidenci s délkou menší než 20 m. To neplatí pro přepravu plavidel v bočně svázané sestavě s výjimkou plavidla, které sestavu vede, na kterém musí být osoba nebo osoby podle odstavce 2.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 17

      (1)  Plavidla, jejichž technická způsobilost byla schválena před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pro plavbu v plavební zóně 3 nebo 4, jsou považována za plavidla způsobilá pro plavbu v plavební zóně podle § 3 odst. 1 písm. a) této vyhlášky.

      (2)  Plavidla, jejichž technická způsobilost byla schválena před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pro plavbu v plavební zóně 2, jsou považována za plavidla způsobilá pro plavbu v plavební zóně podle § 3 odst. 1 písm. b) této vyhlášky.

      (3)  Lhůta pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky plavidla podle § 13 této vyhlášky neskončí dříve než uplynutím doby platnosti osvědčení tohoto plavidla podle § 7 vyhlášky č. 223/1995 Sb., ve znění účinném do dne 1. ledna 2016; nejpozději však skončí uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

      (4)  Nádrž pro shromažďování odpadní vody, zařízení pro domácí potřebu na topný plyn, kuchyňský sporák a topné zařízení na kapalná paliva, drenážní soustava, elektrická soustava, návěstní svítilny, případně jeřáb, umístěné na plavidle do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, musí splňovat požadavky podle této vyhlášky nejpozději do uplynutí lhůty pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky podle § 13 této vyhlášky. Uplyne-li lhůta pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky dříve než 6 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky, musí tyto požadavky splňovat nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 18

      Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 19

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:


Ing. Ťok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 334/2015 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 334/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 334/2015 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 334/2015 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 334/2015 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
§ 30b zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb.
2)
§ 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.