Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 2. dubna 1997, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  82/1997 | Částka:  28/1997
21.4.1997

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

82

Vyhláška

Ministerstva životního prostředí

ze dne 2. dubna 1997,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 2, odst. 2, § 4 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 3, § 19 odst. 2, § 20 odst. 1, § 21 odst. 3, § 23 odst. 1 písm. c), odst. 2, 5 a 7 zákona č. 16/1997 Sb. ČR, o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”):


§ 1

Seznamy ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin chráněných mezinárodní úmluvou, na něž se vztahuje působnost zákona1)

(k § 2 odst. 2 zákona)

(1) Seznamy ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin chráněných mezinárodní úmluvou1) (dále jen „druhy”) tvoří tři skupiny, které jsou obsaženy v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky.

(2) Příloha č. 1 obsahuje seznam druhů přímo ohrožených vyhubením, které jsou nebo mohou být dovozem nebo vývozem bezprostředně ohroženy ve své existenci (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona).

(3) Příloha č. 2 obsahuje seznam

a) druhů, které je nutno chránit usměrňováním dovozu a vývozu, aby nedošlo k jejich ohrožení vyhubením,

b) dalších druhů, které musí být chráněny za účelem ochrany jiných ohrožených druhů,

(§ 2 odst. 1 písm. b) zákona).

(4) Příloha č. 3 obsahuje seznam druhů stanovených na základě návrhu státu, jenž je členem mezinárodní úmluvy,1) (§ 2 odst. 1 písm. c) zákona).


§ 2

Vědecký orgán

(k § 4 odst. 1 písm. a) zákona)

(1) Za vědecký orgán může být vybrána právnická osoba splňující následující kritéria:

a) zaměstnává v potřebném počtu osoby s vysokoškolským vzděláním, odborně způsobilé v oboru ochrany přírody se zaměřením na druhovou ochranu živočichů a rostlin celého světa,

b) je schopna vykonávat činnosti stanovené v následujícím odstavci a účastnit se mezinárodní spolupráce v této oblasti.

(2) Vědecký orgán

a) posuzuje, zda dovoz nebo vývoz exempláře neohrozí na přežití ohrožený druh (§ 6 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 1 písm. a) zákona),

b) vyjadřuje se k návrhu na určení záchranného centra (§ 3 písm. h) zákona) a koordinuje činnost těchto záchranných center,

c) vyjadřuje se k prodeji exempláře do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely podle § 8 písm. e) zákona,

d) vyjadřuje se k žádosti o vývoz zvláště chráněných druhů (§ 12 zákona),

e) vyjadřuje se k tomu, zda příjemce dováženého živého exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj, (§ 14 odst. 1 písm. b) zákona),

f) vyjadřuje se k účelu dovozu exempláře z nesmluvního státu podle § 15 odst. 2 zákona,

g) vyjadřuje se k vývozu exempláře do nesmluvního státu podle § 16 odst. 2 zákona,

h) na žádost Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo”) se vyjadřuje k dovozu nebo vývozu exempláře živočišného druhu odchovaného v zajetí nebo exempláře rostlinného druhu uměle vypěstovaného (§ 9 a § 17 odst. 1 písm. c) zákona), zejména s ohledem na splnění podmínek podle § 3 písm. f) zákona,

i) vyjadřuje se k žádostem vědců nebo vědeckých pracovišť o zjednodušené řízení podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 3 vyhlášky,

j) vyjadřuje se k dovozu nebo vývozu exempláře v rámci záchranného programu podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona,

k) na žádost dotčeného orgánu státní správy se vyjadřuje k registraci exempláře podle § 23 odst. 3 zákona,

l) na žádost dotčeného orgánu státní správy se vyjadřuje k umístění odebraného exempláře v záchranném centru podle § 27 odst. 5 zákona,

m) v mezích své funkce vědeckého orgánu podle mezinárodní úmluvy1) vydává odborná stanoviska, popř. plní další úkoly v součinnosti s ministerstvem a poskytuje další odbornou pomoc na žádost orgánů státní správy,

n) shromažďuje odborné údaje o ohrožených druzích živočichů a rostlin,

o) spolupracuje s vědeckými orgány členských zemí mezinárodní úmluvy1) a ostatními organizacemi světové ochrany přírody,

p) v součinnosti s ministerstvem sleduje průběžně povolený vývoz a dovoz exemplářů a navrhuje opatření k ochraně druhů,

r) v součinnosti s orgány státní správy podle § 4 odst. 1 zákona shromažďuje a vyhodnocuje údaje o nedovoleném obchodu ohroženými druhy živočichů a rostlin a vypracovává doporučení, jak takovému nedovolenému obchodu čelit.


§ 3

Zjednodušená řízení

(k § 17 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o evidenci ve smyslu § 17 odst. 1 písm. d) zákona podává vědec nebo vědecké pracoviště písemně ministerstvu. V žádosti se uvádí:

a) název právnické osoby, sídlo, IČO nebo jméno fyzické osoby, rodné číslo, adresa, popř. adresa zaměstnavatele,

b) adresa alespoň jedné tuzemské vědecké instituce nebo společnosti, se kterými žadatel vědecky spolupracuje, s přiložením jejich písemného doporučení,

c) stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů se zahraničím,

d) jaké druhy exemplářů budou vyváženy a dováženy, jak často a předpokládaný počet,

e) s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých zemích bude výměna sbírkovým exemplářů prováděna.

(2) Podrobnosti týkající se dokladů CITES nebo štítků, jež jsou součástí povolení podle § 17 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v § 5.


§ 4

Evidenční karta

(k § 19 odst. 2 zákona)

Vzor evidenční karty, která slouží k evidenci žadatele o vývoz nebo dovoz exemplářů, je uveden v příloze č. 4.


§ 5

Doklady CITES

(k § 20 odst. 1 zákona)

(1) Povolení pro účely vývozu nebo dovozu exemplářů vydávané ministerstvem podle zákona obsahuje jako svou nedílnou součást doklad CITES vydávaný na jednotném formuláři. Vzor formuláře CITES je uveden v příloze č. 5.

(2) Doklad CITES se vydává ve čtyřech vyhotoveních. Jeho originál má bílou barvu. Kopie č. 1 (modrá) je určena jako doklad pro držitele povolení k vývozu nebo k dovozu. Kopie č. 2 (růžová) je po vývozu exempláře z České republiky vrácena celními orgány ministerstvu. Kopie č. 3 (žlutá) zůstává ministerstvu pro kontrolní a evidenční účely.

(3) Kontrola č. 6 dokladu CITES (adresa určení pro živá zvířata) se vyplňuje při dovozu živého exempláře druhu z přílohy č. 1 vyhlášky. V tom případě se zde uvede adresa příjemce a potvrzení, že příjemce exempláře je náležitě vybaven pro jeho umístění a péči o něj (§ 14 odst. 1 písm. b) zákona).

(4) Jeden doklad CITES se zpravidla vyplňuje až pro tři různé druhy označené A, B a C.

(5) V odůvodněných případech může být doklad CITES vystaven i pro více než tři druhy. V tom případě bude nedílnou součástí dokladu CITES zvláštní příloha se seznamem druhů a exemplářů s údaji jako v kolonkách č. 9 až 18. Na originálu dokladu CITES se uvede počet stran přílohy a každá strana přílohy se potvrdí kulatým razítkem ministerstva a podpisem úřední osoby jako v kolonce č. 19 originálu dokladu CITES.

(6) V kolonkách č. 11 a 12 se uvádí počet kusů exemplářů. Nelze kvůli povaze zboží stanovit přesný počet kusů, uvede se přednostně hmotnost v kg.

(7) V kolonkách č. 13 a 14 se uvede země původu (země, kde se exemplář narodil, byl vypěstován nebo byl odebrán z volné přírody) a v případě opětovného vývozu číslo povolení země původu podle mezinárodní úmluvy1) a případně také země a číslo povolení, byl-li exemplář dovezen z jiné země než země původu.

(8) V kolonce č. 15 se uvede číslo přílohy mezinárodní úmluvy,1) ve které je druh uveden (I, II nebo III - viz též § 1 odst. 1 vyhlášky). Zvláště chráněný druh podle zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude mimo to v kolonce č. 15 označen slovy „Act 114/92”.

(9) Pro původ exempláře se v kolonce č. 16 používají zkratky: W = exemplář z volné přírody, C = živočich odchovaný v zajetí (F 2 generace a vyšší), F = živočich narozený v zajetí z rodičů z volné přírody (F 1 generace), R = živočich z řízeného chovu v přírodě (obory ap.), A = rostlina vypěstovaná člověkem, D = exemplář druhu z přírody č. 1 odchovaný v zajetí nebo vypěstovaný pro obchodní účely, na který se vztahuje ustanovení § 9 zákona, i = státem odebraný (zabavený) exemplář, U = neznámý původ (je třeba blíže specifikovat v kolonce č. 9).

(10) V kolonce č. 17 se uvádí vědecký (latinský) název druhu a podle možností i název v češtině a v jazyce anglickém, španělském nebo francouzském.

(11) Kulatým razítkem ministerstva se v kolonce č. 19 potvrzuje pouze originál dokladu CITES.

(12) Na povolení vývozu a opětovného vývozu bude v kolonce č. 19 nalepena bezpečnostní známka vydaná sekretariátem mezinárodní úmluvy.1) Bezpečnostní známka musí být označena kulatým razítkem ministerstva a podpisem úřední osoby. Bezpečnostní známka se nedává na povolení dovozu.

(13) Pro popis účelu transakce se v kolonce č. 19 používají zkratky: T = obchodní, Z = zoologické zahrady, G = botanické zahrady, Q = cirkusy, cestující zvěřince a putovní výstavy, S = vědecký výzkum, H = lovecké trofeje ulovené držitelem povolení, P = exemplář osobního nebo rodinného charakteru, E = vzdělání a výchova, N = introdukce a reintrodukce do přírody, B = záchranný chov v zajetí nebo pěstování, O = ostatní.

(14) Kolonka č. 20 slouží pro záznamy a potvrzení celních orgánů (§ 22 odst. 3 zákona).

(15) Vzor štítku ve smyslu § 20 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 6.


§ 6

Vzor potvrzení o povolení dovozu a registrační list (potvrzení o registraci)

(k § 21 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona)

(1) Vzor potvrzení o povoleném dovozu je uveden v příloze č. 7.

(2) Vzor potvrzení podle odstavce 1 zároveň slouží jako vzor registračního listu.


§ 7

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost

(k § 23 odst. 1 písm. c) zákona)

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost, je uveden v příloze č. 8.


§ 8

Seznam druhů, u nichž se na mrtvé exempláře vztahuje registrační povinnost

(k § 23 odst. 2 zákona)

Seznam druhů, u nichž se na mrtvé exempláře včetně částí těl a výrobků z takového živočicha nebo rostliny podle § 3 písm. a) zákona, vztahuje registrační povinnost, je uveden v příloze č. 9.


§ 9

Stanovení druhů podléhajících povinnosti označení a stanovení způsobu značení

(k § 23 odst. 5 zákona)

(1) Povinnost označení živých exemplářů podle § 23 odst. 5 zákona (dále jen „nezaměnitelné označení”) se vztahuje na všechny savce (Mammalia), ptáky (Aves), plazy (Reptilia), obojživelníky (Amphibia) a ryby (Pisces), na něž se vztahuje povinná registrace (§ 23 zákona).

(2) Povinnost nezaměnitelného označení se nevztahuje na

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do dvou měsíců stáří,

b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do dvou měsíců stáří,

c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata bezobratlých, plazů, obojživelníků a ryb, a to do jednoho měsíce stáří.

(3) Nezaměnitelné značení bude provedeno alespoň jednou z následujících metod:

a) nesnímatelný kroužek, tj. kroužek, který nelze sejmout bez poškození kroužku anebo označeného zvířete, umístěný na noze, nebo jiná nesnímatelná značka umístěná šetrným způsobem na těle živočicha; na kroužku nebo značce je vyraženo identifikační číslo sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem,

b) nesnímatelný kroužek nebo značka jako podle písmene a), ale s jiným číslem v případě zvířete označeného před platností zákona anebo před dovozem do České republiky; v případě podezření na duplicitu nebo možnost záměny evidenčního čísla je třeba exemplář přeznačit jinou metodou podle tohoto odstavce, aby bylo označení věrohodné,

c) injekční transpondér (tzv. mikročip) pro elektronickou identifikaci živých zvířat systému TrovanTM nebo obdobného systému podle mezinárodní normy,2) který bude aplikován předepsaným způsobem veterinárním lékařem; trvalost zavedení transpondéru je třeba ověřit kontrolou minimálně sedm dní po označení; aplikace transpondéru spolu s identifikačním číslem bude písemně potvrzena veterinárním lékařem,

d) jiné nezaměnitelné označení nebo alespoň popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře, pokud by označení podle písmen a), b) nebo c) podle potvrzení veterinárního lékaře způsobilo trvalou újmu na zdraví zvířete nebo by bylo nevhodné či neproveditelné. Pokud je nemožnost označení dočasná, uvede se to v potvrzení veterinárního lékaře.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Skalický v. r.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. a) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 1


Seznam druhů patřících do přílohy č. 1

Fauna (živočichové)
Chordata (Strunatci)
Mammalia (savci)
Dasyuromorphia (původně marsupialia
(vačnatci) část)

Dasyuridae (kunovcovití)
Sminthopsis longicaudata (vakomyš, vakorejsec)
Sminthopsis psammophila (vakomyš, vakorejsec)
Thylacinidae (vlkovcovití)
Thylacimus cynocephalus p. e. (vlkovec psohlavý)
Peramelemorhia (původně marsupialia
(vačnatci) část)
Peramelidae
Chaeropus ecaudatus p. e. (vakovcovití, bandikutovití)
(bandikut dvouprstý, krysovec)
Macrotis lagoris (bandikut králíkovitý)
Macrotis leucura (bandikut)
Perameles bougainville (bandikut, vakojezevec)
Diprotodontia (původně marsupialia
(vačnatci) část)
Vombatidae (vombatovití)
Lasiorhinus kreftii (vombat Kreftův)
Macropodidae (klokanovití)
Lagorchestes hirsutus (klokan)
Lagorchestes fasciatus (klokan)
Onychogalea fraenata (klokan)
Onychofalea lunata (klokan)
Potoroidae (klokánkovití)
Fettongia spp. (klokánek)
Caloprymmus campestris p. e. (klokánek pouštní, k. stepní)
Chiroptera (letouni)
Pteropodidae (kaloňovití)
Acerodon jubatus (kaloň)
Acerodon lucifer p. e. (kaloň)
Pteropus insularis (kaloň)
Pteropus mariannus (kaloň)
Pteropus malossinus (kaloň)
Pteropus phaeocephalus (kaloň)
Pteropus pilosus (kaloň)
Pteropus samoensis (kaloň)
Pteropus tonganus (kaloň)
Primates (primáti, nehetnatci)
Lemuridae (lemurovití)
Lemuridae spp. (lemurovití)
Megaladapidae
Megaladapidae spp. = 303
Cheirogaleidae (makiovití)
Cheirogaleidae spp. (makiovití)
Indriidae (indriovití)
Indriidae spp. (indriovití)
Daubentonidae (ksukolovití)
Daubentonia madagascariensis (ksukol ocasatý)
Callithricidae (kosmanovití)
Callimico goeldi (tamarin skákavý, kalimiko Goeldův)
Callithrix aurita = 304 (kosman bělouchý)
Callithrix flaviceps = 304 (kosman žlutohlavý)
Leontopithecus spp. = 305 (lvíček)
Saguinus bicolor (tamarín pestrý)
Saguinus geoffroyi = 306 (tamarín Geoffroyův)
Saguinus leucopus (tamarín běloruký)
Saguinus oedipus (tamarín pinčí, opice Lisztova)
Cebidae (malpovití)
Alonatta palliata (vřešťan pláštíkový)
Alonatta pigra = 307 (vřešťan mono)
Ateles geoffroyi frontatus (poddruh chápana středoamerického)
Ateles geoffroyi panamensis (poddruh chápana středoamerického)
Brachyteles arachnoides (chápan pavoučí, muriki)
Cacajao spp. (uakari)
Chiropotes albinasus (chvostan bělonosý)
Lagothrix flavicauda (chápan hnědý, barigudo)
Saimiri oerstedii (kotul rudohřbetý)
Cercopithecidae (kočkodanovití)
Cercocebus galeritus galerittus (mangabej chocholatý)
Cercopithecus diana = 308 (kočkodan Dianin)
Macaca silenus (makak lví, makak vanderu, opise vousatá)
Madrillus leucophacus = 309 (dril)
Madrillus sphinx = 309 (mandril)
Nasalis concolor = 310 (kahau mantavejský)
Nasalis larvatus (kahau nosatý, opice nosatá)
Presbytis potenziani (hulman mantavejský)
Procolobus pennantii kirkii = 311 (poddruh guerezy Pennantové, g. černohlavé)
Procolobus rufomitratus = 312 (guereza černohlavá)
Pygathrix spp. = 313 (langur)
Semmopithecus entellus = 314 (hulman posvátný)
Tachypithecus geei = 315 (hulman)
Tachypithecus pileatus = 316 (hulman chocholatý)
Hylobatidae (gibonovití)
Hylobatidae spp. (gibonovití)
Homminidae (lidoopovití)
Gorilla gorilla (gorila)
Pan spp. (šimpanz)
Pongo pygmaeus (orangutan)

Xebarthra (chudozubí)
Dasypodidae (pásovcovití)
Priodontes maximus = 318 (pásovec obrovský, p. velký)
Lagomorpha (zajícovití, dvojitozubci)
Leporidae (zajícovití)
Caprolagus hispidus (králík štětinatý)
Romerolagus diazi (králík lávový)

Rodentia (hlodavci)
Sciuridae (veverkovití)
Cynomys mexicanus (psoun Merriamův, p. mexický)
Muridae (myšovití)
Leporillus conditor (krysa zajícová)
Pseudomys praconis (pseudomys)
Xeromys myoides (xeromys)
Zyzomys pedunculatus (zyzomys)
Chinchillidae (činčilovití, viskačovití)
Chinchilla spp.o 501 (činčila)

Cetacea (kytovci)
Platanistidae (delfinovcovití)
Lipotes vexillifer (delfínovec čínský)
Platanista spp. (delfínovec)
Ziphiidae (vorvaňovcovití)
Berardius spp. (vorvaňovec)
Hyperoodon spp. (vorvaňovec, anarnak)
Physeteridae (vorvaňovití)
Physer catodon = 319 (vorvaň, v. obrovský, v. tuponosý)
Delphinidae (delfínovití)
Sotalia spp. (delfín)
Sousa spp. (delfín)
Phocacaenidae (sviňuchovití)
Neophocoena phocanoides
(sviňucha hladkohřbetá, delfín bezploutvý, d. hladkohřbetý)
Phocoena sinus (sviňucha kalifornská)
Eschrichtidae (plejvákovcovití)
Eschrichtius robustut = 320
(plejtvákovec šedý, plejtvák šedý, velryba šedá)
Balaenopteridae (plejtvákovití)
Balaenoptera acutorostrata (**) - 101
(plejtvák malý, p. štikovitý, p. ostronosý, minke)
Balaenoptera borealis (plejtvák severní, p. sejval)
Balaenoptera edeni (plejtvák Brydeův)
Balaenoptera musculus
(plejtvák obrovský, p. sýrový, velryba modrá, kyt sýrový)
Balaenoptera physalus (plejtvák myšok, kyt myší, velryba myšok)
Megaptera novaeangliae
(keporkak dlouhoploutvý, plejtvák keporkak, p. dlouhoploutvý)

Balaenidae (velrybovití)
Balaena mysticetus (velryba grónská)
Eubalaena spp. = 321 (velryba)
Caperea marginata (velryba malá)
Neobalaenidae
Carnivora (šelmy)
Canidae (psovití)
Canis lupus (**) + 201 (vlk)
Speothos venaticus (pes pralesní)
Ursidae (medvědovití)
Ailuropoda melanoleuca (panda velká)
Aulurus fulgens (panda červená, panda malá)
Helarstos malayanus (medvěd malajský)
Melursus ursinus (medvěd pyskatý)
Termarctos ornatus (medvěd brýlatý)
Ursus arctos (**) + 202 (medvěd hnědý)
Ursus arctos isabellinus (medvěd plavý)
Ursus thibetanus = 325 (medvěd ušatý)
Mustelidae (lasicovití)
Aonyx congicus (**) + 203 = 326 (vydra konžská,
v. malozubá)
Enhydra lutris nereis (poddruh vydry mořské neboli kalana)
Lontra felina = 327 (vydra pobřežní)
Lontra longicaudis = 328 (vydra středoamerická)
Lontra provocax = 327 (vydra jižní)
Lutra lutra (vydra říční, v. evropská)
Mustela nigripes (lasice)
Pteronura brasiliensis (vydra obrovská, v. brazilská, lontra)
Viverridae (cibetkovití)
Prionodon pardicolor (linsang skvrnitý)
Felidae (kočkovití)
Acinonyx jubatuso 502 (gepard štíhlý)
Caracal caracal (**) + 204 = 331 (karakal)
Cotopuma temmincki = 332 (kočka Temminckova)
Felis nigripes (kočka černonohá)
Herpailurus yagouaroundi (**) + 205 = 332 (kočka jaguarundi)
Leopardus pardalis = 332 (ocelot velký, ocelot)
Leopardus tigrinus = 332 (ocelot stromový, margay)
Leopardus wiedii = 332 (kočka Wiedova)
Lynx pardinus = 333 (rys pardálový)
Neofelis nebulosa (pardál obláčkový, levhart obláčkový)
Oncifelis geoffroyi = 332 (kočka slaništní)
Oreailurus jacobita = 332 (kočka horská)
Panthera leo persica (lev perský)
Panthera onca (jaguár americký)
Panthera pardus (levhart, leopard)
Panthera tigris (tygr džunglový)
Pardofelis marmorata = 332 (kočka mramorovaná)
Prionailurus bengalensis bengalensis (**) + 206 = 332 (kočka bengálská)
Prionailurus planiceps = 332 (kočka plochočelá)
Prionailurus rubiginusus (**) + 207 = 332 kočka cejlonská
Puma concolor coryi = 332 (poddruh pumy americké)
Puma concolor costaricensis = 332 (poddruh pumy americké)
Puma concolor couguar = 332 (poddruh pumy americké)
Uncia uncia = 334 (irbis, levhart sněžný)
Otariidae (lachtanovití)
Arctocephalus townsendi (lachtan)
Phocidae (tuleňovití)
Monachus spp. (tuleň)

Proboscidea (chobotnatci)
Elephantidae (slonovití)
Elephas maximus (slon indický)
Loxodonta africana (slon africký)

Sirenia (ochechule)
Dugongidae (moroňovití)
Dugong dugong (**) - 103 (moroň indický, dugong indický)
Trichechidae (kapustňákovití)
Trichechus inunguis (kapustňák jihoamerický)
Trichechus manatus (kapustňák širokonosý)

Perissodactyla (lichokopytníci)
Equidae (koňovití)
Equus africanus = 335 (osel africký)
Equus grevyi (zebra Grévyho)
Equus hemionus hemionus (osel džigetaj, džigetaj)
Equus onager khur = 336 (khur, osel khur)
Equus przewalskii = 337 (kůň Převalského)
Equus zebra zebra (zebra horská, zebra kapská)
Tapiridae (tapírovití)
Tapiridae spp. (**) (tapírovití)
Rhinocerotidae (nosorožcovití)
Rhinocerotidae spp. (**) (nosorožcovití)
Artiodactyla (sudokopytníci)
Suidae (prasatovití)
Babyrousa babyrussa (babirusa celebeská)
Sus salvaninus (prase zakrslé)
Tayassuidae (pekarovití)
Catagonus wagneri (pekari)
Camelidae (velbloudovití)
Vicugna vicugna (**) - 105 (lama vikuňa, vikuňa)
Moschidae (kabarovití)
Moschus spp. (**) + 211 (kabar)
Cervidae (jelenovití)
Axis porcinus annamiticus = 339 (poddruh jelena vepřího
neboli bojovného)
Axis porcinus calamianensis = 340 (jelen culionský)
Axis porcinus kuhli = 341 (jelen baveánský, jelen Kuhlův)
Blastocerus dichotomus (jelenec bahenní, jelen bahenní)
Dama mesopotamica = 342 (daněk mesopotamský)
Cervus duvauceli (jelen barasinga, barasinga)
Cervus elaphus hanglu (poddruh jelena evropského)
Cervus eldi (jelen lyrorohý, thamin)
Hippocamelus spp. (huemul)
Megamuttiacus vuquanghensis
Muntiacus crinifrons (muntžak tmavý)
Ozotoceros bezoarticus (jelenec pampový, jelen guazni)
Pudu pudu (pudu jižní, jelínek pudu)
Antilocapridae (vidlorohovití)
Antilocapra americana + 212 (vidloroh americký)
Bovidae (turovití)
Addax nasomaculatus (adas (adax) nubický)
Bison bison athabascae (bizon lesní)
Bos gaurus = 343 (tur gaur)
Bos mutus = 344o 501 (jak divoký)
Bos sauveli = 345 (kuprej)
Bubalus depressicornis = 346 (anoa)
Bubalus mindorensis = 346 (tamaru, arni tamaru)
Babalus quarlesi = 346 (anoa horský)
Capra falconeri (koza šrouborohá)
Cephalophus jentinki (chocholatka čabraková, ch. Jentinkova)
Gazella dama (gazela dama, gazela addra)
Hippotragus niger variani (poddruh antilopy vrané)
Nemorhaedus baileyi = 348 (goral)
Nemorhaedus caudatus = 348 (goral)
Nemorhaedus goral (goral tmavý, kamzík goral)
Nemorhaedus sumatraensis = 349 (serau velký, serov)
Oryx dammah = 350 (přímorožec šavlorohý)
Oryx leucoryx (přímorožec arabský, bělušina)
Ovis ammon hodgsoni (ovce středoasijská tibetská, argali tibetský)
Ovis orientalis ophion = 351 (ovce mufloní maloasijská, poddruh ovce kruhorohé)
Ovis vignei (ovce kašmírská)
Pantholops hodgsoni (antilopa čiru, orongo)
Pseudoryx nghetinhensis
Rupivapra pyrenaica ornata = 352 (poddruh kamzíka horského)

Aves (ptáci)
Struthioniformes (pštrosi afričtí)
Struthionidae (pštrosovití)
Struthio camelus + 213 (pštros dvouprstý)
Rheiformes (nanduové)
Rheidae (nanduovití)
Rhea pennata = 353 (nandu Darwinův)
Tinamiformes (tinamy)
Tinamidae (tinamovití)
Tinamus solitarius (tinama pruhovaná)
Spehenisciformes (tučňáci)
Spheniscidae (tučňákovití)
Spheniscus humboldti (tučňák Humboldtův)
Podicipediformes (potápky)
Podicipedidae (potápkovití)
Podilymbus gigas (potápka obrovská)
Procellariiformes (trubkonosí)
Diomedeidae (albatrosovití)
Doomedea albatros (albatros Stellerův,
albatros bělohřbetý)
Pelecaniformes (veslonozí)
Pelecanidae (pelikánovití)
Pelecanus crispus (pelikán kadeřavý)
Sulidae (terejovití)
Papasula abbotti = 354 (terej Abbotův)
Fregatidae (fregatkovití)
Fregata andrewsi (fregatka bělobřichá)
Ciconiiformes (brodiví)
Ciconnidae (čápovití)
Ciconia boyciana = 355 (čáp černozobý)
Jabiru mycteria (čáp jabiru)
Mycteria cinerea (nesyt)
Threskiornithidae (ibisovití)
Geronticus eremita (ibis skalní)
Nipponia nippon (ibis japonský)
Anseriformes (vrubozobí)
Anatidae (kachnovití)
Anas aucklandica = 356 (kachna auklandská)
Anas laysanensis = 357 (kachna laysanská)
Anas oustaleti = 358 (kachna marianská)
Branta canadensis leucopareia (berneška velká aleutská)
Branta sandvicensis (berneška havajská)
Cairina scutulata (pižmovka bělohlavá)
Rhodonessa caryophyllacea p. e. (kachna růžohlavá)
Falconiformes (dravci)
Cathartidae (kondorovití)
Gymnogyps californianus (kondor kalifornský)
Vultur gryphus (kondor velký)
Accipitridae (krahujcovití)
Aquila adalberti = 359 (orel)
Aquila heliaca (orel královský)
Chondrohierax uncinatus wilsonii = 360 (orel)
Heliaeetus albicilla (orel mořský)
Heliaeetus leucocephalus (orel bělohlavý)
Harpia harpyja (harpya, harpie)
Pithecophaga jefferyi (orel opičí)
Falconidae (sokolovití)
Falco araea (sokol)
Falco jugger (sokol laggar)
Falco newtoni + 214 (sokol)
Falco pelagrinoides = 361 (sokol)
Falco peregrinus (sokol stěhovavý)
Falco punctatus (sokol skvrnitý)
Falco rusticolus (raroh lovecký)
Calliformes (hrabaví)
Megapodiidae (tabonovití)
Macrocephalon maleo (tabon přilbový)
Cracidae (hokovití)
Crax blumenbachii (hoko červenozobý)
Mitu mitu mitu = 362 (hoko mitu)
Oreophasis derbianus (hoko horský)
Penelope albipennis (guan bělokřídlý)
Pipile jacutinga = 363 (guan černočelý)
Pipile pipile pipile = 363 (guan modrohrdlý)
Phasianidae (bažantovití)
Catreus wallichii (bažant Wallichův)
Colinus virginianus ridgwayi (poddruh křepelky virginské neboli
křepele virginského)
Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský, bažant ušatý tibetský)
Crossoptilon harmani = 364 (bažant ušatý)
Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský, bažant ušatý mandžuský)
Lophophorus impejanus (bažant lesklý)
Lophophorus lhuysii (bažant zelenoocasý)
Lophophorus sclateri (bažant Sclaterův)
Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)
Lophura imperialis (bažant císařský)
Lophura swinhoii (bažant sedlatý, b. Swinhoeův)
Polyplectron emphanum (bažant palavanský, páv palavanský)
Rheinardia ocellata = 366 (bažant perlový)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tetraogallus caspius (velekur kaspický)
Tetraogallus tibetanus (velekur tibetský)
Tragopan blythii (satyr Blythův)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)
Tragopan melanocephalus (satyr černohlavý)
Tympanachus cupido attwateri (kur prériový, tetřívek prériový)

