Vyhláška ze dne 17.11.1989 o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování

28.12.1989 | Sbírka:  180/1989 Sb. | Částka:  36/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 91/1981 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
180/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní arbitráže Československé socialistické republiky
ze dne 17. listopadu 1989
o změně vyhlášky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
Státní arbitráž Československé socialistické republiky na základě návrhů ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky a ministerstva obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 91/1981 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování, se mění takto:
1. Z názvu vyhlášky se vypouštějí slova "a pro průmyslové zpracování".
2. V § 1 odst. 1 se vypouští písmeno b).
3. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "a § 16 odst. 1".
4. § 5 se vypouští.
5. V § 6 se vypouští odstavec 1 a z odstavce 2 se vypouštějí slova "a 17"; zároveň se zrušuje číslování odstavců. Z nadpisu pod § 6 se vypouštějí slova "Prověřování plnění a".
6. § 7 se vypouští.
7. § 8 se vypouští.
8. § 12 odst. 2 zní:
"(2) Organizace se dohodnou, koho zmocní k podání posudku o jakosti a o rozdílech dodaného množství.".
Poznámka č. 2 pod čarou se vypouští.
9. § 12 odst. 3 první věta zní: "V případě nepřítomnosti dodavatele při splnění dodávky je odběratel povinen učinit oznámení o rozdílech oproti stavu, který uvedl dodavatel v průvodních dokladech, a o vadách telefonicky, telegraficky nebo dálnopisem.".
10. Část třetí se vypouští. Poznámky č. 3 a 4 pod čarou se vypouštějí.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:
Vaněk v. r.