Opatření ze dne 17.10.1996 Program statistických zjišťování na rok 1997

13.11.1996 | Sbírka:  OP23/96 | Částka:  82/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., OP29/97, OP19/97, OP09/97
OP23/96
Opatření
Českého statistického úřadu ze dne 17. října 1996 PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 1997
Změna: opatření z 28.3.1997
Změna: opatření z 23.6.1997
Změna: opatření z 9.9.1997
Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.
I.
Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
 1. P 3-04     Čtvrtletní výkaz  pro ekonomické subjekty
           vybraných produkčních odvětví
 2. P 4-01     Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty
           vybraných produkčních odvětví
 3. P 5-01     Roční statistické zjišťování u ekonomických
           subjektů vybraných produkčních odvětví
 4. Zem P 1-12   Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
 5. Zem P 7-04   Čtvrtletní  podnikový  výkaz  o  prodeji
           rostlinných výrobků
 6. Zem V 6-01   Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
 7. Les P 7-04   Čtvrtletní  podnikový  výkaz  odvětvových
           ukazatelů v lesnictví
 8. Les P 8-01   Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 9. Prům P 1-12   Měsíční výkaz v průmyslu
 10. Prům P 2-12   Měsíční  výkaz  o  produkci  vybraných
           průmyslových výrobků
 11. Prům P 2-01   Roční výkaz v průmyslu
 12. Stav P 1-12   Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
 13. Stav P 6-04   Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
 14. Stav 2-04    Čtvrtletní  výkaz  o  vydaných stavebních
           povoleních a stavebních změnách
 15. Stav 4-99    Hlášení o zrušení stavby pro bydlení nebo
           bytu
 16. S P 1-12    Měsíční dotazník
 17. DS P 1-12    Měsíční dotazník v dopravě a spojích
 18. Dop P 2-04   Čtvrtletní  podnikový  výkaz  v  silniční
           a městské hromadné dopravě
 19. CR 7-99     Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
 20. CR 9-01     Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
 21. CR 8-01     Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
 22. Zdp P 3-04   Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 23. Poj P 3-04   Čtvrtletní výkaz v pojišťovnictví
 24. Pen P 3a-04   Čtvrtletní výkaz v peněžnictví
 25. Pen P 3b-04   Čtvrtletní  výkaz  nebankovních finančních
           institucí
 26. Zdp P 5-01   Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 27. zrušeno
 28. zrušeno
 29. zrušeno
 30. PenPoj P 4-01  Roční dotazník  pro podnikatele nezapsané
           v obchodním rejstříku
 31. RO V 1-01    Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových
           organizací
 32. ROPO V 1-01   Roční   výkaz   finančních   ukazatelů
           příspěvkových  organizací  a  vedlejších
           hospodářství rozpočtových organizací
 33. SONO V 1-01   Roční   výkaz   finančních   ukazatelů
           společenských  a  ostatních  nevýdělečných
           organizací
 34. Kult V 7-01   Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
 35. Kult V 8-01   Roční výkaz o televizním vysílání
 36. Práce 2-04   Čtvrtletní výkaz o práci
 37. Práce 3-01   Roční výkaz o práci
 38. Iv 1-04     Čtvrtletní výkaz o investicích
 39. Iv 6-04     Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
 40. Iv 4-02     Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
 41. zrušeno
 42. Iv 3-01     Roční výkaz o investicích
 43. Iv 5-99     Evidenční list vybrané investiční akce
 44. Iv 7-99     Hlášení o dokončení stavby pro bydlení
 45. EP 1-12     Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech
 46. EP 5-01     Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv
           a energie
 47. EP 6-01     Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
 48. EP 7-01     Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 49. EP 8-01     Roční  výkaz  o  energetických  pochodech
           zušlechťování paliv
 50. EP 9-01     Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na
           výrobu vybraných výrobků
 51. EP 10-01    Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické
           a tepelné energie
 52. EP 11-01    Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv
           v maloobchodě
 53. Nem Úr 1-04   Čtvrtletní výkaz o pracovní neschopnosti pro
           nemoc a úraz
 54. Nem Úr 1-01   Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc
           a úraz
 55. Odp P 5-01   Roční výkaz o odpadech
 56. VTR P 5-01   Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
 57. VTR P 15-01   Roční  výkaz malé  organizace ve výzkumu
           a vývoji
 58. VH P 7a-04   Čtvrtletní výkaz podniků povodí
 59. VH P 7b-04   Čtvrtletní výkaz o vodovodech a kanalizacích
 60. VH P 8a-01   Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách
           povrchové vody
 61. VH P 8b-01   Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 62. Obyv     1-12    Hlášení o uzavření manželství
 63. Obyv 2-12    Hlášení o narození
 64. Obyv 3-12    Hlášení o úmrtí
 65. Obyv 4-12    Hlášení o rozvodu
 66. Obyv 5-12    Hlášení o stěhování
 67. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o  pohybu cen průmyslových
           výrobců
 68. Ceny Prům 1a-12 Výkaz  parametrického  porovnání  užitných
           vlastností výrobků
 69. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
 70. Ceny ZO 1-04  Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním
           obchodě
 71. Ceny N Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách vybraných výrobků
           a služeb pro zemědělství
 72. Ceny Zem 1-12  Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 73. Ceny Les 1-12  Měsíční  výkaz  o  pohybu  cen v lesním
           hospodářství
 74. Ceny Vod 1-12  Měsíční  výkaz o  pohybu cen  ve vodním
           hospodářství
 75. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
 76. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní železniční nákladní dopravy
 77. Ceny Dop S 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní silniční nákladní dopravy
 78. Ceny Dop L 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní letecké nákladní dopravy
 79. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní říční nákladní dopravy
 80. Ceny Dop P 1-12 Měsíční  výkaz o  pohybu cen  za výkony
           vnitrostátní potrubní dopravy
 81. Ceny Psn 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           v oblasti nemovitostí
 82. Ceny Pss 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           za pronájem strojů a přístrojů
 83. Ceny Psz 1-12  Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb
           v oblasti zpracování  dat a souvisejících
           činností
 84. Ceny Pso 1-12  Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních
           podnikatelských služeb
 85. Ceny Poj 1-12  Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
 86. Ceny Ban 1-12  Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
 87. Ceny Ban 2-12  Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních
           služeb
 88. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního
           leasingu
 89. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních
           prací
 90. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
 91. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční  výkaz  o  cenách  mezinárodní
            železniční nákladní dopravy
 92. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké
            dopravy
 93. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční
            nákladní dopravy
 94. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve
            styku se zahraničím
 95. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve
            styku se zahraničím
 96. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční  výkaz o  cenách v zahraničním
            pojištění
 97. Osev 3-01     Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
 98. Zem V 6 až 10   Odhady sklizně zemědělských plodin
 99. Zem HZ 1-01    Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1997
100. Zem HZV 1-04   Výběrové šetření o skotu
101. Zem HZV 2-04   Výběrové šetření o prasatech
102. Zem HZV 3-02   Výběrové šetření o drůbeži
103. Mzdy 1997     Šetření mezd zaměstnanců za rok 1997
104. ÚNP 1997     Šetření úplných nákladů práce za rok 1997
105. HIM 1997     Věková  struktura  hmotného investičního
            majetku
106. TI 1996      Dotazník o technických inovacích
107. REG M-97     Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
108. REG CR-97     Vstupní dotazník pro rok 1997
109. REG P-97     Vstupní dotazník pro čtvrtletní zjišťování
110. D OZOČ-04     Dotazník  pro  organizace  provádějící
            zahraniční obchod
111. přímé zjišťování Měsíční zjišťování  spotřebitelských cen
            zboží a služeb placených obyvatelstvem
112. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin
            a potravin
113. EV Prům 1-12   Konjunkturální průzkum v průmyslu
114. EV Stav 1-12   Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
115. EV Mob 1-12    Konjunkturální průzkum v maloobchodě
116. PANEL 1997    Dotazník pro podniky a podnikatele
II.
Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
 1. Dop (MD) 1-04   Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné
            vnitrozemskou vodní dopravou
 2. Dop (MD) 2-04   Čtvrtletní  souhrnný  výkaz  o činnosti
            dopravců veřejné autobusové dopravy
 3. Dop (MD) 1-01   Roční výkaz o železniční dopravě
 4. Dop (MD) 2-99   Výběrové  šetření  o  silniční nákladní
            a osobní dopravě
 5. Dop (MD) 3-99   Výběrové šetření silničních dopravců na
            hraničních přechodech ČR
 6. Dop (MD) 4-01   Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
 7. Dop (MD) 5-01   Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
 8. Dop (MD) 6-01   Roční výkaz o letecké dopravě
 9. Dop (MD) 7-01   Roční výkaz o kombinované dopravě
b) MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČR
 1. Prům (MH) P 1-04  Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní
            techniky
 2. Prům (MH) P 2-04  Čtvrtletní  výkaz o  výrobě a  prodeji
            vybraných zbrojních výrobků
 3. Geo (MH) V 3-01  Roční  výkaz o  pohybu a  stavu zásob
            výhradních ložisek nerostných surovin
 4. PO (MH) 1-01    Roční výkaz  o technických prostředcích
            pošty
 5. PO (MH) 2-02    Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním
            provozu
 6. PO (MH) 4-02    Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních
                zásilek
 7. PO (MH) 6-02    Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním
            provozu
 8. TZ (MH) 1-02    Pololetní  výkaz  o  telekomunikačních
            zařízeních
 9. TS (MH) 1-02    Pololetní  výkaz  o  telekomunikačních
            službách
10. TP (MH) 1-02    Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
11. TJ (MH) 1-02    Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních
            služeb
12. TH (MH) 1-02    Pololetní  výkaz  o  hustotě  hlavních
            telefonních stanic
13. TR (MH) 1-02    Pololetní výkaz o radiokomunikacích
14. FET (MH) 1-02   Pololetní výkaz  o výnosech, nákladech,
            investicích     a     zaměstnancích
            v telekomunikacích
15. FER (MH) 1-02   Pololetní výkaz  o výnosech, nákladech,
            investicích     a     zaměstnancích
            v radiokomunikacích
16. UZ (MH) R 1-99   Výkaz  k  upřesnění  základních  údajů
            o počtech žáků a struktury oborů učňovských
            zařízení (ISŠ, COP, SOU, OU, U a SPV),
            jejichž zřizovatelem je MH ČR, a soukromých
            učňovských zařízení (ISŠ, SOU a U) pro
            stanovení výše příspěvků (dotací) na výuku
            žáků
17. PV (MH) V 27-01  Výkaz o SOU neúplném -- jen s praktickým
            vyučováním  a  o  středisku praktického
            vyučování
c) MINISTERSTVO KULTURY ČR
 1. Kult (MK) V 1-01   Roční výkaz o divadle
 2. Kult (MK) V 2-01   Roční výkaz o hudebních souborech
 3. Kult (MK) V 3-01   Roční výkaz o galerii (muzeu výtvarných
             umění)
 4. Kult (MK) V 4-01   Výkaz o repertoáru divadla
 5. Kult (MK) V 5-01   Roční výkaz o periodickém tisku
 6. Kult (MK) V 10-01   Roční výkaz o filmové tvorbě
 7. Kult (MK) V 12-01   Roční výkaz o knihovně
 8. Kult (MK) V 14-01   Roční výkaz o muzeu
 9. Kult (MK) V 15-01   Roční výkaz o neperiodických publikacích
10. Kult (MK) V 16-01   Roční výkaz  o hvězdárně, planetáriu
             a astronomické pozorovatelně
11. Kult (MK) V 17-01   Roční výkaz  o památkových objektech
             s kulturním využitím
12. Kult (MK) V 18-01   Roční výkaz o vydavateli
d) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
 1. Soc (MPSV) V 1-01   Roční výkaz o zařízeních sociální péče
 2. V (MPSV) 10-01    Roční výkaz o sociální péči a dávkách
             sociálního zabezpečení
 3. V (MPSV) 19a-01    Roční výkaz o zaměstnancích a platech
             v oblasti   sociálního  zabezpečení,
             zaměstnanosti a bezpečnosti práce
 4. V (MPSV) 19b-01    Roční výkaz o zaměstnancích a platech
             v oblasti   sociálního  zabezpečení,
             zaměstnanosti a bezpečnosti práce
 5. V (MPSV) 20-01    Roční výkaz o výkonu sociálně právní
             ochrany  dětí  a  mládeže,  službách
             a dávkách  sociální péče  pro rodiny
             s nezaopatřenými dětmi
 6. V (MPSV) 26-01    Roční  výkaz  o  sociální  práci
             s příslušníky marginálních skupin
 7. ISPV (MPSV) V 1-04  Čtvrtletní šetření o ceně práce
e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
 1. Prům (MPO) P 1a-12  Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             tuhých paliv (Hnědé  uhlí a lignit,
             brikety)
 2. Prům (MPO) P 1b-12  Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             tuhých paliv (Černé uhlí)
 3. Prům (MPO) P 1c-12  Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             tuhých paliv (Koks)
 4. Prům (MPO) P 1d-04  Čtvrtletní     výkaz     vybrané
             technickoekonomické ukazatele v těžbě
             uhlí
 5. Prům (MPO) EP 3-04  Čtvrtletní  výkaz  o  spotřebě paliv
             a elektřiny a spotřebitelských zásobách
             paliva
 6. IC (MPO) 1-01     Roční  výkaz  dodavatelů investičních
             celků
 7. Res (MPO) P 3-04   Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu,
             stavebnictví,  obchodě  a  vybraných
             službách
 8. Tech (MPO) Ba 1-02  Pololetní výkaz bavlnářského průmyslu
 9. Tech (MPO) Lv 1-02  Pololetní výkaz průmyslu lýkových vláken
10. Tech (MPO) Vl 1-02  Pololetní výkaz vlnařského průmyslu
11. Tech (MPO) Pl 1-02  Pololetní výkaz pletařského průmyslu
12. Tech (MPO) Op 1-02  Pololetní výkaz oděvního průmyslu
13. Tech (MPO) Kž 1-02  Pololetní výkaz kožedělného průmyslu
14. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
15. Tech (MPO) SK 1-01  Roční výkaz sklářského a keramického
             průmyslu
16. Tech (MPO) Dp 1-02  Pololetní   výkaz  dřevozpracujícího
             průmyslu
17. Tech (MPO) Dp 2-02  Pololetní   výkaz  dřevozpracujícího
             průmyslu
f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR
 1. Škol (MŠMT) V 1-01  Výkaz o mateřské škole
 2. Škol (MŠMT) V 2-01  Výkaz o školní družině samostatné - při
             mateřské škole - při víceletém gymnáziu
 3. Škol (MŠMT) V 3-01  Výkaz o základní škole
 4. Škol (MŠMT) V 3a-01  Příloha  k výkazu  o základní škole
             o speciálních - specializovaných třídách
 5. Škol (MŠMT) V 4-01  Výkaz  o  speciální  škole  mateřské
             - základní - zvláštní - pomocné
 6. Škol (MŠMT) V 4a-01  Výkaz  o  speciální  střední  škole,
             o odborném učilišti
 7. Škol (MŠMT) V 5-01  Výkaz  o  přihlášených  a  přijatých
             uchazečích do 1. roč. denního studia na
             středních školách
 8. Škol (MŠMT) V 7-01  Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole
             - konzervatoři
 9. Škol (MŠMT) V 7d-01  Příloha k výkazu o gymnáziu - střední
             odborné škole - konzervatoři
10. Škol (MŠMT) V 8-01  Výkaz  o integrované  střední škole,
             centru odborné přípravy
11. Škol (MŠMT) V 8d-01  Příloha k výkazu o integrované střední
             škole, centru odborné přípravy
12. Škol (MŠMT) V 10-01  Výkaz o vyšší odborné škole
13. Škol (MŠMT)     V 11-01  Výkaz o vysoké škole
14. Škol (MŠMT) V 12-01  Roční výkaz o absolventech vysokých škol
15. Škol (MŠMT) V 14-01  Výkaz o zařízení  pro výkon ústavní
             - ochranné výchovy, preventivně výchovné
             péče
16. Škol (MŠMT) V 15-01  Výkaz o činnosti střediska pro volný čas
             dětí a mládeže
17. Škol (MŠMT) V 16-01  Roční výkaz o menzách
18. Škol (MŠMT) V 17-01  Výkaz  o  společném  stravování dětí
             a mládeže
19. Škol (MŠMT) V 18-01  Výkaz o jazykové škole (státní)
20. Škol (MŠMT) V 19-01  Výkaz o domově mládeže
21. Škol (MŠMT) V 20-01  Výkaz o vysokoškolských kolejích
22. Škol (MŠMT) V 23-01  Výkaz   o  pedagogicko-psychologické
             poradně
23. Škol (MŠMT) V 24-01  Výkaz o základní umělecké škole
24. Škol (MŠMT) V 25-01  Výkaz  o středním  odborném učilišti
             (SOU), učilišti (U)
25. Škol (MŠMT) V 26-01  Výkaz o sportovní třídě na základní
             škole - gymnáziu, o sportovním gymnáziu
26. Škol (MŠMT) P 1-04  Čtvrtletní  výkaz  o  pracovnících
             a mzdových prostředcích v regionálním
             školství
27. Škol (MŠMT) P 1a-04  Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a mzdových prostředcích za přímo řízené
             organizace
28. Škol (MŠMT) Iv 1-01  Roční  výkaz  o  investiční výstavbě
             v resortu školství
29. Škol (MŠMT) V 6-99  Přijímací řízení ke studiu na vysoké
             škole
g) MINISTERSTVO VNITRA ČR
 1. Práce (MV) 2-04    Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a osobních výdajích okresních úřadů ČR
 2. J (MV ČR MS) 1-01   Roční výkaz o přestupcích projednaných
             orgány místní správy
 3. PO (MV) 1-01     Výběrové statistické zjišťování nákladů
             na požární ochranu
h) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
 1. A (MZ) 1-01      Roční výkaz o činnosti zdravotnických
             zařízení
 2. E (MZ) 1-04      Čtvrtletní   výkaz   o   ekonomice
             zdravotnického  zařízení,  které vede
             podvojné  účetnictví  pro  rozpočtové
             organizace
 3. E (MZ) 2-04      Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a o složkách  mezd ve zdravotnických
             organizacích podle zákona č. 143/1992
             Sb. v platném znění
 4. E (MZ) 3-02      Pololetní  výkaz  o  zaměstnancích
             a o  složkách mezd  podle zákona č.
