Opatření ze dne 10.11.2000, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

29.11.2000 | Sbírka:  283/76 102/2000 | Částka:  11/2000ASPI
283/76 102/2000
Opatření,
kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
Změna: 283/77 225/2001
Referent:
Ing. Josef Podhorský, tel. 5704 4258
Ing. Jozef Muk, tel. 5704 4180
Č.j.: 283/76 102/2000 ze dne 10. listopadu 2000
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto položek a obsah přílohy k účetní závěrce pro politické strany a hnutí,1 občanská sdružení,2 zájmová sdružení právnických osob,3 církve a náboženské společnosti,4 obecně prospěšné společnosti,5 nadace a nadační fondy6 a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti podle zvláštních právních předpisů7 není podnikání, mimo organizační složky státu, územní samosprávní celky, příspěvkové organizace a státní fondy (dále jen "nevýdělečné organizace").
(2) Účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky, obsahové vymezení těchto položek a obsah přílohy k účetní závěrce tvoří přílohy 1 až 6 tohoto opatření.
(3) Toto opatření včetně příloh podle odst. 2 bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Zrušuje se
(1) Opatření FMF čj. V/20 531/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, ve znění opatření
čj. 283/69 818/1993 ze dne 27. 12. 1993,
čj. 283/16 894/1994 ze dne 25. 3. 1994,
čj. 283/73 247/1994 ze dne 28. 12. 1994,
čj. 283/47 771/1995 ze dne 27. 7. 1995,
čj. 283/74 780/1995 ze dne 7. 12. 1995,
čj. 283/71 765/1996 ze dne 11. 11. 1996,
čj. 283/83 619/1997 ze dne 2. 12. 1997,
čj. 283/50 992/1998 ze dne 20. 8. 1998,
čj. 283/81 622/1998 ze dne 30. 11. 1998,
čj. 283/93 493/1998 ze dne 7. 1. 1999
a čj. 283/83 690/1999 ze dne 22. 11. 1999,
(2) Opatření MF ČR čj. 283/32 866/1995, kterým se stanoví pravidla pro sestavení účetní závěrky politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - výkaz SONO Úč 1-01, ve znění opatření čj. 283/85 139/1998, a tiskové opravy čj. 283/63 116/1995,
(3) Opatření čj. 283/67 680/94, jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí,
(4) Sdělení MF čj. 283/47 312/1994 k vedení účetnictví politických stran a politických hnutí,
(5) Opatření MF ČR čj. 283/71 700/1995, kterým se stanoví postupy účtování a účetní závěrka pro obecně prospěšné společnosti, ve znění opatření
čj. 283/71 760/1996, ze dne 15. 11. 1996,
čj. 283/83 621/1997, ze dne 2. 12. 1997,
čj. 283/50 991/1998, ze dne 20. 8. 1998,
čj. 283/81 624/1998, ze dne 30. 11. 1998,
čj. 283/93 487/1998, ze dne 7. 1. 1999
a čj. 283/78 181/1999, ze dne 26. 11. 1999.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr financí:
Doc. Ing. Mertlík, CSc., v. r.
Příloha 1
ÚČTOVÁ OSNOVA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 - Stavby
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
026 - Základní stádo a tažná zvířata
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 - Pozemky
032 - Umělecká díla a předměty
04 - Pořízení dlouhodobého majetku
041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
066 - Půjčky podnikům ve skupině
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k softwaru
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám
096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
11 - Materiál
111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě
12 - Zásoby vlastní výroby
121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky
124 - Zvířata
13 - Zboží
131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
139 - Zboží na cestě
19 - Opravné položky k zásobám
191 - Opravná položka k materiálu
192 - Opravná položka k nedokončené výrobě
193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
194 - Opravná položka k výrobkům
195 - Opravná položka ke zvířatům
196 - Opravná položka ke zboží
Účtová třída 2 - Finanční účty
21 - Peníze
211 - Pokladna
213 - Ceniny
22 - Účty v bankách
221 - Bankovní účty
23 - Krátkodobé bankovní úvěry
231 - Krátkodobé bankovní úvěry
232 - Eskontní úvěry
24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci
241 - Emitované krátkodobé dluhopisy
249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
255 - Vlastní dluhopisy
256 - Ostatní cenné papíry
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku
26 - Převody mezi finančními účty
261 - Peníze na cestě
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům
293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky
311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Poskytnuté provozní zálohy
315 - Ostatní pohledávky
32 - Závazky
321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Přijaté zálohy
325 - Ostatní závazky
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní přímé daně
343 - Daň z přidané hodnoty
345 - Ostatní daně a poplatky
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
35 - Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
36 - Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
368 - Závazky k účastníkům sdružení
37 - Jiné pohledávky a závazky
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
386 - Kursové rozdíly aktivní
387 - Kursové rozdíly pasivní
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 - Opravná položka k pohledávkám
395 - Vnitřní zúčtování
396 - Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 4 - volná
Účtová třída 5 - Náklady
50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
51 - Služby
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby
52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Ostatní sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Ostatní sociální náklady
53 - Daně a poplatky
531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Ostatní daně a poplatky
54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Ostatní pokuty a penále
543 - Odpis nedobytné pohledávky
544 - Úroky
545 - Kursové ztráty
546 - Dary
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady
55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553 - Prodané cenné papíry a vklady
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek
58 - Poskytnuté příspěvky
581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
582 - Poskytnuté příspěvky
59 - Daň z příjmů
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
602 - Tržby z prodeje služeb
604 - Tržby za prodané zboží
61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
612 - Změna stavu zásob polotovarů
613 - Změna stavu zásob výrobků
614 - Změna stavu zvířat
62 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
64 - Ostatní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Ostatní pokuty a penále
643 - Platby za odepsané pohledávky
644 - Úroky
645 - Kursové zisky
648 - Zúčtování fondů
649 - Jiné ostatní výnosy
65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
654 - Tržby z prodeje materiálu
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656 - Zúčtování zákonných rezerv
657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
68 - Přijaté příspěvky
681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682 - Přijaté příspěvky
684 - Přijaté členské příspěvky
69 - Provozní dotace
691 - Provozní dotace
Účtová třída 7 a 8
Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 v souladu s článkem XIX úvodních ustanovení.
Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, hospodářský výsledek, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty
90 - Vlastní jmění
901 - Vlastní jmění
91 - Fondy
911 - Fondy
92 - Oceňovací rozdíly
921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
93 - Hospodářský výsledek
931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
94 - Rezervy
941 - Zákonné rezervy
95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
953 - Emitované dluhopisy
954 - Závazky z pronájmu
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
96 - Závěrkové účty
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
963 - Účet hospodářského výsledku
97 - 99 - Podrozvahové účty
971 - 998 - Podrozvahové účty
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Příloha 2
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl.I
Vymezení některých pojmů pro účely účtové osnovy a postupů účtování pro nevýdělečné organizace
(1) Účetnictví podle této účtové osnovy vedou politické strany a hnutí,8 občanská sdružení,9 zájmová sdružení právnických osob10 (kromě dobrovolných svazků obcí), církve a náboženské společnosti,11 obecně prospěšné společnosti12 (dále jen o.p.s.), nadace a nadační fondy13 a jiné právnické osoby, jejichž hlavní činnost podle zvláštních právních předpisů14 je jiná než výdělečná činnost, mimo organizační složky státu, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a státní fondy (dále jen "nevýdělečné organizace").
(2) V soustavě podvojného účetnictví účtují nevýdělečné organizace, kterým to ukládá § 9 zákona o účetnictví (dále jen "zákon") anebo kterým tak stanoví zvláštní právní předpis.
(3) Hmotný a nehmotný majetek je vymezen tímto opatřením v návaznosti na zvláštní předpisy, a to zejména občanský zákoník a obchodní zákoník, zákony upravující nakládání s výsledky duševní tvořivé činnosti, zákon o daních z příjmů a zákon o účetnictví.
(4) Finančním majetkem se rozumí zejména akcie, dluhopisy (pokladniční poukázky, obligace, hypoteční zástavní listy aj.), finanční spoluúčast na podnikání jiných účetních jednotek (podílové cenné papíry a vklady), peníze a peněžní vklady, depozitní certifikáty (vkladové listy) a půjčky.
(5) Dlouhodobé závazky jsou takové, jejichž doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok; nepřesahuje-li doba splatnosti jeden rok, jde o závazky krátkodobé.
(6) Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém účetní jednotka (mateřská společnost) má 20% a větší, nejvýše však 50% podíl (účast) na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(7) Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka větší než 50% podíl na jeho základním kapitálu. V tomto případě má rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu či ze smlouvy nebo stanov uvedených subjektů.
(8) Skupinou podniků se rozumí mateřská společnost a podniky s rozhodujícím vlivem a podniky s podstatným vlivem.
(9) Sdružením se rozumí skupina účetních jednotek, které se sdružily na základě smlouvy, přičemž toto sdružení nemá právní subjektivitu.
(10) Účetní jednotky, které vedou účetnictví podle této účtové osnovy, mohou tvořit fondy. Tyto fondy tvoří v souladu s obecně závaznými právními předpisy, na základě vlastních pravidel hospodaření nebo rozhodnutí orgánů k tomu oprávněných podle stanov nebo obdobných předpisů.
(11) Škodou se pro účely účetnictví rozumí fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení) nehmotného a hmotného majetku, a to z objektivních i subjektivních příčin.
Čl.II
Syntetické účty
(1) V účtové osnově jsou uplatněny syntetické účty končící číselnými znaky 1 až 9.
(2) Účetní jednotky mohou na základě svého rozhodnutí použít analytické členění k syntetickým účtům v souladu s Čl. III.
Čl.III
Hlediska pro vytváření analytického členění účtů
Při vytváření analytického členění účtů berou účetní jednotky v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty účtové osnovy:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek daný do zástavy, popř. kterým se ručí za závazky. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků. U cenných papírů se v oddělené analytické evidenci sledují cenné papíry v umořovacím řízení,
b) členění závazků podle jednotlivých věřitelů,
c) členění podle časového hlediska u závazků, tj. zda jde o hodnoty krátkodobé povahy (do jednoho roku včetně) nebo dlouhodobé (nad jeden rok), pokud se o nich nemusí účtovat v účtové skupině 95,
d) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených zákonem,
e) členění podle položek účetní závěrky,
f) členění nákladů a výnosů na činnosti, z nichž příjmy (výnosy) jsou předmětem daně z příjmů a v rámci toho členění na činnosti, z nichž příjmy jsou od daně osvobozeny,
g) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního hospodářského výsledku ze zdaňované činnosti před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,
h) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
i) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
j) členění podle druhu činnosti účetní jednotky, pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis,
k) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, zejména orgánů státní statistiky.
Čl.IV
Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih podle ustanovení § 17 zákona postupují účetní jednotky takto:
I.
Otevírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 962 - Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 961 - Počáteční účet rozvažný.
(2) Účetními zápisy na vrub účtu 961 ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky.
(3) Zisk, popř. ztráta zaúčtované ve prospěch, popř. na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtují ve prospěch, příp. na vrub účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na vrub, příp. ve prospěch účtu 961 - Počáteční účet rozvažný.
(4) Po otevření účetních knih se jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období zruší účetní zápisy na účtech 386 a 387, se souvztažným účetním zápisem na těch účtech, na nichž se tyto zápisy vytvořily při uzavírání účetních knih.
(5) Stav účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení se vyrovná:
a) v případě dosažení zisku ve prospěch účtu 901 - Vlastní jmění nebo účtu 911 - Fondy případně účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let,
b) v případě vzniklé ztráty na vrub účtu 901 - Vlastní jmění nebo účtu 911 - Fondy případně účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Způsob vypořádání dosaženého zisku nebo vzniklé ztráty je stanoven buď zvláštním právním předpisem nebo statutem, stanovami či jinou zřizovací listinou účetní jednotky nebo vlastními předpisy o hospodaření nebo předpisy vyšších orgánů popř. rozhodnutím příslušného oprávněného orgánu účetní jednotky.
