ZÁKON ze dne 24. července 2014, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka:  182/2014 | Částka:  75/2014
29.8.2014

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

182

ZÁKON
ze dne 24. července 2014,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 266/2006 Sb.

Čl. I

      Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojiště- ní zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V § 91 se číslo ˙2015˙ nahrazuje čís- lem ˙2017˙ a číslo ˙2025˙ se nahrazuje čís- lem ˙2027˙.

      2.  V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo ˙2014˙ nahrazuje číslem ˙2016˙.

      3.  V § 92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se číslo ˙2015˙ nahrazuje číslem ˙2017˙.

      4.  V § 94 odst. 1 se číslo ˙2014˙ nahrazuje čís-lem ˙2016˙.

      5.  V § 94 odst. 2 se číslo ˙2015˙ nahrazuje čís-lem ˙2017˙.

      6.  V § 95 se číslo ˙2014˙ nahrazuje čís- lem ˙2016˙ a číslo ˙2015˙ se nahrazuje čís- lem ˙2017˙.

      7.  V § 99 se číslo ˙2015˙ nahrazuje čís- lem ˙2017˙ a číslo ˙2018˙ se nahrazuje čís- lem ˙2020˙.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 267/2006 Sb.

Čl. II

      Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojiště- ní zaměstnanců, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo ˙2014˙ nahrazuje číslem ˙2016˙ a číslo ˙2015˙ se nahrazuje číslem ˙2017˙.

      2.  V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo ˙2015˙ nahrazuje číslem ˙2017˙.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 262/2006 Sb.

Čl. III

      V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo ˙9˙ nahrazuje číslem ˙4˙.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 264/2006 Sb.

Čl. IV

      V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova ˙ , a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015˙ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 218/2007 Sb.

Čl. V

      V části sedmé čl. VII zákona č. 218/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se číslo ˙2015˙ nahrazuje číslem ˙2017˙.


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 261/2007 Sb.

Čl. VI

      Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

      1.  V části první čl. I se bod 4 zrušuje.

      2.  V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.


ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 155/1995 Sb.

Čl. VII

      V § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 463/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se ve větě čtvrté číslo ˙2014˙ nahrazuje číslem ˙2016˙.


ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.