Opatření ze dne 28.3.1997, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997

17.4.1997 | Sbírka:  OP09/97 | Částka:  27/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP23/96
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP09/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 28. března 1997,
kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997*) Program statistických zjišťování na rok 1997 byl uveřejněn v částce 82/1996 Sb. takto:
1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
a) poř. č. 11 - Roční výkaz v průmyslu, Prům P 2-01, v bodě 1. se
aa) za větu druhou vkládá tato věta: "Dále je účelem statistického zjišťování získat informace o manuálně pracujících zaměstnancích, zaměstnancích tř. 1 KZAM a o vývoji vybraných vodohospodářských ukazatelů v průmyslu pro účely mezinárodní statistiky, publikování v ročenkách, statistických informacích a pro analytické práce.",
ab) na konci doplňují další charakteristiky zjišťovaných ukazatelů: "Manuálně pracující zaměstnanci - jejich počet, pracovní režimy a využití pracovní doby. Zaměstnanci tř. 1 KZAM (vedoucí a řídící pracovníci) - jejich počet a mzdy. Vybrané vodohospodářské ukazatele - voda vyrobená pitná, počet a kapacita čistíren odpadních vod, odpadní vody vypouštěné do vodních toků, množství čištěných odpadních vod ve vlastních zařízeních.";
b) poř. č. 106 - Dotazník o technických inovacích, TI 1996, se mění značka statistického formuláře na "TI 1997" a v bodě 4. lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "1. 6. 1998";
c) se na konci doplňují statistická zjišťování poř. č. 117 a 118:
"117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
   Účel statistického zjišťování:
   Získání doplňujících ročních  údajů o stavební výrobě,
   využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro
   cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
   Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
   Stavební  práce  provedené  podle  dodavatelských smluv
   v tuzemsku - jejich struktura jednak podle druhů prací
   a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace
   produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce;
   počet dokončených bytů; počet vybraných stavebních strojů ke
   konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45)
  a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: roční
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
   do 29. 5. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Roční výkaz o vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 6-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání   základních  údajů   o  vodním  hospodářství
  nevodohospodářských organizací.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Údaje  o  výrobě  pitné  vody,  čistírnách odpadních vod
  a vypouštění a čištění odpadních vod.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem
  zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností podle OKEČ
  01, 02, 05.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: záměrný výběr
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: roční
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 28. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Český statistický úřad".
2. V části II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady v písmenu a) název zní:
"MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR".
3. V části II. písm. a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR se na konci doplňují statistická zjišťování poř. č. 10 až 22:
"10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Roční výkaz o technických prostředcích pošty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Účelem  zjišťování  je  získání  informací  o technických
  prostředcích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro
  splnění mezinárodních informačních závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počet technických prostředků.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: roční
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 27. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 2-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Účelem  zjišťování je  získání informací  o vnitrostátním
  poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro
  využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním
  zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů
  a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných
  poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a do 16. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 4-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Účelem zjišťování je získání informací o ztrátovosti poštovních
  zásilek pro využití v rámci regulačních potřeb.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně
  vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a do 16. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 6-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu
  v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro
  využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů
  pro splnění mezinárodních informačních závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených
  v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních
  služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a do 16. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TZ (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení  vývoje v  oblasti telekomunikací,  pro potřeby
  regulační činnosti     a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počet a stáří veřejných a pobočkových telefonních ústředen,
  počet meziměstských a  mezinárodních telefonních ústředen,
  rozsah místní a dálkové přenosové sítě, přenosová zařízení
  v místní a dálkové síti, počet telefonních okruhů ve veřejné
  telefonní síti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  SPT TELECOM, a.s., a další provozovatelé, kteří obdrželi
  pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb
  nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TS (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení  vývoje v  oblasti telekomunikací,  pro potřeby
  regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů,
  počty  pronajatých telefonních  okruhů, počty faksimilních
  stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic
  mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty
  stanic družicové služby, počty účastníků rozhlasu po drátě,
  počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  SPT TELECOM, a.s., České  radiokomunikace, a.s., a další
  provozovatelé,  kteří  obdrželi  pověření  nebo  povolení
  k poskytování  telekomunikačních  služeb  nebo  ke zřízení
  a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TP (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení  vývoje v  oblasti telekomunikací,  pro potřeby
  regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Informace  o  telefonním  provozu,  o provozu telegrafním
  a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové
  služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  SPT TELECOM, a.s., Česká pošta, s.p., a další provozovatelé,
  kteří  obdrželi  pověření  nebo  povolení  k  poskytování
  telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TJ (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení  vývoje v  oblasti telekomunikací,  pro potřeby
  regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Jakost  telefonních  služeb,  jakost  telefonního provozu,
  poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních
  automatů,  reklamace na  vyúčtování telefonních  poplatků,
  přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice,
  poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat,
  jakost služby pronájmu okruhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení
  k poskytování  telekomunikačních  služeb  nebo  ke zřízení
  a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TH (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení vývoje v oblasti  telekomunikací a pro potřeby
  regulační činnosti.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů
  České republiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  SPT TELECOM, a.s., a provozovatelé místních sítí, vlastnící
  pověření k poskytování telefonní služby.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní výkaz o radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TR (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení vývoje  v oblasti radiokomunikací,  pro potřeby
  regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů, jejich
  využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, pokrytí
  území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním a počet
  radioreleových tras.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  České radiokomunikace, a.s., a další provozovatelé, kteří
  obdrželi   pověření  nebo   povolení  k   poskytování
  radiokomunikačních služeb  nebo ke zřízení  a provozování
  radiokomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní  výkaz  o  výnosech,  nákladech,  investicích
  a zaměstnancích v telekomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FET (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení  vývoje v  oblasti telekomunikací,  pro potřeby
  regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další
  telekomunikační  služby,   struktura  vybraných  výnosů
  z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do
  telekomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi
  pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 30. 9. 1997 a 1. 6. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Pololetní  výkaz  o  výnosech,  nákladech,  investicích
  a zaměstnancích v radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FER (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání základních informací pro potřeby makroekonomického
  hodnocení vývoje  v oblasti radiokomunikací,  pro potřeby
  regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních
  závazků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb,
  počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí
  a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  České radiokomunikace, a.s., a další provozovatelé, kteří
  obdrželi   pověření  nebo   povolení  k   poskytování
  radiokomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
    4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: pololetní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 30. 9. 1997 a 1. 6. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Výběrové šetření vozidel v silniční dopravě v Praze
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 4-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Získání informací o zátěžových proudech pražských komunikací.