(6) Nevypořádaná ztráta případně nerozdělený zisk z minulých účetních období zachycené na účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let se zúčtují na vrub nebo ve prospěch účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
II.
Uzavírání účetních knih
(1) Účty hlavní knihy se uzavírají účetními zápisy.
(2) Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 963 - Účet hospodářského výsledku, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 963. Výsledný zůstatek účtu 963 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 962.
(3) Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 962. Na vrub nebo ve prospěch účtu 962 se přeúčtuje též zůstatek účtu 963 - Účet hospodářského výsledku (podle toho, zda byl dosažen zisk nebo vykázána ztráta).
Čl.V
Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
(1) Obsahové vymezení účetní závěrky účetní jednotky stanovují § 18 zákona a přílohy tohoto opatření.
(2) Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se ve smyslu ustanovení § 17 zákona:
a) zjišťují obraty stran Má dáti a Dal jednotlivých syntetických účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) zjistí se základ daně z příjmů a splatná daňová povinnost účetní jednotky za účetní období,
d) zjistí se účetní hospodářský výsledek převodem nákladových účtů na vrub účtu 963 - Účet hospodářského výsledku a převodem výnosových účtů ve prospěch účtu 963,
e) uzavře se účetnictví účetní jednotky převodem zůstatků rozvahových účtů a zůstatku účtu 963 - Účet hospodářského výsledku na účet 962 - Konečný účet rozvažný.
(3) Na podkladě údajů účtu 962 - Konečný účet rozvažný, a účtu 963 - Účet hospodářského výsledku se sestaví účetní závěrka.
Čl.VI
Zákaz vzájemného zúčtování
(1) V účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky je zakázáno kompenzovat majetek a závazky, náklady a výnosy s výjimkou:
a) pohledávek a závazků (s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh) vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách,
b) dobropisů (refundací) týkajících se konkrétní nákladové, popř. výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
c) vyúčtování zbylého materiálu z poškozeného dlouhodobého hmotného majetku a získaných materiálových zásob při demontáži dlouhodobého hmotného majetku (např. pneumatiky apod.),
d) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
e) kladných a záporných kursových rozdílů u jedné operace. Operací se rozumí např. jedna pracovní cesta.
(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků ve smyslu občanského a obchodního zákoníku.
Čl.VII
Okamžik uskutečnění účetního případu
(1) Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde zejména ke splnění dodávky, vzniku závazku, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím ze zvláštních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující (např. bankovní výpisy, výpisy ze Střediska cenných papírů). Pro výpočet kursových rozdílů je dnem uskutečnění účetního případu u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.
(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou v analytické evidenci a při inventarizaci v inventurním soupisu.
Čl.VIII
Zásady pro účtování nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) a pro jejich časové rozlišování
(1) Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají,
c) náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
d) náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- nákladů příštích období (účet 381),
- výdajů příštích období (účet 383),
e) výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě
- výnosů příštích období (účet 384),
- příjmů příštích období (účet 385).
(2) Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají.
(3) Účty časového rozlišení podléhají inventarizaci a při ní se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
(4) Časové rozlišení není nutno používat v případech, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
(5) Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitřním předpisem, který nesmí každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutné přitom postupovat podle zákona o účetnictví.
Čl.IX
Zjišťování hospodářského výsledku v účetnictví
(1) Účetní jednotka zjistí hospodářský výsledek před zdaněním jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5, s výjimkou účtu 591 - Daň z příjmů v členění
a) na hlavní činnost, pro kterou byla účetní jednotka zřízena, vymezenou příslušným právním předpisem, zřizovací listinou, statutem, stanovami nebo jiným obdobným dokumentem,
b) na hospodářskou činnost, kterou se rozumí například doplňková nebo vedlejší činnost podléhající zdanění podle zákona o daních z příjmů,
c) na správní činnost, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.15
(2) Hospodářský výsledek po zdanění - účetní zisk, popř. účetní ztráta - se zjistí jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů účtovaných na účtech účtové třídy 5.
Čl.X
Daňový náklad
(1) Daňová povinnost vyplývající z ustanovení zákona o daních z příjmů tvoří složku nákladů a účtuje se o ní na účtech v účtové skupině 59 - Daň z příjmů.
(2) Daňová povinnost splatná se zjistí na základě základu daně a sazby stanovené zákonem o daních z příjmů; takto zjištěná daňová povinnost se účtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Čl.XI
Zásady pro tvorbu a používání rezerv
(1) Účetní jednotky účtují pouze o zákonných rezervách, jejichž tvorba a použití jsou stanoveny zvláštním zákonem a zohledněny zákonem o daních z příjmů (zákonné rezervy).
(2) Tvorba rezerv se účtuje na vrub nákladů, jejich použití ve prospěch výnosů.
(3) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.
(4) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.
(5) Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
Čl.XII
Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
(1) Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku v případech snížení jejich ocenění v účetnictví prokázaném na podkladě údajů inventarizace majetku v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 a 2 zákona. Tyto položky se vytvářejí jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. V případě trvalého snížení ocenění majetku se vyúčtuje snížení na vrub nákladů (např. odpis pohledávky na základě soudního rozhodnutí o jejím vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání), popř. se u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku provede mimořádný odpis a upraví se odpisový plán.
(2) Tvorba opravných položek se provádí na vrub nákladů na základě inventarizace a při ní zjištěného snížení ocenění majetku v případech, kdy takto zjištěná hodnota je nižší než cena majetku zachycená v účetnictví na příslušných majetkových účtech.
(3) Opravné položky u dlouhodobého majetku, jehož užitná hodnota se běžně snižuje opotřebením, tj. odpisovaný majetek, se tvoří v případech, kdy jeho užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a toto snížení hodnoty nelze považovat za definitivní (za snížení trvalého charakteru).
(4) Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, vzniklým z titulu zdaňované činnosti, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tvorba opravných položek se zaúčtuje na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Snížení nebo zrušení vytvořené opravné položky se vyúčtuje ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek a na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
Výše opravné položky vytvořené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude zákonná opravná položka vytvořena ve výši 100 % jmenovité hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje v podrozvahové evidenci, s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje ve prospěch účtu 643 - Platby za odepsané pohledávky. O částku provedené úhrady se sníží zůstatek pohledávky zachycené na podrozvahových účtech.
(5) Opravné položky se sníží, popř. zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše.
(6) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek.
(7) Pokud se na určitý titul snížení hodnoty majetku vytváří rezerva, nelze současně tvořit opravné položky.
(8) Tvořit opravné položky na zvýšení hodnoty majetku je zakázáno.
(9) V případě, že se při inventarizaci závazků zjistí, že jejich částka je vyšší než jejich výše v účetnictví, nevytvářejí se opravné položky, ale zvýšení se zaúčtuje přímo na účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů.
(10) Účetní jednotky účtující podle této účtové osnovy opravné položky nevytvářejí a ani o nich neúčtují s výjimkou opravných položek k pohledávkám ve smyslu tohoto článku, odst. 4.
Čl.XIII
Kursové rozdíly
(1) Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu v souladu s § 24, odst. 4 zákona směnným kursem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou. Při přepočtu cizích měn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrálních bank, popř. aktuální kursy na mezibankovním trhu, k americkému dolaru nebo k EURu. Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se může použít k okamžiku uskutečnění účetního případu kurs, za který byl obchod uskutečněn.
(2) Na účtech pohledávek a závazků (účtová třída 3 a 9), účtů úvěrů a finančních výpomocí (z účtové třídy 2 a 9) se účtují kursové rozdíly vznikající v účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků, popř. inkasa pohledávek do výdajů (nákladů), popř. do příjmů (výnosů).
(3) Kursové rozdíly zjištěné k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona na bankovních účtech se účtují:
a) na finančních účtech účtových skupin 21 a 22 a na vrub účtu 545
- Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky,
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí na účtu 067 - Ostatní dlouhodobé půjčky se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasiv v účtové skupině 38,
c) kursové rozdíly z cenných papírů znějících na cizí měnu oceněných reálnou hodnotou (tj. cenné papíry k obchodování a k prodeji) se ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, považují za součást ocenění reálnou hodnotou. V případě, kdy se cenné papíry nebo podíly neoceňují reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly zaúčtují na účet 386 - Kursové rozdíly aktivní nebo na účet 387 - Kursové rozdíly pasivní.
Čl.XIV
Inventarizační rozdíly
(1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventurou, se považují výlučně případy, kdy
a) skutečný stav je nižší (manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem (mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající např. rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob). Rozdíl se dále posuzuje zejména podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce o odpovědnosti za škodu,
b) skutečný stav je vyšší (přebytek) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. Rozdíl se dále posuzuje mimo jiné v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o věci ztracené, skryté, opuštěné, majetkovém prospěchu.
(2) Rozdíly podle odstavce 1 se účtují v souladu s ustanovením zákona vždy do nákladů, popř. výnosů účetního období, za které se inventarizace provádí, s výjimkou
a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, pokud byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti,
b) chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést v oddělené analytické evidenci "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení,
c) přebytku dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek. Přebytek neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu 901 - Vlastní jmění.
Čl.XV
Cenné papíry a podíly
(1) Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují podle § 25 zákona. Součástí pořizovací ceny cenného papíru jsou přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. V průběhu pořizování lze složky pořizovací ceny nakupovaných cenných papírů a podílů účtovat na účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (v případě dlouhodobého finančního majetku) nebo na účet 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku (v případě krátkodobého finančního majetku).
(2) Cenné papíry a podíly se pro účely tohoto opatření člení na:
a) majetkové účasti, to jsou cenné papíry a podíly, které představují podstatný nebo rozhodující vliv; (účet 062 - Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem a účet 061 - Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem),
b) dlužné cenné papíry držené do splatnosti, to jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost je držet do splatnosti. Účtuje se zde i o cenných papírech držených do splatnosti se splatností kratší než jeden rok; (účet 063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti),
c) cenné papíry určené k obchodování, to jsou cenné papíry držené po dobu kratší než jeden rok za účelem obchodování a dosahování zisku z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období; (účet 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování a účet 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování),
d) ostatní cenné papíry, které nelze zařadit pod písm. a) až c); (účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek).
(3) Cenné papíry se účtují na příslušný účet v analytickém členění minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popř. podle měn, na které cenné papíry znějí. Podíly se sledují na příslušném účtu v analytickém členění minimálně podle měny, na kterou znějí, a podle společností, ve kterých má účetní jednotka podíl.
(4) Dlužným cenným papírem je cenný papír úvěrové povahy, např. kupónový dluhopis, bezkupónový dluhopis a směnky (pokud nejsou platebním prostředkem).
(5) Cenné papíry a podíly uvedené v odst. 2 písm. a) se oceňují pořizovací cenou podle § 25 zákona, případně mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou) podle § 27 odst. 5 zákona.
(6) Cenné papíry uvedené v odst. 2 písm. b) se oceňují při pořízení pořizovací cenou podle § 25 zákona. K rozvahovému dni se oceňují podle § 27 odst. 5 zákona.
(7) Cenné papíry uvedené v odst. 2 písm. c) a d) se oceňují reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 zákona, která se zjišťuje k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) zákona.
(8) Změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub nebo ve prospěch analytického účtu příslušného finančního majetku a ve prospěch nebo na vrub účtu 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při prodeji nebo jiném úbytku se takto zaúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku.
(9) U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch účtů v účtové skupině 65.
