Vládní nařízení ze dne 28.4.1933 o zevní úpravě nového pětadvacetníku a dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč

29.4.1933 | Sbírka:  67/1933 Sb. | Částka:  25/1933ASPI
67/1933 Sb.
Vládní nařízení (I)
ze dne 28. dubna 1933
o zevní úpravě nového pětadvacetníku a dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 5 zákona ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz:
§ 1.
(1) Pětadvacetník má na líci malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce a letopočet ražby. V levé části jest značka autorova "O. Š".
(2) Na rubu jest veliká číslice "25". Zbylá plocha jest vyplněna obloukovitými žebry.
(3) Okraj jest hrubě rýhován; líc i rub mají perlovec. Průměr pětadvacetníku jest 21 mm.
§ 2.
Pětadvacetníky počne vydávati Národní banka Československá u hlavního ústavu i u všech svých filiálek dnem 2. května 1933.
§ 3.
(1) Zevní úprava dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč se nemění.
(2) Na líci všech těchto mincí jest malý znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce, jen u padesátníku ve dvou řádkách, všude s letopočtem ražby; nápis ukončen jest u mincí po 20 a 50 haléřích malou ozdobou, u mincí po 5, 10 haléřích a 1 Kč dvěma hvězdičkami.
(3) Na rubu pětníku a desetníku jest část Karlova mostu v Praze o třech pilířích, pod ním 11 vlnovek znázorňujících slohově Vltavu a uprostřed nich kruh s označením "5 a "10". Vedle pravého pilíře jest značka autorova S. Okraj těchto mincí jest hladký; po obou stranách jest plochá obruba. Průměr pětníku jest 16 mm, desetníku 18 mm.
(4) Na rubu dvacetníku jest snop klasů se srpem do něho vetknutým, s ratolestí lipovou, ovinutý stužkou a s označením "20". V pravo dole jest jméno autorovo "O. ŠPANIEL". Okraj jest hladký; po obou stranách jest plochá obruba. Průměr dvacetníku jest 20 mm.
(5) Na rubu padesátníku jsou dva svazečky klasů ovinuté stužkou s dvěma lipovými ratolestmi, mezi nimiž nahoře jest označení "50". V pravo dole jest jméno autorovo "O. ŠPANIEL". Okraj jest rýhovaný, po obou stranách jest plochá obruba. Průměr padesátníku jest 22 mm.
(6) Na rubu koruny jest obraz klečící ženy, která drží v levici snop klasů se srpem a pravicí stírá si s čela pot; vedle ní jest malá ratolest lipová a označení "1". Pod obrazem jest jméno autorovo "O. ŠPANIEL". Okraj jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba. Průměr koruny jest 25 mm.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Kresba:
a)  pětníku

b)  desetníku

c)  dvacetníku

d)  pětadvacetníku

e)  padesátníku

f)  koruny