Gruiformes (krátkokřídlí)
Gruidae (jeřábovití)
Grus americana (jeřáb americký)
Grus canadensis nesiotes (poddruh jeřába kanadského)
Grus canadensis pulla (poddruh jeřába kanadského)
Grus japonensis (jeřáb mandžuský)
Grus leucogeranus (jeřáb sibiřský, j. bílý)
Grus monacha (jeřáb šedý)
Grus nigricollis (jeřáb černokrký)
Grus vipio (jeřáb východoasijský, j. daurský)
Ralliade (chřástalovití)
Gallirallus sylvestris = 367 (chřástal)
Rhynochetidae (kaguovití)
Rhynochetos jubata (kagu chocholatý)
Otididae (dropovití)
Aedeotis nigriceps = 368 (drop)
Chlamydotis undulata (drop obojkový, drop chocholatý)
Eupodotis bengalensis = 369 (drop)
Charadriformes (bahňáci)
Scolopacidae (slukovití)
Numentius borealis (koliha severní)
Numenius tenuirostris (koliha tenkozobá)
Tringa guttifer (vodouš)
Laridae (rackovití)
Larus relictus (racek)
Columbiformes (měkkozobí)
Columbidae (holubovití)
Caloenas nicobarica (holub hřívnatý)
Ducula mindorensis (holub mindorský)
Psittaciformes (papoušci)
Psittacidae (papouškovití)
Amazona arausiaca (amazoňan červenokrký,
a. modrohlavý)
Amazona barbadensis (amazoňan žlutoramenný)
Amazona brasiliensis (amazoňan rudoocasý)
Amazona guildingii (amazoňan ohnivý, a. Gouildingův)
Amazona imperialis (amazoňan královský)
Amazona leucocephala (amazoňan kubánský)
Amazona pretrei (amazoňan nádherný)
Amazona rhodocorytha = 370 (amazoňan červenočelý)
Amazona tucumana (amazoňan tukumana)
Amazona versicolor (amazoňan mnohobarvý)
Amazona vinacea (amazoňan vínorudý)
Amazona vittata (amazoňan portorický)
Anodorhynchus spp. (ara)
Ara ambigua (ara zelený, a. žlutozelený)
Ara glaucogularis = 371 (ara modrá, ara kaninda)
Ara macao (ara arakanga, arakanga)
Ara maracana (ara marakana)
Ara militaris (ara vojenský, a. červenočelý)
Ara rubrogenys (ara červenouchý)
Aratinga guarouba (aratinga žlutý, papoušek zlatý)
Cacatua goffini (kakadu gofin, k. Goffinův)
Cacatua haematuropygia (kakadu filipinský)
Cacatua moluccensis (kakadu molucký)
Cyanopsitta spixii (ara škraboškový, ara Spixův)
Cyanoramphus auriceps forbesi (kakariki žlutočelý, papoušek
novozélandský žlutočelý)
Cyanorhamphus cookii = 372 (kakariki norfolský)
Cyanoramphus novaezelandiae (kakariki rudočelý, papoušek
novozélanský rudočelý)
Cyclopsitta diophthalma coxeni = 373 (poddruh loríčka
žlutobokého neboli papouška žlutobokého)
Eos histrio (lori modroprsý)
Geopsittacus occidentalis p. e. = 374 (papoušek noční)
Neophema chrysogaster (neoféma žlutobřichá, papoušek travní žlutobřichý)
Ognorhynchus icterotis (papoušek žlutouchý)
Pezoporus wallicus (papoušek zemní)
Pionopsitta pileata (amazónek červenohlavý, papoušek červenohlavý)
Probosciger aterrimus (kakadu palmový, kakadu arový)
Psephotus chrysopterygius (papoušek žlutoramenný)
Psephotus dissimilis = 375 (papoušek)
Psephotus pulcherrimus p. e. (papoušek překrásný)
Psittacula echo = 376 (alexander mauricijský)
Pyrrhura cruentata (pyrura modrobradý, papoušek modrobradý)
Rhynchopsitta spp. (arara)
Strigops habroptilus (kakako soví, papoušek soví, kakapo)
Strigiformes (sovy)
Tytonidae (sovovití)
Tyto soumagnei (sova)
Athene blewitti (sýček)
Mimizuku gurneyi = 378 (výreček)
Nixon novaeseelandiae undulata = 379 (poddruh kulíška kakaččího)
Nixon squamipila natalis (kulíšek)
Apodiformes (svišťouni)
Trochilidae (kolibříkovití)
Ramphodon dohrnii 380 (kolibřík)
Trogonidae (trogonovití)
Pharomachrus mocinno (kvesál chocholatý)
Coraciiformes (srostloprstí)
Bucerotidae (zoborožcovití)
Aceros nipalensis (zoborožec)
Aceros subruficolis (zoborožec)
Buceros bicornis (dvojzoborožec indický)
Buceros vigil = 382 (zoborožec štítnatý)
Piciformes (šplhavci)
Picidae (datlovití)
Campephilus imperialis (datel císařský)
Dryocopus javensis richardsi (poddruh datla jávského)
Passeriformes (pěvci)
Cotingidae (koningovití)
Cotinga maculata (kotinga skvrnitá)
Xipholena atropurpurea (kotinga)
Pittidae (pitovití)
Pitta gurneyi (pita)
Pitta kochi (pita)
Atrichornithidae (křováčkovití)
Atrichornis clamosus (křováček)
Hirundinidae (vlaštovkovití)
Pseudochelidon sirintarae (lasolet)
Muscicapidae (lejskovití)
Dasyornis broadbenti litoralis p. e.
Dasyornis longirostris = 385
Picathartes gymnocephalus (timálie)
Picathartes oreas (timálie)
Zosteropidae (kruhoočkovití)
Zosterops albogularis (kruhoočko)
Meliphagidae (kystráčkovití)
Lichenostomus melanops cassidix = 386 (kystráček)
Fringillidae (pěnkavovití)
Carduelis cucullata = 387 (čížek ohnivý)
Sturnidae (špačkovití)
Leucopsar rothschildi (majna Rothschildova)

Reptilia (plazi)
Testudinata (želvy)
Emydidae (emydovití) sladkovodní želvy)
Batagur baska (želva)
Clemmys muhlenbergi (želva)
Geoclemys hamiltonii (želva)
Kachuga tecta = 388 (želva střechovitá, želva dura,
teka indická pravá)
Melanochelys tricarinata = 389 (želva)
Morenia ocellata (želva)
Terrapene coahuila (klapavka)
Testudinidae (želvovití)
Geochelone nigra = 390 (želva sloní)
Geochelone radiata = 391 (želva paprsčitá)
Geochelone yniphora = 391 (želva)
Gopherus flavomarginatus (želva)
Psammobates geometricus = 391 (želva)
Testudo kleinmanni (želva Kleinmannova)
Cheloniidae (karetovití)
Cheloniidae spp. (karetovití)
Dermochelyidae (kožatkovití)
Dermochelys coriacea (kožatka velká)
Trionychidae (kožnatkovití)
Trionyx ater = 392 (kožnatka)
Trionyx gangeticus = 392 (kožnatka ganžská)
Trionyx hurum = 392 (kožnatka)
Trionyx nigricans = 392 (kožnatka)
Chelidae (matamatovití)
Pseudemydura umbrina (matamata)
Crocodylia (krokodýlové)
Alligatoridae (aligátorovití)
Alligator sinensis (aligátor čínský)
Caiman crocodilus apaporiensis (poddruh kajmana brýlového)
Caiman latirostris (kajman šíronosý)
Melanosuchus niger (**) - 109 (kajman černý)
Crocodylidae (krokodýlovití)
Crocodylus acutus (krokodýl americký)
Crocodylus cataphractus (krokodýl štítnatý)
Crocodylus intermedius (krokodýl orinocký)
Crocodylus moreletii (krokodýl středoamerický)
Crocodylus niloticus (**) - 110 (krokodýl nilský)
Crocodylus navaeguineae mindorensis = 395 (krokodýl
novoguinejský mindorský)
Crocodylus palustris (krokodýl bahenní)
Crocodylus porosus (**) - 111 (krokodýl mořský)
Crocodylus rhombifer (krokodýl kubánský)
Crocodylus siamensis (krokodýl siamský)
Osteolaemus tetraspis (krokodýl pralesní)
Tomistoma schlegelii (krokodýl úzkohlavý)
Gavialidae (gaviálovití)
Gavialis gangeticus (gaviál indický)
Rhynchocephalia (hatérie)
Sphenodontidae (hatériovití)
Sphenodon spp. (hetérie)
Sauria (ještěři)
Iguanidae (leguánovití)
Brachylophus spp. (leguán)
Cyclura spp. (leguán)
Sautomalus varius (leguán)
Lacertidae (ještěrkovití)
Gallotia simonyi (ještěrka kanárská)
Varanidae (varanovití)
Varanus bengalensis (varan bengálský)
Varanus flavescens (varan)
Varanus griseus (varan pustinný, varan pouštní)
Varanus komodoensis (varan komodský)

Serpentes (hadi)
Boidae (hroznýšovití)
Acrantophis spp. (hroznýš)
Boa constrictor occidentalis = 397 (hroznýš královský západní)
Bolyeria multocarinata (hroznýš)
Casarea dussumieri (hroznýš)
Epicrates inornatus (hroznýšovec)
Epicrates monensis (hroznýšovec)
Epicrates subflavus (hroznýšovec)
Python molurus molurus = 398 (krajta tygrovitá - světlá forma)
Sanzinia madagascariensis (hroznýš psohlavý)
Viperidae (zmijovití)
Vipera ussinii + 215 (zmije stepní)
Amphibia (obojživelníci)
Caudata (ocasatí, mloci)
Cryptobranchidae (krytožábrovití)
Andrias spp. = 401 (velemlok)
Anura (žáby)
Bufonidae (ropuchovití)
Atelopus varius zeteki (atelopa, nosatka)
Bufo periglenes (ropucha zlatá)
Bufo superciliaris (ropucha pestrá)
Nectophrynoides spp. (ropucha)
Microhylidae
Dyscophus antongilli (parosnička červená)
Pisces (ryby)
Coelacanthiformes (latimérie)
Latimeriidae
Latimeria chalumnae (latimérie podivná)
Acipenseriformes (jeseteři)
Acipenseridae (jeseterovití)
Acipenser brevirostrum (jeseter)
Acipenser sturio (jeseter velký)
Osteoglossiformes
Osteoglossidae
Scleropages formosus
Cypriniformes (máloostní)
Cyprinidae (kaprovití)
Probartus jullieni
Catostomidae
Chasmistes cujus
Siluriformes
Schilbeidae
Pangasianodon gigas
Perciformes (ostnoploutví)
Sciaenidae
Cynoscion macdonaldi
Arthropoda (členovci)
Insecta (hmyz)
Lepidoptera (motýli)
Papilionidae (otakárkovití)
Ornithoptera alexandrae (ptákokřídlec Alexandřin)
Papilio chikae (otakárek)
Papilio homerus (otakárek)
Papilio hospiton (otakárek)
Mollusca (měkkýši)
Bivalvia (mlži)
Unionoida
Unionidae (velevrubovití)
Conradilla caelata (velevrub)
Dromus dromas = 403 (velevrub)
Epioblasma curtisi = 404 (velevrub)
Epioblasma florentina = 404 (velevrub)
Epioblasma sampsoni = 404 (velevrub)
Epioblasma sulcata perobliqua = 404 (velevrub)
Epioblasma torulosa gubernaculum = 404 (velevrub)
Epioblasma torulosa torulosa = 404 (velevrub)
Epioblasma turgidula = 404 (velevrub)
Epioblasma walkeri = 404 (velevrub)
Fusconaia cuneolus (velevrub)
Fusconaia adgariana (velevrub)
Lampsilis higginsii (velevrub)
Lampsilis satur (velevrub)
Lampsilis virescens (velevrub)
Plethobasus cicatricosus (velevrub)
Plethobasus cooperianus (velevrub)
Pleurobema plenum (velevrub)
Potamilus capax = 405 (velevrub)
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella = 406
Unio nickliniana = 407 (velevrub)
Unio tampicoensis tecomatensis = 408 (velevrub)
Villosa trabalis = 409 (velevrub)
Gastropoda (plži)
Stylommatophora (stopkoocí)
Achatinellidae
Achatinella spp.

Flora (flóra - rostliny)
Agavaceae (agávovité)
Agave arizonica (agáve arizonská)
Agave parviflora (agáve malokvětá)
Nolina interrata
Apocynaceae (toješťovité)
Pachypodium ambogense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
Araucariaceae (blahočetovité)
Araucaria araucana (**) + 217 (blahočet chilský)
Cactaceae (kaktusovité
Ariocarpus spp. (kaktus)
Astrophytum asterias = 413 (astrofyt ježovkový, astrofytum)
Aztekium ritteri (kaktus)
Coryphantha werdermannii (kaktus)
Discocactus spp. (kaktus)
Disocactus macdougallii = 414 (kaktus)
Echinocereus ferreirianus var. lindsayi = 415
Echinocereus schmollii = 416 (kaktus)
Escobaria minima = 417 (kaktus)
Escobaria sneedii = 417 (kaktus)
Mammillaria pectinifera = 418 (mamilárie)
Mammillaria solisioides (malimárie)
Melocactus conoideus (kaktus)
Melocactus deinacanthus (kaktus)
Melocactus glaucenscens (kaktus)
Melocactus paucispinus (kaktus)
Obregonia denegrii (kaktus)
Pachycereus miliaris = 419 (kaktus)
Pediocactus bradyi = 420 (kaktus)
Pediocactus despainii (kaktus)
Pediocactus knowltonii = 420 (kaktus)
Pediocactus paradinei (kaktus)
Pediocactus peeblesianus = 420 (kaktus)
Pediocactus sileri (kaktus)
Pediocactus winkleri (kaktus)
Pelecyphora spp. (sekerovec)
Sclerocactus brevihamatus = 421 (kaktus)
Sclerocactus erectocentrus = 422 (kaktus)
Sclerocactus glaucus (kaktus)
Sclerocactus mariposensis = 422 (kaktus)
Sclerocactus mesae - verdae (kaktus)
Sclerocactus papyracanthus = 423 (kaktus)
Sclerocactus pubispinus (kaktus)
Sclerocactus (kaktus)
Strombocactus disciformis (kaktus)
Turbinicarpus spp. = 422 (kaktus)
Uebelmannia spp. (kaktus)
Compositae (Asteraceae) (složkokvěté, hvězdicovité)
Crassulaceae (tučnolistovité)
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
Cupressaceae (cypřišovité)
Fitzroya cupressoides (fitzroya cypřišovitá,
alerce, lahuan)
Pilgerodendron uviferum
Cycadaceae (cykasovité)
Cycas beddomei (cykas)
Euphorbiaceae (pryšcovité)
Euphoria ambovombensis (pryšec)
Euphorbia cremersii (pryšec)
Euphorbia cylindrifolia = 246 (pryšec)
Euphorbia decaryi (pryšec)
Euphorbia francoisii (pryšec)
Euphorbia moratii (pryšec)
Euphorbia parvicyathophora (pryšec)
Euphorbia quartziticola (pryšec)
Euphorbia tulearensis = 427 (pryšec)
Fouquieriaceae
Fouquieria fasciculata
Fouquiera purpusii
Leguminosae (Fabaceae) (bobovité)
Delbergia nigra (brazilské růžové dřevo)
Liliaceae (liliovité)
Aloe albida (aloe)
Aloe albiflora (aloe)
Aloe alfredii (aloe)
Aloe bakeri (aloe)
Aloe belatula (aloe)
Aloe calcairophila (aloe)
Aloe compressa (aloe) = 429
Aloe delphinensis (aloe)
Aloe descoingsii (aloe)
Aloe fragilis (aloe)
Aloe haworthioides (aloe) = 430
Aloe helenae (aloe)
Aloe laeta (aloe) = 431
Aloe parallelifolia (aloe)
Aloe parvula (aloe)
Aloe pillansii (aloe)
Aloe polyphylla (aloe)
Aloe rauhii (aloe)
Aloe suzannae (aloe)
Aloe thorncroftii (aloe)
Aloe versicolor (aloe)
Aloe vossii (aloe)
Nepenthaceae (láčkovkovité)
Nepenthes khasiana (láčkovka)
Nepenthes rajah (láčkovka)
Orchidaceae (vstavačovité)
Cattleya trianaeo 507 (orchidea)
Dendrobium cruentumo 507 (orchidea)
Laelia jongheanao 507 (orchidea)
Laelia lobatao 507 (orchidea)
Paphiopedilum spp.o 507 (střevičník)
Peisteria elatao 507 (orchidea)
Phragmipedium spp.o 507 (orchidea)
Renanthera imschootianao 507 (orchidea)
Vanda coeruleao 507 (tučnopysk)
Pinaceae (borovicovité)
Abies guatemalensis (jedle guatemalská)
Podacarpaceae (podokarpovité)
Podocarpus parlatorei (nohoplod)
Proteaceae (proteovité)
Orothamnus zeyheri
Protea odorata
Rubiaceae (mořenovité)
Balmea stormiae
Sarraceniaceae (špirlicovité)
Sarracenia alabamensis alabamensis = 433 (špirlice)
Sarracenia jonesii = 434 (špirlice)
Sarracenia oreophila (špirlice)
Stangeriaceae
Stangeria eriopus = 435
Zamiaceae (zamiovité)
Ceratozamia spp.
Chiqua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma

Vysvětlivky společné pro přílohy č. 1 a 2 jsou uvedeny za přílohou č. 2.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR


Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. b) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy č. 2


Seznam druhů patřících do přílohy č. 2

Fauna (živočichové)
Chordidata (strunatci)
Mammalia (savci)
Monotremata (ptakořitní)
Tachyglossidae (ježurovití)
Zaglossus spp. (paježura)
Diprotodontia (původně Marsupialia (vačnatci) část)
Phalangeridae (kuskusovití)
Phalanger orientalis (kuskus východní)
Spilocuscus maculatus 301 (kuskus skvrnitý)
Burramyidae
Burramys parvus (burramys)
Macropodidae (klokanovití)
Dendrolagus bennettianus (klokan)
Dendrolagus inustus (klokan)
Dendrolagus lumholtzi (klokan stromový)
Dendrolagus ursinus (klokan medvědí)
Chiroptera (letouni)
Preropodidae (kaloňovití)
Acerodon spp. (*) (kaloň)
Pteropus spp. (*) (kaloň)
Primates (primáti, nehetnatci)
Primates spp. (*) = 302
Xenarthra (chudozubí)
Myrmecophagidae (mravenečníkovití)
Myrmecophaga tridactyla (mravenečník
tříprstý, m. velký)
Bradypodidae (lenochodovití)
Bradypus variegatus = 317 (lenochod)
Pholidota (luskouni)
Manidae (luskounovití)
Manis spp. (luskoun)
Rodentia (hlodavci)
Sciuridae (veverkovití)
Ratufa spp. (ratufa)
Cetacea (kytovci)
Cetacea spp. (*)
Carnivora (šelmy)
Canidae (psovití)
Canis lupus (*) - 102 (vlk)
Cerdocyon thous = 322 pes maikomg, maikong
Chrysocyon brachyurus (pes hřívnatý, vlk hřívnatý, guara)
Cuon alpinus (dhoul, subri, vlk rudý)
Pseudalopex culpaeus = 322 (pes horský)
Pseudalopex griseus = 323 (pes)
Pseudalopex gymnocercus = 322 (pes pampový)
Vulpes cana (liška kana)
Vulpes zerda = 324 (fenek berberský)
Ursidae (medvědovití)
Ursidae spp. (*) (medvědovití)
Mustelidae (lasicovití)
Conepatus humboldtii (skunk jižní)
Lutrinae app. (*) (vydry)
Viverridae (cibetkovití)
Cryptoprocta ferox (fosa)
Cynogale bennettii (mampalon)
Eupleres goudotii = 329 (puchol malý, falanuk malý)
Fossa fossana (fanaloka)
Hemigalus derbyanus (puchol žíhaný)
Prionodon linsang (linsang pruhovaný)
Hyaenidae (hyenovití)
Parahyaena brunnea = 330 (hyena hnědá, hyena šabraková)
Felidae (kočkovití)
Felidae spp. (*) (kočkovití)
Otariidae (lachtanovití)
Arctocephalus spp. (*) (lachtan)
Phocidae (tuleňovití)
Mirounga leonina (rypouš sloní)
Sirenia (ochechule)
Dugongidae (moroňovití)
Dugong dugong (*) + 208 (moroň indický, dugong indický)
Trichechidae (kapustňákovití)
Trichechus senegalensis (kapustňák senegalský)
Perissodactyla (lichokopytníci)
Equidae (koňovití)
Equus hemionus (*) (osel asijský, poloosel)
Equus kiang = 336 (kiang)
Equus onager (*) = 336 (osel asijský, poloosel)
Equus zebra hartmannae (zebra Hartmannové)
Tapiridae (tapírovití)
Tapirus terrestris (tapír jihoamerický)
Rhinocerotidae (nosorožcovití)
Ceratotherium simum simum (*) + 209o 503
nosorožec tuponosý, jižní forma
Artiodactyla (sudokopytníci)
Tayassuidae (pekarovití)
Tayassuidae spp. (*) - 104 (pekarovití)
Hippopotamidae (hrochovití)
Hexaprotodon liberiensis = 338 (hrošík liberijský,
hroch zakrslý)
Hippopotamus amphibius (hroch obojživelný)
Camelidae (velbloudovití)
Lama guanicoe (lama huanako, guanako, huanako)
Vicugna vicugna (*) + 210o 504 (lama vikuňa, vikuňa)
Moschidae (kabarovití)
Moschus spp. (*) - 106 (kabar)
Cervidae (jelenovití)
Cervus elaphus bactrianus (jelen bucharský)
Pudu mephistophiles (pudu severní)
Bovidae (turovití)
Ammotragus lervia (paovce hřívnatá)
Budorcas taxicolor (takin)
Cephalophus dorsali (chocholatka (antilopa) černohřbetá) s
Cephalophus monticola (chocholatka (antilopa) modrá)
Cephalophus ogilbyi (chocholatka (antilopa) Ogilbyova)
Cephalophus sylvicultur (chocholatka (antilopa) žlutohřbetá)
Cephalophus zebra (chocholatka pruhovaná, ch. zebrovaná)
Damaliscus pygargus dorcas = 347 (búvolec bělořitný, antilopa bělořitná)
Kobus leche (voduška červená, voduška lečve)
Ovis ammon (*) (ovce středoasijská, argali)
Ovis canadensis + 212 (ovce tlustorohá)
Saiga tatarica (sajga)
Aves (ptáci)
Rheiformes (nanduové)
Rheidae (nanduovití)
Rhea americana (nandu pampový)
Sphenisciformes (tučňáci)
Spheniscidae (tučňákovití)
Spheniscus demersus (tučňák brýlatý)
Ciconiiformes (brodiví)
Balaenicipitidae (člunozobcovití)
Balaeniceps rex (člunozobec velký)
Ciconiidae (čápovití)
Ciconia nigra (čáp černý)
Threskiornithidae (ibisovití)
Eudocimus ruber (ibis rudý)
Geronticus calvus (ibis)
Platalea leucorodia (kolpík bílý)
Phoenicopteridae (plameňákovití)
Phoenicopteridae spp. (plameňákovití)
Anseriformes (vrubozobí)
Anatidae (kachnovití)
Anas bernieri (kachna černoskvrnná, k. Bernierova)
Anas formosa (čírka dvouskvrnná, č. východoindická)
Branta ruficollis (berneška rudokrká)
Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba)
Cygnus melanocorypha (labuť černokrká)
Dendrocygna arborea (husička stromová, kachna stromová)
Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)
Sarkidiornis melanotos (kachna (pižmovka) hřebenatá)
Falconiformes (dravci)
Falconiformes spp. (*) - 107
Galliformes (hrabaví)
Phasianidae (bažantovití)
Argusianus argus (argus okatý, bažant argus)
Gallus sonneratii (kur Sonneratův, kur čárkovaný)
Ithaginis cruentus (bažant krvavý)
Pavo muticus (páv japonský, p. zelený)
Polyplectron bicalcaratum (bažant paví, páv zrcadlový)
Polyplectron germaini (bažant hnědý)
Polyplectron malacence (bažant malajský)
Polyplectron schleiermacheri = 365 (bažant)
Gruiformes (krátkokřídlí)
Turnicidae (perepelovití)
Turnix melanogaster (perepel)
Pedionomidae
Pedionomus torquatus (perepel drobí)
Gruidae (jeřábovití)
Gruidae spp. (*) (jeřábovití)
Rallidae (chřástalovití)
Gallirallus australis hectori (poddruh chřástala
novozélandského)
Otididae (dropovití)
Orididae spp. (*) (dropovití)
Columbiformes (měkkozobí)
Columbidae (holubovití)
Gallicolumba luzonica (holub krvavý)
Goura spp. (holub korunáč)
Psittaciformes (papoušci)
Psittaciformes spp. (*) - 108
Cuculiformes (kukačkovití)
Musophagidae (turakovití)
Musophaga porthyreolophus = 377 (banánovec)
Tauraco spp. (turako)
Strigiformes (sovy)
Strigiformes spp. (*)
Apodiformes (svišťouni)
Trochilidae (kolibříkovití)
Trochilidae spp. (*) (kolibříkovití)
Coraciformes (srostloprstí)
Bucerotidae (zoborožcovití)
Aceros spp. (*) (zoborožec)
Anorrhinus spp. = 381 (zoborožec)
Anthracoceros spp. (zoborožec)
Buceros spp. (*) (zoborožec)
Penelopides spp.
Piciformes (šplhavci)
Ramphastidae (tukanovití)
Pteroglossus aracari (arasari červený, arasari
černohrdlý)
Preroglossus viridis (arasari zelený)
Ramphastos sulfuratus (tukan Fischerův)
Ramphastos toco (tukan obrovský, tukan toko)
Ramphastos tucanus (tukan)
Ramphastos vitellinus (tukan)
Passeriformes (pěvci)
Cotingidae (kotingovití)
Rupicola spp. (skalňák)
Pittidae (pitovití)
Pitta guajana (pita)
Pitta nympha = 383 (pita)
Muscicapidae (lejskovití)
Cyornis ruckii = 384
Emberizidae (strnadovití)
Gubernatrix cristata (kardinál zelený)
Paroaria capitata (kardinál černohřbetý)
Paroaria coronata (kardinál šedý)
Fringillidae (pěnkavovití)
Carduelis yarrellii = 387 (čížek Yarellův)
Estrildidae (astrildovití)
Poephila cinta cinta (pásovník krátkoocasý)
Paradisaeidae (rajkovití)
Paradisaeidae spp. (rajkovití)
Reptilia (plazi)
Testudinata (želvy)
Dermatemydiae (dlouhohlavcovití)
Dermatemys mawii (dlouhohlavec)
Emydidae (emydovití) (sladkovodní želvy)
Clemmys insculpta (želva hrbolatá)
Terrapene spp. (*) (klapavka)
Testudinidae (želvovití)
Testudinidae spp. (*) (želvovití)
Trionychidae (kožnatkovití)
Lissemys punctata (kožnatka indická)
Pelomedusidae (terekovití)
Erymnochelys madagascariensis = 393 (tereka)
Peltocephalus dumeriliana = 393 (tereka)
Podocnemis spp. (tereka)
Chelidae (matamatovití)
Crocodylia (krokodýlové)
Crocodylia spp. (*) = 394
Sauria (ještěři)
Gekkonidae (gekonovití)
Cyrtodactylus serpensinsula (gekon)
Phelsuma spp. (felsuma)
Agamidae (agamovití)
Uromastyx spp. (trnorep)
Chamaeleonidae (chameleonovití)
Bradypodion spp. = 396 (chameleon)
Chamaeleo spp. (chameleon)
Iguanidae (leguánovití)
Amblyrhynchus cristatus (leguán mořský)
Conolophus spp. (leguán)
Iguana spp. (leguán)
Phrynosoma soronatum (ropušník kalifornský)
Lacertidae (ještěřovití)
Podarcis lilfordi (ještěrka Lilfordova)
Podarcis pityusensis (ještěrka)
Cordylidae (kruhochvostovití)
Cordylus spp. (kruhochvost)
Pseudocordylus spp. (kruhochvost)
Teiidae (tejovití)
Cnemidophorus hyperythrus (teju)
Crocodilurus (teju ještěrkovití)
Dracaena spp. (teju)
Tupinambis spp. (žakruaru, teju)
Scincidae (scinkovití)
Corucia zebrata (scink šamalounský)
Xenosauridae (krokodýlcovití)
Shinisaurus crocodilurus (krokodýlovec)
Helodermatidae (korovcovití)
Heloderma spp. (korovec)
Varanidae (varanovití)
Varanus spp. (*) (varan)
Serpentes (hadi)
Boidae (hroznýšovití)
Boidae spp. (*) (hroznýšovití)
Colubridae (užovkovití)
Clelia clelia = 399 (bojga)
Cyclagras gigas = 400 (užovka)
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus (ptyas velkooký)
Elapidae (korálovcovití)
Hoplocephalus bungaroides (korálovec)
Naja naja (kobra indická)
Ophiophagus hannah (kobra královská)
Viperidae (zmijovití)
Vipera wagneri (zmije Wagnerova)
Amphibia (obojživelníci)
Caudata (ocasatí, mloci)
Ambystomidae (axolotlovití)
Ambystoma dumerilii (axolotl)
Ambystoma mexicanum (axolotl mexický)
Anura (žáby)
Bufonidae (ropuchovití)
Bufo retiformis (ropucha)
Myobatrachidae (hvízdalkovití)
Rheobatrachus spp. (hvízdalka)
Dendrobatidae
Dendrobates spp.
Phyllobates spp.
Raiidae (skokanovití)
Mantella aurantiaca (skokan zlatý)
Rana hexadactyla (skokan)
Rana tigerina (skokan)
Pisces (ryby)
Ceratodiformes (bahníci)
Ceratodidae (bahníkovití)
Neoceratodus forsteri (bahník australský)
Acipenseriformes (jeseteři)
Acipenseridae (jeseterovití)
Acipenser oxyrhynchus (jeseter)
Polyodontidae (veslonosovití)
Polyodon spathula (veslonos americký)
Osteoglossiformes
Osteoglossidae
Arapaima gigas (arapaima obrovská)
Cypriniformes (máloostní)
Cyprinidae (kaprovití)
Caecobarbus geertsi (parmička slepá)
Arthropoda (členovci)
Insecta (hmyz)
Lepidoptera (motýli)
Papilionidae (otakárkovití)
Bhutanitis spp. (pestrokřídlec)
Ornithoptera spp. (*) = 402 (ptákokřídlec)
Parnassius apollo (jasoň červenooký)
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. = 402
Troides spp. = 402
Arachnida (pavoukovci)
Scorpiones (štíři)
Scorpionidae (veleštírovití)
Pandinus dictator (veleštír)
Pandinus gambiensis (veleštír)
Pandinus imperator (veleštír)
Araneae (pavouci)
Theraphosidae (sklípkanovití)
Brachypelma spp. (sklípkan)
Annelida (kroužkovci)
Hirudinoidea
Arhynchobdellae
Hirudinidae (pijavicovití)
Hirudo medicinalis (pijavka lékařská)
Mollusca (měkkýši)
Bivalvia (mlži)
Veneroida
Tridacnidae (zévovité)
Tridacnidae spp. (zévovití)
Unionoida
Unionidae (velevrubovití)
Cyprogenia aberti (velevrub)
Epioblasma torulosa rangiana = 404 (velevrub)
Fusconaia subrotunda (velevrub)
Lampsilis brevicula (velevrub)
Lampsilis orbiculata orbiculata (velevrub)
Lexingtonia dolabelloides (velevrub)
Pleurobema clava (velevrub)
Gastropoda (plži)
Stylommatophora (stopkoocí)
Camaenidae
Papustyla pulcherrima = 420
Paryphantidae
Paryphanta spp. + 216
Mezogastropoda
Strombidae (křídlatcovití)
Strombus gigas (křídlatec velký)
Cnidaria (žahavci)
Anthozoa (korálnatci)
Coenothecalia
Coenothecalia spp. = 411o 505
Stolonifera
Tubiporidae (varhanitkovití)
Tubiporidae spp.o 505
Antipatharia (trnatci, černé korály)
Antipatharia spp.
Scleractinia (větevníci)
Scleractinia spp.o 505
Hydrozoa (polypovci)
Milleporina
Milleporidae (hydrokorálovcovití)
Milleporidae spp.o 505
Stylasterina
Stylasteridae
Stylasteridae spp.o 505
Flora (flóra - rostliny)
Agavaceae (agávovité)
Agave victoriae - reginae * 1 (agáve královská)
Amaryllidaceae (amarylkovité)
Galanthus spp. * 1 (sněženka)
Sternbergia spp. * 1 (sternbergie)
Apocynaceae (toješťovité)
Pachypodium spp. (*) * 1o 506
Rauvolfia serpentina * 2 (rauwolfie plazivá)
Araliaceae (aralkovité)
Panax quinquefolius * 3 (Všehoj americký,
ženšen americký)
Araucariaceae (blahočetovité)
Araucaria araucana (*) - 112 * 1 (blahočet chilský)
Asclepiadaceae (klejichovité)
Ceropegia spp. * 1 (svícník, ceropegia)
Frerea indica * 1
Berberidaceae (dřišťálovité)
Podophyllum hexandrum = 412 * 2
Bromeliaceae (broméliovité)
Tillandsia harrisii * 1 (tilandsie)
Tillandsia kammii * 1 (tilandsie)
Tillandsia kautskyi * 1 (tilandsie)
Tillandsia mauryana * 1 (tilandie)
Tillandsia sprengeliana * 1 (tilandsie)
Tillandsia sucrei * 1 (tilandsie)
Tillandsia xerographica * 1 (tilandsie)
Byblidaceae
Byblis spp. * 1
Cactaceae (kaktusovité)
Cactaceae spp. (*) * 4
Caryocaraceae
Caryocar costaricense * 1 (aji, cagui, amlendrillo)
Cephalotaceae
Cephalotus follicularis * 1 (láčkovice australská)
Cyatheaceae
Cyatheaceae spp. * 1
Cycydaceae (cykasovité)
Cycadaceae spp. (*) * 1
Diapensiaceae
Shortia galacifolia * 1
Dicksoniaceae
Disksoniaceae spp. * 1
Didiereaceae
Didiereaceae spp. * 1
Dioscoreaceae (smldincovité)
Dioscorea deltoidea * 1
Droseraceae (rosnatkovité)
Dionaea muscipula * 1 (mucholapka podivná)
Ericaceae (vřesovcovité)
Kalmia cuneata * 1 (mamota)
Euphorbiaceae (pryšcovité)
Euphorbia spp. - 113 * 1 (pryšec)
Fouquieriaceae
Fouquieria columnaris * 1
Juglandeceae (ořešákovité)
Oreomunnea pterocarpa = 428 * 1
Leguminosae (Fabaceae) (bobovité)
Pericopsis elata * 5 (afrormosia, krokrodu,
assamela)
Platymiscium pleiostachyum * 1 (trebol, macawood, granadillo)
Pterocarpus santalinus * 6 (santal)
Liliaceae (liliovité)
Aloe spp. (*) - 114 * 1 (aloe)
Meliaceae
Swietenia humilis * 1 (svitenie honduraská, mahagon honduraský)
Swietenia mahagoni * 5 (svitenie mahagonová, mahagon kubánský)
Nepenthaceae (láčkovkovité)
Nepenthes spp. (*) * 1 (láčkovka)
Orchidaceae (vstavačovité)
Orchidaceae spp. (*) = 432 * 7
Palmae (Arecaceae) (palmy, arekovité)
Chrysalidocarpus decipiens * 1
Neodypsis decaryi * 1
Portulacaceae (šruchovité)
Anacampseros spp. * 1
Lewisia cotyledon * 1
Lewisia maguirei * 1
Lewisia serrata * 1
Lewisia tweedyi * 1
Primulaceae (prvosenkovité)
Cyclamen spp. * 1 (brambořík, cyklámen)
Rosaceae (růžovité)
Prunus africana * 1 (slivoň)
Sarraceniaceae (špirlicovité)
Darlingtonia californica * 1 (darlingtonie
kalifornská)
Sarracenia spp. (*) * 1 (špirlice)
Taxaceae (tisovité)
Taxus wallichiana = 436 * 8 (tis)
Theaceae (čajovníkovité)
Camelia chrysantha * 1 (kamélie)
Thymelaeaceae (Aquilariaceae)
Aquilaria malaccensis * 1 (malajské orlí dřevo,
(lýkovcovité)
Lingum Aloes)
Welwitschiaceae (welwitschiovité)
Welwitschia mirabilis = 437 * 1
(welwitschie podivná)
Zamiaceae (zamiovité)
Zamiaceae spp. (*) * 1
Zingiberaceae (zázvorníkovité)
Hedychium philippinense * 1
Tygophyllaceae (kacibovité)
Guaiacum officinale * 1 (lignum vitae, guayacan,
palo santo)
Guaiacum sanctum * 1 (lignum vitae, guayacan, palo santo)


