VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2017, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Sbírka:  141/2017 | Částka:  50/2017
12.5.2017

141

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti
příjemce potravin v místě určení


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 2 se písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 2 až 4 zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písme-na d) až f).

      2.  V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

      3.  V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text ˙a) až g)˙ nahrazuje textem ˙a) až e)˙.

      4.  V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se text ˙písm. h)˙ nahrazuje textem ˙písm. f)˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.
Ministr:


Ing. Jurečka v. r.