             1/1992 Sb. v platném znění
 5. E (MZ) 4-01      Roční  výkaz  o  evidenčním  počtu
             zaměstnanců a zaměstnavatelů
 6. E (MZ) 6-04      Čtvrtletní   výkaz   o   ekonomice
             zdravotnického  zařízení,  které vede
             podvojné  účetnictví  pro příspěvkové
             organizace,   rozpočtové  organizace
             s hospodářskou činností a podnikatelské
             subjekty
 7. H (MZ) 1-01      Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení
             hygienické služby
 8. H (MZ) 2-01      Roční výkaz za vybrané úseky správní
             činnosti orgánů hygienické služby
 9. L (MZ) 1-02      Pololetní  výkaz  o  lůžkovém  fondu
             zdravotnického zařízení a jeho využití
             (s přílohou)
10. L (MZ) 2-01      Roční  výkaz  o  činnosti lázeňských
             zařízení (s přílohou)
11. L (MZ) 3-01      Roční výkaz o činnosti ženských oddělení
             nemocnic
12. O (MZ) 1-01      Roční  výkaz  knihovnicko-informačního
             pracoviště ve zdravotnictví
13. O (MZ) 2-04      Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených
             léčiv výrobním podnikem
14. O (MZ) 3-04      Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených
             i tuzemských   léčiv   distribučními
             organizacemi
15. O (MZ) 5-01      Roční výkaz o  zacházení s omamnými
             a psychotropními látkami a perkursory
             - léčivými  látkami  a  s  hromadně
             vyráběnými léčivými přípravky
16. T (MZ) 1-01      Roční výkaz  o přístrojovém vybavení
             zařízení
17. Z (MZ) 1-99      Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
18. Z (MZ) 2-99      Statistické hlášení příčin a okolností
             dokonané sebevraždy
19. Z (MZ) 3-12      Hlášení hospitalizace
20. Z (MZ) 4-12      Statistické hlášení - zpráva o rodičce
21. Z (MZ) 5-12      Statistické   hlášení   -   zpráva
             o novorozenci
22. Z (MZ) 6-12      Statistické hlášení - vrozená vada plodu
             nebo dítěte
23. Z (MZ) 7-99      Statistické   hlášení   -   zpráva
             o nežádoucím účinku léku/reakci na PZT,
             zpráva o závadě léku/PZT
24. Z (MZ) 8-99      Výběrové statistické šetření o stavu
             chrupu a ošetření
i) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
 1. SFTR (MZe) 1-12   Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
 2. SFTR (MZe) 2-12   Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             výrobků z masa
 3. SFTR (MZe) 3-12   Měsíční  výkaz  o  vývoji  průměrných
             nákupních cen jatečných zvířat a cen
             vybraných druhů masa a výrobků
 4. SFTR (MZe) 5-04   Čtvrtletní výkaz o předpokládané potřebě
             masa na výrobu
 5. SFTR (MZe) 6-12   Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě
             a užití vybraných mlékárenských výrobků
 6. SFTR (MZe) 6-99   Informace o vývoji průměrných nákupních
             cen jatečných zvířat a obchodních cen
             vybraných druhů masa a výrobků
 7. SFTR (MZe) 7a-04   Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             ve  sklizňovém  roce  1997  --  98
             v zemědělské prvovýrobě
 8. SFTR (MZe) 7b-04   Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             ve  sklizňovém  roce  1997  --  98
             v obchodních   a   zpracovatelských
             organizacích
 9. REG (MZe) 4-99    Výkaz o  regionální nabídce jatečného
             skotu a jatečných prasat a o nabídce
             mléka
10. Zem (MZe) 9-01    Výkaz  ploch osevu      vybraných ozimých
             plodin
11. Les (MZe) 2-01    Roční  výkaz o  nákladech a výnosech
             v lesním hospodářství
12. Zem OZ (MZe) 1-99  Výkaz  o skladech  a zásobách  ovoce
             a zeleniny
13. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci
14. Mysl (MZe) 1-01   Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
             za rok 1997 a o jarním kmenovém stavu
             zvěře k 31. 3. 1998
j) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
 1. Vod (MŽP) 1-02   Pololetní  výkaz o  placení úhrad  za
            vypouštění znečištěných odpadních vod
 2. Vod (MŽP) 3-01   Roční výkaz o znečištění vodních toků
 3. Mysl (MŽP) 2-01   Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
            za rok 1997 a o jarním kmenovém stavu
            zvěře k 31. 3. 1998
 4. Les (MŽP) 4-01   Roční výkaz o hospodaření v lesích ve
            státním vlastnictví na území národních
            parků ČR a jejich ochranných pásem
k) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
 1. Program 222 (SSHR) 1-12 Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob
               mobilizačních rezerv
I.
Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 3-04 (mutace a, b, bd, c, d)
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Získání statistických údajů k propočtu základních makroekonomických ukazatelů v oblasti finančního hospodaření a investic a v oblasti zaměstnanosti a mezd pro analytické účely a pro odhad ekonomického vývoje. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investičním majetku, údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
-- OKEČ 01, 02, 05 a počtem zaměstnanců 20 a více
-- OKEČ 10 až 41 a počtem zaměstnanců 6 a více
-- OKEČ 45 a počtem zaměstnanců 20 a více
-- OKEČ 50 až 55 a počtem zaměstnanců 1 a více
-- OKEČ 60 až 64 a počtem zaměstnanců 20 a více
-- OKEČ 70 až 93 a počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Získání statistických údajů k hodnocení podnikatelské aktivity a ekonomického vývoje ve sféře malých ekonomických subjektů. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele o příjmech, výdajích, majetku a závazcích, dále údaje o způsobu financování investic, finančním leasingu, kapitálové účasti přímých investorů a údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení počtem zaměstnanců s převažující činností podle
-- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
-- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
-- OKEČ 45 (stavebnictví)
-- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
-- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
-- OKEČ 70 až 93 (tržní služby, výzkum a vývoj).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998,
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
P 5-01 (mutace a, b, c)
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů, které umožní propočet makroekonomických ukazatelů pro posuzování celkového ekonomického vývoje ve vybraných produkčních odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, aktiva a pasiva, důchody z rozdělení zisku, daně, dotace a dary neovlivňující hospodářský výsledek; nehmotný a hmotný investiční majetek, kapitálová účast přímých zahraničních investorů; ukazatele charakterizující odvětvová specifika; ukazatele tržeb, aktivace, zásob a vývozu strukturované podle SKP.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty - právnické osoby a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku bez omezení počtem zaměstnanců s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, 10 až 41, 45, 50 až 55, 60 až 64, 70 až 93.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční podnikový výkaz v zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů z oblasti tržeb, pracovních sil a odměňování v odvětví zemědělství pro potřeby analýz v komoditním i územním členění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tržby za celkový prodej, za prodej zemědělských výrobků celkem a v členění podle vybraných výrobků v hodnotovém vyjádření. Počty zaměstnanců, mzdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství s výměrou zemědělské půdy nad 1000 ha a velké specializované podniky s významným rozsahem výroby.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz o prodeji rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem P 7-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv
2. Okruh zpravodajských jednotek Na zemědělské půdě hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 11. 12. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les P 7-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Získání údajů o vývoji hlavních ukazatelů lesnické činnosti a dodávkách dříví. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o zalesňování, těžbě dřeva a dodávkách dříví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví a dále majitelé lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les P 8-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Získání údajů lesní hospodářské evidence u ekonomických subjektů v odvětví lesnictví a vlastníků lesa s rozlohou 200 a více ha lesní půdy. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách a dodávkách dřeva a počtech zaměstnanců v lesnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví a dále vlastníci lesů s rozlohou 200 a více ha lesní půdy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 3. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto zjišťování je získání základních informací podle průmyslových odvětví. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, k veřejné publikaci ve statistických informacích a ročence a pro mezinárodní statistiky. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tržby z průmyslové činnosti v tis. Kč, průměrný evidenční počet zaměstnanců a mzdy bez ostatních osobních nákladů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 17. kalendářní den po sledovaném měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách, příp. Kč, dle Seznamu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou: 10. kalendářní den po sledovaném měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům P 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je získat informace o produkci vybraných průmyslových výrobků v peněžním vyjádření, o hodnotě průmyslové produkce, vlastní produkce, produkce obchodu, spotřeby materiálu, energií a služeb v ekonomickém subjektu s převažující průmyslovou činností(OKEČ 10 až 41). Výsledky slouží jako podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání a analytické práce. Dále je účelem statistického zjišťování získat informace o manuálně pracujících zaměstnancích, zaměstnancích tř. 1 KZAM a o vývoji vybraných vodohospodářských ukazatelů v průmyslu pro účely mezinárodní statistiky, publikování v ročenkách, statistických informacích a pro analytické práce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Produkce vybraných výrobků v Kč dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce a spotřeby materiálu, energie a služeb. Manuálně pracující zaměstnanci - jejich počet, pracovní režimy a využití pracovní doby. Zaměstnanci tř. 1 KZAM (vedoucí a řídící pracovníci) - jejich počet a mzdy. Vybrané vodohospodářské ukazatele - voda vyrobená pitná, počet a kapacita čistíren odpadních vod, odpadní vody vypouštěné do vodních toků, množství čištěných odpadních vod ve vlastních zařízeních.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 20 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 28. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční podnikový výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, poddodávky stavebních prací pro jiné organizace, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich odpracované hodiny.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz stavebních zakázek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 6-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 451 a 452) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o vydaných stavebních povoleních a stavebních změnách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o počtu a předpokládané hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet a předpokládaná hodnota staveb povolených k zahájení, v třídění na stavby nové, modernizované a rekonstruované a stavby pro ochranu životního prostředí a pro bydlení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o zrušení stavby pro bydlení nebo bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav 4-99
------------------------------------------------------------------
1.   Účel statistického zjišťování a jeho obsah
   Účel statistického zjišťování:
   Získání informací o úbytku bytového fondu.
   Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
   Počet zrušených bytových domů nebo bytů a úbytek obytné
   a užitkové plochy zrušených bytů.
2.   Okruh zpravodajských jednotek
   Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.,
       o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
   znění pozdějších úprav.
3.   Způsob statistického zjišťování
   Forma statistického zjišťování: hlášení
   Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.   Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
   Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
   Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
   do 14. kalendářního dne po rozhodnutí o zrušení stavby pro
   bydlení nebo změně jejího užívání
5.   Orgán provádějící statistické zjišťování
   Český statistický úřad
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční dotazník
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
S P 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční dotazník v dopravě a spojích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
DS P 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v dopravě a spojích.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop P 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní přepravní a provozní ukazatele silniční a městské hromadné dopravy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci s převažující činností v silniční dopravě (OKEČ 602).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 7-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a počet přenocování podle měsíců a země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení, počet pokojů, stálých lůžek, zaměstnanců a provozních dnů u kategorií hotel ***** až * a pension.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u hromadných ubytovacích zařízení 10% výběr u individuálního ubytování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně
-- za období listopad až duben (zimní sezona)
-- za období květen až říjen (letní sezona)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
-- do 16. 5. 1997 za zimní sezonu
-- do 14. 11. 1997 za letní sezonu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 9-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kategorie ubytovacího zařízení, jeho kapacita, počet zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 1x ročně k 31. 7. 1997
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 8. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
CR 8-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Charakteristika činnosti cestovních kanceláří, služby poskytované cestovními kancelářemi, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře (OKEČ 63.3) s počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp P 3-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor vlády, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, investicích, příjmech zdravotních pojišťoven z pojistného a jejich výdajích na zdravotní péči.
2. Okruh zpravodajských jednotek Zdravotní pojišťovny ( OKEČ 753).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3.čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 3-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, investicích, rezervách v pojišťovnictví a údajů o pojistném.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3.čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 30.1.1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz v peněžnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3a-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, investicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví (OKEČ 651, tj. banky, spořitelny atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro banky.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz nebankovních finančních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 3b-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jde o ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva) pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, investicích. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů.)