Vysvětlivky k přílohám 1 a 2

1. Druhy zahrnuté v těchto přílohách jsou uvedeny:

a) jménem druhu anebo

b) jakožto všechny druhy uvedeného vyššího taxonu anebo vyjmenované části tohoto taxonu.

2. Zkratka „spp.” je použita na označení všech druhů vyššího taxonu.

3. Směrodatné jsou pouze vědecké („latinské”) názvy druhů a ostatních taxonů. České názvy a jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou pouze pro informační a klasifikační účely.

4. Zkratka „p. e.” je použita na označení druhů, které byly pravděpodobně vyhubeny (possibly extinct).

5. Hvězdička (*) umístěná za jménem druhu vyššího taxonu znamená, že jedna nebo více geograficky oddělených populací, poddruhů nebo druhů onoho druhu nebo taxonu jsou zahrnuty v příloze č. 1 a že tyto populace, poddruhy nebo druhy jsou vyňaty z přílohy č. 2.

6. Dvě hvězdičky (**) umístěné za jménem druhu anebo vyššího taxonu znamenají, že jedna nebo více geograficky oddělených populací, poddruhů nebo druhů onoho druhu nebo taxonu jsou zahrnuty v příloze č. 2. a že tyto populace, poddruhy nebo druhy jsou vyňaty z přílohy č. 1

7. Znaménko minus (-) s číslicí umístěnou za jménem druhu nebo vyššího taxonu znamená, že níže vyjmenované geograficky oddělené populace, druhy, skupiny druhů nebo čeledí těchto druhů anebo taxonů jsou vyňaty z dané přílohy:
- 101 Populace v západním Grónsku.
- 102 Populace v Bhutánu, Indii, Nepálu a Pákistánu.
- 103 Populace v Austrálii.
- 104 Populace ve Spojených státech amerických.
- 105 - Chile: část populace v provincii Paranicota, oblast Tarapacá.
- Peru: celá populace.
- 106 Populace v Afghánistánu, Bhutánu, Indii, Barmě (Myanmar), Nepálu a Pákistánu.
- 107 Cathartidae.
- 108 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus a Psittacula krameri.
- 109 Populace v Ekvádoru s nulovými kvótami na vývoz v roce 1995 a 1996 a poté s ročními kvótami na vývoz jak budou schváleny sekretariátem Úmluvy CITES a skupinou specialistů na krokodýly IUCN/SSC.
- 110 Populace v Botswaně, Etiopii, Keni, Malawi, Mosambiku, Jihoafrické republice, Tanzánii, Zambii a Zimbabwe a populace v níže uvedených zemích podle uvedených ročních kvót na vývoz:

1.
2. 1995
3. 1996
4. 1997

1. Madagaskar
2. 4 700
3. 5 200
4. 5 200

1. exempláře z řízených chovů v přírodě:
2. 4 500
3. 5 000
4. 5 000

1. divoké, škodlivé exempláře:
2. 200
3. 200
4. 200

1. Uganda
2. 2 500
3. 2 500
4. 2 500

Kromě exemplářů z řízených chovů v přírodě povodí Tanzánie export nejvíce 1 100 exemplářů z volné přírody (včetně 100 loveckých trofejí) v roce 1995 a 1996 a počet schválený sekretariátem Úmluvy CITES a skupinou specialistů na krokodýly IUCN/SSC pro rok 1997.

- 111 Populace v Austrálii a Papiu Nové Guinei.
- 112 Populace v Chile.
- 113 Všechny druhy, které nejsou sukulenty.
- 114 Aloe vera; označováno též jako Aloe barbadensis.

8. Znaménko plus (+) s číslicí umístěnou za jménem druhu nebo vyššího taxonu znamená, že pouze níže vyjmenované geograficky odlišené populace, poddruhy nebo druhy těchto druhů nebo taxonů jsou zahrnuty v dané příloze:

+ 201 Populace v Bhutánu, Indii a Pákistánu.
+ 202 Populace v Bhutánu, Číně, Mexiku a Mongolsku.
+ 203 Populace v Kamerunu a Nigérii.
+ 204 Populace v Asii.
+ 205 Populace ve střední a Jižní Americe.
+ 206 Populace v Bangladéši, Indii a Thajsku.
+ 207 Populace v Indii.
+ 208 Populace v Austrálii.
+ 209 Populace v Jihoafrické republice.
+ 210 Cile: část populace v provincii Paranicota, oblast Tarapacá. Peru: celá populace.
+ 211 Populace v Afghánistánu, Bhutánu, Indii, Barmě (Myanmar), Nepálu a Pákistánu.
+ 212 Populace v Mexiku.
+ 213 Populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauretánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu.
+ 214 Populace z Seychel.
+ 215 Populace v Evropě s výjimkou území bývalého Sovětského svazu.
+ 216 Všechny druhy z Nového Zélandu.
+ 217 Populace v Chile.

9. Znaménko rovnítka (=) s číslicí umístěnou za jménem druhu nebo vyššího taxonu znamená, že jméno tohoto druhu nebo taxonu je třeba interpretovat následujícím způsobem:

= 301 Označovaný též jako Phalanger maculatus.
= 302 Zahrnuje čeleď Tupaiidae.
= 303 Původně zahrnut v čeledi Lemuridae.
= 304 Původně zahrnut jako poddruh Callithrix jacchus.
= 305 Zahrnuje rodové synonymum Leontideus.
= 306 Původně zahrnut v druhu Saguinus oedipus.
= 307 Původně zahrnut jako Alouatta palliata (villosa).
= 308 Zahrnuje synonymum Cercopithecus roloway.
= 309 Původně zařazen v rodu Papio.
= 310 Zahrnuje rodové synonymum Simias.
= 311 Zahrnuje synonymum Colobus badius kirkii.
= 312 Zahrnuje synonymum Colobus badius rufomitratus.
= 313 Zahrnuje rodové synonymum Rhinopithecus.
= 314 Označovaný též jako Presbytis entellus.
= 315 Označovaný též jako Presbytis geei a Semmopithecus geei.
= 316 Označovaný též jako Presbytis pileata a Semmopithecus pileatus.
= 317 Zahrnuje synonymum Bradypus boliviensis a Bradypus griseus.
= 318 Zahrnuje synonymum Priodontes giganteus.
= 319 Zahrnuje synonymum Physeter macrocephalus.
= 320 Zahrnuje synonymum Eschrichtius glaucus.
= 321 Původně zahrnut do rodu Balaena.
= 322 Původně zahrnut do rodu Dusicyon.
= 323 Zahrnuje synonymum Dusicyon fulvipes.
= 324 Zahrnuje rodové synonymum Fennecus.
= 325 Označovaný též jako Selenarcos thibetanus.
= 326 Označovaný též jako Aonyx microdon nebo Paraonyx microdon.
= 327 Původně zahrnut do rodu Lutra.
= 328 Původně zahrnut do rodu Lutra; zahrnuje synonyma Lutra annestens, Lutra anudris, Lutra incarum a Lutra platensis.
= 329 Zahrnuje synonymum Eupleres major.
= 330 Označovaný též jako Hyena brunnea.
= 331 Označovaný též jako Felis caracal a Lynx caracal.
= 332 Původně zahrnut do rodu Felix.
= 333 Označovaný též jako Felis pardina nebo Felis lynx pardina.
= 334 Původně zahrnut do rodu Panthera.
= 335 Označovaný též jako Equus asinus.
= 336 Původně zahrnut do druhu Equus hemionus.
= 337 Označovaný též jako Equus caballus przewalskii.
= 338 Označovaný též jako Choeropsis liberiensis.
= 339 Označovaný též jako Cervus porcinus annamiticus.
= 340 Označovaný též jako Cervus porcinus calamianensis.
= 341 Označovaný též jako Cervus porcinus kuhlii.
= 342 Označovaný též jako Cervus dama mesopotamicus.
= 343 Zahrnuje synonymum Bos frontalis.
= 344 Zahrnuje synonymum Bos grunniens.
= 345 Zahrnuje rodové synonymum Novibos.
= 346 Zahrnuje rodové synonymum Anoa.
= 347 Označovaný též jako Damaliscus dorcas dorcas.
= 348 Původně zahrnut do druhu Naemorhedus goral.
= 349 Označovaný též jako Capricornis sumatrensis.
= 350 Zahrnuje synonymum Oryx tao.
= 351 Zahrnuje synonymum Ovis aries option.
= 352 Označovaný též jako Rupicapra rupicapry ornata.
= 353 Označovaný též jako Pterocnemia pennata.
= 354 Označovaný též jako Sula abbotti.
= 355 Označovaný též jako Ciconia ciconia boyciana.
= 356 Zahrnuje synonyma Anas chlorotis a Anas nesiotis.
= 357 Označovaný též jako Anas platyrhynchos laysanensis.
= 358 Pravděpodobně kříženec mezi Anas platyrhynchos a Anas superciliosa.
= 359 Označovaný též jako Aquila heliaca adalberti.
= 360 Označovaný též jako Chondrohierax wilsonii.
= 361 Označovaný též jako Falco peregrinus babylonicus a Falco peregrinus pelegrinoides.
= 362 Označovaný též jako Crax mitu mitu.
= 363 Původně zahrnut do rodu Aburria.
= 364 Původně zahrnut do druhu Crossoptilon crossoptilon.
= 365 Původně zahrnut do druhu Polyplectron malacense.
= 366 Zahrnuje synonymum Rheinardia nigrescens.
= 367 Označovaný též jako Tricholimnas sylvestris.
= 368 Označovaný též jako Choriotis nigriceps.
= 369 Označovaný též jako Houbaropis bengalensis.
= 370 Označovaný též jako Amazona dufresniana rhodocorytha.
= 371 Často obchodován pod nesprávným označením Ara caninde.
= 372 Označovaný též jako Cyanoramphus novaezelandiae cookii.
= 373 Označovaný též jako Opopsitta diophthalma coxeni.
= 374 Označovaný též jako Pezoporus occidentalis.
= 375 Původně zahrnut do druhu Psephotus chrysopterygius.
= 376 Označovaný též jako Psittacula krameri echo.
= 377 Původně zahrnut v rodu Callirex; označovaný též jako Tauraco porphyreolophus.
= 378 Označovaný též jako Otus gurneyi.
= 379 Označovaný též jako Ninox navaeseelandiae royana.
= 380 Původně zahrnut v rodu Glaucis.
= 381 Zahrnuje rodové synonymum Ptilolaemus.
= 382 Původně zahrnut v rodu Rhinoplax.
= 383 Označovaný též jako Pitta brachyura nympha.
= 384 Označovaný též jako Muscicapa ruecki nebo Niltava ruecki.
= 385 Označovaný též jako Dasyornis brachypterus longirostris.
= 386 Označovaný též jako Meliphaga cassidix.
= 387 Původně zahrnut v rodu Spinus.
= 388 Původně zahrnut jako Kachuga tecta tecta.
= 389 Zahrnuje rodová synonyma Nicoria a Geoemyda (zčásti).
= 390 Označovaný též jako Geocholone elephantopus; také označován jako rod Testudo.
= 391 Označovaný též jako rod Testudo.
= 392 Označovaný též jako rod Aspidateres.
= 393 Původně zahrnut v druhu Podocnemis spp.
= 394 Zahrnuje čeledi Alligatoridae, Crocodylidae a Gavialidae.
= 395 Označovaný též jako Crocodylus mindorensis.
= 396 Původně zahrnut v druhu Chamaeleo spp.
= 397 Označovaný též jako Constrictor constrictor occidentalis.
= 398 Zahrnuje synonymum Python molurus pimbura.
= 399 Zahrnuje synonymum Pseudoboa cloelia.
= 400 Označovaný též jako Hydrodynastes gigas.
= 401 Zahrnuje rodové synonymum Megalobatrachus.
= 402 Sensu D'Abrera.
= 403 Označovaný též jako Conchodromus dromas.
= 404 Označovaný též jako rod Dysnomia a Plagiola.
= 405 Zahrnuje rodové synonymum Proptera
= 406 Označovaný též jako rod Carunculina.
= 407 Označovaný též jako Megalonaias nickliniana.
= 408 Označovaný též jako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis a Lampisilis tampicoensis tecomatensis.
= 409 Zahrnuje rodové synonymum Micromya.
= 410 Zahrnuje rodové synonymum Papuina.
= 411 Zahrnuje pouze čeleď Helioporidae s jediným druhem Heliopora coerulea.
= 412 Označovaný též jako Podophyllum emodi a Sinopodophyllum hexandrum.
= 413 Označovaný též jako rod Echinocactus.
= 414 Označovaný též jako Lobeira macdougallii anebo Nopalxochia macdougallii.
= 415 Označovaný též jako Echinocereus lindsayi.
= 416 Označovaný též jako Wilcoxia schmollii.
= 417 Označovaný též jako rod Corypantha.
= 418 Označovaný též jako Solisia pectinata.
= 419 Označovaný též jako Backebergia militaris.
= 420 Označovaný též jako rod Toumeya.
= 421 Zahrnuje synonymum Ancistrocactus tobuschii.
= 422 Označovaný též jako rod Neolloydia anebo rod Echinomastus.
= 423 Označovaný též jako rod Toumeya anebo rod Pediocactus.
= 424 Označovaný též jako rod Neolloydia.
= 425 Označovaný též jako Saussurea lappa.
= 426 Zahrnuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera.
= 427 Označovaný též jako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis.
= 428 Označovaný též jako Engelhardia pterocarpa.
= 429 Zahrnuje Aloe compressa var. rugosquamosa a Aloe compressa var. schistophila.
= 430 Zahrnuje Aloe haworthioies var. aurantiaca.
= 431 Zahrnuje Aloe laeta var. maniaensis.
= 432 Zahrnuje čeledi Apostasiaceae a Cypripediaceae jakož i podčeledi Apostasioideae a Cypripedioideae.
= 433 Označovaný též jako Sarracenia rubra alabamensis.
= 434 Označovaný též jako Sarracenia rubra jonesii.
= 435 Zahrnuje synonymum Stangeria paradoxa.
= 436 Označovaný též jako Taxus baccata ssp. wallichiana.
= 437 Zahrnuje synonymum Welwitschia bainesii.

10. Znaménko (o) s číslicí umístěnou ua jménem druhu nebo vyššího taxonu je třeba interpretovat následujícím způsobem:

o 501 Exempláře domestikovaných forem nepodléhají ustanovením zákona.
o 502 Povolené exportní kvóty živých exemplářů a loveckých trofejí podle následujícího přehledu:
Botswana:
5
Namibie:
150
Zimbabwe:
50

Obchod s těmito exempláři podléhá zákonu jako pro druhy podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona.

o 503 Výlučně pro umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty do vhodných a přijatelných podmínek příjemce a s loveckými trofejemi.
o 504 Výlučně pro umožnění mezinárodního obchodu s vlnou stříhanou z živých vikuní z populací zahrnutých v příloze II. (ciz + 210) a se stávající zásobou 3 249 kg vlny v Peru, jakož i s látkami a položkami z nich vyrobených. Rubová strana textilie musí být opatřena značkou schválenou státem, na jehož území se vikuně vyskytují a který je signatářem úmluvy „Convenio para la Conservación v Madejo de la Vicuňa”, a tkaná obruba textilie musí nést nápis buď „VICUNANDES - CHILE” anebo „VICUNANDES - PERU” v závislosti na zemi původu.
o 505 Fosilie nepodléhají omezením stanoveným zákonem.
o 506 Do 10. konference stran (březen 1997 - pozn. české red.) není povolen žádný vývoz dospělých rostlin druhu Pachypodium brevicaule.
o 507 Semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážené ve sterilních kontejnerech nepodléhají ustanovením zákona.

11. Znaménko (*) s číslicí umístěnou za jménem druhu nebo vyššího taxonu zahrnutého v příloze II. označují části včetně odvozenin, které jsou specifikovány níže:

* 1 Označuje všechny části kromě:
a) semen, spor a pylu (včetně pollinií) a
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech.
* 2 Označuje všechny části kromě:
a) semen a pylu,
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech a
c) chemických derivátů.
* 3 Označuje kořeny a zřetelně rozpoznatelné kořenové části.
* 4 Označuje všechny části kromě:
a) semen a pylu,
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech,
c) plodů a jejich částí či výrobků z nich získaných, a to z naturalizovaných (člověkem introdukovaných - pozn. české red.) nebo uměle rozmnožených (člověkem vypěstovaných - pozn. české red.) rostlin, a
d) jednotlivých článků lodyhy (listů) a jejich částí či výrobků z nich, a to z vypěstovaných nebo uměle rozmnožených opuncií rodu Opuntia podrodu Opuntia.
* 5 Označuje nařezané klády, řezivo a dýhy.
* 6 Označuje klády, dřevěné piliny a nezpracovaný nalámaný materiál (klesť).
* 7 Označuje všechny části a odvozeniny kromě:
a) semen a pylu (včetně pollinií),
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech,
c) řezaných květů z uměle rozmnožovaných (člověkem vypěstovaných) rostlin a
d) plodů a jejich částí či výrobků z nich, a to z uměle rozmnožovaných (člověkem vypěstovaných) druhů Vanilla spp.
* 8 Označuje všechny části kromě:
a) semen a pylu,
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech a
c) konečných farmaceutických produktů.

12. Jelikož žádný z druhů nebo vyšších taxonů rostlin z přílohy č. 1 není komentován poznámkami o tom, že na jejich hybridy se vztahují ustanovení zákona, znamená to, že s uměle (člověkem) rozmnoženými hybridy z jednoho nebo více těchto druhů či taxonů je možné obchodovat, pokud mají potvrzení o tom, že byly vypěstovány člověkem, a že semena a pyl (včetně pollinií), řezané květy, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážené ve sterilních kontejnerech, těchto hybridů nepodléhají ustanovením zákona.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

Seznam ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na něž se vztahuje působnost § 2 odst. 1 písm. c) zákona a jež jsou zařazeny do přílohy 3.


1.
2. Seznam druhů patřících do přílohy č. 3
3. Země

1. Fauna (fauna - živočichové)
2.
3.

1. Mamalia (savci)
2.
3.

1. Chiroptera (letouni)
2.
3.

1. Phyllostomidae (vampýrovití)
2. Vampyrops lineatus (vampýr)
3. Uruguay

1. Edentata (chudozubí)
2.
3.

1. Myrmecophagidae (mravenečníkovití)
2. Tamandua tetradactyla = 438 (mravenečník čtyřprstý, tamandua)
3. Guatemala

1. Megalonychidae (lenochodovití)
2. Choloepus hoffmanni (lenochod krátkokrký, lenochod středoamerický)
3. Kostarika

1. Dasypodidae (pásovcovití)
2. Cabassous centralis (pásovec)
3. Kostarika

1.
2. Cabassous tatouay = 439 (pásovec)
3. Uruguay

1. Rodentia (hlodavci)
2.
3.

1. Sciuridae (veverkovití)
2. Epixerus ebii (veverka velká)
3. Ghana

1.
2. Marmota caudata (svišť dlouhoocasý)
3. Indie

1.
2. Marmota himalayana (svišť Hodgsonův)
3. Indie

1.
2. Sciurus deppei (veverka)
3. Kostarika

1. Anomaluridae (šupinatkovití)
2. Anomalurus beecrotti (šupinatka Beecroftova)
3. Ghana


1.
2. Anomalurus derbianus (šupinatka)
3. Ghana

1.
2. Anomalurus peli (šupinatka západoafrická)
3. Ghana

1.
2. Iniurus macrotis (šupinatka ušatá)
3. Ghana

1. Hystricidae (dikobrazovití)
2. Hystrix cristata (dikobraz obecný, d. evropský)
3. Ghana

1. Erethizontidae (ursonovití)
2. Sphiggurus mexicanus = 440 (kaundu mexický)
3. Honduras

1.
2. Sphiggurus spinosus = 440 (kuandu ostnatý)
3. Uruguay

1. Agoutidae (agutiovití)
2. Agouti paca = 441 (paka nížinná)
3. Honduras

1. Dasyproctidae (agutiovití)
2. Dasyprocta punctata (aguti skvrnitý)
3. Honduras

1. Carnivora (šelmy)
2.
3.

1. Canidae (psovití)
2. Canis aureus (šakal obecný)
3. Indie

1.
2. Vulpes bengalensis (liška džunglová)
3. Indie

1.
2. Vulpes vulpes griffithi (poddruh lišky obecné)
3. Indie

1.
2. Vulpes vulpes montana (poddruh lišky obecné)
3. Indie

1.
2. Vulpes vulpes pustilla = 422 (poddruh lišky obecné)
3. Indie

1. Procyonidae (medvídkovití)
2. Bassaricyon gabbii (olingo štíhlý)
3. Kostarika

1.
2. Bassariscus sumichrasti (fret malý)
3. Kostarika

1.
2. Nasua narica = 443 (nosál bělohubý)
3. Honduras

1.
2. Nasua nasua solitara (poddruh nosála červeného)
3. Uruguay

1.
2. Potos flavus (kynkažu)
3. Honduras

1. Mustelidae (lasicovití)
2. Eira barnara (hyrare, eira)
3. Honduras

1.
2. Galictis vittata = 444 (grizon velký)
3. Kostarika

1.
2. Martes flavigula = 445 (charza žlutohrdlá, kuna charsa)
3. Indie

1.
2. Martes foina intermedia (poddruh kuny skalní)
3. Indie

1.
2. Mellivora capensis (medojed kapský)
3. Ghana, Botswana

1.
2. Mustela altaica (lasice horská)
3. Indie

1.
2. Mustela erminea ferghanae (poddruh lasice hranostaj)
3. Indie

1.
2. Mustela kathiah (lasice žlutobřichá)
3. Indie

1.
2. Mustela sibirica (lasice)
3. Indie

1. Viverridae (cibetkovití)
2. Arctitis binturong (binturong)
3. Indie

1.
2. Civettictis civetta = 446 (cibetka africká)
3. Botswana

1.
2. Paguma larvata (oviječ maskovaný, oviječ zakuklený)
3. Indie

1.
2. Paradoxurus hermaphroditus (oviječ skvrnitý, oviječ malajský, musang)
3. Indie

1.
2. Paradoxurus jerdoni (oviječ tmavý)
3. Indie

1.
2. Viverra civettina = 447 (cibetka skvrnitá)
3. Indie

1.
2. Viverra zibetha (cibetka asijská)
3. Indie

1.
2. Viverricula indica (cibetka)
3. Indie

1. Herpestes javanicus auropunctata = 448 (promyka zlatá)
3. Indie


1.
2. Herpestes edwardsi (, ungo, promyka indická)
3. Indie

1.
2. Herpestes brachyurus fusca = 449 (promyka)
3. Indie

1.
2. Herpestes smithii (promyka)
3. Indie

1.
2. Herpestes urva (promyka krabová)
3. Indie

1.
2. Herpestes vitticollis (promyka pruhovaná)
3. Indie

1. Protelidae (hyenkovití)
2. Proteles cristatus (hyena cibetkovitá, hyenka hřívnatá)
3. Botswana

1. Pinnipedia (ploutvonožci)
2.
3.

1. Odobenidae (mrožovití)
2. Odobaenus rosmarus (mrož lední)
3. Kanada

1. Artiodactyla (sudokopytníci)
2.
3.

1. Tragulidae (kančilovití)
2. Hyemoschus aquaticus (kančil vodní, kančil africký)
3. Ghana

1. Cervidae (jelenovití)
2. Cervus elaphus barbarus (jelen berberský - poddruh jelena evropského)
3. Tunisko

1.
2. Mazama americana cerasina (poddruh mazama červeného)
3. Guatemala

1.
2. Odocoileus virginianus mayensis (poddruh jelence viržinského neboli jelence běloocasého)
3. Guatemala