O úrokovém výnosu se účtuje ve věcné a časové souvislosti (tj. v průběhu doby, která uplyne mezi nákupem a splatností cenného papíru).
Úrokovým výnosem u dlužných cenných papírů se rozumí:
a) u dlužných cenných papírů s úrokovou sazbou (kuponové dlužné cenné papíry) výnos stanovený touto sazbou, zaúčtovaný v souladu s ustanovením účtové třídy 6 - Výnosy, Čl. I odst. 3,
b) u bezkuponových dlužných cenných papírů a směnek rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou,
(10) U kuponových dlužných cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kuponu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady nebo ve prospěch účtu ve skupiny 65 souvztažně s účtem finančního majetku. O nabíhajícím úrokovém výnosu se účtuje podle odst. 9 písm. a). U bezkuponových dlužných cenných papírů a směnek držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 65 účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.
(11) Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu nebo pokud náklady na získání informace o reálném ocenění převýší přínosy plynoucí z této informace, pak účetní jednotka reálnou hodnotu neoceňuje. Účtuje však o alikvotním úrokovém výnosu podle odst. 9.
(12) Oceněním ekvivalencí (protihodnotou) se rozumí, že majetková účast je při pořízení oceněna pořizovací cenou, která je k okamžiku stanovenému v § 24 odst. 2 písm. b) upravena na hodnotu odpovídající míře účasti účetní jednotky na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna v ocenění se účtuje na účet 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Ocenění účasti je následně:
- snižováno o přijaté dividendy, popř. o další příspěvky z rozdělení, (účtuje se na příslušný bankovní účet souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- zvyšováno o podíl na zisku nebo snižováno o podíl na ztrátě vzniklých po datu akvizice ve společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, (účtuje se na účet 921 souvztažně s účtem 061 nebo 062),
- dále je ocenění účasti snižováno či zvyšováno podíly ne změnách ve vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast, přičemž tyto změny nebyly zahrnuty do výkazu zisku nebo ztráty, (účtuje se na účet 921 souvztažně s účtem 061 nebo 062).
Účetní jednotka ocenění majetkovou účast nulou, pokud její podíl na ztrátách ve společnosti, v níž má majetkovou účast, je roven nebo převýší ocenění její účasti.
Čl.XVI
Účtování o směnkách
(1) Směnky jsou cenným papírem a oceňují se při pořízení v souladu s § 25 zákona.
V souladu se stanovenou metodou tímto opatřením se o směnkách účtuje:
a) o směnkách jako o cenných papírech v účtových skupinách 06 a 25 v souladu s pravidly stanovenými v Čl.XV - Cenné papíry a podíly,
b) o směnkách jako platebních prostředcích se účtuje u věřitele na účtu 312 - Směnky k inkasu. Pořizovací cenou cenného papíru je hodnota pohledávky. Hodnota účtu 312 - Směnky k inkasu se zvyšuje o alikvotní úrokový výnos. Účetní jednotka postupuje při jeho účtování analogicky jako u směnek v písm. a) (úrokový výnos účtuje v brutto částce). U dlužníka se o těchto směnkách účtuje na účtech 322 - Směnky k úhradě a 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě,
c) o směnkách jako zajišťovacích prostředcích se účtuje na podrozvahových účtech.
(2) Směnky jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky.
(3) Při eskontu směnky bankou se směnka převede na účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry v ocenění směnečnou sumou (jmenovitou hodnotou), vzniklý rozdíl bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů. Do doby splacení eskontované směnky směnečným dlužníkem trvá závazek prodávajícího vůči bance. O tomto závazku se účtuje ve prospěch účtu 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
(4) Ručení pozdějším majitelům směnky, které vzniklo z titulu převodů (indosamentu) směnky, s výjimkou eskontu, se účtují na podrozvahových účtech, a to od okamžiku převodu do dne vyinkasování směnky. Ručení se snižuje o splacené částky při částečném splácení.
Čl.XVII
Pohledávky po lhůtě splatnosti
(1) Zákon o daních z příjmů umožňuje účetním jednotkám vybrané pohledávky po lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V účetnictví se zajistí podklady pro daňové účely buď postupem podle odstavce 2 nebo postupem podle odstavce 3.
(2) U vybraných pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze uplatnit jako výdaj ročně nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo pořizovací ceny u pohledávky nabyté postoupením. Odpis uvedené výše pohledávky se účtuje na jednotlivých analytických účtech uvedených pohledávek vždy z jejich neuhrazené části, bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. V případě úhrady pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, se odepsaná část vyúčtuje jako ostatní výnos.
(3) Vybrané pohledávky, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, lze soustředit na jednom souhrnném analytickém účtu k účtu 311 - Odběratelé a odpis provádět z celkové částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na v minulých účetních obdobích uplatněný odpis. Přehled o jednotlivých účtech dlužníků poskytuje v tomto případě podrozvahová evidence, v níž se kromě stavu pohledávek zachycují pouze jejich úhrady, nikoliv procentní odpis podle zákona. Místo zřízení podrozvahové evidence může účetní jednotka postupovat i tak, že zachová přehled o jednotlivých účtech dlužníků v rámci analytické evidence k příslušnému souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek a pro procentní odpis zřídí dále k souhrnnému analytickému účtu vybraných pohledávek samostatný analytický účet, na kterém bude účtovat souhrnný odpis na straně Dal. V tomto případě se úhrady účtují na souhrnném analytickém účtu vybraných pohledávek a i na analytických účtech jednotlivých dlužníků k tomuto účtu.
V případě úhrady vybraných pohledávek zahrnutých na účtu vybraných pohledávek se snižuje uvedený účet o úhradu bez ohledu na to, jaká část z uhrazených pohledávek již byla odepsána. Jako ostatní výnos se účtuje až ta část úhrady, kterou již nelze zaúčtovat jako úhradu na uvedený souhrnný analytický účet vybraných pohledávek, protože by úhrada převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto účtu.
V případě, že v souboru pohledávek jsou i pohledávky za dlužníky, kteří vstoupili do konkursu a vyrovnání, je nutno přeúčtovat původní hodnotu pohledávky na samostatný analytický účet dlužníka a k této pohledávce lze vytvořit opravnou položku jen ve výši, která nebyla již odepsána.
U pohledávek, které lze podle § 24 odst. 2 písm. y) plně odepsat, se do nákladů zahrne ta část pohledávek, která nebyla odepsána procentním odpisem a zároveň se tato pohledávka odúčtuje z podrozvahových účtů, resp. z analytických účtů dlužníků.
(4) U pohledávek, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994 a je u nich zákonem umožněn procentní odpis, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(5) K vybraným nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 lze vytvářet opravné položky ve výši stanovené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Opravné položky se vytvářejí k jednotlivým pohledávkám na základě inventarizace. U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.
(6) Opravné položky lze vytvářet a procentní odpis lze uplatnit pouze u pohledávky, vzniklé z titulu zdaňované činnosti.
Čl.XVIII
Deriváty
(1) O derivátech účtují účetní jednotky, pokud to připouští příslušný právní předpis.
(2) Derivátem se pro účely tohoto předpisu rozumí finanční nástroj (tj. pro účely tohoto článku smlouva, podle které vzniká finanční aktivum jedné účetní jednotky a zpravidla finanční závazek jiné účetní jednotky);
a) jehož reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, kursu cenného papíru, ceny komodity, měnového kursu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné (tzv. podkladová aktiva),
b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je zakotvena obdobná reakce na změny tržních podmínek, vyžaduje malý nebo nevyžaduje žádný počáteční náklad nebo výdaj,
c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba od sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než u obvyklé (tzv. spotové) operace (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem dodání).
(3) Za deriváty se pro účely tohoto předpisu nepovažují zejména:
a) repo obchody (tj. úvěry, půjčky se zajišťovacím převodem zejména cenných papírů, půjčky cenných papírů zajištěné převodem hotovosti, prodeje cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem, nákupy cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem),
b) smlouvy o nákupu, prodeji, nájmu hmotného majetku a nehmotného majetku, zásob s výjimkou komodit, se kterými se může obchodovat na komoditních burzách (např. zemědělské produkty, nerostné suroviny, drahé kovy, energie), kdy dochází k finančnímu vypořádání. Opce, na jejímž základě má být pořízeno nebo prodáno nefinanční aktivum se nepovažuje za derivát podle tohoto opatření, účtuje se však o ní na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky, ale na oddělených analytických účtech. Reálná hodnota se nezjišťuje. Při vypořádání opční prémie (např. uplatnění, neuplatnění, propadnutí, postoupení) se účtuje podle odst. 7),
c) smlouvy, které vyžadují úhradu v souvislosti s klimatickými, geologickými nebo jinými fyzikálními faktory, obvykle považované za pojistky.
(4) Deriváty se pro účely tohoto opatření člení na pevné termínové operace (tj. forwardy, futures a swapy) a opce. Opcemi se rozumí, že kupující opce (majitel) má právo u nákupní opce (call opce) koupit nebo finančně vypořádat a u prodejní opce (put opce) právo podat nebo finančně vypořádat stanovený podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem určenou cenu k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce. Na druhé straně prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat nebo finančně vypořádat a u prodejní opce povinnost nakoupit nebo finančně vypořádat podkladový nástroj (finanční aktivum) za předem pevně určenou cenu. Ostatní deriváty se považují za pevné termínové operace).
(5) O derivátech je účtováno na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.
(6) Na podrozvahových účtech účtují účetní jednotky od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání v hodnotě podkladového nástroje.
(7) Rozvahové pohledávky a závazky se v analytické evidenci člení podle jednotlivých derivátů. V rozvaze jsou u pevných termínových operací zaúčtovány až změny reálné hodnoty jako pohledávka nebo závazek na účtu 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací. V případě opcí je nákup opce zachycen na samostatném analytickém účtu k účtu 378 - Jiné pohledávky a prodej opce (vystavená opce) na samostatném analytickém účtu k účtu 379 - Jiné závazky. Na těchto účtech je též účtováno o změnách reálných hodnot opcí.
Změny reálné hodnoty derivátů se účtují podle povahy na vrub nebo ve prospěch účtů 373, 378, 379 souvztažně s účtem 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Při realizaci kontraktů (např. vypořádání, uplatnění, neuplatnění, prodej) se přecenění zruší stornováním. Bude-li uplatněna nakoupená nákupní opce, vstupuje její cena do pořizovací ceny aktiva. V ostatních případech bude pořizovací cena opce (ostatní případy jsou např. uplatnění, neuplatnění, postoupení, propadnutí) vyúčtována do nákladů nebo do výnosů na účet 549 - Jiné ostatní náklady a 649 - Jiné ostatní výnosy.
Není-li k dispozici reálná hodnota (tržní) z veřejného trhu, použije účetní jednotka odborný odhad nebo posudek znalce. Pro účely tohoto ustanovení se požaduje zejména, aby byl použit věrohodný model oceňování a údaje vložené do tohoto modelu byly prokazatelné (např. kursy ČNB, zveřejněné úrokové sazby mezibankovního trhu, kotace organizátorů nebo tvůrců veřejného trhu, veřejně dostupné ratingy ratingových agentur apod.). Nesplňuje-li odborný odhad zejména výše uvedené charakteristiky, nelze-li ho provést nebo pokud jsou náklady na získání informace o přecenění neúměrné jejímu významu, pak o reálné hodnotě účetní jednotka neúčtuje, není-li zřejmé, že došlo k významnému znehodnocení derivátu.
Čl.XIX
Vnitroorganizační účetnictví
(1) Formu, organizaci a zaměření vnitroorganizačního účetnictví si účetní jednotka stanoví sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady:
a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností,
b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů,
c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
(2) Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat:
a) v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok,
c) kombinací přístupů podle bodů a) a b).
