VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2017 o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Sbírka:  437/2017 | Částka:  157/2017
15.12.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


437

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2017
o kritériích pro určení provozovatele základní služby


      Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

      Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle § 22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti.

§ 2

Odvětvová a dopadová kritéria

      (1)  Odvětvová kritéria jsou určena druhem služby, druhem subjektu a speciálním kritériem druhu subjektu.

      (2)  Speciální kritérium druhu subjektu zohledňuje významnost subjektu v jednotlivém odvětví.

      (3)  Odvětvová a dopadová kritéria jsou uvedena v příloze k této vyhlášce.

      (4)  K druhu služby, druhu subjektu a speciálnímu kritériu druhu subjektu uvedeným na témž řádku přílohy k této vyhlášce se vztahují dopadová kritéria stanovená pro dané odvětví, popřípadě pro danou část odvětví.

§ 3

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.
Ředitel:


Ing. Navrátil v. r.Příloha k vyhlášce č. 437/2017 Sb.


––––––––––––––––––––
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.