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví - nebankovní organizace (OKEČ 652 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd. ). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zdp P 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů ČR, pro sestavení národních účtů za sektor vlády, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele podrobně specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedené účely včetně údajů o zaměstnanosti, mzdách, investicích, příjmech a výdajích základního a rezervního fondu zdravotních pojišťoven. 2. Okruh zpravodajských jednotek Zdravotní pojišťovny (OKEČ 753).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
pol. 27. až 29. zrušeny
30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PenPoj P 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhad vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžnictví a pojišťovnictví, pro publikační a analytickou činnost.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, specifikace příjmů a výdajů v návaznosti na účetnictví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví a pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
RO V 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor vlády a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura vybraných výdajových položek, struktura vybraných příjmových položek).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané rozpočtové organizace patřící do sektoru vlády.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ROPO V 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výsledků výběrového šetření bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor vlády a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané příspěvkové organizace a vybrané rozpočtové organizace, které provozují hospodářskou činnost.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz finančních ukazatelů společenských a ostatních nevýdělečných organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SONO V 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výsledků výběrového zjišťování bude využito pro potřeby sestavení národních účtů vč. input-output tabulek za sektor soukromých neziskových institucí sloužících převážně domácnostem a pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetního výkaznictví pro výše uvedený účel (struktura mezispotřeby, resp. nákladových položek, struktura příjmů, resp. výnosů, aktiva a pasiva, vybrané finanční ukazatele).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, dále vybrané organizace, které vedou jednoduché účetnictví, apod.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult V 7-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.
2. Okruh zpravodajských jednotek Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o televizním vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult V 8-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.
2. Okruh zpravodajských jednotek Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.
2. Okruh zpravodajských jednotek Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty nepodnikatelské sféry, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech. Dále nadace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj. ), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, soukromé a církevní školy, církevní zdravot. zařízení, obecní úřady a jejich podřízené orgány a příspěvkové organizace, které odměňují zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a to bez ohledu na počet zaměstnanců. Údaje za obecní úřady do 3 000 obyvatel budou získávány buď ze zpracování jejich mzdové agendy v příslušném výpočetním centru, nebo odhadem.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje zaměstnanosti v ČR a oblastech, základní podklad pro kvantifikaci regionálních zdrojů pracovních sil.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vykazující jednotky podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci. Dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které předkládají výkaz Práce 2-04 a mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla, bez ohledu na počet zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání a získání podkladů pro účet kapitálu v národním účetnictví za vládní sektor.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek Rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 6-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o zahájených, dokončených a rozestavěných bytech, o obytné a užitkové ploše dokončených bytů jako podklad k hodnocení výsledků bytové výstavby pro vnitřní ekonomiku i mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Bytová výstavba podle forem a stádia rozestavěnosti bytů, velikostní struktura, obytné a užitkové plochy dokončených bytů, nástaveb, vestaveb nebo přístaveb.
2. Okruh zpravodajských jednotek Investoři zabezpečující bytovou výstavbu a stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
40. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 4-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní údaje o stavbě a financování výstavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek Subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
41. zrušeno
42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic a o způsobech pořízení hmotného investičního majetku uvedeného do užívání. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek Organizace patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více, do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále rozpočtové, příspěvkové a jiné neziskové organizace, případně právnické osoby zřízené pro zvláštní účely zákonem, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Evidenční list vybrané investiční akce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 5-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o jmenovitých významných investičních akcích, na které bylo vydáno stavební povolení, resp. kolaudační rozhodnutí, o zdrojích jejich financování a získaných kapacitách jako podklad pro posouzení investiční aktivity.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané údaje o stavbě, identifikační údaje stavby.
2. Okruh zpravodajských jednotek Subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč a staveb charakteru veřejných zakázek.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po vydání stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o dokončení stavby pro bydlení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Iv 7-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o nově postavených bytových a rodinných domech a nástavbách, vestavbách nebo přístavbách k nim, jako podkladu k hodnocení stavu a vývojových tendencí bytové výstavby ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní údaje o stavbě (bytového či rodinného domu, nástavby, vestavby nebo přístavby k nim) a o bytových a nebytových prostorách.
2. Okruh zpravodajských jednotek Stavební úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav, popř. i přímí investoři u výstavby domů s více než třemi byty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 kalendářních dnů po nabytí právoplatnosti kolaudačního rozhodnutí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o těžbě ropy, zásobách, spotřebě ropy a ropných produktů a výrobě ropných produktů (pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky -- IEA).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Těžba ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností zpracovatelskou, obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými výrobky.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií v organizacích zemědělství, lesnictví, průmyslu, stavebnictví a dopravy pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů v Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty z odvětví zemědělství, lesnictví, rybolovu, průmyslu, stavebnictví a dopravy (kódy OKEČ 01, 02, 05, 10-41, 45, 60-62, 631, 632, 634) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 6-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o spotřebě paliv a elektřiny v organizacích s ostatní činností pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba základních druhů paliv a elektrické energie.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s ostatní činností (všechny subjekty, které nemají povinnost předložit výkaz EP 5-01), tj. velkoobchod, maloobchod, pohostinství a ubytování, spoje, peněžnictví, pojišťovnictví, výzkum a vývoj, školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti, rozhlas, televize, služby, rekreační, kulturní a sportovní činnosti, s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 7-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv v organizacích, které dobývají, vyrábějí nebo obchodují (provádějí distribuci) s palivy, pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, velkoobchodní organizace vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 101, 102, 111, 112, 231, 232, 241, 271, 273, 402, 511, 515, 603) s počtem zaměstnanců 20 a více osob, u obchodních organizací 6 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 8-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO     FORMULÁŘE:
EP 9-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu -- kódy OKEČ 101, 102, 111, 13-27, 402, 603 s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 10-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 401 a 403) s počtem zaměstnanců 6 a více osob a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod. ) s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EP 11-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v maloobchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem pracovníků pod 20 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zásoby a prodej tuhých paliv u maloobchodních podnikatelských subjektů, rozdělení prodeje podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) maloobchodní prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 5248, 5263 aj.) s počtem zaměstnanců 6 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem Úr 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývoje nemocnosti k zajištění zejména dávek nemocenského pojištění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty nemocensky pojištěných, počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti, počty kalendářních dnů pracovní neschopnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek Výkaz vyplňují všechny ekonomické subjekty se 100 a více zaměstnanci bez ohledu na druh vlastnictví, popř. jejich nižší organizační složky, resp. organizační seskupení, pokud administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za organizace, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění, a to bez ohledu na velikost jednotlivých subjektů zahrnutých do sumáře.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Nem Úr 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění; informační zdroj pro potřeby MPSV ČR, MZ ČR, ČÚBP a dalších ústředních orgánů, pro poskytování dat mezinárodním orgánům a organizacím (EUROSTAT, ILO apod. ).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatelé charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, počty nemocensky pojištěných.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny ekonomické subjekty bez ohledu na počet zaměstnanců a druh vlastnictví, které si samy likvidují nemocenské pojištění. Kromě toho OSSZ předkládají sumáře za ty organizace, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o odpadech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Odp P 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o produkci a způsobu využití a zneškodnění zvláštních a nebezpečných odpadů a o nákladech s tím spojených.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Objem produkovaných zvláštních a nebezpečných odpadů v členění dle Katalogu odpadů (částka 69/1991 Sb. ze dne 12. 9. 1991), způsob jejich využití nebo zneškodnění a náklady vynaložené na jejich odstranění.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR P 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje, o licencích a ukazateli TBP.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně rozlišení zdroje financí, nákup a prodej licencí, výdej a příjem technologické platební bilance.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty, rozpočtové a příspěvkové organizace provádějící výzkum a vývoj s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz malé organizace ve výzkumu a vývoji
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VTR P 15-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o základních ukazatelích výzkumu a vývoje malých firem pro doplnění celkového přehledu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zaměstnanci výzkumu a vývoje, výzkumníci, celkové vnitřní výdaje na výzkum a vývoj, neinvestiční výdaje, hmotné a nehmotné investice.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností výzkum a vývoj a počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz podniků povodí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 7a-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je sledovat vývoj dodávek povrchové vody.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o dodávce povrchové vody a struktuře odběratelů v technických jednotkách a v Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek Podniky povodí.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 7b-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem statistického zjišťování je sledovat vývoj dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a příjmů za dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o výrobě pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
2. Okruh zpravodajských jednotek Provozovatelé vodovodů a kanalizací.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 8a-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek Podniky povodí a Pražská kanalizace a vodní toky.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 8b-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.
2. Okruh zpravodajských jednotek Provozovatelé vodovodů a kanalizací.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.
2. Okruh zpravodajských jednotek Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 2-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.
2. Okruh zpravodajských jednotek Zdravotnická zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období obecní úřad Českému statistickému úřadu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 3-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Obecní úřady pověřené vedením matrik.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: průběžné zjišťování s měsíční periodicitou pořízení a zpracování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 4-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů : Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní soudy (obvodní, městské).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o stěhování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Obyv 5-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané průmyslové podniky.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1a-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Prům 1b-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, charakteristika užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané průmyslové podniky v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny ZO 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě pro Českou republiku.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu u sledovaných reprezentantů v tis. Kč za předchozí rok.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty, zabývající se zahraničně obchodní činností.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách vybraných výrobků a služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny N Zem 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen nákupu u vybraných výrobků a služeb, vstupujících do zemědělství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, cena ve sledovaném období v Kč, nákup výrobků (služeb) v předchozím čtvrtletí v tis. Kč.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou prvovýrobou.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Zem 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů); tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané zemědělské ekonomické subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Les 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů); roční tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Vod 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů); roční tržby vybraných reprezentantů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Spoj 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů; výnosy za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané organizace spojů: Česká pošta, s. p., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha, spol. s r. o., Radiomobil, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ž 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; objem dovozného za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Generální ředitelství ČD a jeho oblastní jednotky.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop S 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby dovozného za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop L 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem; výkony za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Air Ostrava, s. r. o., příp. další vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop Ř 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby přepravy za vybrané reprezentanty; tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Československá plavba labská, a. s., Děčín, a další ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Dop P 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby přepravného za vybrané reprezentanty; přepravné za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psn 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí; tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pss 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů; tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Psz 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností; tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Pso 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby; tržby za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Poj 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události; pojistné za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty; náklady za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek ČNB za operace s klienty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Ban 2-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů; výnosy, náklady za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v oblasti bankovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Leas 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty; úhrn leasingového navýšení za minulý rok (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností v oblasti finančního leasingu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Stav 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a stavebních objektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období v Kč za měrnou jednotku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Stavební organizace.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o pohybu cen tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Teplo 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW/ /rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané organizace zabývající se výrobou tepla.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy s vybraným vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), při tranzitu, ceny tarifní mimo hranice ČR a tržby v tis. Kč (ročně).