(3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popř. jejich funkci nahradí technické prostředky.
(4) Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Čl.XX
Umělecká díla a předměty
(1) Pořízení uměleckých děl a předmětů účtují účetní jednotky na příslušných účtech dlouhodobého hmotného majetku.
(2) Uměleckými díly16 a předměty se rozumí movitý dlouhodobý hmotný majetek, pořizovaný za účelem výzdoby a doplnění interiérů, který lze ocenit podle právních předpisů. Takto pořízená umělecká díla a ostatní předměty obdobného charakteru a poslání nejsou součástí stavebních objektů. O těchto dílech a předmětech uměleckého charakteru se účtuje na účtu 032 - Umělecká díla a předměty bez ohledu na výši pořizovací ceny. Analytická evidence tohoto majetku se vede v souladu s Čl. XI účtové třídy 0. Umělecká díla a ostatní umělecké předměty s pořizovací cenou 10 tis. Kč a vyšší budou doloženy fotodokumentací.
(3) Toto ustanovení se nevztahuje na:
- umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní sbírky knihoven,17 popřípadě jiné sbírky,
- movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které podléhají zvláštním ustanovením podle jiných zákonů,17
- výtvarná díla a umělecké předměty ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), pokud jsou součástí stavebních objektů.
(4) O předmětech uvedených v odst. 3 se vede evidence podle zvláštních právních předpisů.
(5) Účetní jednotky zaúčtují umělecká díla a předměty v souladu s odst. 2 tohoto článku na vrub účtu 032 a ve prospěch účtu 901 do 30. 6. 2001, jako účetní případ roku 2001.
Čl.XXI
Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace
(1) Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí prostředky poskytované na stanovený účel ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví.
(2) Obdobně se účtuje o prostředcích poskytnutých ze zahraničí, zejména o prostředcích Národního fondu, programu PHARE nebo programu obdobného, pokud to nestanoví příslušný právní předpis jinak.
(3) Dotace k úhradě provozních nákladů se účtuje na účtu 691
- Provozní dotace ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 - Dlouhodobý majetek
Čl.I
Dlouhodobý majetek
(1) Dlouhodobým majetkem je
a) dlouhodobý nehmotný majetek,
b) dlouhodobý hmotný majetek,
c) dlouhodobý finanční majetek.
(2) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek se účtuje o
a) pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
b) poskytnutých zálohách na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
c) oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku,
d) opravných položkách k dlouhodobému majetku.
(3) Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou v Čl. VIII stanovené majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku 60 000 Kč. Dobou použitelnosti delší než jeden rok se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást dokonalejších nebo jiných postupů nebo řešení včetně doby praktického ověřování nebo osvojování nehmotných výsledků.
(4) Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové položky vymezené v Čl. VIII, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 3. Financuje se z provozních prostředků.
Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.
(5) Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
a) pozemky, stavby18 včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky,19 a předměty kulturní hodnoty,20 bez ohledu na jejich pořizovací cenu,
b) nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny (např. znalcem), nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání,
c) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč, včetně předmětů z drahých kovů,
d) pěstitelské celky trvalých porostů21 s dobou plodnosti delší než tři roky,
e) základní stádo a tažná zvířata,
f) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technická rekultivace a technické zhodnocení,22 pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není dlouhodobým majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon.23
(6) Drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku stanovenou v odstavci 5 písm. c). Financuje se z provozních prostředků.
Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice.
Jedná-li se o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým finančním majetkem,
b) věci z finančního leasingu koupené nájemcem, popřípadě bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou, nepřevyšující částku stanovenou v odstavci 5 písm. c),
účtují se jako drobný dlouhodobý majetek vždy, bez ohledu na výši pořizovací ceny.
(7) Příslušenstvím24 dlouhodobého hmotného majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřazuje dodatečně. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.
(8) Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí
a) dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem, v podnicích s podstatným vlivem a v případech, kdy má účetní jednotka v jiné účetní jednotce menšinový vliv,
b) půjčky poskytnuté účetní jednotkou podnikům ve skupině a ostatní půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínované vklady, se splatností delší než jeden rok,
d) soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona o daních z příjmů.
(9) V účtové třídě 0 - Dlouhodobý majetek, účtuje účetní jednotka o majetku, ke kterému má právo vlastnické a dále zejména:
a) o koupeném dlouhodobém movitém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá,
b) o souborech movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 zákona o daních z příjmů, pokud smlouva byla sjednána před 1. lednem 2001 do sjednaného ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005,
c) která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odpisuje za podmínek stanovených v § 28 zákona o daních z příjmů,
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby,
f) o vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku, jehož vlastnictví zajištěním závazku převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku odpisuje vypůjčitel. Ocenění majetku převodem práva a výpůjčkou se nemění,
g) nájemce o najatém podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli.
(10) Dlouhodobým majetkem nejsou
a) zásoby (včetně náhradních dílů),
b) krátkodobý (oběžný) finanční majetek (účtovaný na účtech účtové třídy 2 - Finanční účty).
(11) Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, který byl zaúčtován do 31. 12. 1995 na majetkové účty, se vede na těchto účtech až do vyřazení.
(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. c) se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(13) V ocenění podle odstavce 3 se účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1. ledna 1999. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření.
(14) Nemovité kulturní památky vymezené odst. 5 písm. b) se zaúčtují v pořizovací ceně na vrub účtu 021 a ve prospěch účtu 081 nejpozději do 30. 6. 2001, jako účetní případ roku 2001.
(15) Drobný nehmotný a hmotný majetek, který byl sledován do 31. 12. 2000 v operativní evidenci, se zaúčtuje nejpozději k 30. 6. 2001 na vrub účtu 018 nebo 028 a ve prospěch účtu 078 nebo 088 v pořizovací ceně.
Čl.II
Pořizování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (včetně darování), převodem podle právních předpisů. Dlouhodobým nehmotným nebo hmotným majetkem se stává též technické zhodnocení drobného nehmotného nebo hmotného majetku (Čl. I odst. 4 a 6), který účetní jednotka v souladu s tímto opatřením zaúčtovala do nákladů nebo do zásob.
(2) Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se stávají věci uvedené do používání. Uvedením do používání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými.
(3) Dlouhodobým finančním majetkem se stávají věci uvedené v Čl. I odst. 8 okamžikem uskutečnění účetního případu.
(4) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se vyúčtuje na vrub účtu účtové skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého majetku a ve prospěch účtů 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku.
(5) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý bezúplatně (včetně darování) se vyúčtuje na vrub účtové skupiny 04 - Pořízení dlouhodobého majetku a ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 9.
(6) Na účtech účtové skupiny 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se účtují zálohy dlouhodobé i krátkodobé.
(7) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se při pořízení účtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Pořizovací cena tohoto majetku se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub účtu 518 - Ostatní služby.
(8) Drobný dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Pořizovací cena tohoto majetku se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu.
(9) Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku směnnou smlouvou je nákladem každé strany zůstatková cena majetku ke směně předaného a výnosem je cena majetku směnnou smlouvou pořízeného, tj. buď pořizovací cena, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, anebo reprodukční pořizovací cena, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.
Čl.III
Ocenění dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem o účetnictví oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, a vlastními náklady.
(2) Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související.
(3) Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje
a) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený bezúplatně (darováním),
b) dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit, nebo pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady,
c) dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu; účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek,
d) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek); účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek, v případě neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 901 - Vlastní jmění,
e) vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn jinak, např. podle zakladatelské smlouvy, nebo obdobného dokumentu o založení účetní jednotky.
(4) Vlastními náklady jsou veškeré náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností.
(5) Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o náklady (výdaje) na technické zhodnocení, pokud u jednotlivého majetku převýšily částku 60 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Ocenění odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o náklady (výdaje) na technické zhodnocení, pokud v úhrnu za rok převyšují částku 40 000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání.
Pokud technické zhodnocení je nižší než stanovená částka a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na pořízení dlouhodobého majetku, zaúčtuje se na účet 549 - Jiné ostatní náklady v případě hmotného majetku nebo na účet 518 - Ostatní služby v případě nehmotného majetku.
Pořizovací cena souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu věci do souboru dodatečně zařazené. Při vyřazení části souboru movitých věcí se pořizovací cena souboru sníží o pořizovací cenu vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.
(6) Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje pořizovací cenou. Jsou-li však cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, oceňují se u vkladatele zůstatkovou (účetní) cenou vloženého majetku, bez ohledu na případné jiné ocenění tohoto vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky, přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a vkladů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a vklad je účtován na podrozvahových účtech).
(7) O zvýšení ocenění dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví toto opatření či zvláštní právní předpis, se neúčtuje.
(8) O trvalém snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím oprávek (účty účtových skupin 07 a 08); přitom je nutné opravit odpisový plán.
(9) O přechodném snížení ocenění dlouhodobého majetku se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 09; jde zejména o snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví apod.; do opravných položek se nesmějí promítat kursové ztráty.
(10) Dlouhodobý majetek bezúplatně získaný v rámci delimitací složkami vlastní organizace se oceňuje pořizovací cenou, ve které byl veden u předávající účetní jednotky, je-li správná a prokazatelná; v opačném případě se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.
Čl.IV
Odpisování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím účetních odpisů, které stanoví účetní jednotka v souladu s ustanovením zákona. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy.
(2) Účetní odpisy se počítají z ceny, za kterou je dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek oceněn v účetnictví (Čl. III), a to do její výše.
(3) Sazby účetních odpisů si stanoví účetní jednotka např. z hlediska času, předpokládané doby upotřebitelnosti nebo též ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků).
(4) Při odpisování zvířat základního stáda a tažných zvířat lze postupovat tak, že se účetní odpisy vyjádří podílem pořizovací ceny snížené o předpokládanou tržbu při brakaci (čitatel) a předpokládaného počtu let chovu základního stáda (jmenovatel). Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odpisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
(5) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu.
(6) Účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtových skupin 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
(7) Účetní odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl.V
Vyřazování dlouhodobého majetku
(1) Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), převodem na základě právních předpisů, vkladem dlouhodobého majetku do obchodní společnosti či družstva, a v důsledku manka nebo škody.
(2) Zůstatková cena stavebního objektu nebo jeho části, likvidovaného v důsledku stavby včetně nákladů na likvidaci, se zahrne do nákladů na stavbu.
(3) Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Obdobně se postupuje v případě dlouhodobého nehmotného majetku.
(4) Je-li účetní jednotka povinna bezúplatně převést dlouhodobý hmotný majetek podle právních předpisů, jednorázově odepíše pořizovací cenu do nákladů a jako plně odepsaný bezúplatně převede nabývající organizaci, která jej neodpisuje.
(5) Zůstatková cena odpisovaného dlouhodobého majetku a pořizovací cena neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se vyúčtuje na vrub účtů
a) 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho likvidace,
b) 548 - Manka a škody v případě manka nebo škody,
c) 546 - Dary, jde-li o darování majetku,
d) 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě prodeje,
e) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů při nepeněžním vkladu do obchodní společnosti či družstva,
f) 901 - Vlastní jmění při vyřazení neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně.
(6) Při prodeji dlouhodobého finančního majetku (cenných papírů a vkladů) se cena, ve které se účtuje na příslušných účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek, vyúčtuje na vrub účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady.
(7) Pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, jakož i dodávky prací, které se v průběhu pořizování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku staly neupotřebitelné v důsledku následně vydaných právních předpisů, se odepíší na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
Čl.VI
Pořizování dlouhodobého nehmotného majetku
(1) Na účtu 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se účtuje pořízený dlouhodobý nehmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením. Je-li součástí výdajů spojených s pořízením (Čl. VIII, odst. 1, 2 a 3) zhotovování věcí materiální povahy (např. modelů, prototypů a vzorků), na kterých se práce zkoušejí nebo ověřují, účtují se na samostatném analytickém účtu. V případě, že věci materiální povahy pro další práce jsou nepotřebné, naloží se s nimi podle toho, budou-li prodány, likvidovány nebo využity ve vlastní činnosti; v posledním případě se zaúčtují na příslušný majetkový účet.
