VYHLÁŠKA ze dne 9. března 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  75/2016 | Částka:  30/2016
14.3.2016

Derogace

Novelizuje: 31/2001
75

VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., k provedení § 87b odst. 5 a § 105 odst. 5 zákona o silničním provozu:

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb., vyhlášky č. 1/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 43/2015 Sb., se mění takto:

      1.  V poznámce pod čarou č. 5 se na konci textu doplňuje věta:

˙Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.˙.

      2.  § 15b se včetně nadpisu zrušuje.

      3.  V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
˙r)
záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.˙.

      4.  V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:
˙u)
posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.˙.

      5.  V § 18a odst. 1 písmeno d) zní:
˙d)
psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.˙.

      6.  Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně nadpisu zní:

˙§ 18c

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření

      (1)  Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodia-gnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

      (2)  Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:
a)
úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba

      1.  je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,

      2.  písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a

      3.  sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
b)
vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality

      1.  intelektu,

      2.  pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,

      3.  senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,

      4.  rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,

      5.  paměti, zejména vizuální, a

      6.  dalších psychických funkcí v případě potřeby,
c)
vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření

      1.  emocionální stability, lability a impulzivity,

      2.  přizpůsobivého chování,

      3.  tendence k riskování,

      4.  odolnosti vůči zátěži,

      5.  psychopatologické symptomatiky a

      6.  dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,
d)
individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,
e)
zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
f)
seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

      (3)  Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

      (4)  Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.˙.

      7.  Příloha č. 5 zní:

˙Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.


      8. Příloha č. 9b se zrušuje.

      9. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která zní:˙Příloha č. 11 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.
Čl. II

Přechodné ustanovení

      Omezení nebo podmínění řidičských oprávnění zaznamenaná v řidičských průkazech vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky harmonizovanými kódy podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ministr:


Ing. Ťok v. r.