Sdělení ze dne 28.1.1994 k účtování provozoven českých podniků na Slovensku

28.1.1994 | Sbírka:  281/69 813/93 | Částka:  1/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-281
281/69 813/93
Sdělení
Ministerstva financí k účtování provozoven českých podniků na Slovensku
Provozovny českých podniků na Slovensku jsou podle příslušných předpisů samostatným daňovým subjektem na Slovensku, ale zároveň jsou součástí české účetní jednotky - jejím vnitropodnikovým útvarem.
Uvedenou problematiku lze řešit dvěma způsoby.
První způsob řešení předpokládá centralizované účetnictví za celou účetní jednotku, t.j. veškeré slovenské provozovny se běžně účtují v korunách českých v ústředí účetní jednotky, popřípadě se zaúčtují alespoň jednou měsíčně s použitím kursu k poslednímu dni účtovaného měsíce. Slovenská provozovna muže vést vlastní evidenci ve slovenských korunách, která by sloužila jako podklad pro daňové přiznání na Slovensku.
Druhý způsob předpokládá oddělené vedení účetnictví za slovenskou provozovnu ve slovenských korunách a přepočet údajů na českou měnu jednou ročně kursem k 31.12. a zahrnutí takto přepočtených počátečních zůstatků, měsíčních obratů a konečných zůstatků jednotlivých účtů provozovny do účetnictví české účetní jednotky. Při tomto způsobu dochází k pohybu pořizovacích cen, popř. cen pořízení majetku slovenské provozovny vyvolanému pohybem kursu slovenské koruny a v případě hmotného a nehmotného investičního majetku dochází k vlivu na výši odpisů jak účetních, tak daňových; uvedený kursový vliv na výši ocenění majetku a na hospodářský výsledek je nutno komentovat v příloze v účetní závěrce, včetně zdůvodnění neprovázanosti počátečních a konečných zůstatků účtů v jednotlivých účetních obdobích.
Účetní jednotka v České republice si způsob účtování provozoven na Slovensku zvolí sama s ohledem na charakter a rozsah jejich činnosti. Zvolený způsob uvede v příloze v účetní závěrce.
Obdobně se postupuje při účtování provozoven českých podniků umístěných v kterékoli cizí zemi.
Ředitel odboru účetnictví:
Ing. František Havel. v.r.