(2) Je-li dlouhodobý nehmotný majetek vytvářen vlastní činností variantně (např. variantní projekty), jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku náklady na všechna variantní řešení.
(3) Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek.
(4) Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska obdobně platí ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, avšak s ohledem na nehmotnou povahu majetku.
Čl.VII
Pořizování dlouhodobého hmotného majetku
(1) Na účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jeho pořízením na
a) přípravu a zabezpečení dlouhodobého hmotného majetku (včetně úroků, odvodu za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením dlouhodobého hmotného majetku) do doby uvedení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku do používání,
b) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy, odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravu, montáž a clo,
c) zabezpečovací a konzervační práce, popř. udržovací a dekonzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku,
d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv například na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů,25 a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,26 jakož i poplatky za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,
e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
f) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy patří objednateli, sníží se o výnosy z těchto výrobků nebo výkonů náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(2) Na účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku se neúčtují, součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku
nejsou, ale součástí provozních nákladů jsou zejména a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou,
b) náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
c) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku zásobami,
d) náklady na biologickou rekultivaci,
e) náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku do užívání,
f) náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí také provedení opravy s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tímto nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady,
g) daně spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a dále daň z převodu nemovitostí.
(3) Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají náklady spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný.
Čl.VIII
Dlouhodobý nehmotný majetek
(1) Na účtu 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje se účtují jejich použitelné výsledky, které jsou
a) nabyty samostatně, tj. výsledky nejsou součástí hmotné dodávky,
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi, resp. opakovaného prodeje (nejde o výsledky na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku).
(2) Software se účtuje na účtu 013 bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to v případě, že je
a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.
(3) Na účtu 014 - Ocenitelná práva se účtují výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné duševní vlastnictví, které je předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývaných, tak poskytovaných.
Čl.IX
Dlouhodobý hmotný majetek
(1) Účetní jednotka, která po 1. 1. 1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.
(2) Na účtu 031 - Pozemky se účtují veškeré pozemky ve vlastnictví účetní jednotky bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Do pořizovací ceny pozemku se zahrne hodnota koupeného lesa. Pořizovací cenou koupeného pozemku osázeného stromy nebo keři, které nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů,27 je cena včetně osázení.
(3) Na účtu 026 - Základní stádo a tažná zvířata se bez ohledu na pořizovací cenu účtují plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, dále koně tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci, a to způsobem odpovídajícím povaze tohoto majetku. Účetní jednotka může rozhodnout, že na tomto účtu se rovněž účtují zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů), pokud jejich využitelnost v chovu je delší než čtyři roky.
(4) Na účtu 032 - Umělecká díla a předměty se účtuje podle Čl. XX Úvodních ustanovení.
Čl.X
Účtování o pronájmu
(1) Při účtování pronajatého majetku odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se postupuje takto:
a) majetek přenechaný k užívání pronajímatel převede z účtu účtových skupin 01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se. Dále se majetek ze strany Dal účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek vyúčtuje na vrub účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) majetek přenechaný k užívání nájemce vyúčtuje na vrub účtu účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtu 954 - Závazky z pronájmu, v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě,
c) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy nájemce vyúčtuje ve prospěch účtů účtových skupin 01, 02 a 03, na vrub účtů účtových skupin 07 a 08 a na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu,
d) majetek vrácený po zániku nájemní smlouvy pronajímatel vyúčtuje na vrub účtových skupin 01, 02 a 03 a ve prospěch účtů účtových skupin 07, 08 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky. Pokud by měl být vrácený majetek znovu pronajat, vyúčtuje se na vrub účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek a ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky.
(2) Při účtování nájemného v případě pronajatého majetku podle odst. 1 se postupuje tak, že celková částka za pronájem sjednaná ve smlouvě se rozdělí na dvě části:
a) na složku odpovídající výši odpisů, popřípadě částce na budoucí odkoupení majetku, o které účtuje nájemce na vrub účtu 954 - Závazky z pronájmu, a pronajímatel ve prospěch účtu 378 - Jiné pohledávky,
b) na složku nájemného, o které účtuje nájemce na vrub účtu 518 - Ostatní služby a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé, pokud nájemcem je účetní jednotka, která vede účetnictví podle této účtové osnovy, a pronajímatel na vrub účtu 311 - Odběratelé a ve prospěch účtu 657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.
(3) Vypořádání případných závazků a pohledávek podle odstavce 2 po zániku nájemní smlouvy, tj. v případě zůstatku účtu 954 - Závazky z pronájmu a 378 - Jiné pohledávky, se provede v souladu s ujednáním ve smlouvě.
(4) Při účtování technického zhodnocení odpisovaného nájemcem podle § 28 zákona o daních z příjmů se při zániku nájemní smlouvy postupuje takto:
a) nájemce vyúčtuje zůstatkovou cenu technického zhodnocení na vrub účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud vede účetnictví podle této účtové osnovy, a ve prospěch účtové skupiny 08, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu závazku z pronájmu,
b) pronajímatel vyúčtuje technické zhodnocení na vrub účtové skupiny 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy, popř. podle nájemní smlouvy jako úhradu pohledávky z pronájmu.
(5) Podle odstavců 1 až 3 se postupuje pouze u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005. Obdobně podle odstavců 1 až 3 se účtuje v případě smlouvy o pronájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. obchodního zákoníku, pokud se pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, že o najatém podniku nebo jeho části bude účtovat nájemce.
Čl.XI
Analytická evidence dlouhodobého majetku
(1) Analytickou evidenci vede
a) účetní jednotka podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku. V případě souboru movitých věcí a majetkové složky, v jejímž ocenění je příslušenství, se rovněž uvádějí jednotlivé části souboru a jednotlivé kusy příslušenství věcně a v hodnotovém vyjádření. Pokud se k souboru přiřadí další věc a k majetkové složce příslušenství přiřadí nebo naopak vyřadí, uvádí se datum přiřazení této věci nebo příslušenství,
b) účetní jednotka podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývajícího z požadavků vlastního řízení,
c) nájemce odděleně za majetek uvedený v Čl. I, odstavci 9 písm. b) a c).
(2) Analytická evidence podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do používání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, 02 a 03, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci. V analytické evidenci je nutno uvádět vlastníka majetku, pokud k uvedenému majetku nemá účetní jednotka vlastnické právo.
(3) Analytická evidence dlouhodobého finančního majetku se vede podle jeho jednotlivých složek; u záloh a půjček podle jednotlivých dlužníků. Obsahuje údaje potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku, popř. údaje stanovené zvláštními předpisy.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 - Zásoby
Čl.I
Zásoby
(1) Zásobami jsou
a) materiál do okamžiku spotřeby,
b) nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata,
c) zboží do okamžiku prodeje.
(2) Do materiálu náleží suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly a obaly, pokud nejsou dlouhodobým hmotným majetkem apod.
a) suroviny (základní materiál) jsou hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b) pomocné látky jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky),
c) provozovacími látkami jsou hmoty, jichž je zapotřebí pro provoz organizace jako celku (např. mazadla, palivo, čistící prostředky),
d) náhradní díly jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu,
e) obaly slouží ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků. Nevratné obaly jsou dodávány zákazníkovi nebo předávány uvnitř účetní jednotky spolu s daným obsahem,
f) movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu.
(3) Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
(4) Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.
(5) Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku, popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.
(6) Zvířata náležející do zásob jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, krůt, perliček, hus na výkrm, psi a další.
(7) Zbožím jsou movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
Čl.II
Účtování zásob
(1) Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A nebo B.
(2) Způsob A
(2.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(2.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů, popř. na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub příslušných účtů zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 62 - Aktivace.
Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112 - Materiál na skladě nebo 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu, prodej materiálu na vrub účtu 554 - Prodaný materiál. Hodnota prodaného zboží se účtuje na vrub účtu 504 - Prodané zboží.
(2.1.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly zaúčtují takto:
- úbytky na vrub účtu 548 - Manka a škody, jde-li o manka nad normu přirozených úbytků nebo kdy normy nejsou stanoveny,
- úbytky na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu případně 504 - Prodané zboží, pokud se jedná o ztráty do normy přirozených úbytků,
- přebytky zásob ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy,
- přebytky ve prospěch účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy, je-li prokázán vznik přebytku chybným účtováním do nákladů v témže účetním období.
(2.2) Zásoby vlastní výroby
(2.2.1) V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob. Při vyskladnění zásob se účtuje na vrub účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby.
(2.2.2) Při uzavírání účetních knih se inventarizační rozdíly účtují:
- na vrub účtů účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků,
- na vrub účtu 548 - Manka a škody v případě mank nad normu přirozených úbytků nebo nejsou-li normy stanoveny,
- u přebytků zásob ve prospěch účtů účtových skupin 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob.
(3) Způsob B
(3.1) Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží
(3.1.1) V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. Vnitroorganizační služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 62 - Aktivace.
(3.1.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě převedou na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Stav zásob podle skladové evidence se zaúčtuje u materiálu na vrub účtu 112 - Materiál na skladě souvztažně s účtem 501 - Spotřeba materiálu a na vrub účtu 132 - Zboží na skladě s účtem 504 - Prodané zboží. Inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka nad normu přirozených úbytků, se zachytí na vrub účtu 548 - Manka a škody a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy, popř. ve prospěch účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy a na vrub příslušného účtu zásob.
(3.2) Zásoby vlastní výroby
(3.2.1) V průběhu účetního období se v účtové skupině 12 - Zásoby vlastní výroby neprovádějí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5 - Náklady.
(3.2.2) Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob účtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby převedou na vrub účtů účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 - Zásoby vlastní výroby a ve prospěch účtů účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob. Manka nad normu přirozených úbytků se zachytí na vrub účtu 548 - Manka a škody. Přebytky zásob se zaúčtují souvztažně s příslušnými účty účtové skupiny 61 - Změna stavu vnitroorganizačních zásob.
(3.3) Při uplatnění způsobu B je nutné vést skladovou evidenci běžně, aby bylo možno zjistit a prokázat stav zásob v průběhu účetního období a složky pořizovací ceny zásob (např. na skladních kartách, v datových souborech počítače apod.).
(4) Účetní jednotka může účtovat zásoby způsobem A i způsobem B. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.
Čl.III
Společná ustanovení k účtování zásob
(1) Při uzavírání účetních knih se u obou způsobů účtování zásob účtují zásoby na cestě na vrub účtu 119 - Materiál na cestě nebo 139 - Zboží na cestě. Dodavatelem nevyúčtované dodávky se účtují ve prospěch účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
(2) Při způsobu A lze nákupy materiálu účtovat přímo na účet 112 - Materiál na skladě, nákupy zvířat na účet 124 - Zvířata a nákupy zboží na účet 132 - Zboží na skladě.
(3) O zásobách daných ke zpracování jiné účetní jednotce, do konsignačních skladů či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být vedena analytická evidence s uvedením místa uložení.
(4) O vyúčtovanou cenu za zpracování materiálu či o vlastní náklady na zpracování materiálu provedené vlastní činností se zvyšuje ocenění zásob na skladě.
(5) O zásobách převzatých účetní jednotkou ke zpracování, vypůjčených, došlých omylem a o konsignačním zboží se vede podrozvahová evidence s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.
(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
(7) Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
(8) Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen se účtuje prostřednictvím účtu 621 - Aktivace materiálu a zboží.
