VYHLÁŠKA ze dne 7. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  37/2019 | Částka:  16/2019
14.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


37

VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2019,
kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti
a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů


      Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb. a zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb., vyhlášky č. 433/2011 Sb. a vyhlášky č. 275/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V § 3 odst. 1 písm. f), § 8 odst. 7 a v § 16 odst. 2 se slovo ˙obsahující˙ nahrazuje slovem ˙obsahujícího˙.

      2.  V § 3 odst. 4 se slova ˙podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu˙ nahrazují slovy ˙nebo pečetění uznávanou elektronickou pečetí a následně opatření kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem˙.

      3.  V § 3 odst. 5 písm. b) se slovo ˙obsahující˙ nahrazuje slovem ˙obsahujícímu˙.

      4.  V § 4 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova ˙; v případě utajovaných dokumentů poskytovaných cizí mocí obsahuje číslo jednací příslušnou zkratku podle původce˙ a věta druhá se nahrazuje větami ˙Tyto údaje nebo znaky se od údajů a znaků podle odstavce 1 oddělují spojovníkem. Zkratkou podle věty první je v případě Evropské unie ˙EU˙, Organizace Severoatlantické smlouvy ˙NATO˙ a v případě ostatních subjektů cizí moci ˙OSCM˙.˙.

      5.  V § 7 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta ˙Evidenci provádí osoba pověřená vedením jednacího protokolu, evidenci ve sběrném archu může provádět i zpracovatel.˙.

      6.  V § 7 odst. 2 se slovo ˙evidenci˙ nahrazuje slovy ˙administrativních pomůckách˙ a za slovo ˙čitelný˙ se vkládá čárka.

      7.  V § 7 odst. 5 a v § 12 odst. 9 se slova ˙nebo v elektronickém systému spisové služby˙ zrušují.

      8.  V § 7 odst. 5 a v § 12 odst. 9 se slova ˙podle zákona o elektronickém podpisu nebo označení elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a následně opatření kvalifikovaným časovým razítkem podle zákona o elektronickém podpisu˙ nahrazují slovy ˙nebo pečetění uznávanou elektronickou pečetí a následně opatření kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem˙.

      9.  V § 7 odst. 5 a v § 12 odst. 9 se na konci odstavce doplňuje věta ˙Je-li jednací protokol veden v elektronickém systému spisové služby, provede se po vyřazení všech utajovaných dokumentů evidovaných v příslušném kalendářním roce převod do formátu PDF/A a další úkony podle věty druhé.˙.

      10.  V § 7a odst. 4 se za slova ˙druh ukládaných dokumentů˙ vkládají slova ˙anebo příloh˙.

      11.  V § 8 odst. 6 části věty čtvrté před středníkem se slovo ˙, materiál˙ nahrazuje slovy ˙se rozumí materiál˙ a slova ˙, je určen˙ se nahrazují slovy ˙a je určen˙.

      12.  V § 8 odst. 7 se za prvním výskytem slov ˙v jednacím protokolu˙ vkládají slova ˙, sběrném archu˙.

      13.  V § 8 odst. 7 a v § 16 odst. 2 se poslední výskyt slova ˙záznam˙ nahrazuje slovem ˙záznamu˙.

      14.  Nadpis § 9 zní:
˙Příprava zásilky k přepravě, přeprava zásilky a přenášení utajovaného dokumentu˙.

      15.  V § 9 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta ˙Má-li být zásilka otevřena pouze adresátem, označí se obálka nápisem ˙OTEVŘE ADRESÁT˙.˙, za slova ˙zkratka v čísle jednacím˙ se vkládají slova ˙nebo v jiném evidenčním označení˙ a slova ˙, pokud je použito˙ se zrušují.

      16.  V § 9 odstavec 6 zní:

      ˙(6) Utajovaný dokument v nelistinné podobě se při přepravě opatří průvodním listem, který obsahuje náležitosti podle § 8 odst. 1. Při přepravě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě poskytovaného v mezinárodním styku se průvodní list nevytváří.˙.

      17.  V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7) Utajovaný dokument nebo spis lze přenášet v obálce nebo pevném obalu, na kterém se uvede název orgánu státu nebo právnické osoby anebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby a vyznačí se stupeň utajení, nebo v přenosné schránce.˙.

      18.  V § 12 odst. 1 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova ˙, evidenci ve sběrném archu může provádět i zpracovatel˙.

      19.  V § 12 odst. 5 se za slova ˙Při přepravě˙ vkládají slova ˙nebo přenášení˙.

      20.  V § 12 odst. 8 se za slova ˙podtržením se uvede˙ vkládají slova ˙datum a˙.

      21.  V § 13 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami ˙Další utajované dokumenty se do sběrného archu zaevidují v pořadí, ve kterém jsou doručeny nebo ve kterém vznikly, podle pokynů uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce. Založení sběrného archu se vyznačí v jednacím protokolu.˙.

