Vyhláška ze dne 3.9.1981, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování

16.9.1981 | Sbírka:  91/1981 Sb. | Částka:  24/1981ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 139/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 180/1989 Sb.
91/1981 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 3. září 1981,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu
Změna: 180/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách zeleniny a ovoce
a) mezi organizacemi obchodu zeleninou a ovocem (státními i družstevními),
b) zrušeno
(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky zeleniny a ovoce organizací obchodu zeleninou a ovocem organizacím zabezpečujícím prodej v obchodě a spotřebitelským organizacím.1)
Společné podmínky
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
Reklamace
(k § 135, 136, 197 a 198 zákona)
Není-li stanovena jiná záruční doba, je odběratel povinen písemně vady jakosti reklamovat u dodavatele nejpozději do 15ti dnů od splnění dodávky, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají; odběratel reklamuje na základě odborného posudku (§ 12), nedojde-li k dohodě o stavu dodávky.
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Dodávky mezi organizacemi obchodu zeleninou a ovocem
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
§ 17
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
§ 18
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 139/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování.
§ 19
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1982.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v. r.
1) § 1 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 38/1980 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu.