ZÁKON ze dne 7. února 2012, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  74/2012 | Částka:  28/2012
12.3.2012

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

74

ZÁKON
ze dne 7. února 2012,
kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 118/2008 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

      1.  V § 4 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:
˙a)
fyzická osoba, která je občanem

      1.  České republiky18),

      2.  jiného členského státu Evropské unie18a),

      3.  státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

      4.  Švýcarské konfederace18b),

––––––––––––––––––––

18a)
Smlouva o fungování Evropské unie.
18b)
Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně.˙.

Poznámka pod čarou č. 18c se zrušuje.

      2.  Nadpis § 7 zní:

˙Převody na oprávněné osoby, zemědělské podnikatele, společníky obchodních společností, členy družstev a vlastníky zemědělské půdy˙.

      3.  V § 7 odst. 1 písm. b) se slova ˙samostatně hospodařícím rolníkům22), kteří˙ nahrazují slovy ˙fyzickým osobám, které jsou zemědělskými podnikateli22) a které˙.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

––––––––––––––––––––

˙22)
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.˙.

      4.  V § 7 odst. 1 písm. c) se za slova ˙na pozemcích˙ vkládají slova ˙o rozloze nejméně 10 ha˙.

      5.  V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova ˙a které prokazatelně provozují na území České republiky zemědělskou výrobu minimálně po dobu 36 měsíců na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha˙.

      6.  V § 7 odstavec 5 zní:

      ˙(5)  Výzvu podle odstavce 4 Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku, je oprávněná osoba, jejíž nárok uplatněný na převod vznikl nevydáním pozemků a finanční hodnota nároku představuje nejméně 50 % z minimální ceny pozemku určeného k prodeji (dále jen ˙oprávněná osoba s předností˙), nebo osoba, která má tento pozemek pronajatý od Pozemkového fondu ke dni vyhlášení prodeje a po dobu 36 měsíců před vyhlášením prodeje byla nepřetržitě nájemcem nebo podnájemcem tohoto pozemku. Do požadované doby 36 měsíců se započítává i doba, po kterou byl nájemcem nebo podnájemcem pozemku právní předchůdce současného nájemce. Tyto osoby mají před ostatními osobami uvedenými v odstavci 1 přednostní právo na prodej, a to tak, že na prvním místě v pořadí bude oprávněná osoba s předností a na druhém místě bude nájemce, pokud toto právo uplatní v žádosti podle odstavce 3.˙.

      7.  V § 7 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

      ˙(9)  Nabyvatel zemědělských pozemků může tyto pozemky převést právnické osobě, jejímž je členem či společníkem a která vykonává na těchto pozemcích zemědělskou činnost. Tímto převodem jsou převedena i všechna ostatní práva a povinnosti převodce k předmětným pozemkům na nového nabyvatele. V případě tohoto převodu Pozemkový fond předkupní právo podle § 10 neuplatní.˙.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.

      8.  V § 8 odst. 3 se slova ˙odst. 12˙ nahrazují slovy ˙odst. 13˙.

      9.  V § 9 odst. 6 větě první se slovo ˙bezúročně˙ nahrazuje slovy ˙s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie39)˙.

Poznámka pod čarou č. 39 zní:

––––––––––––––––––––

˙39)
Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).˙.

      10.  V § 9 odstavec 8 zní:

      ˙(8)  Na kupní cenu započte Pozemkový fond všechny nároky, které má kupující vůči němu podle zákona o půdě a které Pozemkový fond považuje za nesporné.˙.

      11.  V § 17 se na konci odstavce 1 doplňují věty ˙Pro převod lesních pozemků v uznaných farmových chovech neplatí uvedená omezení vzdálenostmi a výměrami od komplexu státního lesa. Lesní pozemky v těchto uznaných farmových chovech mohou být převáděny na jiné vlastníky pozemků v těchto uznaných farmových chovech, a to do celkové výměry 10 ha.˙.

      12.  V § 17 odst. 2 se slova ˙menší než jedna polovina˙ nahrazují slovy ˙nejvíce jedna polovina˙.

Čl. II

Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

      V § 15a odst. 2 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 119/2008 Sb., se slovo ˙bezúročně˙ nahrazuje slovy ˙s úrokem vypočteným v souladu s předpisem Evropské unie6)˙.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

––––––––––––––––––––

˙6)
Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (2008/C 14/02).˙.

Čl. III

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.


Klaus v. r.


Nečas v. r.