Opatření ze dne 9.12.1998 o vydání opatření, kterým se upravuje předkládání výkazu SONO Úč 1-01

23.12.1998 | Sbírka:  283/85 139/1998 | Částka:  104/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/32 866/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/85 139/1998
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 9. prosince 1998,
kterým se upravuje předkládání výkazu SONO Úč 1-01
Referent: Vladimír Tuček
tel.5704/2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:
Čl.I.
Tímto opatřením se v opatření čj. 283/32 866/1995 ze dne 29. května 1995 ve znění opravy uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 11/95 v jeho příloze č. 1
1) - v části A odst. 2 doplňuje text na " celé tisíce Kč.",
2) - v části D odst. 1 vypouští text o předkládání orgánům Českého statistického úřadu,
3) - v části D ruší celý odst. 2 o předkládání orgánům Českého statistického úřadu,
4) - v nadpisu výkazu se text v závorce doplňuje na "(v celých tisících Kč)",
5) - v záhlaví výkazu v části o doručení se vypouští text "1x příslušnému statistickému orgánu", a v závorce se doplňuje text "ve znění opatření čj. 283/85 139/1998",
6) - počínaje rokem 2000 se v záhlaví výkazu opraví předtisk letopočtu na "200.".
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro účetní závěrku roku 1998 nebo jeho části.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda, v. r.