Čl.IV
Oceňování zásob
(1) Zásoby se oceňují v souladu se zákonem, a to
- zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků zvířat vlastními náklady,
- příchovky zvířat se oceňují vlastními náklady, nelze-li je zjistit, reprodukčními pořizovacími cenami, které si stanoví v souladu s ustanovením zákona účetní jednotka sama,
- bezúplatně převzaté zásoby reprodukční pořizovací cenou.
(2) Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat buď ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob.
(3) Pořizovací cenu zásob lze v analytické evidenci rozdělit pro účely tohoto opatření na cenu zásob, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související nebo na předem stanovenou cenu zásob a odchylku od skutečné ceny zásob a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popř. odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.
(4) Zásoby pořízené bezúplatně nalezené (přebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se ocení reprodukční pořizovací cenou.
(5) Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné, skonto). Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu podle Čl. III odst. 4.
(6) Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření.
(7) Náklady podle odstavce 6 se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených technickou přípravou výroby pro uskutečňování výkonů.
(8) Vyskladnění zásob oceňuje účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby oceňovány na skladě (viz odstavce 1 a 2).
Čl.V
Oceňování zásob ke dni inventarizace a při uzavírání účetních knih
(1) Při inventarizaci se zjišťuje též užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Latentní (skryté) přírůstky hodnoty se nezaúčtovávají. Latentní úbytky hodnoty jsou předmětem analýzy a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytváří se opravná položka, jejíž tvorba a použití je upravena v úvodním ustanovení tohoto opatření. Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady.
(2) Dodávky nevyúčtované dodavatelem se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odborným odhadem.
Čl.VI
Obecné vymezení náplně syntetických účtů
(1) 111 - Pořízení materiálu
Jde o kalkulační účet sloužící k zjištění pořizovací ceny materiálu při způsobu A účtování zásob. Dodávky materiálu je dovoleno v průběhu účetního období účtovat přímo na vrub účtu 112 - Materiál na skladě. Při uzavírání účetních knih nevykazuje tento účet zůstatek.
(2) 112 - Materiál na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje nakoupený a převzatý materiál oceněný v pořizovacích cenách a materiál vlastní výroby oceněný ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje jen při uzavírání účetních knih.
(3) 119 - Materiál na cestě
Účtují se zde vyúčtování za dodaný materiál (dle obchodního zákoníku), který účetní jednotka ještě nepřevzala.
(4) 121 - Nedokončená výroba
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zásob nedokončené výroby ve vlastních nákladech. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(5) 122 - Polotovary vlastní výroby
Při způsobu A účtování zásob se na tomto účtu účtuje o stavu a pohybu zásob polotovarů vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(6) 123 - Výrobky
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu výrobků vlastní výroby v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Neznamená to však, že musí být bezpodmínečná vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(7) 124 - Zvířata
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu zvířat. Nakoupená zvířata se oceňují v pořizovacích cenách, zvířata vlastního odchovu (příchovky) ve vlastních nákladech nebo reprodukčními pořizovacími cenami. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(8) 131 - Pořízení zboží
Obsahová náplň tohoto účtu je shodná s obsahovou náplní účtu 111 - Pořízení materiálu.
(9) 132 - Zboží na skladě
Při způsobu A účtování zásob se zde účtuje o stavu a pohybu nakoupeného a převzatého zboží v pořizovacích cenách, u aktivovaného zboží v ocenění uvedeném u účtu 121 - Nedokončená výroba. Při způsobu B účtování zásob se zde účtuje při uzavírání účetních knih.
(10) 139 - Zboží na cestě
Účtují se zde vyúčtování za dodané zboží (dle obchodního zákoníku), které účetní jednotka ještě nepřevzala.
(11) 19 - Opravné položky k zásobám
Tvorba opravných položek k zásobám se účtuje na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek souvztažně k příslušným účtům účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám. Snížení nebo rozpuštění opravných položek k zásobám se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 19 - Opravné položky k zásobám souvztažně k účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek.
Čl.VII
Analytická evidence zásob
(1) Analytická evidence se vede podle druhů či skupin zásob na skladních kartách či v datových souborech počítače (u zásob zboží v maloobchodní činnosti alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
(2) Analytická evidence podle druhů či skupin zásob slouží k jejich identifikaci a obsahuje zejména označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 - Finanční účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 2 obsahuje
a) hotovosti účetní jednotky (peníze, šeky, ceniny, poukázky k zúčtování),
b) vkladové účty,
c) krátkodobé bankovní úvěry,
d) jiné krátkodobé finanční výpomoci,
e) krátkodobý finanční majetek,
f) převody mezi finančními účty,
g) opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
(2) Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost do jednoho roku vztažená ke dni uskutečnění účetního případu.
(3) Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizích měnách.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin
(1) Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů. Rozdíly vzniklé při inventarizaci pokladní hotovosti a cenin se považují za schodek, popř. přebytek.
(2) Na účtech účtových skupin 22 a 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty, se účtují prostřednictvím účtu 261 - Peníze na cestě.
(3) Na účtech účtové skupiny 22 se účtuje o stavu a pohybu peněžních prostředků účetní jednotky u bank; jde např. o běžný účet, vkladový účet, devizový účet. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů otevřených v bankách účetní jednotce.
(4) Na účtech účtové skupiny 23 se účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých na dobu nejvýše jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci běžného účtu, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytická evidence se vede podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.
(5) Na účtech účtové skupiny 24 se účtují krátkodobé finanční výpomoci (závazky) poskytnuté účetní jednotce jinými osobami než bankami (třetími osobami). Jedná se např. o poskytnuté peněžní prostředky na základě účetní jednotkou vystavených krátkodobých dluhopisů.
(6) Účtová skupina 25 tvoří část finančního majetku, který má účetní jednotka převážně v držení pouze do jednoho roku.
(7) Účtová skupina 26 se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady, výběry peněz, šeků a jiných hotovostí a přijetím příslušných bankovních výpisů účetní jednotkou. Obdobně se zde účtuje o účetních případech, při kterých dochází k časovému nesouladu při převodech mezi účty účetní jednotky v bankách. Na účtu 261 se vklady nebo výběry peněz v hotovosti a šeků účtují podle pokladních dokladů a výpisů z bankovních účtů.
(8) Na účtech účtové skupiny 29 se účtují opravné položky k ocenění krátkodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 v případech poklesu (který není trvalého charakteru) tržních cen krátkodobého finančního majetku v členění podle druhů cenných papírů, které krátkodobý finanční majetek tvoří. Dále se zde účtuje zrušení nebo snížení opravné položky, pokud pominou důvody pro její vytvoření.
Čl.III
Obsahové vymezení náplně syntetických účtů
(1) Na účtu 211 - Pokladna se účtuje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázek k zúčtování (např. poukázky na odběr zboží, služeb apod.). Stav peněz v pokladně nelze nahrazovat stvrzenkami či úpisy. Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Jednotlivé účetní případy musí být doloženy pokladními doklady. V analytické evidenci se vede stav a pohyb valut, šeků a poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.
(2) Na účtu 213 - Ceniny se účtuje stav a pohyb cenin (jako jsou poštovní známky, dálniční nálepky, kolky, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu před jejich vydáním, ze které bude moci být po vydání do používání čerpáno). Na tomto účtu se účtují rovněž stravenky do provozoven veřejného stravování. Ceniny svěřené zaměstnancům, funkcionářům a členům na předem stanovené účely se účtují jako pohledávky za zaměstnanci resp. na účtu 378 - Jiné pohledávky. Účetní jednotka může stanovit, které druhy cenin (s výjimkou telefonních a ostatních karet a stravenek) při jejich nákupu nebo vydání ke spotřebě bude přímo zahrnovat do provozních nákladů. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenin, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba cenin vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě cenin.
(3) Na účtu 221 - Bankovní účty se účtuje stav a pohyb peněžních prostředků účetní jednotky v bankách. Bankovní účty mají zpravidla aktivní zůstatek. Pasivní zůstatek může být vykázán u běžného účtu, pokud je to umožněno v souladu s postupem banky. V rozvaze je pasivní zůstatek vykazován jako poskytnutý bankovní úvěr.
(4) Na účtu 231 - Krátkodobé bankovní úvěry se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným zápisem na vrub účtu 221 - Bankovní účty. Uhradí-li banka platební doklad, např. fakturu dodavatele, přímo z bankovního úvěru, vyúčtuje se poskytnutý úvěr ve výši provedené úhrady ve prospěch příslušného bankovního úvěru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu závazku, např. 321 - Dodavatelé. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů poskytnutých úvěrů.
(5) Na účtu 232 - Eskontní úvěry se účtují úvěry poskytované bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu. Na vrub účtu 232, po obdržení avíza od banky o úhradě směnky či jiného cenného papíru dlužníkem, vyúčtuje účetní jednotka úhradu úvěru se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry. Na vrub účtu 232 se účtuje i o vrácení neuhrazené směnky nebo jiného cenného papíru bankou, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Bankovní účty (splacení eskontního úvěru).
(6) Na účtu 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy se účtuje o krátkodobých dluhopisech, které mají dobu splatnosti do 1 roku. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(7) Na účtu 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci se účtuje o přijatých krátkodobých výpomocích (půjčkách) poskytnutých účetní jednotce ostatními osobami, s výjimkou bank, na základě smluv popř. účetní jednotkou vystavených cenných papírů, s výjimkou krátkodobých dluhopisů (účet 241). Jedná se např. o finanční výpomoci účetní jednotce poskytnuté na základě jí vystavených hypotečních zástavních listů, komerčních papírů. Analytická evidence se vede podle jednotlivých věřitelů.
(8) Na účtu 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování se účtuje o krátkodobých vkladových cenných papírech majetkové povahy, které v době pořízení jsou splatné, popř. určené k prodeji, a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení. Jsou jimi např. akcie, podílové listy investičních společností.
(9) Na účtu 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování se účtuje stav, pořízení, úbytek cenných papírů úvěrové povahy, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Nakoupeným dlužním papírem je např. dluhopis, obligace, vkladový list, pokladniční poukázka, úvěrový a dividendový kupon, směnka pořízená za účelem obchodování ap. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(10) Na účtu 255 - Vlastní dluhopisy účtuje účetní jednotka o vlastních dluhopisech, které může mít v držení v souladu s právními předpisy. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů dluhopisů.
(11) Na účtu 256 - Ostatní cenné papíry účtuje účetní jednotka o cenných papírech, které nelze zařadit do jiných účtů účtové skupiny 25. Účtují se zde i nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů na účet 549 - Jiné ostatní náklady, ať je právo uplatněno či nikoliv. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů.
(12) Na účtu 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV úvodních ustanovení.
(13) Účet 261 - Peníze na cestě se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vklady a výběry peněz, šeků a přijetím bankovních výpisů při převodech mezi jednotlivými účty vedenými bankou.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 - Zúčtovací vztahy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účtová třída 3 obsahuje:
a) pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31),
b) krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32),
c) zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33),
d) zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování dotací na dlouhodobý majetek a provozních dotací a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a rozpočty orgánů územních samosprávných celků (skupina 34),
e) pohledávky k účastníkům sdružení (účtová skupina 35),
f) závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (účtová skupina 36),
g) jiné pohledávky a závazky (skupina 37),
h) zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období,
i) zúčtování opravné položky k pohledávkám (účet 391), vnitřních vztahů v rámci účetní jednotky (účet 395) a vzájemných vztahů mezi účastníky sdružení (účet 396).
(2) Analytická evidence se vede podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.
Čl.II
Pohledávky
(1) 311 - Odběratelé
Pohledávka za odběratelem se vyúčtuje při splnění závazku vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem pohledávky směnečné.