      22.  V § 13 odst. 4 se za slova ˙listů, počet a druh˙ vkládají slova ˙ukládaných dokumentů anebo˙.

      23.  V § 15 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙Náležitosti uvedené v odstavci 1 a v tomto odstavci se vyznačí i na průvodní list, ke kterému jsou připojeny utajované přílohy, a to i v případě, že průvodní list neobsahuje utajovanou informaci.˙.

      24.  V § 15 odst. 3 se slova ˙Příloha k č. j. ...˙ nahrazují slovy ˙Příloha č. ... k č. j. ...˙ a slova ˙nebo jiné evidenční označení˙ se zrušují.

      25.  V § 15 odst. 6 se slova ˙a je-li přílohou, uvede se nově označení ˙Příloha č. ... k č. j. ...˙˙ nahrazují slovy ˙je-li v listinné podobě, nebo podle § 17 odst. 1, je-li v nelistinné podobě, anebo podle § 8 odst. 1 a 4, je-li stupně utajení Vyhrazené˙ a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Je-li přílohou, uvede se nové označení ˙Příloha č. ˙ k č. j. ˙˙.˙.

      26.  V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta ˙Při přepravě utajovaného dokumentu v nelistinné podobě poskytovaného v mezinárodním styku se průvodní list nevytváří.˙.

      27.  V § 22 odst. 6 se slovo ˙nebo˙ nahrazuje slovem ˙a˙.

      28.  V § 25 odst. 2 se číslo ˙6˙ nahrazuje číslem ˙11˙.

      29.  V § 26 na konci odstavce 4 a v § 27 na konci odstavce 6 se doplňuje věta ˙Utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci se ukládají odděleně.˙.

      30.  V § 26 odst. 5 se slova ˙, a to včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů jejich vedoucích a jejich zástupců˙ zrušují.

      31.  V § 26 odst. 7 se slova ˙ostatním utajovaným informacím poskytovaným v mezinárodním styku˙ nahrazují slovy ˙ostatních subjektů cizí moci˙.

      32.  V § 26 odst. 9 se slova ˙písm. g)˙ nahrazují slovy ˙písm. f)˙.

      33.  V § 27 odst. 1 písmeno c) zní:
˙c)
adresu objektu, v němž je umístěn registr,˙.

      34.  V § 27 odst. 3 se slova ˙vyplněný evidenční list registru samostatně˙ nahrazují slovy ˙do 15 dnů ode dne zřízení registru jeho vyplněný evidenční list, a to samostatně˙, slova ˙, a to do 15 dnů ode dne zřízení registru˙ se zrušují a slovo ˙registru˙ se zrušuje.

      35.  V § 27 odst. 4 se slovo ˙registru˙ nahrazuje slovy ˙podle odstavce 3˙ a doplňuje se věta ˙V případě zrušení registru se postupuje podle pokynů Úřadu.˙.

      36.  V § 27 odstavce 12 a 13 znějí:

      ˙(12)  V registru je veden seznam podřízených pomocných registrů a kontrolních bodů a jsou v něm ukládány jejich evidenční listy.

      (13)  Při plnění povinnosti podle § 69 odst. 1 písm. m) zákona se v případě utajovaných dokumentů stupně utajení Tajné a Přísně tajné ověří též počet jejich listů. Vzor zprávy o kontrole utajovaných informací vedených v registru je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.˙.

      37.  V § 27a se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Pomocný registr zašle registru, ke kterému byl zřízen, vyplněný evidenční list podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce bezodkladně po jeho zřízení a při každé změně některé položky v evidenčním listu uvedené.˙.

      38.  V § 27a odst. 5 se slova ˙včetně jmen, příjmení a podpisových vzorů pracovníků kontrolních bodů˙ nahrazují slovy ˙a jsou v něm ukládány jejich evidenční listy˙.

      39.  V § 27b se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Kontrolní bod zašle registru nebo pomocnému registru, ke kterému byl zřízen, vyplněný evidenční list podle vzoru uvedeného v příloze č. 12 k této vyhlášce bezodkladně po jeho zřízení a při každé změně některé položky v evidenčním listu uvedené.˙.

      40.  V § 27b se na konci odstavce 4 doplňuje věta ˙V kontrolním bodu se utajované dokumenty Organizace Severoatlantické smlouvy, Evropské unie a ostatních subjektů cizí moci zaznamenávají do pomocných jednacích protokolů a ukládají se odděleně.˙.

      41.  V § 29 odst. 3 písm. a) se slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova ˙a utajovaných dokumentů, které se nacházejí u zpracovatelů˙.

      42.  V příloze č. 1 se slova ˙Podpis bezpečnostního ředitele nebo osoby pověřené k podpisu odpovědnou osobou˙ nahrazují slovy ˙Podpis odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby nebo bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby˙.

      43.  Příloha č. 12 zní:

˙Příloha č. 12 k vyhlášce č. 529/2005 Sb.      44.  V příloze č. 13 se v částech A), B) a C) bodech 3 za slovo ˙rok:˙ vkládají na nový řádek slova ˙z toho utajované dokumenty poskytnuté podle § 77 odst. 3 zákona:˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ředitel:


Lang v. r.