Pokyn ze dne 31.10.1995 Výklad k daňovému posuzování jednoduchého pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům

31.10.1995 | Sbírka:  D-129 | Částka:  10/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-190
D-129
Pokyn
Výklad k daňovému posuzování jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům
Čj.: 154/59 368/95
Podle § 6 odst. 7 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění se za příjmy ze závislé činnosti nepovažuje a předmětem daně z příjmů není hodnota stejnokrojů poskytovaných formou nepeněžního plnění a příspěvky na jejich udržování.
Ve smyslu uvedeného ustanovení je stejnokrojem také tzv. jednotné pracovní oblečení poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům (např. zaměstnancům prodejních organizací, zaměstnancům poskytovatelů služeb pohostinských, ubytovacích zařízení), pokud plnění zejména reklamní, propagační a organizační účely. Předpokladem je, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise nebo smluvní strany v kolektivní smlouvě stanoví povinnost zaměstnanců používat jednotné pracovní oblečení pouze při výkonu zaměstnání, a vymezí charakter a podobu jednotného pracovního oblečení a všech jeho součástí. Jednotné pracovní oblečení musí být trvale a viditelně označeno identifikačními znaky zaměstnavatele (obchodní jméno nebo ochranná známka anebo firemní barvy ap.). Jednotné pracovní oblečení nesmí být zaměnitelné s běžným občanským nebo společenským oblečením.
Výdaje na pořízení výše uvedeného jednotného pracovního oblečení a výdaje (úhrady) na udržování jednotného pracovního oblečení jsou výdajem (nákladem) zaměstnavatele vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V případě hrazení výdajů (úhrad) na udržování jednotného pracovního oblečení zaměstnancům paušální částkou podle § 6 odst. 8 zákona o daních z příjmů, považují se podle § 24 odst. 2 písm. x) zákona o daních z příjmů za daňově uznatelné výdaje do výše paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, popř. ve vnitřním předpise zaměstnavatele za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. V případě, že dojde ke změně podmínek, za nichž byl paušál stanoven, je zaměstnavatel povinen změnit výši paušálu s účinností od počátku měsíce, který následuje po měsíci, v němž ke změně podmínek došlo.
Plátce daně z přidané hodnoty (zaměstnavatel) má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u pořízeného jednotného pracovního oblečení, které poskytuje svým zaměstnancům ve smyslu tohoto pokynu. Při poskytnutí jednotného pracovního oblečení zaměstnancům ve smyslu tohoto pokynu se nejedná o zdanitelné plnění, ale o vnitropodnikovou spotřebu.
Ředitel odboru 15:
Mgr. Petr Pelech, v.r.