ZÁKON ze dne 18. května 2010, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  183/2010 | Částka:  64/2010
16.6.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

183

ZÁKON
ze dne 18. května 2010,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce,
občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách
a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky,
ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I

      Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

      1.  § 7a včetně nadpisu zní:

˙§ 7a

Povinnosti vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení

      (1)  Vlastník sportovního zařízení (dále jen ˙vlastník˙) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít sportovní zařízení k uspořádání sportovního podniku (dále jen ˙provozovatel˙) jsou povinni, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob a majetku ve sportovním zařízení, přijmout potřebná opatření k zajištění pořádku v průběhu sportovního podniku a vydat a zveřejnit návštěvní řád, ve kterém podle místních podmínek stanoví zejména pravidla pro vstup návštěvníků a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení.

      (2)  Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná vlastníkem nebo provozovatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, jsou vlastník a provozovatel povinni dát podnět k přerušení nebo k ukončení probíhajícího sportovního podniku a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii České republiky.

      (3)  Pokud ve sportovním zařízení dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku v důsledku toho, že vlastník nebo provozovatel neučinil veškerá opatření a pokojný stav je nucena obnovit Policie České republiky, náleží Policii České republiky náhrada vynaložených nákladů.˙.

      2.  V § 7b odst. 1 se za slovo ˙vlastník˙ vkládají slova ˙nebo provozovatel˙.

      3.  V § 7b odst. 2 se za slova ˙žádosti vlastníka˙ vkládají slova ˙nebo provozovatele˙ a za slova ˙pokud vlastník˙ se vkládají slova ˙nebo provozovatel˙.

      4.  V § 7c odst. 2 se za slovo ˙vlastníka˙ vkládají slova ˙nebo provozovatele˙.

      5.  V § 7d odst. 1 se v návětí slova ˙jako vlastník˙ vkládají slova ˙nebo jako provozovatel˙.

      6.  V § 7d odst. 1 písmeno b) zní:
˙b)
v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky nebo˙.

      7.  V § 7e odst. 1 se v návětí za slova ˙jako vlastník˙ vkládají slova ˙nebo jako provozovatel˙.

      8.  V § 7e odst. 1 písmeno b) zní:
˙b)
v případech uvedených v § 7a odst. 2 nedá podnět k přerušení nebo ukončení probíhajícího sportovního podniku anebo bez zbytečného odkladu nepožádá o spolupráci Policii České republiky, nebo˙.

      9.  Za § 7f se vkládá nový § 7g, který
zní:
˙§ 7g

      Ustanovení § 7a až 7f se nevztahují na vlastníka, pokud tento převede své povinnosti podle tohoto zákona spojené s uspořádáním sportovního podniku na provozovatele.˙.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu

Čl. II

      Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 211/2003 Sb., zákona č. 485/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 317/2006 Sb. a zákona č. 485/2008 Sb., se mění takto:

      V § 15 odst. 4 se věty druhá a třetí zrušují.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o místních poplatcích

Čl. III

      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 348/2009 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 písm. g) se slovo ˙přístroj,˙ nahrazuje slovy ˙přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu15),˙.

      2.  V § 10a odst. 1 se za slovo ˙přístroj˙ vkládají slova ˙nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí˙ a slovo ˙přístroj.15)˙ se nahrazuje slovy ˙přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.˙.

      3.  V § 10a odst. 2 se za slovo ˙přístroj˙ vkládají slova ˙nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí˙.

      4.  V § 10a odst. 3 se za slovo ˙přístroj˙ vkládají slova ˙nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí˙.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Němcová v. r.


Klaus v. r.


Fischer v. r.