2. Okruh zpravodajských jednotek České dráhy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 2-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 62.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 3-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní silniční nákladní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny mezinárodní silniční nákladní dopravy za vybrané trasy, tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 602.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 4-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny potrubní dopravy ropy a zemního plynu ve styku se zahraničím za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané zpravodajské jednotky s převažující činností v rámci OKEČ 603.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 5-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, Komerční banka, a. s., Investiční a poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., Agrobanka, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Ceny Služ ZO 6-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen zahraničního pojištění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny zahraničního pojištění za vybrané cenové reprezentanty a tržby v tis. Kč ročně.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané zpravodajské jednotky s činností pojišťovnictví.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Osev 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.
2. Okruh zpravodajských jednotek Na zemědělské půdě hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 6. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).
2. Okruh zpravodajských jednotek Na zemědělské půdě hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V 6 do 20. 6. 1997
Zem V 7 do 15. 7. 1997
Zem V 8 do 15. 8. 1997
Zem V 9 do 15. 9. 1997
Zem V 10 do 15. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZ 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství s chovem hospodářských zvířat.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 3. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem skotu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o prasatech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem prasat.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o drůbeži
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem HZV 3-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hospodařící subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem drůbeže.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 7. 1997 a do 10. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Šetření mezd zaměstnanců za rok 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
MZDY 1997 (technický nosič, resp. dotazník)
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění podle povolání, kvalifikace, pohlaví za rok 1997.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a jejich struktura podle povolání, kvalifikace a pohlaví a úrovně jejich mezd, počty odpracovaných hodin.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty podnikatelské a nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnaných osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: technický nosič, event. dotazník MZDY 1997 Použitá metoda: výběrové zjišťování u zpravodajských jednotek do 1000 zaměstnanců, nad počet 1000 zaměstnanců vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Šetření úplných nákladů práce za rok 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE :
ÚNP 1997
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vykazující jednotky podnikatelské sféry a dále rozpočtové, příspěvkové a všechny ostatní organizace, které vyplňují výkaz Práce 2-04.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u zpravodajských jednotek s 500 a více zaměstnanci v rámci příslušné odvětvové činnosti (OKEČ), ostatní subjekty s menším počtem zaměstnanců v rámci příslušné odvětvové činnosti OKEČ výběrovým zjišťováním.
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Věková struktura hmotného investičního majetku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
HIM 1997
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ocenění celkové hodnoty hmotného investičního majetku ve srovnatelných a běžných cenách pro potřeby makroekonomické analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotný investiční majetek tříděný podle typu a roku pořízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s 20 a více zaměstnanci s převažující ekonomickou činností v rámci následujících kódů OKEČ: 45, 60 až 63.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 5. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o technických inovacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TI 1997
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o cílech, podnětech, překážkách, nákladech na nové nebo významné technické změny procesů a výrobků zavedených na trh nebo užívaných v komerční výrobě.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o výrobkových a procesních inovacích, cíle a zdroje jejich vzniku, jejich zaměření, faktory překážející inovační činnosti, náklady spojené s inovačními činnostmi.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností zpracovatelský průmysl a s počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 6. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování: Český statistický úřad
107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REG M-97
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Jednorázové získání informací o souboru vybraných zpravodajských jednotek, které se využijí pro aktualizaci údajů ve statistickém registru ekonomických subjektů a pro kontrolu a doplnění zpracování měsíčních dotazníků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Charakteristika činnosti, evidenční počet zaměstnanců a tržby docílené v průběhu roku 1996.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob) bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: jednorázové Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. ledna 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vstupní dotazník pro rok 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REG CR-97
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro zařazení ubytovacího zařízení sloužícího cestovnímu ruchu do registru ubytovacích zařízení a do statistických zjišťování CR 7-99 a CR 9-01.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Název a adresa ubytovacího zařízení sloužícího cestovnímu ruchu, sezonnost provozu ubytovacího zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty nově zařazené do statistického registru ekonomických subjektů, které v něm mají jako jednu ze svých ekonomických činností uvedené ubytování, tj. OKEČ 55. 1 nebo 55. 2.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: 4x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
-- do 28. 2. 1997
-- do 30. 5. 1997
-- do 29. 8. 1997
-- do 28. 11. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vstupní dotazník pro čtvrtletní zjišťování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REG P-97
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Jednorázové získání informací za účelem stanovení souboru zpravodajských jednotek a k doplnění potřebných informací pro zpracování čtvrtletních výkazů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o aktivitě, resp. neaktivitě zpravodajské jednotky, její převažující ekonomické činnosti a počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty s převažující činností podle
OKEČ 01, 02, 05 a počtem zaměstnanců 20 a více
OKEČ 10 až 41 a počtem zaměstnanců 6 a více
OKEČ 45 a počtem zaměstnanců 20 a více
OKEČ 50 až 55 a počtem zaměstnanců 1 a více
OKEČ 60 až 64 a počtem zaměstnanců 20 a více
OKEČ 70 až 93 a počtem zaměstnanců 1 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: jednorázově Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
D OZOČ-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 6 týdnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané prodejny a provozovny bez ohledu na vlastnictví a další vybrané ekonomické subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Index světových cen průmyslových surovin a potravin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
přímé zjišťování
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Centrum vnějších ekonomických vztahů, ČTK, Transgas.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne sledovaného měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Prům 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Stav 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum v maloobchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
EV Mob 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty z oblasti maloobchodu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne následujícího měsíce
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PANEL 1997
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro měření kvality statistického registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).
Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby -- identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, rozvoj, základní charakteristika vlastníků firem.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okruh č. 1: Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do statistického registru ekonomických subjektů v roce 1996 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a netržních subjektů. Okruh č. 2: Soubor právnických a fyzických osob, které byly předmětem panelového šetření v roce 1995.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: panelové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: jednorázová Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: zjišťování bude provedeno v období září až prosinec 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Stav P 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících ročních údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku - jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce; počet dokončených bytů; počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více osob.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 5. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
VH P 6-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o vodním hospodářství nevodohospodářských organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o výrobě pitné vody, čistírnách odpadních vod a vypouštění a čištění odpadních vod.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: záměrný výběr
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.02), tj. komerční pojišťovny -- účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy -- účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5a-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů.)
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5b-01
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za hospodaření svých podílových fondů.)
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců) s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Šetření hmotných investic u leasingových společností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 Leasing 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta; objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů; hodnota pronajatého hmotného investičního majetku ke konci roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 6521, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
II.
Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností 612000 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o silniční automobilové dopravě se smíšeným provozem nebo s provozem autobusové dopravy pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o struktuře výkonů a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).
2. Okruh zpravodajských jednotek Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o železniční dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy zboží pro posouzení vývoje ekonomiky a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy ČR vůči mezinárodním orgánům EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku.
2. Okruh zpravodajských jednotek České dráhy, s. o., a ostatní dopravci provozující drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o silniční nákladní a osobní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 2-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží v silniční dopravě, zatížení pozemních komunikací veřejnou silniční nákladní dopravou a nákladní dopravou na vlastní účet a o veřejné osobní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vložka A - údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku, jednotka kombinované dopravy, odpad nebo nebezpečné zboží);
Vložka B - údaje o práci vozidla osobní dopravy, o přepravních proudech cestujících a druhu přepravy cestujících.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Vložka A - Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 602400 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství, provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).
Vložka B - Dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu (hlavní činnost podle OKEČ 602110 Městská a příměstská osobní doprava linková nebo 602190 Ostatní pozemní osobní doprava na pravidelných linkách).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické formuláře Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů ke zpracování výkazu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 3-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží (podle klasifikace používané EU pro dopravní statistiku) v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické formuláře Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 612000 Vnitrozemská vodní doprava.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek Výkaz zpracovává Státní plavební správa jako výtah z registru plavidel.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o letecké dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 6-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy ČR mezinárodním vládním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
621000 Letecká doprava pravidelná;
   622000 Letecká doprava nepravidelná;
   632300 Ostatní činnosti v letecké dopravě.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy ČR
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o kombinované dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MD) 7-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
601000 Železniční doprava;
612000 Vnitrozemská vodní doprava;
634000 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu), přepravující jednotky kombinované dopravy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy ČR
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o technických prostředcích pošty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet technických prostředků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 2-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a do 16. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 4-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o ztrátovosti poštovních zásilek pro využití v rámci regulačních potřeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.
2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a do 16. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MDS) 6-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2. Okruh zpravodajských jednotek Česká pošta, s. p.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a do 16. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TZ (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet a stáří veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet meziměstských a mezinárodních telefonních ústředen, rozsah místní a dálkové přenosové sítě, přenosová zařízení v místní a dálkové síti, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.
2. Okruh zpravodajských jednotek SPT TELECOM, a.s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TS (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty telefonních stanic, počty veřejných telefonních automatů, počty pronajatých telefonních okruhů, počty faksimilních stanic, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty stanic družicové služby, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty stanic přenosu dat, počty stanic služby VIDEOTEX aj.
2. Okruh zpravodajských jednotek SPT TELECOM, a.s., České radiokomunikace, a.s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TP (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Informace o telefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové služby.
2. Okruh zpravodajských jednotek SPT TELECOM, a.s., Česká pošta, s.p., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TJ (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TH (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.
