ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  47/2019 | Částka:  19/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


47

ZÁKON
ze dne 31. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., se mění takto:

      1. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní:
˙c)
jde-li o stupeň III (těžká závislost),

      1.  9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

      2.  13 900 Kč v ostatních případech,˙.

      2. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:
˙d)
jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

      1.  13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového
typu,

      2.  19 200 Kč v ostatních případech.˙.

      3. V § 11 odst. 2 písmeno c) zní:
˙c)
jde-li o stupeň III (těžká závislost),

      1.  8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

      2.  12 800 Kč v ostatních případech,˙.

      4. V § 11 odst. 2 písmeno d) zní:
˙d)
jde-li o stupeň IV (úplná závislost),

      1.  13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,

      2.  19 200 Kč v ostatních případech.˙.

      5.  V § 12 odst. 2 větě první se slova ˙nebo stupni IV (úplná závislost)˙ zrušují.

      6.  V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.

      7.  V § 12 odst. 5 větě poslední se text ˙§ 7 odst. 2 a 6 až 12˙ zrušuje a za slovo ˙podpoře˙ se doplňují slova ˙ , s výjimkou ustanovení o společ- ně posuzovaných osobách pro účely příspěvku na bydlení˙.

      8.  V § 13 se text ˙§ 12 odst. 4˙ nahrazuje textem ˙§ 12 odst. 2˙.

      9.  V § 21 odst. 2 písm. e) se text ˙§ 12 odst. 6˙ nahrazuje textem ˙§ 12 odst. 4˙.

     10.  V § 22 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až
6.
Čl. II

Přechodná ustanovení

      1.  Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

      2.  Úřad práce České republiky ˙ krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky příspěvku na péči podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bez žádosti. O změně výše příspěvku na péči se učiní záznam do spisu.

      3.  Úřad práce České republiky ˙ krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí příjemcům příspěvku na péči nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči písemné sdělení o změně výše příspěvku na péči podle bodu 2 věty první; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

      4.  Nárok na zvýšení příspěvku na péči ve stupni III (těžká závislost) a ve stupni IV (úplná závislost), které náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku podle § 12 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká v kalendářním měsíci následujícím po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vztahující se ke zvýšení příspěvku na péči v daném stupni závislosti. Úřad práce České republiky ˙ krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí příjemcům zvýšení příspěvku na péči písemné sdělení o zániku nároku na zvýšení příspěvku na péči podle věty první; toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákona nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 3, 6, 8, 9 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2019.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


v z. Brabec v. r.