Vyhláška ze dne 17.4.1946 o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs

25.4.1946 | Sbírka:  73/1946 Sb. | Částka:  36/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Aktivní derogace: 67/1933 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
73/1946 Sb.
Vyhláška ministra financí
ze dne 17. dubna 1946
o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji:
§ 1
(1) Drobné mince československé měny po 1 Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 222 kusy korun. Průměr korunové mince jest 21 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
(2) Na líci korunové mince jest malý státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "Republika Československá" v jedné řádce se dvěma hvězdičkami, mezi nimiž je letopočet ražby.
(3) Na rubu korunové mince jest obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravicí si stírá s čela pot; vedle ní jest malá ratolest lipová a označení "1". Pod obrazem jest jméno autorovo "O. Španiel".
(4) Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.
§ 2
(1) Mince po 1 Kčs počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensku v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.
(2) Dosavadní korunové mince zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Šrobár v.r.
Kresba mince po 1 Kčs: