Výnos ze dne 9.12.1992, kterým se mění a doplňuje rozpočtová skladba

31.12.1992 | Sbírka:  34/1993 Sb. | Částka:  9/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1990 Sb.
Aktivní derogace: II/11 770/1985
Pasivní derogace: 111/27 947/1996
34/1993 Sb.
Výnos
ministerstva financí České republiky, kterým se mění a doplňuje rozpočtová skladba
Referent: ing. Paroubek,
tel. 514 3158
Č.j. 111/67 374/1992
ze dne 9. prosince 1992
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky stanoví podle § 28 odst. zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace:
Čl.I
Rozpočtová skladba, vydaná výnosem federálního ministerstva financí č.j. II/11/770/1985 ze dne 4. července 1985 (registrována v částce 26/1985 Sbírky zákonů), se mění a doplňuje takto:
Změny a doplňky odvětvové klasifikace
1. Zřizuje se § 1011 - "Náklady pozemkových úprav".
2. V náplni § 1015 se vypouští poslední věta.
3. § 1202 má název "Vodohospodářská zařízení okresních úřadů a obcí".
4. § 1203 se zrušuje a jeho náplň přechází do § 1202.
5. § 1512 má název "Správa a údržba silnic". Vypouští se vysvětlivka k němu.
6. § 1514 a 1517 se zrušují.
7. Skupina 2 se zrušuje.
8. § 3101 má název "Úvěry a dluhopisy". Jeho náplň zní: "Příjmy z přijatých úvěrů a z prodeje vlastních dluhopisů. Výdaje na umořování úvěrů (včetně úvěrů přijatých jinými subjekty, za které byla poskytnuta záruka) a na splácení dluhopisů, a to včetně úroků z úvěrů a výnosů dluhopisů.
9. V náplni § 3205 se vypouštějí slova "V hospodářství národních výborů realizována v investorských (inženýrských) organizacích, dále".
10. Dosavadní § 3210 má číslo 3211 a zřizuje se nový § 3210 - "Obecní policie".
11. § 3227 se zrušuje.
12. V oddíle 33 jsou tyto paragrafy:
  3301 - Požární ochrana
  Výdaje sboru útvarů a jednotek požární ochrany.
  3302 - Civilní obrana
  Výdaje na  vojenskou a nevojenskou  část civilní obrany
  financované z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany.
  3304 - Státní mobilizační rezervy
  Výdaje na pořízení, ochranu, údržbu a ošetřování státních
  mobilizačních rezerv financované z rozpočtu kapitoly
  Správa státních hmotných rezerv.
  3305 - Krizová opatření
  Výdaje na přípravy k zabezpečení činností při mimořádných
  situacích  (ekologických katastrofách,  velkých provozních
  haváriích, živelných pohromách apod.) v době míru.
13. § 4007 má název "Speciální školy".
14. § 4012 má název "Domy a stanice dětí a mládeže".
15. § 4017 se zrušuje.
16. Z náplně § 4101 se vypouští "Československou spartakiádu" a národními výbory" se mění na "okresními úřady a obcemi".
17. Náplň § 4102 se na konci doplňuje o slova "klubům a sportovním svazům".
18. Náplň § 4103 zní: "Sportovní střediska a centra dospělých i mládeže, výdaje na přípravu českých sportovních reprezentantů, výcvikové tábory v tuzemsku i v zahraničí, vybavení, účast na mezinárodních akcích apod."
19. V § 4202 se vypouští vysvětlivka.
20. § 4210 má název "Planetária a podobná specializovaná kulturní zařízení". Z jeho náplně se vypouštějí slova "botanické zahrady, zoo, ornitologické stanice".
21. § 4215 má název "Muzea a galérie". Z jeho náplně se vypouští slovo "archívy".
22. Zřizuje se § 4223 - "Archívy".
23. § 4302 má název "Zařízení zdravotní péče o občany" a jeho náplň zní: Zdravotnická zařízení okresních úřadů a obcí dodávají výkony zdravotnických služeb zdravotním pojišťovnám.
24. § 4303 má název "Ústředně spravovaná zdravotnická zařízení".
25. § 4305 má název "Jesle".
26. § 4306 se zrušuje.
27. Zřizuje se § 4309 - "Hygienická služba".
28. Zřizuje se § 4310 - "Ostatní zdravotnická zařízení" a jeho náplň zní: "Zdravotnická zařízení okresních úřadů a obcí nedodávající výkony zdravotnických služeb zdravotním pojišťovnám."
29. Zřizuje se § 4311 - "Lékárenská služba".
30. Zřizuje se § 4312 - "Zdravotní pojišťovny". Jeho náplň zní: "Dotace Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a případně i dalším zdravotním pojišťovnám.
31. § 4401 má název "Důchodové pojištění".
32. Zrušují se § 4402 a 4403.
33. § 4411 má název "Nemocenské pojištění".
34. Zrušují se § 4412 až 4416.
35. § 4425 má název "Péče o občany těžce zdravotně postižené".
36. D náplně § 4429 se doplňuje: "Výdaje související s refundací mezd při civilní službě."
37. Z názvu § 4551 a 4553 se vypouští "KBV".
38. Do náplně § 4703 se za slova "skalní města" doplňuje "botanické a zoologické zahrady, ornitologické stanice".
39. Do náplně § 4704 se doplňuje "Příjmy a výdaje spojené s výsadbou, ošetřováním a se sklizní ovoce ze stromoví obcí a silničních organizací.
40. Oddíl 48 má název "Občanská sdružení, církve a jiné organizace". Položka 4801 má název "Občanská sdružení" a vypouští se vysvětlivka k ní.
41. § 4901 má název "Daně a poplatky od fyzických osob"
42. § 4902 má název "Daně a poplatky od právnických osob".
43. § 6008 má název "Katastrální úřady".
44. § 6101 má název "Členové obecních zastupitelstev".
45. § 6102 má název "Správa okresních úřadů a obcí".
46. § 7101 má název "Celková dotace" a jeho náplň zní: "Neúčelová i účelové dotace do územních rozpočtů."
47. § 7103, 7106, 7108, 7109, 7111, 7112, 7117 a 7118 se zrušují.
48. § 7107 má název "Účelová dotace na komplexní bytovou výstavbu".
49. § 7121 má název Účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku určené k vyúčtování".
50. § 7122 se zrušuje.
51. § 7123 má název "Ostatní prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku".
52. Vysvětlivka k § 7121 až 7123 se nahrazuje tímto textem: "Do § 7121 patří účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku, výdaje z nichž hrazené je nutné v účetnictví odděleně sledovat a ministerstvu financí vyúčtovat. Do § 7123 patří účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté během roku, které při použití ve výdajích není možné v účetnictví sledovat a o jejichž použití se ministerstvu financí nepředkládá vyúčtování, zpráva nemající charakter vyúčtování založeného na účetnictví."
53. § 7125 má název "Účelové prostředky z rozpočtu okresního úřadu poskytnuté během roku určené k vyúčtování".
54. § 7126 má název "Ostatní prostředky z rozpočtu okresního úřadu poskytnuté během roku:ů
55. § 7201 má název "Vztahy mezi rozpočtem a peněžními fondy obcí a okresních úřadů".
56. § 7202 a 7203 se zrušují.
57. § 7206 má název "Převody ze státních fondů" a § 7207, 7208 a 7209 se zrušují.
58. § 7212 a 7213 se zrušují.
59. Ve všech oddílech se zrušují paragrafy akce Z (paragrafy, v jejichž čísle je na druhém místě zprava číslice 6) a kromě § 4551 a 4553 též paragrafy komplexní bytové výstavby (paragrafy, v jejichž čísle je na druhém místě zprava číslice 5).
