Vyhláška ze dne 8.12.1981, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů

15.1.1982 | Sbírka:  2/1982 Sb. | Částka:  1/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 52/1966 Sb., 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 47/1978 Sb.
Pasivní derogace: 72/1994 Sb., 160/1983 Sb.
2/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu
ze dne 8. prosince 1981,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
Federální ministerstvo financí podle § 24 odst. 1 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., § 391 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a doplněném zákonem č. 144/1975 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, § 143 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 24 odst. 2 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad podle § 24 odst. 3 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a Slovenský cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, stanoví:
Čl.I
Vyhláška č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 2 druhý řádek zní:
"Kčs 1800 až Kčs 2800 u bytu I. kategorie".
2. V § 2 odst. 3 se na konci doplňuje věta:
"U bytů I. kategorie postavených po 1. lednu 1982 se v rámci rozpětí sazeb přihlédne též k nákladům na jejich pořízení.".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí ČSSR:
Ing. Lér CSc. v. r.
Ministr financí ČSR:
Ing. Tlapák v. r.
Ministr financí SSR:
Ing. Mišeje v. r.
Předseda Českého cenového úřadu:
Ing. Habart v. r.
Předseda Slovenského cenového úřadu:
Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.