Informace ze dne 31.12.2007 pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky

31.12.2007 | Sbírka:  28/78 511/2007-281 | Částka:  10/2007ASPI
28/78 511/2007-281
Informace
pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
Referent: Ing. Jana Trávníčková,
tel.: 257 044 108
Na základě četných dotazů týkajících se platnosti resortních předpisů uveřejněných ve finančních zpravodajích, které nebyly výslovně zrušeny, upozorňujeme účetní jednotky, že vzhledem k neaktuálnosti nejsou pro vedení účetnictví od 1. ledna 2008 použitelné níže uvedené pokyny, sdělení, oznámení a postupy:
1. D-240 FZ 7/2002
Pokyn - Informace daňovým subjektům k postupu řešení důsledků povodní v oblasti účetnictví a daní z příjmů a osvobození od správních a soudních poplatků
2. D-234 FZ 5/6/2002
Pokyn - Uplatňování daně z přidané hodnoty při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 Občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy.
3. D-110 FZ 2/1995
Pokyn - O prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem
4. D-72 FZ 3/1994
Pokyn - K postupu při přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob
5. D-65 FZ 2/1994
Pokyn - O odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993
6. 28/8 428/2003 FZ 2/2003
Sdělení o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů
7. 281/60 825/1998 FZ 11/1998
Sdělení k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze cenných papírů, Praha
8. 195/2 505/1998 FZ 2/1998
Oznámení - Účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytnutým na hmotný investiční majetek
9. 281/97 782/1997 FZ 1/1998
Sdělení o předkládání účetních výkazů pro podnikatele statistickým orgánům
10. 28/36 522/1997 FZ 5/1997
Sdělení k účtování složení dovozních depozit podle vyhlášky č. 90/1997 Sb.
11. 28/36 520/1997 FZ 5/1997
Sdělení, kterým se doporučuje zřízení některých analytických účtů
12. 195/52 206/1995 FZ 2/1996
Dodatek k „Postupu při úpravě splátkových kalendářů návratných finančních výpomocí a poskytování bonifikací v resortu zemědělství“
13. 281/19 061/1995 a 195/21 099/1995 FZ 3/1995
Sdělení k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státní rozpočtu pro rok 1995
14. 281/65 549/94 FZ 12/1994
Sdělení o vydání úplného znění Opatření č.j. 281/50 550/93 ze dne 8. září 1993, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
15. 281/51 947/94 FZ 10/1994
Sdělení k evidenci příjmů z pronájmu
16. 281/19 441/1994 FZ 5/1994
Sdělení k účtování kurzových rozdílů
17. 281/5 775/94 FZ 4/1994
Sdělení k účtování zvířat
18. 281/71 111/93 FZ 1/1994
Sdělení k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutám
19. 281/69 813/93 FZ 1/1994
Sdělení k účtování provozoven českých podniků na Slovensku
20. 281/69 800/1993 FZ 12/1993
Sdělení Ministerstva financí
21. 28/61 557/1993 FZ 10-11/1993
Sdělení k zúčtování prominutých nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství na rok 1992
Sdělení o účtování ve sdružení bez právní subjektivity
Č.j.: 281/36 980/94 uveřejněné v Finančním zpravodaji č. 7/1994 je nadále použitelné vyjma
informací týkající se vedení jednoduchého účetnictví.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit