ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  203/2019 | Částka:  86/2019
15.8.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


203

ZÁKON
ze dne 25. července 2019,
kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví
ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Čl. I

      Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 301/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb. a zákona č. 57/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 1 odst. 1 se za slovo ˙zákon˙ vkládají slova ˙zapracovává příslušné předpisy Evropské unie38) a˙.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

––––––––––––––––––––

˙38)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.˙.

      2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙ ; má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku˙.

      3.  V § 15 odst. 6 se slova ˙zákona o rodině˙ nahrazují slovy ˙občanského zákoníku˙.

      4.  V § 20 odst. 1 se slova ˙státní zástupce nebo opatrovníka˙ nahrazují slovy ˙státní zástupce˙.

      5.  § 42 včetně nadpisu zní:

˙§ 42

Práva mladistvého

      (1)  Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

      (2)  Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny vždy mladistvého poučit o jeho právech a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

      (3)  Mladistvého je třeba též poučit o
a)
stadiích trestního řízení a úloze orgánů činných podle tohoto zákona během těchto stadií,
b)
právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého být poučen o právech, která mladistvému náleží,
c)
právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého zúčastnit se těch úkonů, kterých se může podle zákona zúčastnit mladistvý,
d)
ochraně jeho soukromí v trestním řízení,
e)
povinnosti orgánů činných podle tohoto zákona se zvláštní pečlivostí objasňovat a dokazovat příčiny jeho provinění a skutečnosti významné pro posouzení jeho osobních, rodinných i jiných poměrů a
f)
nutnosti konat hlavní líčení a veřejné zasedání v jeho přítomnosti, nejde-li o řízení proti uprchlému.

      (4)  Ve vhodných případech je třeba mladistvého poučit i o
a)
tom, že může být vzat do vazby jedině tehdy, nelze-li účelu vazby dosáhnout jinak, že rozhodnutí o vzetí do vazby musí být řádně odůvodněno, dále o trvání vazby, o přezkoumávání důvodů vazby a o možnostech nahrazení vazby jiným opatřením a
b)
podmínkách pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo odstoupení od trestního stíhání.˙.

      6.  Za § 42 se vkládá nový § 42a, který včetně nadpisu zní:

˙§ 42a

Nutná obhajoba mladistvého

      (1)  Mladistvý musí mít obhájce
a)
od okamžiku, kdy jsou proti němu použita opatření podle tohoto zákona nebo provedeny úkony podle trestního řádu, včetně úkonů neodkladných a neopakovatelných, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění obhájce o něm zajistit,
b)
ve vykonávacím řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném zasedání, nebo
c)
v řízení o stížnosti pro porušení zákona, v řízení o dovolání a v řízení o návrhu na povolení obnovy řízení, rozhoduje-li soud pro mládež ve veřejném zasedání,

a to do dovršení osmnácti let věku.

      (2)  V případě podle odstavce 1 písm. a) musí mít mladistvý obhájce až do dovršení jednadvaceti let věku, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za vhodné s přihlédnutím k dosaženému stupni rozumové a mravní vyspělosti mladistvého a okolnostem případu.˙.

      7.  V § 43 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ˙Orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny bez zbytečného odkladu poučit zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého o právech, která mladistvému náleží; pominou-li důvody pro ustanovení opatrovníka podle odstavce 2, poučí se zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvého o těch právech mladistvého, která lze v probíhajícím stadiu trestního řízení uplatnit.˙.

      8.  V § 43 odst. 2 se za větu první vkládá věta ˙Předseda senátu nebo v přípravném řízení státní zástupce ustanoví opatrovníkem osobu navrženou mladistvým; pokud mladistvý žádnou osobu nenavrhne nebo navrhne-li osobu, u níž lze mít důvodnou obavu, že nebude řádně hájit jeho zájmy, ustanoví předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce jinou vhodnou osobu, kterou může být zejména osoba blízká, zaměstnanec orgánu sociálně- -právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže anebo advokát.˙.

      9.  V § 43 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.

      10.  V § 55 odst. 1 větě druhé se za slovo ˙pečlivostí˙ vkládají slova ˙a bez zbytečného odkladu˙.

      11.  V § 55 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova ˙ , které, je-li to vhodné, zapojí do zjišťování poměrů mladistvého zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého˙.

      12.  V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Orgány činné podle tohoto zákona provedou zjištění poměrů mladistvého opětovně, lze-li důvodně předpokládat, že se tyto poměry podstatně změnily.˙.

      13.  V § 56 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙Je-li to vhodné, zapojí orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo Probační a mediační služba do vypracování této zprávy zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého.˙.

      14.  V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní:

      ˙(4)  Orgány činné podle tohoto zákona aktualizují zprávu podle odstavce 1 nebo ji vypracují opětovně, lze-li důvodně předpokládat, že se osobní, rodinné a sociální poměry mladistvého nebo jeho aktuální životní situace podstatně změnily.˙.

      15.  V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

      ˙(2)  Je-li to vzhledem k okolnostem případu a osobě mladistvého vhodné a je-li to technicky možné, je o výslechu mladistvého pořizován obrazový a zvukový záznam.˙.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

      16.  V § 69 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
˙a)
podmíněného odložení podání návrhu na potrestání39),

––––––––––––––––––––

39)  § 179g a 179h trestního řádu.˙.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písme-na b) až d).
ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu

Čl. II

      V § 33 odst. 5 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 539/2004 Sb., se slova ˙obviněného o jeho právech poučit˙ nahrazují slovy ˙poučit obviněného o jeho právech, a to se zaměřením na probíhající stadium trestního řízení,˙.


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o výkonu vazby

Čl. III

      Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č. 208/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 57/2017 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 25 se číslo ˙18.˙ nahrazuje slovem ˙osmnáctý˙.

      2.  V § 26 odst. 1 se za větu první vkládá věta ˙To platí i tehdy, dovrší-li mladistvý ve výkonu vazby osmnáctý rok svého věku, odůvodňují-li to jeho osobní poměry a není-li to v rozporu s nejlepšími zájmy ostatních společně umístěných mladistvých.˙.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.


Zeman v. r.


v z. Schillerová v. r.