Vyhláška ze dne 27.12.1982 o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje

22.12.1982 | Sbírka:  181/1982 Sb. | Částka:  37/1982ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb., 154/1989 Sb.
181/1982 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 27. prosince 1982 o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
Změna: 154/1989 Sb.
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě se Státní arbitráží ČSSR a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a ve znění zákona č. 165/1982 Sb. (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
Úvodní a obecná ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při
a) provádění vědeckotechnických prací,
b) využívání výsledků vědeckotechnických prací.
(2) Na hospodářské závazky vznikající při provádění vědeckotechnických prací a využívání výsledků vědeckotechnických prací pro zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti státu se tato vyhláška vztahuje, pokud zvláštní předpisy nestanoví něco jiného 1).
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Smlouvy o vědeckotechnických pracích
(k § 332d zákona)
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
Reklamovat nelze po uplynutí 5 let od splnění dodávky.
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
Smlouva o vývoji nového výrobku
§ 17
§ 18
Reklamovat nelze po uplynutí 5 let od splnění dodávky s výjimkou vad prototypů nebo unikátů, kde lhůta pro reklamaci činí 18 měsíců od dodání.
Smlouva o vývoji nové technologie
§ 19
§ 20
Reklamovat nelze po uplynutí 5 let od splnění dodávky, s výjimkou vad zařízení, kde lhůta pro reklamaci činí 18 měsíců od uvedení zařízení do provozu; tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je možno reklamovat vady souboru strojů a zařízení, jehož součástí se vyřešené zařízení stalo.
§ 21
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Smlouvy k zabezpečení využívání výsledků vědeckotechnických prací
Smlouva o přípravě využívání výsledků vědeckotechnických prací
(k § 163 zákona)
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
Smlouva o využití výsledků vědeckotechnických prací
(k § 332f zákona)
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 31
zrušen
ČÁST PÁTÁ
Závěrečné ustanovení
§ 32
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.
Ministr:
Ing. Šupka v. r.
1) Vyhláška ministerstva národní obrany č. 118/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených k zajištění obranyschopnosti státu. Směrnice Všeob. sm. 21 (práv.)