Zásady ze dne 28.2.1995 pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1995 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím zdravotně postižené občany

28.2.1995 | Sbírka:  124/2 208/1995 | Částka:  2/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 124/7 967/1994
Pasivní derogace: 124/74 358/1995, 124/14 021/95
124/2 208/1995
Zásady
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 1995 podnikatelským subjektům zaměstnávajícím zdravotně postižené občany
Referent: ing. V. Dědková,
tel. 2454 2478
ing. J. Kopřivová,
tel. 2454 2493
124/2 208/1995
I.
Všeobecné podmínky
(1) Dotace se poskytují podle zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a na základě bodu IV/6 usnesení vlády ČR č. 524 ze dne 21. září 1994.
(2) Účelem poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí je vytváření nových pracovních míst pro zdravotně postižené občany, resp. udržení stávajících míst.
(3) Dotace a návratné finanční výpomoci (dále jen "dotace") jsou určeny pro podnikatelské subjekty zabývající se výrobní činností nebo poskytováním služeb, které:
a) zaměstnávají v daném roce více než 60 % zdravotně postižených občanů v průměrném evidenčním počtu.*) Tento podíl je tvořen součtem procentuálního podílu počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností na celkovém průměrném počtu pracovníků a trojnásobku procentuálního podílu průměrného počtu pracovníků se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením na celkovém průměrném počtu pracovníků,
b) jsou registrovány ve smyslu obchodního zákoníku nebo zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
(4) V případě nesplnění jedné z uvedených podmínek nelze dotaci ze státního rozpočtu poskytnout.
(5) Ze státního rozpočtu jsou poskytovány:
- neinvestiční dotace na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- neinvestiční dotace sociálního charakteru,
- investiční dotace,
- návratné finanční výpomoci.
(6) Dotace jsou uvolňovány zálohově do výše objemu stanoveného k tomuto účelu v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ČR na rok 1995 (zákon č. 268 ze dne 14. prosince 1994).
(7) Uvolnění dotací jednotlivým podnikatelským subjektům v roce 1995 může být provedeno až po splnění podmínek stanovených při poskytnutí dotací těmto subjektům v roce 1994.
(8) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
(9) Dotace jsou účelové a podléhají zúčtování se státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace poskytnutá v roce 1995 bude vrácena ve stanoveném termínu do státního rozpočtu (nejpozději při finančním zúčtování za rok 1995).
(10) Rozdělování objemu dotací na jednotlivé subjekty dle účelu jejich použití a způsob jejich zúčtování se státním rozpočtem stanoví Ministerstvo financí při jejich přiznávání.
II.
Neinvestiční dotace na pojistné
(1) Účelem dotace je úhrada zvýšených nákladů podnikatelských subjektů v roce 1995 v důsledku povinné úhrady pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyplývající ze zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistném").
(2) Dotace jsou určeny podnikatelským subjektům, kterými se pro účel těchto zásad rozumějí poplatníci pojistného uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona o pojistném. Výše dotace se určuje podle procenta stanoveného v § 7 odst. 1 písm. a) z vyměřovacího základu uvedeného v § 5 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.
(3) Dotace budou uvolňovány zálohově ve výši propočtené na základě úhrad pojistného za předchozí období (čtvrtletí, pololetí), doložených potvrzením příslušné správy sociálního zabezpečení. Příjemce dotace předloží zároveň vlastní propočet pojistného dle zákonné povinnosti uložené v § 8 odst. 2 citovaného zákona.
(4) Vyúčtování poskytnutých záloh se provede podle skutečných úhrad pojistného za kalendářní rok nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
III.
Neinvestiční dotace sociálního charakteru
(1) Dotace se poskytují těm podnikatelským subjektům, které nemohou využít slev poskytovaných podle § 35 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Konkrétní účel použití těchto dotací určí Ministerstvo financí v samostatném prováděcím pokynu.
(3) Celková výše dotace pro subjekt může činit maximálně 7 500,-Kč na jednoho pracovníka se změněnou pracovní schopností a 26 500,- Kč na jednoho pracovníka se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, a to podle průměrných přepočtených stavů za rok 1995.
IV.
Investiční dotace
(1) Investiční dotace ze státního rozpočtu lze poskytovat na stavební akce, stroje a zařízení, nové technologie a v odůvodněných případech na dopravní prostředky.
(2) Investiční dotace může být poskytnuta u nově zahajované akce, příp. nákupu strojního vybavení do výše 50 % pořizovací ceny hmotného investičního majetku, stanovené na základě smluvních vztahů.**) Investiční dotaci je možno čerpat pouze na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby (viz opatření FMF čj.V/20 100/1992 , kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.). Ostatní náklady investiční akce musí být hrazeny z vlastních nebo jiných zdrojů.
(3) Pro poskytování a čerpání investičních dotací platí postup uvedený v "Zásadách pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu pro pořizování investičního majetku", vydaných Ministerstvem financí pod čj. 113/1 679/1994, uveřejněných ve Finančním zpravodaji č. 4/1994.
(4) Žádost o poskytnutí investiční dotace musí obsahovat:
a) vyplněné formuláře vstupních údajů Registru investic MF č. RI 80/95 , RI 8024/95 a RI 8025/95 uvedené v příloze,
b) vyjádření příslušného úřadu práce z hlediska uvolnění dotace ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb. (viz následující odst. 5) a dále z hlediska potřeb zaměstnávání zdravotně postižených občanů v daném regionu.
(5) Dotace se neposkytují podnikatelským subjektům na tu jejich činnost, na kterou čerpaly v roce 1994 a 1995 příspěvek na zřízení chráněné dílny nebo pracoviště ve smyslu vyhl. MPSV ČR č. 115/1992 Sb.
(6) V případě prodeje věci pořízené z dotace na investiční výstavbu, a to v termínu do pěti let u stavebních investic a tří let u strojních investic, od doby definitivního přiznání dotace Ministerstvem financí, je vlastník věci povinen vrátit celou poskytnutou dotaci do státního rozpočtu. Toto ustanovení se nevztahuje na nového nabyvatele věci, který dodrží účel a podmínky za kterých byla dotace poskytnuta.
V.
Finanční výpomoci
(1) Finanční výpomoci se poskytují podle § 5 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 576/1990 Sb.
(2) Finanční výpomoci jsou zásadně účelové, návratné a bezúročné. Lze je poskytnout jen v rámci schváleného celkového objemu dotace na rok 1995, vyčleněného ve státním rozpočtu pro podnikatelské subjekty zaměstnávající zdravotně postižené občany.
(3) Finanční výpomoci lze poskytnout na účely uvedené v části IV těchto zásad a v odůvodněných případech na úhradu vybraných provozních nákladů dle individuálního posouzení Ministerstvem financí.
(4) Pro poskytování a čerpání návratných finančních výpomocí investičního charakteru platí stejné podmínky, jako pro investiční dotace.
(5) Doba splatnosti poskytnutých finančních výpomocí může činit maximálně 5 let, dle splátkového kalendáře schváleného Ministerstvem financí.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem uveřejnění ve Finančním zpravodaji.
Vrchní ředitelka MF ČR:
PhDr. Libuše Benešová, v. r.
*) nepřepočtený (fyzický) počet pracovníků
**) u rozestavěných stavebních akcí zahajovaných do roku 1992 max. do výše 70 % ceny pořízení