2. Okruh zpravodajských jednotek SPT TELECOM, a.s., a provozovatelé místních sítí, vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
TR (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převáděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí, pokrytí území a obyvatelstva rozhlasovým a televizním vysíláním a počet radioreleových tras.
2. Okruh zpravodajských jednotek České radiokomunikace, a.s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování radiokomunikačních zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 1997 a 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FET (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 9. 1997 a 1. 6. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
FER (MDS) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.
2. Okruh zpravodajských jednotek České radiokomunikace, a.s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 9. 1997 a 1. 6. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření vozidel v silniční dopravě v Praze
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Dop (MDS) 4-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o zátěžových proudech pražských komunikací. Tyto údaje jsou potřebné pro plánování obnovy a výstavby sítě místních komunikací v obvodu hlavního města.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o organizaci provozující silniční dopravu, počet zaměstnanců, zaměření činnosti, údaje o vozidlovém parku. Údaje o vozidle a jízdách osobního a dodávkového automobilu zpravodajské jednotky.
Údaje o vozidle a jízdách nákladního automobilu zpravodajské jednotky.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Zpravodajskými jednotkami jsou subjekty se sídlem na území hl. m. Prahy mající IČO:
- ekonomické subjekty se sídlem na území hl. města Prahy, tj. všechny právnické osoby se sídlem na území hl. města Prahy, a dále fyzické osoby, které mají postavení podnikatele a podnikají na území hl. města Prahy,
- orgány veřejné správy, tj. státní orgány (např. ministerstva a ostatní ústřední orgány), organizace a instituce státní správy a samosprávy, obecní orgány a organizace apod.,
- zájmové organizace, tj. spolky a sdružení občanů, církve apod.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické formuláře Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: dle dohody s tazatelem
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo dopravy a spojů ČR
b) vypuštěno
c) MINISTERSTVO KULTURY ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek Divadla zřizovaná MK ČR, MŠMT ČR, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hudebních souborech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele charakterizují výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a podávají informace o počtu zaměstnanců.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hudební soubory zřizované MK ČR, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o galerii (muzeu výtvarných umění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony galerie, její hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborné činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek Galerie zřizované MK ČR, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí a měst a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o repertoáru divadla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady k jednání MK ČR, pro potřeby orgánů státní správy. Doplněk ročního výkazu o divadle.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek Divadla zřizovaná MK ČR, MŠMT ČR, dalšími orgány státní správy a samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 8. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tématických skupin.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vydavatelé registrovaní na MK ČR, okresních úřadech, magistrátech hl. m. Prahy, města Plzně a města Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o filmové tvorbě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 10-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkaz zachycuje filmovou tvorbu, výrobu koprodukčních filmů a externí služby produkčních společností.
2. Okruh zpravodajských jednotek Filmové a produkční společnosti.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 12-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.
2. Okruh zpravodajských jednotek Národní knihovna České republiky a státní vědecké knihovny zřizované MK ČR, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi. Zpracování sumáře za jednotlivé knihovny provádí okresní knihovny a SVK.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o muzeu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 14-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony muzea, jeho hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počty zaměstnanců a jejich odborná činnost.
2. Okruh zpravodajských jednotek Muzea zřizovaná MK ČR, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí a měst a jinými subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 15-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání.
2. Okruh zpravodajských jednotek Národní knihovna České republiky (na základě povinných výtisků z neperiodických publikací vydaných v ČR).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 16-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Činnost zařízení, jeho hospodaření, počty zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.
2. Okruh zpravodajských jednotek Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady, jinými orgány státní správy, obcemi a dalšími subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 17-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, MF ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání MK ČR, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost, údaje o odborné činnosti památkových ústavů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, okresních úřadů a jiných orgánů státní správy, obcí, památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů. Zpracování sumáře za jednotlivé památkové objekty provádí památkové ústavy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) V 18-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby MK ČR, ČSÚ a mezinárodní organizace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkaz zachycuje počty titulů a výtisků vydaných neperiodických a periodických publikací a jejich členění.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vydavatelé zabývající se vydáváním neperiodických publikací.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo kultury ČR
d) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zařízeních sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Soc (MPSV) V 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.
2. Okruh zpravodajských jednotek Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda : vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 23. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 10-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19a-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledů o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi a v ústavech sociální péče řízených MPSV ČR. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna, Ostravy a ústavy sociální péče přímo řízené MPSV ČR.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 2. 1998 -- ústavy sociální péče řízené MPSV ČR: do 23. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zaměstnancích a platech v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 19b-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v organizacích bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2. Okruh zpravodajských jednotek ČSSZ vč. OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 20-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidence rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
V (MPSV) 26-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným.
Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepcí rozvoje sociálních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidence a hmotná pomoc poskytovaná občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní úřady, Magistrát hl. města Prahy a magistráty Plzně, Brna a Ostravy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní šetření o ceně práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
ISPV (MPSV) V 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťování podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku) podle jednotlivých profesí, tarifních stupňů, odvětví, regionů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Průměrný hodinový výdělek podle jednotlivých povolání a tarifních stupňů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Cíleně vybrané subjekty -- právnické i fyzické osoby -- ze všech oborů národního hospodářství (bez ohledu na počet zaměstnanců).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: Jedná se o záměrně výběrové anonymní zjišťování za právnické i fyzické osoby. Po vyplnění jednorázového vstupního formuláře, obsahujícího identifikační údaje organizační jednotky či firmy, se statistické zjišťování provádí prostřednictvím magnetického nosiče, popř. modemem. Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Hnědé uhlí a lignit, brikety)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1a-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o zásobování hnědým uhlím a lignitem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zdroje a prodej hnědého uhlí a lignitu, rozdělení spotřeby podle oborů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností dobývání a úprava uhlí (OKEČ 10) -- těžební organizace.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Černé uhlí)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1b-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o zásobování černým uhlím pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zdroje černého uhlí, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností dobývání a úprava uhlí (OKEČ 10) -- těžební organizace.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv (Koks)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1c-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o zásobování koksem pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zdroje koksu, jeho prodej, rozdělení spotřeby podle oborů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností dobývání a úprava uhlí (OKEČ 10).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz vybrané technicko-ekonomické ukazatele v těžbě uhlí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1d-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání v rámci statistiky zemí OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané technicko-ekonomické ukazatele v těžbě uhlí: výroba, zásoby, zaměstnanost a produktivita práce v dolech; průměrná kalorická hodnota, obsah vody, síry a popelovin; průměrné realizační ceny uhlí.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností dobývání černého a hnědého uhlí (OKEČ 10) -- těžební organizace.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení vykazovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) EP 3-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o spotřebě paliv a elektřiny a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodního srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba paliv a elektřiny, spotřebitelské zásoby paliva dle druhů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více v průmyslu (OKEČ 10 až 41), ve stavebnictví (OKEČ 45) a v dopravě (OKEČ 60 až 62).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz dodavatelů investičních celků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
IC (MPO) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou "Banch marking" v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v České republice.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní podnikový výkaz v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Res (MPO) P 3-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty účtující v podvojném účetnictví s převažující činností:
- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74. 1 a 74. 84) s počtem zaměstnanců 100 a více.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. kalendářního dne po ukončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz bavlnářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Ba 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů bavlnářského oboru v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném čm, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních bavlnářského oboru, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz průmyslu lýkových vláken
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Lv 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném čm, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz vlnařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Vl 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném čm, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách, bělidlech, barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz pletařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Pl 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba osnovních, zátažních a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin -- materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz oděvního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Op 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), obnova výrobních strojů ve sledovaném období, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu ve sledovaném období, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz kožedělného průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Kž 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba v obuvnických a kožešnických koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru, počet zaměstnanců, mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za mzdovou práci a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz chemického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Chem 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24, 25) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) SK 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o výrobě průmyslu skla a keramiky, charakteristika průmyslových pecí a spotřeba paliv a energií. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s průmyslovou výrobou (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Dp 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, počet zaměstnanců a mzdy v jednotlivých stupních dřevozpracujících oborů, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Tech (MPO) Dp 2-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, počet zaměstnanců a mzdy v jednotlivých stupních dřevozpracujících oborů, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybrané ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za I. pololetí 31. 7. 1997 za rok 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
ZNAČKA     STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele objemu výroby (hrubý obrat, tržby, prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v seznamu vojenského materiálu, který je přílohou č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období1)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Prům (MPO) P 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více osob, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v "Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování" Ministerstva průmyslu a obchodu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po ukončení sledovaného období2)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Mateřské školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o školní družině samostatné -- při mateřské škole -- při víceletém gymnáziu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních základních, zvláštních a pomocných školách.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o základní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 1996/97 -- odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě, kursy pro doplnění základního vzdělání.
Školní rok 1997/98 -- třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a učebního plánu, žáci podle roku školní docházky.
Povinně volitelné předměty podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Základní školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o základní škole o speciálních -- specializovaných třídách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 3a-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, školní družiny a školní kluby, věkové složení nově přijatých, žáci podle roku školní docházky. Dodatek za školní rok 1996/97 -- odchody žáků ze základní školy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Základní školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o speciální škole mateřské -- základní -- zvláštní -- pomocné
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 1996/97 -- žáci, kteří ukončili školní docházku, školy v přírodě, děti, jimž poskytlo přímou péči speciálně pedagogické centrum.
Školní rok 1997/98 -- třídy a žáci základní a zvláštní školy podle ročníků, charakteristiky internátu, třídy a žáci pomocné školy, třídy a žáci mateřské školy, národnost žáků, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a školní kluby, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, počty škol a žáků podle druhu postižení, věkové složení dětí a žáků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Speciální mateřské, základní, zvláštní a pomocné školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízeny základní a speciální školy. Dětské domovy, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o speciální střední škole, o odborném učilišti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 4a-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, charakteristiky internátu, národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle druhu školy a ročníků, učebny používané školou, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), školy a žáci podle druhu postižení, děti, jimž poskytlo péči speciálně pedagogické centrum, věkové složení žáků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Speciální střední školy (vč. praktických škol) a odborná učiliště bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Diagnostické a výchovné ústavy, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště nebo odborná učiliště.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, integrované střední školy, centra odborné přípravy) kromě středních škol speciálních, bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Netýká se pomaturitního a nástavbového studia a vyššího studia pro absolventy středních škol ani studia při zaměstnání.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 7. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o gymnáziu -- střední odborné škole -- konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o gymnáziu -- střední odborné škole -- konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 7d-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 8-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kurzy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, zabezpečení učebních oborů. Žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje teoretické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia, žáci v oborech SOU, pro které škola zabezpečuje praktické vyučování, podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek Integrované střední školy a centra odborné přípravy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu. Má-li ISŠ/COP a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 8d-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek Integrované střední školy a centra odborné přípravy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vyšší odborné škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 10-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vyšší odborné školy bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 11-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), národnost čs. studentů, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).
2. Okruh zpravodajských jednotek Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 11. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o absolventech vysokých škol
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 12-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy, druhu a délky studia.
Výkaz má pohyblivý počet řádků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o zařízení pro výkon ústavní -- ochranné výchovy, preventivně výchovné péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 14-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 1996/97 -- rozmisťování chovanců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace chovanců. Ambulantní aktivity středisek výchovné péče o děti a mládež.
Školní rok 1997/98 -- základní charakteristiky chovanců, děti předškolního věku podle stáří, děti ve věku povinné školní docházky, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).
2. Okruh zpravodajských jednotek Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem, střediska výchovné péče o děti a mládež a další zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy či preventivně výchovné péče bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 15-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, samostatné stanice zájmových činností) bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o menzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 16-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony, kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vysokoškolské menzy bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 17-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty strávníků, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel, tržby, hospodářská činnost, počty pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže a školních internátů bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu kromě jídelen při střediscích praktického vyučování. Školy v působnosti MŠMT ČR, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o jazykové škole (státní)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 18-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet učitelů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Státní jazykové školy bez ohledu na právní subjektivitu. Soukromé jazykové školy, které na základě oprávnění vydaného MŠMT ČR organizují jednoleté kursy cizích jazyků s denní výukou pro absolventy středních škol s úplným středním vzděláním podle rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 22795/93-21.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o domově mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 19-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kapacitní charakteristiky domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek Domovy mládeže, pokud jsou zařazeny do sítě škol a školských zařízení. Střední školy a vyšší odborné školy financované MŠMT ČR, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vysokoškolských kolejích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 20-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vysokoškolské koleje bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 12. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 23-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, děti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce.
2. Okruh zpravodajských jednotek Pedagogicko-psychologické poradny bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o základní umělecké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 24-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.
2. Okruh zpravodajských jednotek Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středním odborném učilišti (SOU), učilišti (U)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 25-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu přípravy a věku, podle druhu přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU, U zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU, U zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek Střední odborná učiliště a učiliště bez ohledu na právní subjektivitu a zřizovatele, pokud zajišťují teoretickou přípravu. Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o sportovní třídě na základní škole -- gymnáziu, o sportovním gymnáziu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 26-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.
2. Okruh zpravodajských jednotek Základní školy a gymnázia se sportovními třídami, sportovní gymnázia bez ohledu na zřizovatele a právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počty pracovníků podle profesí (zaměstnanců, ostatních pracovníků) a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí pracovníků a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb. evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (celkem, podle složek, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním orgánem státní správy než MŠMT ČR. Netýká se aparátu školských úřadů.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení 1. -- 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 20. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za přímo řízené organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) P 1a-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zaměstnanci a platové tarify podle platových tříd, zaměstnanci a mzdové prostředky (vč. složek) podle kategorií, zaměstnanci a mzdové prostředky (vč. složek) podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci se ZPS, ženy na MD a další MD.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny přímo řízené organizace resortu MŠMT ČR (vč. fakult a součástí vysokých škol a vč. vlastního aparátu školských úřadů).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o investiční výstavbě v resortu školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) Iv 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení stavební investiční činnosti v resortu školství, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace a oblastní orgány resortu MŠMT ČR. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Náklady na investiční výstavbu (projektové práce, vlastní výstavba), zdroje financování, získané kapacity.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny organizace v resortu školství (včetně obecních, soukromých a církevních škol), které připravují nebo realizují investiční výstavbu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 6-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Fakulty a rektoráty vysokých škol bez ohledu na právní subjektivitu.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1997 a do 15. 11. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středisku praktického vyučování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Škol (MŠMT) V 27-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).
2. Okruh zpravodajských jednotek Střediska praktického vyučování, pokud jsou zařazena do sítě škol a školských zařízení.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 10. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
g) MINISTERSTVO VNITRA ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů ČR
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Práce (MV) 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV ČR, vyplývajících ze zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění, (§ 16 odst. 2). Jedná se o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovány odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy, zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců, obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od počátku roku.
Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II.) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb. v platných zněních. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citované právní normy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní úřady ČR.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo vnitra ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
J (MV ČR MS) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obce do 9. 1. 1998 okresní úřady do 26. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo vnitra ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové statistické zjišťování nákladů na požární ochranu v obcích a u právnických osob, u nichž je zřízen Hasičský záchranný sbor podniku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
PO (MV) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro Hospodářskou komisi evropského výboru pro lidská sídla (Economic Commission for Europe Committee on Human Settlements) jako součást zprávy o celkových nákladech na požární ochranu v ČR a zároveň pro objektivizaci dotací, příspěvků atd. v oblasti požární ochrany.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Náklady investiční a neinvestiční (očištěné od státních dotací) na požární ochranu.
Údaje za roky 1993 až 1995.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) vybrané obecní (městské) úřady,
b) vybrané právnické osoby, u nichž je zřízen Hasičský záchranný sbor podniku.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: jednorázově Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 6. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo vnitra ČR
h) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
A (MZ) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Podklady slouží pro monitoring Zdraví pro všechny pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů -- fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření -- vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, pacienti sledovaní pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního), která poskytují ambulantní péči v těchto oborech: interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové (neurologie i dětská), psychiatrie, sexuologie, nemoci z povolání, dětské (pediatrické), ženské (gynekologie, porodnice), chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), foniatrie, oční, stomatologie, kožní (dermatovenerologie), klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), dětská chirurgie, ordinace praktického lékaře (pro dospělé, pro děti a dorost, stomatologa, gynekologa), nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie, soudní lékařství, hrudní chirurgie, mikrobiologie (pokud není oddělením hygienické služby), dialyzační stanice, koronární jednotka, tkáňová stanice, léčba popálenin, dětské oční, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, ošetřovatelská péče, ostatní oddělení léčebné péče, ostatní oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek a ostatní oddělení.
Výkaz vyplňují také logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zdravotnická záchranná služba, AT ordinace, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, prostředků zdravotnické techniky, zařízení domácí zdravotní péče, záchytné stanice.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro rozpočtové organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 1-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a příjmů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr).
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb. v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny rozpočtové a příspěvkové organizace -- právní subjekty (státní i nestátní), které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění, bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd podle zákona č. 1/1992 Sb. v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 3-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.
Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů:
-- ordinace praktického lékaře pro dospělé
-- ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
-- ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného)
-- ordinace stomatologa (praktického i odborného)
-- ordinace nelékaře VŠ i SŠ
-- stomatologické laboratoře
-- lékárny.
b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče včetně lázeňských organizací zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb. a navazující nařízení vlády ČR v platném znění.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda:
a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče
b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu a plnění závazků ČR vůči Světové zdravotnické organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.
2. Okruh zpravodajských jednotek Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení bez ohledu na resort. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť. Lázeňské organizace vyplňují výkaz vždy za celý právní subjekt.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 6-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) všechna státní zdravotnická zařízení (právní subjekty)
b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení
- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností
- podnikatelské subjekty = zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou [zařízení ústavní péče, sdružená ambulantní zařízení (polikliniky), zdravotnická střediska, zařízení domácí zdravotní péče, zařízení vedená SŠ odborným pracovníkem a střední a vyšší zdravotnické školy].
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda:
a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení
b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. m. Prahy -- právní subjekty (státní i nestátní).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
H (MZ) 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Okresní, obvodní, městské, krajské HS včetně HS hl. m. Prahy -- právní subjekty (státní i nestátní).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatelé pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a MZ ČR. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) bez ohledu na resort, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené včetně léčení cizinců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechna lázeňská zařízení -- právní subjekty (státní i nestátní) včetně akciových společností.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
L (MZ) 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím.
Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na ženském oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním.
2. Okruh zpravodajských jednotek Zdravotnická zařízení -- právní subjekty (státní i nestátní) (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.
2. Okruh zpravodajských jednotek Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnické zařízení) nebo fyzické osoby.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobním podnikem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 2-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených balení pro tuzemský trh (prodaných).
2. Okruh zpravodajských jednotek Podnikatelské subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distribučními organizacemi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 3-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.
2. Okruh zpravodajských jednotek Podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory -- léčivými látkami a s hromadně vyráběnými léčivými přípravky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
O (MZ) 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Omamné a psychotropní látky a prekursory podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL a prekursorů.
2. Okruh zpravodajských jednotek Organizace mající povolení MZ ČR k zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2 měsíců po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
T (MZ) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu MZ ČR (rozdělování investičních prostředků).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechna zdravotnická zařízení -- právní subjekty (státní i nestátní) bez ohledu na resort.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 1-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i MZ ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, počtu zaměstnanců podle základních kategorií (u lékařů a farmaceutů dosažený stupeň vzdělání, rozsah úvazků pro obory, v nichž poskytuje léčebnou či lékárenskou péči), dále z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení (státní i nestátní), bez ohledu na resort.
Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení okresnímu (regionálnímu) pracovišti ÚZIS ČR.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: vstupní údaje -- statistické hlášení aktualizace údajů -- na magnetických, příp. papírových médiích Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: průběžná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: nové zdravotnické zařízení při vzniku změny zaregistrovaného zařízení do 5 dnů
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 2-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Rozbor příčin a trendu sebevražednosti. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení a další okolnosti sebevraždy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Každé zdravotnické zařízení (státní i nestátní) bez ohledu na resort, které vystavilo tiskopis "List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: průběžná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: průběžně -- ihned po události
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení hospitalizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 3-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých, vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám.