Změny a doplňky položkové klasifikace příjmů
60. Seskupení položek 11 má název "Nepřímé daně" a obsahuje tyto položky:
  1101 - Daň z přidané hodnoty
  1104 - Spotřební daně
  1105 - Doplatky a přeplatky daně z obratu a dovozní daně
61. Seskupení položek 12 má název "Přímé daně" a obsahuje tyto položky:
  1201 - Daň z příjmů právnických osob
  1213 - Doplatky a přeplatky odvodů do státního rozpočtu,
  důchodové daně a zemědělské daně ze zisku a z objemu mezd
62. Seskupení položek 13, 16 a 17 se zrušují.
63. Seskupení položek 18 má název "Ostatní daně a poplatky" a obsahuje tyto položky:
  1802 - Daň silniční
  1803 - Daň z příjmů fyzických osob
  1804 - Daň z nemovitostí
  1805 - Prodej kolků
  1806 - Soudní poplatky
  1807 - Daň dědická
  1808 - Daň z převodů nemovitostí
  1809 - Správní poplatky
  1810 - Pokuty a peněžité tresty
  1811 - Daň darovací
  1815 - Doplatky a přeplatky daně ze mzdy, daně z příjmů z
  literární a umělecké činnosti, daně z příjmů, domovní daně,
  notářských poplatků, zemědělské daně z pozemků a ostatních
  zrušených daní a poplatků
64. Položka 1901 má název "Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti".
65. V seskupení položek 19 se zrušují všechny položky kromě 1901.
66. Zřizuje se položka 2005 - "Příjmy z dluhopisů".
67. Položka 2105 má název "Přebytky hospodářské činnosti rozpočtových organizací".
68. Položka 2110 se zrušuje.
69. Položka 2113 má název "Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt".
70. Položka 2114 má název "Pokuty ukládané obcí a okresním úřadem".
71. Položka 2119 má název "Příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví obcí".
72. V seskupení položek 21 se zřizují tyto položky:
  2124 - Místní poplatek ze psů
  2126 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
  2127 - Poplatek ze vstupného
  2128 -  Poplatek z ubytovací kapacity  v rekreačních a
  vzdělávacích zařízeních
  2129 - Poplatek z reklamních zařízení
  2131 - Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových
  výrobků
  2132 - Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
  vybraných míst a částí měst
  2133 - Příjmy z pronájmu majetku ve vlastnictví obcí
73. Zřizuje se položka 2134 - "Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů podle horního zákona". Její náplň zní: "Příjmy patřící obcím podle § 32a odst. 1, k2 a 4 zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (horní zákon)."
74. Seskupení položek 22 má název "Vztahy k mimorozpočtovým prostředkům".
75. Položka 2201 má název "Převod prostředků na investiční výstavbu".
76. Položky 2202 a 2203 se zrušují.
77. Položka 2204 má název "Převody prostředků na neinvestiční účely".
78. Zřizuje se položka 2210 - "Převody prostředků z rozpočtu do peněžních fondů obcí a okresních úřadů". Její náplň zní: "Převody během roku z rozpočtu (minusová položka)."
79. Seskupení položek 24 má název "Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů okresních úřadů a obcí a z rozpočtů okresních úřadů do rozpočtů obcí".
80. Položka 2401 má název "Dotace ze státního rozpočtu do územních rozpočtů".
81. Položka 2402 má název "Účelové prostředky z rozpočtů okresních úřadů do rozpočtů obcí".
82. V náplni položky 5104 se za slova základních prostředků" doplňuje vysvětlivka: "(tj. předmětů nad 10 000,- Kčs s dobou upotřebitelnosti alespoň jednoho roku)".
83. Zřizuje se položka 5110 - "Finanční investice". Její náplň zní: "Výdaje na nákup akcií a jiných cenných papírů (kromě dluhopisů, certifikátů a dalších při jejichž pořízení jde jen o druh peněžního vkladu nebo pohledávky) a na vklady peněz do obchodních společností."
84. Z náplně položky 5201 se vypouští "socialistickými organizacemi".
85. Položka 5308 má název "Drobný hmotný majetek". V její náplni se "Drobné a krátkodobé předměty (ve smyslu předpisů o financování reprodukce základních prostředků)" mění na "Předměty do 10 000,-Kčs nebo s dobou upotřebitelnosti do jednoho roku".
86. Položka 5312 má název "Pohoštění a dary". Její náplň zní: "Výdaje sloužící k pořízení věcí, zaplacení služeb nebo zjištění výhod, které jsou poskytovány z jiných důvodů než jako odměna za práci, náhrada, platba za dodávku zboží, služeb, prací nebo výkonů nebo jako dávka, příspěvek nebo dotace podle zvláštních předpisů. Jde tedy o úhrady, na které není právní nárok. Nerozhoduje, zda věci služby nebo výhody jsou poskytovány fyzické nebo právnické osobě. Výhodou se rozumí i přímé poskytnutí finančních prostředků, jestliže k němu za zcela výjimečných důvodů došlo. Jestliže věci, služby nebo výhody byly poskytnuty za částečnou úhradu, jsou výdaji na pohoštění nebo dary jen výdaje ve výši rozdílu mezi částkou, za kterou byly poskytnuté věci, služby nebo výhody pořízeny, a touto úhradou."
87. Položka 5313 má název "Elektrická energie".
88. V seskupení položek 53 se zřizují tyto položky:
  5315 - Voda
  5316 - Pára
  5317 - Plyn
89. Zřizuje se položka 5411 - "Pojistné všeobecného zdravotního pojištění".
90. Zřizuje se položka 5412 - "Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti".
91. Z náplně položky 5501 se vypouští "náhrada za čas strávený na cestě".
92. Položka 5902 má název "Příspěvky občanským sdružením na neinvestiční výdaje". V její náplni se "společenských a zájmových organizací" mění na "občanských sdružení".
93. Položka 5907 má název "Příspěvky občanským sdružením na investice".
94. Zřizuje se položka 5910 - "Dotace zdravotním pojišťovnám".
95. Zřizuje se položka 5911 - "Dotace fondu sociálního pojištění".
96. Zřizuje se položka 5912 - "Dotace soukromým školám".
97. Zřizuje se položka 5913 - "Dotace církvím a náboženským společnostem".
98. Zřizuje se položka 5914 - "Dotace církevním školám".
99. Seskupení položek 60 má název "Dotace hospodářským organizacím". Obsahuje tyto položky:
  6001 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským
  organizacím zlepšující hospodářský výsledek
  6002 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským
  organizacím
  6003 - Ostatní dotace státním podnikům a ostatním státním
  hospodářským organizacím
  6004 - Dotace státním podnikům a ostatním státním hospodářským
  organizacím na investice
  6005 - Dotace obchodním společnostem zlepšující hospodářský
  výsledek
  6006 - Dotace obchodním společnostem do zdrojů k rozdělení
  6007 - Ostatní dotace obchodním společnostem
  6008 - Dotace obchodním společnostem na investice
  6009 - Dotace fyzickým osobám na podnikatelskou činnost
Změny a doplňky organizačního členění
100. Seznam rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky zní:
   Číslo Název kapitoly
   301  Kancelář presidenta
   302  Česká národní rada
   304  Úřad vlády ČR
   305  Bezpečnostní informační služba ČR
   306  Ministerstvo zahraničních věcí
   307  Ministerstvo obrany ČR
   311  Ministerstvo hospodářství ČR
   312  Ministerstvo financí ČR
   313  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
   314  Ministerstvo vnitra ČR
   315  Ministerstvo životního prostředí ČR
   316  Ministerstvo pro správu  národního majetku a jeho
      privatizaci ČR
   321  Grantová agentura ČR
   322  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   327  Ministerstvo dopravy ČR
   329  Ministerstvo zemědělství
   333  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
   334  Ministerstvo kultury ČR
   335  Ministerstvo zdravotnictví ČR
   336  Ministerstvo spravedlnosti ČR
   343  Úřad pro normalizaci a měření
   344  Úřad pro vynálezy a objevy
   345  Český statistický úřad
   346  Český úřad zeměměřický a katastrální
   348  Český báňský úřad
   349  Český úřad bezpečnosti práce
   353  Ministerstvo pro hospodářskou soutěž
   354  Česká národní banka
   356  Ministerstvo státní kontroly ČR
   357  Generální prokuratura ČR
   358  Ústavní soud
   361  Akademie věd ČR
   371  Nejvyšší kontrolní úřad ČR
   372  Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání
   373  Úřad pro legislativu a veřejnou správu ČR
   374  Správa státních hmotných rezerv
   375  Česká komise pro atomovou energii
   398  Všeobecná pokladní správa
101. Mezi seznamy rozpočtových kapitol předposlední seznam místo "Národní výbory ČSR" má název "Rozpočty okresních úřadů a obcí České republiky". Nadpis nad ním místo "B. Rozpočty národních výborů" zní "B. Rozpočty okresních úřadů a obcí". Kapitola 740 v tomto seznamu má název "Výstavba". Kapitola 751 se ruší.
Čl.II
Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ing. Eduard Janota,
ředitel odboru státního rozpočtu ministerstva financí České republiky v.r.