ZÁKON ze dne 7. prosince 2016 o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Sbírka:  457/2016 | Částka:  184/2016
30.12.2016

Derogace

Je novelizován: 232/2017

457

ZÁKON
ze dne 7. prosince 2016
o státním rozpočtu České republiky na rok 2017


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

      (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2017 (dále jen ˙státní rozpočet˙) se stanoví částkou 1 249 272 037 180 Kč. Celko- vé výdaje státního rozpočtu se stanoví část- kou 1 309 272 037 180 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 60 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a)
zvýšením stavu státních dluhopisů do vý- še 60 403 400 000 Kč,
b)
změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 403 400 000 Kč.

      (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

      (3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

      (4)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

      (5)  Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

      (6)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 96 776 934 513 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 37 500 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

      (7)  Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 140 548 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

      (8)  Finanční vztahy státního rozpočtu k roz-počtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8 190 527 028 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

      (9)  Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 906 192 600 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

      (10)  Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

      (11)  Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve vý- ši 240 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 2 800 000 000 Kč.

§ 2

      (1)  Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2016, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2017. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2016 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2017. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2016 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2017.

      (2)  Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele ˙Výdaje celkem˙ a ˙Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku˙ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v ro- ce 2016 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka ˙Změna stavu na účtech státních finančních aktiv˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

      (3)  Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele ˙Výdaje celkem˙ a ˙Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně˙ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2016 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka ˙Zvýšení stavu státních dluhopisů˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka ˙Změna stavu na účtech státních finančních aktiv˙ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 3

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Hamáček v. r.


Zeman v. r.


Sobotka v. r.Příloha č. 1 k zákonu č. 457/2016 Sb.Příloha č. 2 k zákonu č. 457/2016 Sb.Příloha č. 3 k zákonu č. 457/2016 Sb.Příloha č. 4 k zákonu č. 457/2016 Sb.


strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
strana 11
strana 12
strana 13
strana 14
strana 15
strana 16
strana 17
strana 18
strana 19
strana 20
strana 21
strana 22
strana 23
strana 24
strana 25
strana 26
strana 27
strana 28
strana 29
strana 30
strana 31
strana 32
strana 33
strana 34
strana 35
strana 36
strana 37
strana 38
strana 39
strana 40
strana 41
strana 42
strana 43
strana 44
strana 45
strana 46
strana 47
strana 48
strana 49
strana 50
strana 51
strana 52
strana 53
strana 54
strana 55
Příloha č. 5 k zákonu č. 457/2016 Sb.Příloha č. 6 k zákonu č. 457/2016 Sb.Příloha č. 7 k zákonu č. 457/2016 Sb.Příloha č. 8 k zákonu č. 457/2016 Sb.