1. Bovidae (turovití)
2. Antilope cervicapra (antilopa jelení)
3. Nepál

1.
2. Bubalis arnee = 450 (buvol arni, arni)
3. Nepál

1.
2. Damaliscus lunatus (buvolec modrý)
3. Ghana

1.
2. Gazella cuvieri (gazela atlaská, gazela edmi)
3. Tunisko

1.
2. Gazella dorcas (gazela dorkas)
3. Tunisko

1.
2. Gazella leptoceros (gazela písková)
3. Tunisko

1.
2. Tetracerus quadricornis (antilopa čtyřrohá, čtyřrožec srnčí, chusinga)
3. Nepál

1.
2. Tragelaphus eurycerus = 451 (bongo lesní)
3. Ghana

1.
2. Tragelaphus spekei (antilopa bahenní, lesoň bahenní, sitatunga)
3. Ghana

1. Aves (ptáci)
2.
3.

1. Ciconiiformes (brodiví)
2.
3.

1. Ardeidae (volavkovití)
2. Ardea goliath (volavka obrovská, v. goliáš)
3. Ghana

1.
2. Bubulcus ibis = 452 (volavka rusohlavá)
3. Ghana

1.
2. Casmerodius albus = 453 (volavka bílá)
3. Ghana

1.
2. Egretta garzetta (volavka stříbřitá)
3. Ghana

1. Ciconiidae (čápovití)
2. Ephippiorhynchus senegalensis (čáp sedlatý)
3. Ghana

1.
2. Leptoptilos crumeniferus (čáp marabu, marabu africký)
3. Ghana

1. Threskiornithidae (ibisovití)
2. Bostrychia hagedash = 454 (ibis hagedaš)
3. Ghana

1.
2. Bostrychia rara = 455 (ibis)
3. Ghana

1.
2. Threskiornis aethiopicus (ibis posvátný)
3. Ghana

1. Anseriformes (vrubozobí)
2.
3.

1. Anatidae (kachnovití)
2. Alopochen aegyptiacus (husice nilská)
3. Ghana

1.
2. Anas acuta (ostralka štíhlá)
3. Ghana

1.
2. Anas capensis (čírka kapská)
3. Ghana

1.
2. Anas clypeata = 456 (lžičák pestrý)
3. Ghana

1.
2. Anas crecca (čírka obecná)
3. Ghana

1.
2. Anas penelope (hvízdák euroasijský)
3. Ghana

1.
2. Anas querquedula (čírka modrá)
3. Ghana

1.
2. Aythya nyroca = 457 (polák malý)
3. Ghana

1.
2. Cairina moschata (pižmovka velká, kachna pižmová)
3. Honduras

1.
2. Dendrocygna autumnalis (husička podzimní, kachna podzimní)
3. Honduras

1.
2. Dendrocygna bicolor = 458 (husička dvoubarvá)
3. Ghana, Honduras

1.
2. Dendrocygna viduata (husička vdova, kachna vdova)
3. Ghana

1.
2. Nettapus auritus (kačenka běloboká)
3. Ghana

1.
2. Plectropterus gambensis (kachna ostruhatá)
3. Ghana

1.
2. Pteronetta hartlaubii = 459 (pižmovka (kachna) konžská)
3. Ghana

1. Falconiformes (dravci)
2.
3.

1. Cathartidae (kondorovití)
2. Sarcoramphus papa (kondor královský)
3. Honduras

1. Calliformes (hrabaví)
2.
3.

1. Cracidae (hokovití)
2. Crax alberti (hoko modrozobý)
3. Kolumbie

1.
2. Crax daubentoni (hoko žlutolaločný)
3. Kolumbie

1.
2. Crax globulosa (hoko korunkatý)
3. Kolumbie

1.
2. Crax rubra (hoko černý)
3. Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras

1.
2. Ortalis vetula (guan hnědokřídlý, chachalaka hnědokřídlá
3. Guatemala, Honduras

1.
2. Pauxi pauxi = 460 (hoko přílbový)
3. Kolumbie

1.
2. Penelope purpurascens (guan rezavobřichý)
3. Honduras

1.
2. Penelopina nigra (guan malý)
3. Guatemala

1. Phasianidae (bažantovití)
2. Agelastes meleagrides (perlička červenohlavá)
3. Ghana


1.
2. Agriocharis ocellata (krocan paví)
3. Guatemala

1.
2. Arborophila charltonii (koroptev)
3. Malajsie

1.
2. Arborophila orientalis = 461 (koroptev)
3. Malajsie

1.
2. Caloperdix oculea (křepelka lesní)
3. Malajsie

1.
2. Lophura erythrophthalma (bažant červenolící)
3. Malajsie

1.
2. Lophura ignita (bažant ohnivý)
3. Malajsie

1.
2. Melanoperdix nigra (křepelka černá)
3. Malajsie

1.
2. Polyplectron inopinatum (bažant horský)
3. Malajsie

1.
2. Rhizothera longirostris (křepelka dlouhozobá)
3. Malajsie

1.
2. Rollulus rouloul (křepelka korunkatá, křepel korunkatý)
3. Malajsie

1.
2. Tragopan satyra (bažant satyr, satyr obecný)
3. Nepál

1. Charadriiformes (bahňáci)
2.
3.

1. Burhinidae (dytíkovití)
2. Burhinus bistriatus (dytík)
3. Guatemala

1. Columbiformes (měkkozobí)
2.
3.

1. Columbidae (holubovití)
2. Columba guinea (holub guinejský)
3. Ghana

1.
2. Columba iridiorques = 462 (holub)
3. Ghana

1.
2. Columba livia (holub skalní)
3. Ghana

1.
2. Columba mayeri = 463 (holub)
3. Mauritius

1.
2. Columba unicincta (holub)
3. Ghana

1.
2. Oena capensis (holoubek kapský)
3. Ghana

1.
2. Streptopelia decipiens (hrdlička)
3. Ghana

1.
2. Streptopelia roseogrisea (hrdlička chechtavá)
3. Ghana

1.
2. Streptopelia semitorquata (hrdlička)
3. Ghana

1.
2. Streptopelia senegalensis (hrdlička senegalská, h. palmová)
3. Ghana

1.
2. Streptopelia turtur (hrdlička divoká)
3. Ghana

1.
2. Streútopelia vinacea (hrdlička)
3. Ghana

1.
2. Treron calva = 464 (treron, holub)
3. Ghana

1.
2. Treron waalia (treron, holub waalia)
3. Ghana

1.
2. Turtur abyssinicus (holoubek habešský)
3. Ghana

1.
2. Turtur afer (holoubek modroskvrnný)
3. Ghana

1.
2. Turtur brehmeri = 465 (holoubek Brehmerův)
3. Ghana

1.
2. Turtur tympanistria = 466 (holoubek tamburínský)
3. Ghana

1. Psittaciformes (papoušci)
2.
3.

1. Psittacidae (papouškovití)
2. Psittacula krameri (alexander malý)
3. Ghana

1. Cuculiformes (kukačky)
2.
3.

1. Musophagidae (turakovití)
2. Corythaeola cristata (turako velký)
3. Ghana

1.
2. Crinifer piscator (turako, spárák)
3. Ghana

1.
2. Musophaga violacea (banánovec obecný)
3. Ghana

1. Piciformes (šplhavci)
2.
3.

1. Capitonidae (vousákovití)
2. Semnornis ramphastinus (vousák tukaní)
3. Kolumbie

1. Ramphastidae (tukanovití)
2. Baillonius bailloni (arasari zlatý)
3. Argentina

1.
2. Pteroglossus castanotis (arasari)
3. Argentina

1.
2. Ramphastos dicolorus (tukan pestrý)
3. Argentina

1.
2. Selenidera maculirostris (arasari (arassari) skvrnozobý)
3. Argentina

1. Passeriformes (pěvci)
2.
3.

1. Cotingidae (kotingovití)
2. Cephalopterus ornatus (kotinga (vranucha) ozdobná)
3. Kolumbie

1.
2. Cephalopterus penduliger (kotinga, vranucha)
3. Kolumbie

1. Muscicapidae (lejskovití)
2. Bebrornis rodericanus
3. Mauritius

1.
2. Terpsiphone bourbonnensis = 467
3. Mauritius


1. Fringillidae (pěnkavovití)
2. Serinus canicapilus = 468 (zvonohlík)
3. Ghana

1.
2. Serinus leucopygius (zvonohlík šedý)
3. Ghana

1.
2. Serinus mozambicus (zvonohlík mozambický)
3. Ghana

1. Estrildidae (astrildovití)
2. Amadina fasciata (amadina páskovaná, amadina obojková)
3. Ghana

1.
2. Amandava subflava = 469 (zlatoprska malá)
3. Ghana

1.
2. Estrilda astrild (astrild vlnkovaný)
3. Ghana

1.
2. Estrilda caerulescens (modroušek rudoocasý)
3. Ghana

1.
2. Estrilda melpoda (astrild oranžolící)
3. Ghana

1.
2. Estrilda troglodytes (astrild šedý)
3. Ghana

1.
2. Lagonosticta rara (amarant černobřichý)
3. Ghana

1.
2. Lagonosticta rubricata (amarant tmavý)
3. Ghana

1.
2. Lagonosticta rufopicta (amarant tečkovaný)
3. Ghana

1.
2. Lagonosticta senegala (amarant malý)
3. Ghana

1.
2. Lagonosticta vinacea = 470 (amarant škraboškový)
3. Ghana

1.
2. Lonchura bicolor = 471 (stračka dvoubarvá)
3. Ghana

1.
2. Lonchura cantans = 472 (stříbrozobka zpěvná)
3. Ghana

1.
2. Lonchura cucullata = 471 (stračka malá)
3. Ghana

1.
2. Lonchura fringilloides = 471 (stračka velká)
3. Ghana

1.
2. Mandingoa nitidula = 473 (vločkovník zelenohřbetý)
3. Ghana

1.
2. Nesocharis capristrata (oliváček bíločelý)
3. Ghana

1.
2. Nigrita bicolor (černoušek hnědoprsý)
3. Ghana

1.
2. Nigrita canicapilla (černoušek šedohřbetý)
3. Ghana

1.
2. Nigrita fusconota (černoušek pláštíkový)
3. Ghana

1.
2. Nigrita luteifrons (černoušek žlutočelý)
3. Ghana

1.
2. Ortygospiza atricollis (astrid černohrdlý, a. křepelčí)
3. Ghana

1.
2. Parmoptila rubrifrons = 474 (astrid mravenčí)
3. Ghana

1.
2. Pholidornis rushiae (astrid)
3. Ghana

1.
2. Pyrenestes ostrinus = 475 (rudoušek černobřichý)
3. Ghana

1.
2. Pytilia hypogrammica (astrild rudočelý, astrild červenočelý)
3. Ghana

1.
2. Pytilia phoenicoptera (astrild rudokřídlý)
3. Ghana

1.
2. Spermophaga haematina (louskáček červenoprsý)
3. Ghana

1.
2. Uraeginthus bengalus = 476 (motýlek rudouchý)
3. Ghana

1. Ploceidae (snovačovití)
2. Amblyospiza albifrons (snovač bělozobý)
3. Ghana

1.
2. Anaplectes rubriceps = 477 (snovač)
3. Ghana

1.
2. Anomalospiza imberbis (snovač)
3. Ghana

1.
2. Bubalornis albirostris (snovač)
3. Ghana

1.
2. Euplectes afer (snovač Napoleonův)
3. Ghana

1.
2. Euplectes ardens = 478 (snovač)
3. Ghana

1.
2. Euplectes franciscanus = 479 (snovač oranžový)
3. Ghana

1.
2. Euplectes hordeaceus (snovač)
3. Ghana

1.
2. Euplectes macrourus = 480 (snovač žlutoramenný)
3. Ghana

1.
2. Malimbus cassini (snovač)
3. Ghana

1.
2. Malimbus malimbicus (snovač)
3. Ghana

1.
2. Malimbus nitens (snovač)
3. Ghana

1.
2. Malimbus rubricollis (snovač)
3. Ghana

1.
2. Malimbus scutatus (snovač)
3. Ghana

1.
2. Pachypantes superciliosus = 481 (snovač)
3. Ghana

1.
2. Passer griseus (vrabec šedohlavý)
3. Ghana

1.
2. Petronia dentata (vrabec bušový)
3. Ghana


1.
2. Plocepasser superciliosus (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus albinucha (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus aurantius (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus cucullatus = 482 (snovač černohlavý)
3. Ghana

1.
2. Ploceus heuglini (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus luteolus = 483 (snovač malý)
3. Ghana

1.
2. Ploceus melanocephalus = 484 (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus nigerrimus (snovač černý)
3. Ghana

1.
2. Ploceus nigricollis (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus pelzelni (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus preussi (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus tricolor (snovač)
3. Ghana

1.
2. Ploceus vitellinus (snovač)
3. Ghana

1.
2. Quelea erythrops (snovač červenohlavý)
3. Ghana

1.
2. Sporopipes frontalis (astrildovec uzdičkový)
3. Ghana

1.
2. Vidua chalybeata = 486 (vdovka)
3. Ghana

1.
2. Vidua interjecta (vdovka)
3. Ghana

1.
2. Vidua larvaticola (vdovka)
3. Ghana

1.
2. Vidua macroura (vdovka černobílá)
3. Ghana

1.
2. Vidua orientalis = 487 (vdovka rajská)
3. Ghana

1.
2. Vidua raricola (vdovka)
3. Ghana

1.
2. Vidua togoensis (vdovka)
3. Ghana

1.
2. Vidua wilsoni (vdovka)
3. Ghana

1. Sturnidae (špačkovití)
2. Gracula religiosa (loskuták beo, beo posvátný)
3. Thajsko

1. Reptilia (plazi)
2.
3.

1. Testudinata (želvy)
2.
3.

1. Trionychidae (kožnatkovití)
2. Trionyx triunguis (kožnatka)
3. Ghana

1. Pelomedusidae (terekovití)
2. Pelomedusa subrufa (tereka africká)
3. Ghana

1.
2. Pelusios adansonii (tereka)
3. Ghana

1.
2. Pelusios castaneus (tereka hnědá)
3. Ghana

1.
2. Pelusios gabonensis = 488 (tereka východoafrická)
3. Ghana

1.
2. Pelusios niger (tereka černá)
3. Ghana

1. Seprentes (hadi)
2.
3.

1. Colubridae (užovkovití)
2. Atretium schistosum (užovka)
3. Indie

1.
2. Cerberus rhynchops
3. Indie

1.
2. Xenochropis piscator = 489 (užovka)
3. Indie

1. Elapidae (korálvcovití)
2. Micrurus diastema (korálovec)
3. Honduras

1.
2. Micrurus nigrocinctus (korálovec)
3. Honduras

1. Viperidae (zmijovití)
2. Agkistrodon bilineatus (ploskolebec)
3. Honduras

1.
2. Bothrops asper (křovák, křovinář)
3. Honduras

1.
2. Bothrops nasutus (křovák, křovinář)
3. Honduras

1.
2. Bothrops nummifer (křovák, křovinář)
3. Honduras

1.
2. Bothrops ophryomegas (křovák, křovinář)
3. Honduras

1.
2. Bothrops schlegelii (křovák, křovinář)
3. Honduras

1.
2. Crotalus durissus (chřestýš)
3. Honduras

1.
2. Vipera russellii (zmije řetízková)
3. Indie

1. Flora (flóra - rostliny)
2.
3.

1. Gnetaceae (liánovcovité)
2. Gnetum montanum * 1 (Liánovec horský)
3. Nepál

1. Magnoliaceae (šácholanovité)
2. Talauma hodgsonii * 1
3. Nepál


1. Meliaceae
2. Swietenia macrophylla + 218 * 5 (mahagon brazilský)
3. Kostarika

1. Papaveraceae (makovité)
2. Meconopsis regia * 1
3. Nepál

1. Podocarpaceae (podokarpovité)
2. Podocarpus neriifolius * 1
3. Nepál

1. Tetracentraceae
2. Tetracentron sinense * 1
3. Nepál


Vysvětlivky k příloze č. 3

1. Směrodatné jsou pouze vědecké („latinské”) názvy druhů a ostatních taxonů. České názvy a odkazy na taxony vyšší než druh jsou pouze pro informační a klasifikační účely.

2. Znaménko „+” s číslicí umístěnou za jménem druhu znamená, že do přílohy č. 3 jsou zařazeny geograficky oddělené populace onoho druhu:

+ 218 Všechny populace tohoto druhu v Amerikách (Severní i Jižní)

3. Znaménko rovnítka (=) s číslicí umístěnou za jménem druhu znamená, že jméno tohoto druhu je třeba interpretovat následujícím způsobem:

= 438 Zahrnuje synonymum Tamandua mexicana.
= 439 Zahrnuje synonymum Cabassous gymnurus.
= 440 Zahrnuje rodové synonymum Coendu.
= 441 Zahrnuje rodové synonymum Cuniculus.
= 442 Zahrnuje synonymum Vulpes vulpes leucopus.
= 443 Původně zahrnut jako Nasua nasua.
= 444 Zahrnuje synonymum Galictis allamandi.
= 445 Zahrnuje synonymum Martes gwatkinsi.
= 446 Zahrnuje rodové synonymum Viverra.
= 447 Původně zahrnut jako Viverra megaspila.
= 448 Původně zahrnut jako Herpestes auropunctatus.
= 449 Původně zahrnut jako Herpestes fuscus.
= 450 Původně zahrnut jako Bubalus bubalis (domestikovaná forma).
= 451 Označovaný též jako Boocercus eurycerus; zahrnuje rodové synonymum Taurotragus.
= 452 Označový též jako Ardeola ibis.
= 453 Označovaný též jako Egretta alba.
= 454 Označovaný též jako Hagedashia hagedash.
= 455 Označovaný též jako Lampribis rara.
= 456 Označovaný též jako Spatula clypeata.
= 457 Označovaný též jako Nyroca nyroca.
= 458 Zahrnuje synonymum Dendrocygna fulva.
= 459 Označovaný též jako Cairina hartlaubii.
= 460 Označovaný též jako Crax pauxi.
= 461 Označovaný též jako Arborophila brunneopectus (část).
= 462 Označovaný též jako Turturoena iridiorques; původně zařazen jako Columba malherbii (část).
= 463 Označovaný též jako Nesoenas mayeri.
= 464 Původně zařazen jako Treronaustralis (část).
= 465 Označovaný též jako Calopelia brehmeri; zahrnuje synonymum Calopelia puella.
= 466 Označovaný též jako Tympanistria tympanistria.
= 467 Označovaný též jako Tchitrea bourbonnensis.
= 468 Původně zařazen jako Serinus gularis (část).
= 469 Označovaný též jako Estrilda subflava nebo Sporaeginthus subflavus.
= 470 Označovaný též jako Lagonosticta larvata (část).
= 471 Zahrnuje rodové synonymum Spermestes.
= 472 Označovaný též jako Euodice cantans; původně zahrnut jako Lonchura malabarica (z části).
= 473 Označovaný též jako Hypargos nitidulus.
= 474 Zahrnuje synonymum Parmoptila woodhousei (část).
= 475 Zahrnuje synonyma Pyrenestes frommi a Pyrenestes rothschildi.
= 476 Označovaný též jako Estrilda bengala.
= 477 Označovaný též jako Malimbus rubriceps nebo jako Anaplectes melanotis.
= 478 Označovaný též jako Coliuspasser ardens.
= 479 Původně zahrnuto jako Euplectes orix (část).
= 480 Označovaný též jako Coliuspasser macrourus.
= 481 Označovaný též jako Ploceus superciliosus.
= 482 Zahrnuje synonymum Ploceus nigriceps.
= 483 Označovaný též jako Sitagra luteola.
= 484 Označovaný též jako Sitagra melanocephala.
= 485 Původně zahrnut jako Ploceus velatus.
= 486 Označovaný též jako Hypochera chalybeata; zahrnuje synonyma Vidua amauropreryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis a Vidua ultramarina.
= 487 Původně zahrnut jako Vidua paradisea (část).
= 488 Označovaný též jako Pelusios subniger.
= 489 Původně zahrnut v rodu Natrix.

4. Jména zemí umístěná za jménem druhu jsou jména států vázaných mezinárodní úmluvou1), které navrhly zařazené onohu druhu do přílohy 3.

5. V souladu se zákonem znaménko „*” s číslicí umístěnou za jménem druhu z přílohy 3. označuje části, které jsou specifikovány níže:

* 1 Označuje všechny zřetelně rozpoznatelné části a s výjimkou:
a) semen, spor a pylových zrn (včetně pollinií) a
b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných in vitro, v pevných nebo tekutých médiích a převážených ve sterilních kontejnerech.
* 5 Označuje nařezané klády, řezivo a dýhy.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

Evidenční karta chovatele, pěstitele a žadatele o povolení vývozu nebo dovozu chráněných živočichů a rostlin (CITES)„SCAN formulář č. 1”


„SCAN formulář č. 2”
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

„SCAN formulář č. 1”
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

„SCAN formulář č. 1”
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

„SCAN formulář č. 1”


„SCAN formulář č. 2”
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

Seznam dalších druhů, u nichž se na živé exempláře nevztahuje registrační povinnost (§ 23 odst. 1 písm. c) zákona)


Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona se nevztahuje na

a) živé exempláře odchované v zajetí následujících druhů savců:

Ammotragus lervia (paovce hřivnatá)
Chinchilla spp. (činčila)
Lama guanicoe (lama huanako, guanako)
Tayassuidae spp. (pekarovití)

b) živé exempláře odchované v zajetí následujících druhů ptáků:

Agapornis cana (papoušík šedohlavý)
Agapornis fischeri (papoušík Fišerův)
Agapornis nigrigenis (papoušík hnědohlavý)
Agapornis personata (papoušík škraboškový)
Agapornis roseicollis (papušík růžohrdlý)
Agapornis taranta (papoušík etiopský)
Alisterus scapularis (papoušek královský)
Anas formosa (čírka dvojskvrnná)
Anas laysanensis (kachna laysanská)
Aprosmictus erythropterus (papoušek červenokřídlý)
Aratinga jendaya (aratinga jendaj)
Argusianus argus (argus okatý, bažant argus)
Barnardius barnardi (barnard zelený)
Barnardius zonarius (barnard límcový)
Bolborhynchus lineola (aymara pruhovaný)
Branta ruficollis (berneška rudokrká)
Branta sandvicensis (berneška havajská)
Carcuelis cucullata (čížek ohnivý)
Carduelis yarrellii (čížek Yarrellův)
Catreus wallichii (bažant Wallichův)
Colinus virginianus (křepel virginský)
Coscoroba coscoroba (labuť koskoroba)
Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský)
Crossoptilon harmani (bažant ušatý)
Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský)
Cyanoliseus patagonus (papoušek patagonský)
Cyanoramphus auriceps (kakariky žlutočelý)
Cyanoramphus novozealandiae (kakariky rudočelý)
Cygnus melanocorypha (labuť černokrká)
Dendrocygna arborea (husička stromová)
Forpus coelestis (papoušíček šedokřídlý)
Forpus conspicillatus (papoušíček brýlatý)
Forpus cyanopygius (papoušíček modravý)
Forpus passerinus (papoušíček vrabčí)
Forpus xanthops (papoušíček žlutolící)
Forpus xanthopterygius (papoušíček modrohřbetý)
Gallicolumba luzonica (holub krvavý)
Gallus sonneratii (kur Sonneratův)
Lophophorus impejanus (bažant lesklý)
Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)
Lophura swinhoii (bažant sedlatý)
Myiopsitta monachus (mníšek šedý)
Nandyaus nenday (Nandej černohlavý)
Neophema chrysostoma (neoféma modrokřídlá)
Neophema elegans (neoféma ozdobná)
Neophema pulchella (neoféma tyrkysová)
Neophema splendida (neoféma modrohlavá)
Neopsephotus (Neophema) bourkii (papoušek Bourkův)
Nyctea scandiaca (sovice sněžní)
Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)
Paroaria coronata (kardinál šedý)
Pavo muticus (páv japonský, p. zelený)
Platycercus spp. (rozela)
Poephila cincta (pásovník krátkoocasý)
Poicephalus senegalus (papoušek senegalský)
Polyplectron bicalcaratum (bažant paví)
Polyplectron emphanum (bažant palavanský)
Polyplectron germaini (bažant hnědý)
Polyplectron malacense (bažant malajský)
Polytelis spp. (papoušek rodu Polytelis)
Psephotus haematonutus (papoušek zpěvavý)
Psephotus varius (papoušek mnohobarvý)
Psittacula alexandri (alexandr růžový)
Psittacula cyanocephala (alexandr rudohlavý)
Psittacula eupatria (alexandr velký)
Pyrrhura frontalis (pyrura hnědouchý)
Rhea americana (nandu pampový)
Sarkidiornis melanotos (pižmovka hřebenatá)
Struthio camelus (pštros dvouprstý)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)
Trichoglossus haematodus (lori mnohobarvý)

c) živé exempláře odchované v zajetí následujících druhů plazů Boa constrictor (hroznýš královský) s výjimkou poddruhů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce

Caiman erocodilus fuscus (kajman brýlový)
Caiman crocodilus crocodilus (kajman)
Corallus enydris cookii (psohlavec pralesní)
Epicrates angulifer (hroznýšovec kubánský)
Epicrates cenchria mauris (hroznýšovec duhový)
Epicrates striatus (hroznýšovec šedý)
Eunectes notaeus (anakonda žlutá)
Chameleo calyptratus (chameleon jemenský)
Iguana iguana (leguán zelený)
Phelsuma spp. (felsuma)
Python molurus bivitattus (krajta tmavá)
Python reticulatus (krajta mřížkovaná)

d) živé exempláře odchované v zajetí následujících druhů obojživelníků:

Ambystoma spp. (axolotl rodu Ambystoma)
Dendrobates spp. (žába rodu Dendrobates)
Phyllobates spp. (žába rodu Phyllobates)

e) živé exempláře všech druhů ryb (Pisces spp.), pokud byly dovezeny do České republiky před 28. 5. 1992 anebo po tomto datu s povolením Ministerstva životního prostředí, a potomstvo takových exemplářů,

f) živé exempláře bezobratlých živočichů (jiné systematické skupiny než Chordata (strunatci), pokud se nejedná o druhy podle přílohy č. 1 této vyhlášky,

g) všechny rostlinné exempláře vypěstované člověkem v kultuře.
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 82/1997 Sb. ČR

Seznam druhů, na něž se vztahuje registrační povinnost pro mrtvé exempláře (§ 23 odst. 2 zákona)


Registrační povinnost podle § 23 odst. 2 zákona se vztahuje na

1. všechny neživé preparované živočichy, jejich kožky, výrobky z kožešin a kůže s výjimkou výrobků získaných zákonným způsobem před 28. 5. 1992, mrtvá těla nebo jejich části, ptačí vejce a skořápky ptačích vajec druhů stanovených v § 2 odst. 1 písm. a) zákona (příloha č. 1 k této vyhlášce) s výjimkou druhů:

Anas laysanensis (kachna laysanská)
Branta sandvicensis (berneška havajská)
Carduelis cucullata (čížek ohnivý)
Catreus wallichii (bažant Wallichův)
Colinus virginianus (křepel virginský)
Crossoptilon harmani (bažant ušatý)
Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský)
Cyanoramphus auriceps (kakariky žlutočelý)
Cyanoramphus novaezealandiae (kakariky rudočelý)
Lophophorus impejanus (bažant lesklý)
Lophura swinhoii (bažant sedlatý)
Polyplectron emphanum (bažant palavanský)
Struthio camelus (pštros dvouprstý)
Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)
Syrmaticus humiae (bažant Humeův)
Syrmaticus mikado (bažant mikado)
Tragopan caboti (satyr Cabotův)

a s výjimkou katalogizovaných sbírkových předmětů v muzeích, pracovištích Akademie věd ČR a vysokých škol a veřejně přístupných sbírkách škol, pokud byly součástí sbírky před 28. 5. 1992 anebo získány do těchto sbírek z uhynulého původně živého exempláře registrovaného podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona,

2. kly a nezpracovanou slonovinu druhů Elephas maximus (slon indický) a Loxodonta africana (slon africký). a dále jakékoliv výrobky ze slonoviny s výjimkou předmětů a starožitností vyrobených a dovezených do České republiky před 28. 5. 1992 nebo s výjimkou předmětů a starožitností dovezených do České republiky po 28. 5. 1992 s povolením Ministerstva životního prostředí,

3. žlučníky, žluč a preparáty z nich vyrobené u medvědovitých (Ursidae spp., všechny druhy),

4. jakékoli neživé exempláře druhů:

Ailuropoda melanoleuca (panda velká),
Cetacea spp. (kytovci, všechny druhy),
Cheloniidae spp. (karetovití, všechny druhy),
Dermochelys coriacea (kožatka velká),
Gorilla gorilla (gorila),
Latimeria chalumnae (latimérie podivná),
Ornithoptera alexandrae (ptákokřídlec Alexandrin),
Papilio chikae (otakárek),
Papillio homarus (otakárek),
Papillio hospiton (otakárek),
Pan spp. (šimpanz),
Panthera tigris (tygr),
Pongo pygmaeus (orangutan),
Rhinocerotidae spp. (nosorožci, všechny druhy),

s výjimkou předmětů a starožitností vyrobených a dovezených do České republiky před 28. 5. 1992 nebo s výjimkou předmětů a starožitností dovezených do České republiky po 28. 5. 1992 s povolením Ministerstva životního prostředí.
1) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, (tzv. CITES)

2) Mezinárodní normy ISO 3 166; 1993, ISO 11 784 a ISO 11 785.