Nařízení ze dne 7.12.1922, kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky

18.12.1922 | Sbírka:  361/1922 Sb. | Částka:  136/1922ASPI

Vztahy

Nadřazené: 329/1920 Sb.
Pasivní derogace: 143/1930 Sb., 100/1927 Sb.
361/1922 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 7. prosince 1922,
kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky.
Změna: 100/1927 Sb.
Podle §§ 64 a 71 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákona náhradového), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Obor působnosti poštovního úřadu šekového rozšiřuje se o službu náhradové banky.
Službu tu vykonává poštovní úřad šekový jako náhradová banka pro celé území republiky Československé o majetku státním pozemkovým úřadem převzatém, jejž přikáže státní pozemkový úřad poštovnímu úřadu šekovému jako náhradové bance.
§ 2.
Poštovní úřad šekový ve službě náhradové banky užívejž zevního označení: "Poštovní úřad šekový. Náhradová banka pro pozemkovou reformu".
§ 3.
Poštovní úřad šekový vykonává službu náhradové banky odděleně od ostatní své činnosti, nepoužívaje pro účely náhradové služby ani vlastních ani svěřených peněžitých prostředků kromě těch, jež mu poskytne státní pozemkový úřad.
Z důvodu toho poskytne státní pozemkový úřad poštovnímu úřadu šekovému jako náhradového bance také potřebné prostředky ku placení splatných úroků a splatných umořovacích částek, pro něž poštovních úřad šekový jako náhradová banka nemá úhrady.
§ 4.
Pohledávky státního pozemkového úřadu za poštovním úřadem šekovým vede šekový úřad jako náhradová banka na zvláštním běžném účtě a úročí je ode dne vzniku až do jejich vyčerpání nejvýše 3 % (třemi procenty).
Části pohledávek v odst. 1. jmenovaných, pokud vzniknou kapitálovými splátkami nabyvatelů půdy na úvěry státem jim poskytnuté a jsou určeny k úhradě pohledávek věřitelů v náhradové knize zapsaných, úročí poštovní úřad šekový jako náhradová banka nejvýše 4 % (čtyřmi procenty) od doby vzniku až do vyčerpání jejich na úhradu pohledávek těchto věřitelů státu.
§ 5.
V čele náhradové banky pro pozemkovou reformu při poštovním úřadě šekovém stojí president šekového úřadu jako její ředitel. Ředitele zastupuje jako jeho náměstek vicepresident poštovního úřadu šekového.
Ředitel vede správu záležitosti opatřovaných náhradovou bankou, je zodpověden za řádný chod náhradové služby a zastupuje navenek náhradovou banku vůči úřadům a třetím osobám. Správu náhradové banky opatřuje ředitel za pomoci úředníků, jež k tomu určí ze řad úředníků poštovního úřadu šekového.
K rozhodování o záležitostech zásadní povahy, týkajících se organisace a výkonu služby náhradové banky, dále o tom, jak nakládati jest náhradou, jíž dostane se náhradové bance dle § 6, zejména pokud běží o určení výše nákladů zařizovacích, běžných nákladů osobních i věcných, stanovení náhrady pro zaměstnance šekového úřadu přidělené ke službě náhradové banky, o závěrečných účtech náhradové banky a pod., zřizuje se správní výbor náhradové banky pro pozemkovou reformu při poštovním úřadě šekovém.
Správní výbor se skládá z předsedy, jeho náměstka a pěti členů. Předsedu, jeho náměstka a za poštovní úřad šekový dva členy správního výboru jmenuje ministr pošt a telegrafů, dva členy za státní pozemkový úřad předseda tohoto úřadu a jednoho člena za ministerstvo financí ministr financí.
§ 6.
Za službu náhradové banky přísluší poštovnímu úřadu šekovému jako náhrada správní příspěvek, který platiti budou osoby, jimž při přídělu nemovitostí poskytne stát držebnostní úvěr uvěřením části ceny přídělové, a to bez rozdílu, je-li nabyvatelem nemovitostí osoba soukromá (ať fysická nebo právnická), veřejná korporace nebo stát.
Tento správní příspěvek činí ročně 0 - 6 % (šest desetin ze sta).
Placení správního příspěvku dlužníky zároveň s úroky nebo anuitami z poskytnutých úvěrů zajistí státní pozemkový úřad v příslušné úmluvě s dlužníkem.
Splatí-li dlužník svůj dluh dříve, než jest povinen, odpadá další placení správního příspěvku.
§ 7.
Náhrada v § 6 uvedená slouží k úhradě nákladů zařizovacích a osobních i věcných výdajů náhradové banky. Náhradová banka platí veškerá tato vydání a náklady sama a vede účet jejich odděleně od účtu správy poštovního úřadu šekového. Také závěrečné účty náhradové banky jsou samostatny.
§ 8.
Z případných čistých přebytků náhradové banky budiž utvořen při náhradové bance fond pro případné schodky příštích správních období.
Nestačí-li fond k úhradě případných schodků náhradové banky, postará se státní pozemkový úřad o úhradu, hodna se s ministry pošt a telegrafů a financí.
Skončí-li z jakéhokoliv důvodu náhradová služba u poštovního úřadu šekového, budiž použito případného jmění fondu po dohodě ministra pošt a telegrafů se státním pozemkovým úřadem a ministerstvem financí.
§ 9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedou je všichni ministři.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.,
též za ministra Dra Frankeho.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Kállay v. r.