Vyhláška ze dne 24.11.1983, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.

27.12.1983 | Sbírka:  160/1983 Sb. | Částka:  32/1983ASPI

Vztahy

Nadřazené: 52/1966 Sb., 109/1964 Sb., 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 2/1982 Sb., 47/1978 Sb.
Pasivní derogace: 72/1994 Sb.
160/1983 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu
ze dne 24. listopadu 1983,
kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb.
Federální ministerstvo financí podle § 24 odst. 1 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., § 391 odst. 1 písm. a) bod 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik, § 143 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ministerstvo financí České socialistické republiky a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 24 odst. 2 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad a Slovenský cenový úřad podle § 24 odst. 3 zákona č. 52/1966 Sb., ve znění zákona č. 30/1978 Sb., Český cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a Slovenský cenový úřad podle § 2 odst. 2 zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, stanoví:
Čl.I
Vyhláška č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 2 druhý řádek zní:
"Kčs 1800 až Kčs 2200 u bytů I. kategorie; u bytů kolaudovaných po 1. lednu 1982 se cena za 1 m2 podlahové plochy vypočte z nákladů vynaložených na pořízení obytného domu, podle fakturovaných cen uskutečněných dodávek.".
2. V § 2 odst. 3 se vypouští poslední věta.
3. V § 12 odst. 1 se vypouští věta za středníkem.
4. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"2) Při úplatných převodech bytů mezi občany může být sjednána cena až o 20 % vyšší v Praze, Brně a Bratislavě a o 15 % vyšší v krajských městech a lázeňských místech I. skupiny. 6)". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.
Ministr financí Československé socialistické republiky:
Ing. Lér CSc. v. r.
Ministr financí Slovenské socialistické republiky:
Ing. Mišeje v. r.
Předseda Slovenského cenového úřadu:
Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.
Ministr financí České socialistické republiky:
Ing. Tlapák v. r.
Předseda Českého cenového úřadu:
Ing. Habart v. r.