  Tyto údaje jsou potřebné pro plánování obnovy a výstavby sítě
  místních komunikací v obvodu hlavního města.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Údaje  o organizaci  provozující silniční  dopravu, počet
  zaměstnanců, zaměření činnosti, údaje o vozidlovém parku.
  Údaje o vozidle a jízdách osobního a dodávkového automobilu
  zpravodajské jednotky.
  Údaje o vozidle a jízdách nákladního automobilu zpravodajské
  jednotky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Zpravodajskými jednotkami jsou subjekty se sídlem na území hl.
  m. Prahy mající IČO:
   - ekonomické subjekty se sídlem na území hl. města Prahy,
    tj. všechny právnické osoby se sídlem na území hl. města
    Prahy, a  dále fyzické osoby,  které mají postavení
    podnikatele a podnikají na území hl. města Prahy,
   - orgány  veřejné  správy,  tj.  státní  orgány (např.
    ministerstva  a ostatní  ústřední orgány), organizace
    a instituce státní správy a samosprávy, obecní orgány
    a organizace apod.,
   - zájmové organizace, tj. spolky a sdružení občanů, církve
    apod.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: statistické formuláře
  Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  dle dohody s tazatelem
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo dopravy a spojů ČR".
4. Část II. písm. b) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČR se vypouští.
5. V části II. písm. e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR se na konci doplňují statistická zjišťování poř. č. 18 a 19:
"18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Hodnocení  vývoje výroby  zbrojní techniky,  její oborové
  struktury a prodejního umístění.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Finanční ukazatele objemu výroby (hrubý obrat, tržby, prodej),
  počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly
  OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící
  a prodávající zbrojní techniku uvedenou v seznamu vojenského
  materiálu, který je přílohou č. 1 k vyhlášce Ministerstva
  průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období1)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Poznámka č. 1) zní: "1) Lhůta je shodná s původně platným výkazem Prům (MH) P 1-04.".19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních
  výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Hodnocení rozsahu výroby  a prodejního umístění vybraných
  tuzemských zbrojních výrobků.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných
  zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly
  OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící
  a prodávající vybrané zbrojní  výrobky uvedené v "Seznamu
  vybraných  zbrojních výrobků  pro statistická  zjišťování"
  Ministerstva průmyslu a obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období2)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Poznámka č. 2) zní: "2) Lhůta je shodná s původně platným výkazem Prům (MH) P 2-04."


6. V části II. písm. f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR
a) poř. č. 10 - Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy, Škol (MŠMT) V 8-01
aa) bod 1. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů zní: "Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, zabezpečení učebních oborů. Žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje teoretické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje praktické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).",
ab) v bodu 2. se na konci připojuje tato věta: "Má-li ISŠ/COP a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.";
b) poř. č. 20 - Výkaz o domově mládeže, Škol (MŠMT) V 19-01 bod 2. Okruh zpravodajských jednotek zní: "Domovy mládeže, pokud jsou zařazeny do sítě škol a školských zařízení. Střední školy a vyšší odborné školy financované MŠMT ČR, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních.";
c) poř. č. 24 - Výkaz o středním odborném učilišti (SOU), učilišti (U), Škol (MŠMT) V 25-01
ca) bod 1. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů zní: "Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu přípravy a věku, podle druhu přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU, U zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU, U zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků).",
cb) v bodu 2. se na konci připojuje tato věta: "Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.";
d) se na konci doplňuje statistické zjišťování poř. č. 30:
"30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
   Výkaz o středisku praktického vyučování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 27-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro
  sestavování a zejména  rozdělování státního rozpočtu mezi
  oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro
  zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro
  informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Evidenční počet pedagogických  pracovníků podle kategorií,
  pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky
  a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních
  oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování
  (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Střediska praktického vyučování, pokud jsou zařazena do sítě
  škol a školských zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování:     výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: roční
  Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
  do 17. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR".
7. V části II. písm. j) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR se doplňuje statistické zjišťování poř. č. 5:
"5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
  Roční výkaz o pohybu  a stavu zásob výhradních ložisek
  nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Geo (MŽP) V 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
  Účel statistického zjišťování:
  Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob pro potřeby
  hodnocení  vývoje a  stavu zásob  nerostných surovin  ve
  vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování jejich souhrnné
  evidence.
  Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
  Identifikační a základní údaje o ložisku, o jeho těžbě,
  zásobách a pohybu zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek
  Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních
  ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3. Způsob statistického zjišťování
  Forma statistického zjišťování: výkaz
  Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
  Periodicita statistického zjišťování: roční
  Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou:
  do 27. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
  Ministerstvo životního prostředí ČR".
Předseda:
Ing. Outrata v. r.