2. Okruh zpravodajských jednotek Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení (státního i nestátního) bez ohledu na resort, za každého hospitalizovaného pacienta.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - zpráva o rodičce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 4-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko- -porodnickou péči. Informace pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sledování zdravotního stavu rodičky od těhotenství po porod, průběh porodu, způsob ukončení těhotenství, léčba.
2. Okruh zpravodajských jednotek Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení -- zpráva o novorozenci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 5-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.
2. Okruh zpravodajských jednotek Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních). Lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 28. dne svého života.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení -- vrozená vada plodu nebo dítěte
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 6-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování výskytu vrozených vad, vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad u živě a mrtvě narozených dětí. K hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu nebo dítěte do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.
2. Okruh zpravodajských jednotek Novorozenecká, gynekologicko-porodnická, genetická, dětská, kardiologická, ortopedická nebo jiná odborná oddělení zdravotnických zařízení (státních i nestátních), kde byla vrozená vada zjištěna.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení -- zpráva o nežádoucím účinku léku/reakci na PZT -- zpráva o závadě léku/PZT
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 7-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získávání podkladů o nežádoucích účincích léčiv a prostředků zdravotnické techniky a jejich vyhodnocování v souladu s normativy Evropského společenství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sleduje se datum nástupu nežádoucí reakce u pacienta po podání léku (PZT), podezřelý lék (číslo šarže), jiné léky současně podávané, nežádoucí reakce (příznaky).
2. Okruh zpravodajských jednotek Každý lékař, bez rozlišení druhu zdravotnického zařízení (státního i nestátního), v nichž je poskytována zdravotní péče.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: průběžná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: průběžně
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Z (MZ) 8-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatelstva, podklad pro prevenci a zdravotní politiku MZ ČR. Údaje pro Světovou zdravotnickou organizaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: U vybraných věkových skupin obyvatelstva (5letí, 12letí, 15letí, 18letí, 35 až 44letí, 65 a víceletí): stav chrupu, stav parodontu, potřeba ošetření, zubní náhrady a jejich potřeba.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny samostatné stomatologické ordinace a stomatologická oddělení (pracoviště) zdravotnických zařízení (státní i nestátní).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: výběrové šetření za 1 měsíc v roce 1997 (duben)
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: za 1 měsíc v roce 1997 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
E (MZ) 5-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Příjmové a výdajové položky, stav pohledávek a závazků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny; samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny; dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných, rodiček.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1000
- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1000
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 90, popř. 181 dnů po skončení sledovaného roku (v souladu s termínem předání daňového přiznání finančnímu úřadu)
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zdravotnictví ČR
i) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka --poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdrojů masa a jeho užití.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 2-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování : měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 3-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných nákupních cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o předpokládané potřebě masa na výrobu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 5-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zpřesnění údajů o předpokládané poptávce potřeby masa na výrobu pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní vyjádření předpokládaného objemu výroby masa a potřeby suroviny na výrobu výrobků z masa.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 30 kalendářních dnů před začátkem sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 6-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 9 vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu).
Odvětví (OKEČ): 15. 5.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Informace o vývoji průměrných nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 6-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15. 1.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: k 13. a 27. dni v měsíci
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1997 -- 98 (od 1. 7. 97 do 30. 6. 98) v zemědělské prvovýrobě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 7a-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití, a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na rezort). Odvětví (OKEČ): 01. 1. -- 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (30. 9. a 31. 12. 1997, a dále 31. 3. a 30. 6. 1998) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 1997 -- 98 (od 1. 7. 97 do 30. 6. 98) v obchodních a zpracovatelských organizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
SFTR (MZe) 7b-04
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití, a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin i dalším obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských organizací (bez ohledu na rezort). Odvětví (OKEČ): 01. 4., 15. 6. -- 15. 9., 51. 21.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (30. 9. a 31. 12. 1997 a dále 31. 3. a 30. 6. 1998) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o regionální nabídce jatečného skotu a jatečných prasat a o nabídce mléka
ZNAČKA     STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
REG (MZe) 4-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování očekávaného vývoje situace v nabídce jatečných zvířat a mléka pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele nabídky jatečného skotu, jatečných prasat, nabídka mléka, neumístěná nabídka.
2. Okruh zpravodajských jednotek Zemědělské organizace s živočišnou výrobou a soukromí rolníci s výměrou zemědělské půdy nad 5 ha. Odvětví (OKEČ): 01. 2. a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování : výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (s případným měsíčním aktuálním upřesněním) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 35 kalendářních dnů před začátkem příslušného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin ke 30. listopadu 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem (MZe) 9-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 1997, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01. 1. a 01. 3.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30. listopadu) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 12. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství za rok 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MZe) 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek
a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) -- za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa
b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. -- pouze za přímo řízené lesní závody.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o skladech a zásobách ovoce a zeleniny ze sklizně 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem OZ (MZe) 1-99
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o stavu skladovacích kapacit a zimních zásobách ovoce a zeleniny pro potřeby resortní informatiky a systémových opatření MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní údaje o kapacitě a vybavení skladů a o vývoji zásob jednotlivých druhů ovoce a zeleniny.
2. Okruh zpravodajských jednotek Pěstitelské a velkoobchodní ekonomické subjekty zabývající se dlouhodobým (zimním) skladováním ovoce a zeleniny k zásobení trhu, nikoliv k jejich zpracování (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01. 1. a 01. 3., 51. 31.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční v období od 30. 11. 1997 do 31. 5. 1998 Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vinařské produkci za období od 1. 12. 1996 do 30. 11. 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Zem Vin (MZe) 10-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o vinařské výrobě, prodejích a zásobách révových vín ke statistickému zpracování informací pro potřebu analýz k regulaci dotací a licenčních opatření, a zejména k potřebě Mezinárodní organizace pro víno (OIV).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zpracování hroznů, nákup hroznů, moštů a vína (tuzemských i ze zahraničí), prodeje vín v tuzemsku a do zahraničí, a dále zásoby vína dle základního zatřídění a barvy.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty ve vinařství, tj. všechny právnické i fyzické osoby -- výrobci uvádějící révové víno do oběhu (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01. 13., 15. 93. a 15. 95., 51. 34.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční (ke 30. 11. 1997) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1997 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1998
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MZe) 1-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti (okresní úřady, MZe ČR) při řízení myslivosti, ochraně volně žijících druhů zvěře a při schvalování plánů chovu zvěře v rámci okresů i celé ČR. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny, je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře.
2. Okruh zpravodajských jednotek Uživatelé honiteb. Odvětví (OKEČ): 01. 5.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo zemědělství ČR
j) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o placení úhrad za vypouštění znečištěných odpadních vod
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 1-02
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jedná se o předpisy úplat a jejich doplatky a odvody do SFŽP vč. přirážek a penále.
2. Okruh zpravodajských jednotek Podniky Povodí, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 11. 7. 1997 do 30. 1. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo životního prostředí ČR
2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o znečištění vodních toků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Vod (MŽP) 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků vybranými látkami. Sleduje se jak počet zdrojů znečištění, tak množství látek obsažených ve vodních tocích, včetně náhrad za znečištění celkem, které od znečišťovatelů vybírá podnik Povodí, a. s., jako správce vodních toků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a jeho množství u těchto vybraných látek: BSK 5 -- biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, NL -- nerozpustné látky, RL -- ropné látky, RAS -- rozpuštěné anorganické soli, Ac -- zjevná acidita a Al -- zjevná alkalita.
Ve druhé části výkazu jsou sledovány náhrady za znečištění celkem, počet plátců náhrad a skutečně zaplacené náhrady, včetně počtu případů řešených soudem.
2. Okruh zpravodajských jednotek Podniky Povodí, a. s.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 1998
Pokud dojde v ukazatelích BSK 5 a NL ke změnám hodnot roční bilance (v důsledku doúčtování), zašlou podniky Povodí, a. s., do 30. 4. následujícího roku upravený výkaz.
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo životního prostředí ČR
3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře za rok 1997 a o jarním kmenovém stavu zvěře k 31. 3. 1998
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Mysl (MŽP) 2-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP ČR) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.
2. Okruh zpravodajských jednotek Uživatelé honiteb na území NP (vykazující). Správy NP, MŽP ČR (sumarizující).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: Uživatelé honiteb na správy NP do 15. 4. 1998 správy NP na MŽP ČR do 30. 4. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo životního prostředí ČR
4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem za rok 1997
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Les (MŽP) 4-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.
2. Okruh zpravodajských jednotek Správy NP (vykazující). MŽP ČR (sumarizující).
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: správy NP na MŽP ČR do 27. 3. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo životního prostředí ČR
5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Geo (MŽP) V 3-01
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob pro potřeby hodnocení vývoje a stavu zásob nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování jejich souhrnné evidence.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Identifikační a základní údaje o ložisku, o jeho těžbě, zásobách a pohybu zásob.
2. Okruh zpravodajských jednotek Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí informací zpravodajskou jednotkou: do 27. 2. 1998
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo životního prostředí ČR
k) SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o stavu a pohybu zásob mobilizačních rezerv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Program 222 (SSHR) 1-12
------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o stavu a pohybu zásob mobilizačních rezerv (dále též "MR") a čerpání prostředků z rozpočtového výdajového účtu MR, za účelem vedení souhrnné účetní evidence a pro potřeby ekonomických rozborů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje vedené na podrozvahových účtech a v operativní evidenci zásob MR.
2. Okruh zpravodajských jednotek Subjekty hospodářské mobilizace, resp. ochraňovatelské organizace vytvářející zásoby MR.
3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5 kalendářních dnů po sledovaném období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Správa státních hmotných rezerv
Předseda Českého statistického úřadu:
Ing. Outrata v. r.
1) Lhůta je shodná s původně platným výkazem Prům (MH) P 1-04.
2) Lhůta je shodná s původně platným výkazem Prům (MH) P 2-04.