ZÁKON ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  459/2016 | Částka:  185/2016
30.12.2016

Derogace

Novelizuje: 360/1992

459

ZÁKON
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňu- jí slova ˙nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území˙.

      2.  V § 7 odst. 1 písm. c) se slova ˙způsobilý k právním úkonům˙ nahrazují slovem ˙svéprávný˙.

      3.  V § 8 odst. 8 větě druhé se částka ˙500 Kč˙ nahrazuje částkou ˙3 500 Kč˙.

      4.  V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:
˙a)
komu byla omezena svéprávnost,˙.

      5.  V § 11 odst. 2 písm. b) se slova ˙způsobilosti k právním úkonům˙ nahrazují slovem ˙svéprávnosti˙.

      6.  V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

      ˙(7)  Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.˙.

      7.  V § 13 odst. 3 se slovo ˙a˙ za slovem ˙specializací˙ zrušuje.

      8.  V § 13 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 3k zrušuje.

      9.  V § 14 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovy ˙zřízené za účelem výkonu povolání,˙ a doplňuje se písmeno e), které zní:
˙e)
společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání.˙.

      10.  V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      ˙(3)  Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací způsobů podle odstavce 1 písm. b) až e).˙.

      11.  V § 15 odst. 1 písmeno b) zní:
˙b)
nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,˙.

      12.  § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

˙§ 15a

Společnost

      (1)  Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně12), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

      (2)  Společníci musí mít společné sídlo.

––––––––––––––––––––

12)
§ 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.˙.

      13.  V § 15b odst. 1 se slova ˙svobodní architekti nebo svobodní inženýři˙ nahrazují slovy ˙autorizované osoby˙.

      14.  V § 15b odst. 2 se slova ˙Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří˙ nahrazují slovy ˙Autorizované osoby, které˙ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova ˙ ; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání tím nejsou dotčena˙.

      15.  V § 17 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙(koncepce uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zahradních a krajinářských úprav˙.

      16.  V § 19 písmeno a) zní:
˙a)
vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,˙.

      17.  Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

      18.  V § 23 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo ˙dotčeným˙ nahrazuje slovem ˙autorizovaným˙.

      19.  V § 23 odst. 7 písm. c) se slova ˙dotčená osoba˙ nahrazují slovy ˙autorizovaná osoba˙.

      20.  V § 25 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova ˙Valná hromada, popř. shromáždění delegátů˙ nahrazují slovy ˙Nejvyšší orgán Komory˙.

      21.  V § 25 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písme- na a) až i).

      22.  V § 25 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

      ˙(5)  Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové České komory architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory architektů.

      (6)  Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě volí z řádných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.