Vyhláška ze dne 6.11.1989, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

15.12.1989 | Sbírka:  154/1989 Sb. | Částka:  33/1989ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 181/1982 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb.
154/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
ze dne 6. listopadu 1989,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v dohodě se Státní arbitráží Československé socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:
Čl.I
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 181/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje, se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 zní:
"(2) K zabezpečení využívání výsledků vědeckotechnických prací se uzavírají hospodářské smlouvy
- o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací,
- o využití výsledků vědeckotechnických prací (§ 332f zákona).".
2. V § 3 písm. a) se vypouštějí slovo "plánu" uvedené za slovy "řešení úkolu" a slovy "přípravu úkolu", a slova "i když nejsou předmětem plánu rozvoje vědy a techniky".
3. V § 4 odst. 1 se slova "řešící úkol" nahrazují slovy "provádějící vědeckotechnické práce".
4. V § 4 odst. 2 zní:
"(2) Zadavatelem je organizace nebo orgán, který provedení vědeckotechnických prací objednává.".
5. V § 4 odst. 3 se vypouštějí slova uvedená v závorce.
6. § 4 se doplňuje odstavcem 5, který zní:
"(5) Nabyvatelem je organizace nebo orgán, který je oprávněn užívat a nakládat výsledkem se souhlasem organizace nebo orgánu, jemuž právo k tomuto výsledku patří.".
7. § 5 až 7 se vypouštějí.
8. § 8 zní:
"§ 8
U závazků zabezpečujících jmenovité úkoly státního plánu nelze použít ustanovení věty první § 139 zákona.".
9. V § 9 odst. 1 se vypouští poslední věta.
10. V § 9 odst. 2 se slova "o zabezpečení realizace a užití výsledků výzkumu a vývoje" nahrazují slovy "o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací".
11. V § 9 odst. 3 první věta zní: "Návrh smlouvy o využití výsledků vědeckotechnických prací předkládá budoucí nabyvatel.".
12. § 10, 11, 12 a 16 se vypouštějí.
13. § 17 odst. 3 zní:
"(3) Ustanovení § 13 odst. 2 a § 15 platí obdobně.".
14. V § 19 odst. 3 se slova "pokud jejich spolupráce není zabezpečena smlouvou podle § 271 zákona" nahrazují slovy "pokud jejich spolupráce nebude zabezpečena jinak".
15. § 19 odst. 4 zní:
"(4) Ustanovení § 13 odst. 2 a § 15 platí obdobně.".
16. § 21 odst. 2 zní:
"(2) Ustanovení § 13, 14, 15 a 17 až 20 platí obdobně.".
17. Nadpis pod částí třetí zní:
"SMLOUVY K ZABEZPEČENÍ VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ VĚDECKOTECHNICKÝCH PRACÍ".
18. V části třetí se vypouštějí slova "k § 332e zákona" uvedená pod nadpisem v závorce.
19. Nadpis nad § 22 zní:
"Smlouva o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací
(k § 163 zákona)".
20. V § 22 odst. 1 se slova "o zabezpečení realizace a užití výsledku" nahrazují slovy "o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací".
21. § 24 se vypouští.
22. Nadpis nad § 26 zní:
"Smlouva o využití výsledků vědeckotechnických prací
(k § 332f zákona)".
23. § 26 a 27 se vypouštějí.
24. V § 28 odst. 1 se vypouští slovo "opětovného" a slovo "opětovné".
25. V § 28 odst. 2 písm. a) se vypouští slovo "opětovné" a v písm. c) slovo "opětovného".
26. V § 28 odst. 2 písm. d) se vypouštějí slova "opětovné", slovo "dalšímu" a slovo "další".
27. V § 28 odst. 2 písm. e) v bodě 1. se vypouštějí slova "o organizaci, která je prvním realizátorem, popřípadě" a slovo "opětovné" a v bodě 3. slovo "dalšímu" a slovo "opětovnou".
28. V § 29 odst. 1 se část věty za slovy "oprávněné zájmy" nahrazuje slovy "jiné organizace oprávněné užívat a nakládat výsledky".
29. V § 29 odst. 2 se vypouští slovo "opětovnou" a slovo "dalším".
30. V § 30 se vypouští slovo "další".
31. Část čtvrtá se vypouští.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.
Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj:
akademik Juliš v. r.