(2) 312 - Směnky k inkasu
Účtuje se zde příjem směnek cizích a směnek cizích na vlastní řad od odběratelů a od jiných dlužníků.
(3) 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
Účtují se zde pohledávky za směnky předané bance k proplacení do doby splatnosti směnky, jakož i jiné cenné papíry předané k eskontu bance. Ve prospěch účtu se účtují směnky a jiné cenné papíry bankou zinkasované a směnky a jiné cenné papíry neproplacené, bankou vrácené.
(4) 314 - Poskytnuté provozní zálohy
Účtují se zde zálohy poskytnuté dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele.
(5) 315 - Ostatní pohledávky
Účtují se zde ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům.
Čl.III
Závazky
(1) 321 - Dodavatelé
Závazek vůči dodavateli se vyúčtuje při vzniku závazku ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Neúčtují se sem závazky směnečné.
(2) 322 - Směnky k úhradě
Účtují se zde směnky vlastní i akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojování závazků vůči dodavateli, kde směnečný závazek pro účetní jednotku je jeden rok a kratší.
(3) 324 - Přijaté zálohy
Účtují se zde přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů před splněním závazků vůči odběratelům.
(4) 325 - Ostatní závazky
Účtují se zde ostatní krátkodobé závazky z obchodních vztahů, např. uplatněné reklamace odběrateli.
Čl.IV
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
(1) 331 - Zaměstnanci
Účtují se zde závazky z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám a jejich zúčtování. Mzdová evidence se vede podle jednotlivých zaměstnanců.
(2) 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Účtují se zde různé závazky vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, pokud se přímo neproplácejí.
(3) 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Účtují se zde různé pohledávky za zaměstnanci, např. poskytnuté zálohy na cestovní výdaje, zálohy k vyúčtování, uplatnění náhrady za zaměstnanci.
(4) 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
(4.1) Ve prospěch tohoto účtu se účtují závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, a sice se souvztažnými zápisy buď na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění nebo na účet 525 - Ostatní sociální pojištění u částek hrazených zaměstnavatelem. Částky hrazené zaměstnancem se vyúčtují na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
(4.2) Na vrub se účtují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 331 - Zaměstnanci.
Čl.V
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
(1) 341 - Daň z příjmů
Účtují se zde placené zálohy na daň z příjmů v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost. Při uzavírání účetních knih se zde vyúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmu.
(2) 342 - Ostatní přímé daně
Účtuje se zde daň z příjmů, jejíž odvod finančnímu orgánu zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, např. zaměstnancům.
(3) 343 - Daň z přidané hodnoty
(3.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky, pokud je plátcem daně, ze splatné daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtových třídách 0, 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob.
(3.2) Účtuje se zde i daňový dobropis (snížení daně) a vrubopis (zvýšení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní závazek vyúčtován.
(3.3) Na vrub účtu se účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na odpočet DPH ve zdaňovacím období, ve kterém plátce daně daň na vstupu zaúčtoval, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 954 - Závazky z pronájmu, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
(3.4) Dále se zde účtuje nárok na vrácení daně při uplatnění nadměrného odpočtu daně, jakož i vrácení daně.
(3.5) Účtování na tomto účtu musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu v návaznosti na daňové přiznání
- daňový závazek za zdaňovací období na výstupu,
- odpočet daně v členění nároku na nadměrný odpočet podle zdaňovacích období,
- zaplacené zálohy na daň,
- zúčtování DPH, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období, se zřetelem k postupu při nadměrném odpočtu, jakož i k postupu při uplatnění nároku na vrácení daně, dojde-li k přesunu nadměrného odpočtu do dalších zdaňovacích období.
(3.6) Oprávněný vývozce prokazuje finančnímu orgánu výše uvedené údaje odděleně pro vývoz zboží do zahraničí.
(4) 345 - Ostatní daně a poplatky
(4.1) Ve prospěch účtu se účtuje podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky ze spotřebních daní za zdaňovací období vůči finančnímu orgánu, a to se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, 335 - Pohledávky za zaměstnanci, 378 - Jiné pohledávky, resp. na vrub účtů v účtové třídě 1 a 5, jestliže zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro vlastní potřebu účetní jednotky nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
(4.2) Na vrub účtu se účtuje odvod daně nebo zálohové pevné částky a vyrovnání daňové povinnosti ze spotřebních daní. Dále se na vrub účtu účtuje podle daňových dokladů nárok vůči finančnímu orgánu na vrácení daně za zdaňovací období, a to se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 321 - Dodavatelé, 325 - Ostatní závazky, 379 - Jiné závazky, 959 - Ostatní dlouhodobé závazky.
(4.3) Účtování o spotřebních daních musí být uspořádáno tak, aby účetní jednotka na jeho podkladě prokázala finančnímu orgánu, v návaznosti na daňové přiznání:
- daňový závazek za zdaňovací období,
- nárok na vrácení daně za zdaňovací období,
- zúčtování spotřebních daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči finančnímu orgánu za zdaňovací období.
(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dani silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
(4.5) Poplatky se účtují ve prospěch tohoto účtu (příslušného příjemce poplatků) se souvztažným zápisem na vrub účtu 538 - Ostatní daně a poplatky. Placení poplatků se vyúčtuje na vrub tohoto účtu.
(5) 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
Na vrub těchto účtů se účtují nároky účetní jednotky na dotace poskytované ze státního rozpočtu nebo rozpočtu orgánů územních samosprávných celků. Nároky na dotace na pořízení dlouhodobého majetku se účtují na vrub těchto účtů a ve prospěch účtu 901 - Vlastní jmění, nároky dotací na provozní činnost ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace. O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen.
Na těchto účtech účetní jednotka vypořádá případnou povinnost vrátit část dotace (nepoužité nebo použité neoprávněně) a ostatní závazky finančního charakteru se státním rozpočtem a rozpočtem orgánů územních samosprávných celků, pokud pro ně nejsou stanoveny samostatné syntetické účty.
Analytická evidence u těchto účtů se vede podle jednotlivých druhů dotací a jejich poskytovatelů.
Čl.VI
Pohledávky ke sdružení
358 - Pohledávky k účastníkům sdružení
Účtují se zde pohledávky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VII
Závazky ke sdružení
(1) 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
Účtují se zde závazky účetní jednotky, jako akcionáře v jiné společnosti, za převzaté a dosud nesplacené akcie nebo zatímní listy.
(2) 368 - Závazky k účastníkům sdružení
Účtují se zde závazky při sdružování podle smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba.
Čl.VIII
Jiné pohledávky a závazky
(1) 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
Účtují se zde pohledávky a závazky ve smyslu Čl. XVIII úvodních ustanovení.
(2) 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(2.1) Účtuje zde emitent dluhopisů.
(2.2) Na vrub účtu se účtuje upsání
- dlouhodobých dluhopisů souvztažně k účtu 953 - Emitované dluhopisy,
- krátkodobých dluhopisů souvztažně k účtu 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy.
(2.3) Ve prospěch účtu se účtuje úhrada dluhopisů od majitele.
(2.4) Analytická evidence se vede podle jednotlivých emisí.
(3) 378 - Jiné pohledávky
379 - Jiné závazky
Účtuje se zde o krátkodobých pohledávkách a závazcích, které nejsou obsaženy na předcházejících účtech pohledávek a závazků v účtové třídě 3, např.:
- pohledávka na náhradu škody za odpovědnou osobou, souvztažně k účtu 649 - Jiné ostatní výnosy,
- závazek z odpovědnosti za způsobenou škodu se souvztažným zápisem na vrub účtu 548 - Manka a škody,
- závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
Dále se zde účtují vztahy k vlastním funkcionářům a členům (např. zálohy na cestovné).
Na účtu 378 se účtují nakoupené opce (opční prémie). Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů jako "jiné ostatní náklady", v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny podkladového aktiva. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
Na účtu 379 se účtují prodané opce (opční prémie). Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje ve prospěch výnosů jako "jiné ostatní výnosy". Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
Čl.IX
Přechodné účty aktiv a pasiv
(1) Na účtech účtové skupiny 38 se časově rozlišují náklady a výnosy v určité známé výši v souvislosti s konkrétním titulem (přechodné položky - účty 381 - Náklady příštích období, 383 - Výdaje příštích období, 384 - Výnosy příštích období, 385 - Příjmy příštích období, 386 - Kursové rozdíly aktivní, 387 - Kursové rozdíly pasivní), jakož i v dohadné výši v souvislosti s konkrétním titulem (účty 388 - Dohadné účty aktivní a 389 - Dohadné účty pasivní), a sice mezi dvěma nebo více za sebou jdoucími účetními obdobími.
(2) Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.
(3) 381 - Náklady příštích období
Účtují se zde výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, nájemné placené předem, předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně a časově souvisejí, a to nejpozději do čtyř let od zaúčtování nákladů na účet 381, s výjimkou nájemného a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
(4) 383 - Výdaje příštích období
Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde např. nájemné placené pozadu, prémie a odměny zúčtované po uplynutí účetního období.
(5) 384 - Výnosy příštích období
Účtují se zde příjmy v běžném účetním období, které hospodářsky patří do výnosů v příštích obdobích, např. nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů na zajištění servisních služeb předem, a sice se souvztažným zápisem na vrub účtů peněžních prostředků, nebo účtů účtové třídy 6, pokud byly již na tyto účty zaúčtovány. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým hospodářsky souvisejí.
(6) 385 - Příjmy příštích období
Účtují se zde výnosy, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly doposud vyúčtovány jako pohledávky. Jako příklad příjmů příštích období lze uvést např. úrok ze státních cenných papírů za běžné účetní období splatný pozadu v následujícím účetním období.
(7) 386 - Kursové rozdíly aktivní
(7.1) Účtují se zde aktivní (ztrátové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako aktivní kursové rozdíly se účtují částky snížení pohledávek a dlouhodobého finančního majetku, jakož i částky zvýšení zůstatků úvěrů a zvýšení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k poslednímu dni daného účetního období.
(7.2) V následujícím účetním období se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(8) 387 - Kursové rozdíly pasivní
(8.1) Účtují se zde pasivní (ziskové) kursové rozdíly z přepočtu dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně včetně účtů termínovaných vkladů na účtu 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek, úvěrových účtů a účtů finančních výpomocí se souvztažnými zápisy na příslušných účtech dlouhodobého finančního majetku, pohledávek a závazků v cizí měně. Jako pasivní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, jakož i částky zůstatků úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kursu k poslednímu dni daného účetního období.
(8.2) V následujícím účetním období se účetní zápisy provedené podle předcházejícího odstavce zruší.
(9) 388 - Dohadné účty aktivní
Účtují se zde k poslednímu dni daného účetního období dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období, resp. je prokazatelně protipoložkou k vyúčtovaným nákladům. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i úrokové výnosy, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků. Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 644 - Úroky, 649 - Jiné ostatní výnosy.
(10) 389 - Dohadné účty pasivní
Účtují se zde k poslednímu dni daného účetního období dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý závazek, jako např. nevyfakturované dodávky. Účtují se sem i nákladové úroky s výjimkou úroků z prodlení, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní období, resp. toto bankovní vyúčtování je chybné, závazek k úhradě z odpovědnosti za způsobenou škodu v případech, kdy není možno při uzavírání účetních knih stanovit konečnou výši závazku, a to se souvztažným zápisem na vrub účtů 544 - Úroky a 549 - Jiné ostatní náklady a na vrub účtů nehmotného a hmotného majetku, resp. nákladů v případě nevyfakturovaných dodávek. Účtuje se zde i náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce.
Čl.X
Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování
(1) 391 - Opravná položka k pohledávkám
Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení v souladu s Čl. XII úvodních ustanovení. Neúčtují se zde aktivní a pasivní kursové rozdíly z titulu pohledávek v zahraniční měně, které se účtují na účtech 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní.
(2) 395 - Vnitřní zúčtování
Účtuje se zde o vztazích mezi jednotlivými organizačními útvary účetní jednotky v závislosti na pojetí účetního systému účetní jednotky. Tento účet při uzavírání účetních knih nemá zůstatek.
(3) 396 - Spojovací účet při sdružení
Účtuje se zde převod nákladů a výnosů mezi účastníky sdružení na základě smlouvy o sdružení v případech, kdy z tohoto titulu nevzniká právnická osoba. Případný zůstatek tohoto účtu se koncem účetního období vyrovná vyúčtovanou pohledávkou či závazkem za příslušnými účastníky sdružení (účet 358 nebo 368).
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4
volná
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 - Náklady
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Na vrub účtů účtové třídy 5 - Náklady se účtuje o nákladech a výdajích vynaložených na činnosti organizace. Součástí těchto nákladů (výdajů) jsou i výdaje hrazené na vrub fondů vytvářených organizací.
(2) Na účtech účtové třídy 5 se neúčtují externí náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého majetku.
(3) Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od počátku účetního období.
(4) Výčet nákladů u jednotlivých syntetických účtů není vyčerpávající. Na jednotlivé syntetické účty se mohou účtovat další náklady, které svou povahou odpovídají ekonomické náplni těchto účtů.
(5) Pokud ve vyúčtováních za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (např. soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a) zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování nároky, které mají zaměstnanci, popř. účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy,
b) nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování, zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5.
(6) Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub účtu 963 - Účet hospodářského výsledku.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin účtové třídy 5
(1) Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
(1.1) Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
(1.2) Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
- v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
- při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy v souladu s ustanovením postupů účtování v účtové třídě 1 - Zásoby, čl. II odst. 2.1.2.,
(1.3) Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
- v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží,
- při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub účtů 112 - Materiál na skladě a 132 - Zboží na skladě a ve prospěch účtů 501 - Spotřeba materiálu a 504 - Prodané zboží. Přehled o stavu a pohybu zásob, jakož i mankách, přebytcích a škodách poskytuje skladová evidence.
(1.4) Na účtech 502 - Spotřeba energie a 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek se účtují neskladovatelné nákupy.
(2) Účtová skupina 51 - Služby
(2.1) Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří účet 513 - Náklady na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace.
(2.2) Na účtu 518 - Ostatní služby se účtuje také drobný dlouhodobý nehmotný majetek v souladu s tímto opatřením.
(3) Účtová skupina 52 - Osobní náklady
(3.1) Na účtu 521 - Mzdové náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů.
Na tomto účtu se účtují i náklady na civilní službu patřící do mzdových nákladů, vyplácené v souladu se zvláštními právními předpisy.
(3.2) Na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele platit na sociální a zdravotní pojištění.
(3.3) Na účtu 525 - Ostatní sociální pojištění se účtují závazky k příslušným institucím z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění.
(3.4) Na účtu 527 - Zákonné sociální náklady se účtují náklady podle § 24 odst. 2, písm. j), zákona o daních z příjmů.
(3.5) Na účtu 528 - Ostatní sociální náklady se účtují ostatní sociální náklady.
Na tomto účtu se účtují i ostatní náklady na civilní službu, vyplácené v souladu se zvláštními právními předpisy.
(4) Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
(4.1) V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub účtů účtové skupiny 59 - Daň z příjmů.
(4.2) Na účtu 538 - Ostatní daně a poplatky se účtují též doměrky těchto daní za minulá zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za minulá zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
(5) Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
(5.1) Na vrub účtu 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle Obchodního zákoníku.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
(5.2) Na vrub účtu 542 - Ostatní pokuty a penále se účtují částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(5.3) Na vrub účtu 543 - Odpis nedobytné pohledávky se ve zdaňované činnosti účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se na účtu 543 účtuje ve zdaňované činnosti odpis pohledávky v souladu s čl. V (přechodná ustanovení k čl. I) bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Na tomto účtu se účtují i ztrátové položky, k jejíž úhradě nestačí likvidační podstata dlužníků podle zákona o konkursu a vyrovnání. Na tento účet se účtují i postoupené pohledávky z hospodářské činnosti.
(5.4) Na účtu 544 - Úroky se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám nebo jiným věřitelům včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě půjček, finančních operací (např. eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
(5.5) Na vrub účtu 545 - Kursové ztráty se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků při inkasu či platbě a na finančních účtech (účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26), vznikajících při uzavírání účetních knih.
(5.6) Na vrub účtu 546 - Dary se účtuje bezúplatné předání majetku. Jedná se zejména o darování zásob, zůstatkovou cenu darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Neúčtuje se zde o neodpisovaném dlouhodobém hmotném majetku a o zaplacených členských příspěvcích.
(5.7) Na vrub účtu 548 - Manka a škody se účtují manka a škody na majetku s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, a dále částky chybějících cenných papírů, kdy je nutno vést tyto položky v oddělené analytické evidenci k příslušnému účtu v účtových skupinách 06 a 25 "Cenné papíry v umořovacím řízení" a zahájit umořovací řízení. Nároky na náhradu mank a škod se účtují ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy. V případě rozhodnutí o zrušení připravované nebo rozestavěné výstavby (zmařené investice) se výdaje vztahující se k této záležitosti a zachycené na vrub účtu 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku jednorázově odepíší na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení výstavby. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, o těchto úbytcích se neúčtuje na účtu 548. Úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtuje podle charakteru zásob na vrub účtu 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží nebo na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
(5.8) Na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní činnosti, dále náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáváním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku, odstupné za uvolnění bytů.
(6) Účtová skupina 55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy, a opravné položky.
(6.1) Na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují účetní odpisy podle odpisového plánu a zůstatková cena dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho fyzické likvidaci v důsledku opotřebení. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje na vrub účtu 552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. Zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v důsledku manka a škody se účtuje na vrub účtu 548 - Manka a škody.
(6.2) Na účtu 553 - Prodané cenné papíry a vklady se účtuje úbytek cenných papírů souvztažně se zápisy na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek, 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 - Dlužné cenné papíry k obchodování a 255 - Vlastní dluhopisy a v ocenění vedeném na těchto účtech a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní úrokový výnos. Zároveň se vyúčtují opravné položky k majetku převodem z účtů 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, 291 - Opravná položka k majetkovým cenným papírům a 293 - Opravná položka k dlužným cenným papírům.
(6.3) Na účtu 554 - Prodaný materiál se účtuje v souvislosti s prodejem úbytek materiálu v ocenění pořizovací cenou.
(6.4) Na vrub účtu 556 - Tvorba zákonných rezerv se účtuje tvorba rezerv se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 941 - Zákonné rezervy. Použití nebo zrušení rezerv se zaúčtuje na vrub účtu 941 a ve prospěch účtu 656 - Zúčtování zákonných rezerv.
(6.5) Na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek se účtuje souvztažně ve prospěch příslušných opravných účtů účtových skupin 09 - Opravné položky k nabytému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám, 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku a účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Snížení nebo zrušení zákonných opravných položek se účtuje ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek souvztažně s příslušným účtem opravných položek.
(7) Účtová skupina 58 - Poskytnuté příspěvky
(7.1) Na účtech účtové skupiny 58 - Poskytnuté příspěvky se účtují příspěvky v rámci vlastní činnosti účetní jednotky poskytnuté právnickým osobám k okamžiku jejich úhrady.
(7.2) Na vrub účtu 581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami se zaúčtují příspěvky na provoz poskytnuté organizačním složkám, pokud jsou účetními jednotkami, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Bankovní účty nebo 211 - Pokladna.
(7.3) Na vrub účtu 582 - Poskytnuté příspěvky se zaúčtují zaplacené členské příspěvky vyplývající z nepovinného členství, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 221 - Bankovní účty nebo 211 - Pokladna.
(8) Účtová skupina 59 - Daň z příjmů
(8.1) Na vrub účtu 591 - Daň z příjmů se účtuje výše splatných daní podle daňového přiznání při uzávěrce účetního období, se souvztažným zápisem ve prospěch účtů 341 - Daň z příjmů.
(8.2) Na vrub účtu 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů se účtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá období.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 - Výnosy
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Ve prospěch účtové třídy 6 se účtují veškeré výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch účtu 343 - Daň z přidané hodnoty.
(2) Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, např. pro špatnou jakost.
(3) V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a brutto úrok ve prospěch účtu 644 - Úroky. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně, odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu, na účet 591 - Daň z příjmů. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění ze zahraničí se účtují v brutto částce a plynou-li z tuzemska, účtují se v netto částce.
(4) Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou splnění, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, splynutí, narovnání).
(5) Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch účtu 963 - Účet hospodářského výsledku.
Čl.II
Obsahové vymezení účtových skupin třídy 6
(1) Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů tržby se souvztažným zápisem na vrub účtů účtové skupiny 31 - Pohledávky, popř. účtu 211 - Pokladna.
(2) Účtová skupina 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob
(2.1) Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popř. změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popř. měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
(2.2) V případě použití vlastních výrobků k účelům reprezentace účtuje se na vrub účtu 513 - Náklady na reprezentaci a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61.
(3) Účtová skupina 62 - Aktivace
(3.1) Ve prospěch účtu 621 - Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popř. účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo účtu 504 - Prodané zboží v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
(3.2) Ve prospěch účtu 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb se účtuje např. vnitroorganizační přeprava se souvztažným zápisem na vrub účtů 111 - Pořízení materiálu, 131 - Pořízení zboží, 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 501 - Spotřeba materiálu, 504 - Prodané zboží, popř. na vrub účtu 513 - Náklady na reprezentaci, jde-li o použití vnitroorganizačních služeb pro účely reprezentace.
(3.3) Ve prospěch účtů 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku a 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku se účtuje aktivace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku.
(4) Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
(4.1) Ve prospěch účtů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
- odstupné podle Obchodního zákoníku.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 Obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení postupů účtování do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a hospodářského výsledku až okamžikem zaplacení, přijetí nebo započtení.
Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).
(4.2) Ve prospěch účtu 642 - Ostatní pokuty a penále se účtují částky pokut a penále, neuvedené v odstavci 4.1., bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
(4.3) Ve prospěch účtu 643 - Platby za odepsané pohledávky se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z činností, z nichž příjmy jsou předmětem daní z příjmů.
(4.4) Ve prospěch účtu 644 - Úroky se účtují v souladu s výpisem banky úrokové výnosy přijaté od banky a jiných dlužníků a obdobná plnění.
(4.5) Ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky se účtují kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků, při inkasu či platbě, a na finančních účtech (na účtech účtových skupin 21, 22, 24, 25, 26) vznikají při uzavírání účetních knih.
(4.6) Ve prospěch účtu 648 - Zúčtování fondů se zúčtuje snížení fondů v souladu s účtovou třídou 9, Čl. III odst. 4.
(4.7) Ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy se účtuje nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a ostatní výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny.
(5) Účtová skupina 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky.
(5.1) Ve prospěch účtu 652 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtují tržby, jakož i odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub účtu 311 - Odběratelé, 315 - Ostatní pohledávky, popř. 388 - Dohadné účty aktivní.
(5.2) Ve prospěch účtu 653 - Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů se účtuje prodej cenných papírů dlouhodobého i krátkodobého charakteru, evidovaných na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek a účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek.
(5.3) Ve prospěch účtu 654 - Tržby z prodeje materiálu se účtují částky vyfakturované odběratelům za prodaný materiál.
(5.4) Ve prospěch účtu 655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek.
(5.5) Ve prospěch účtu 656 - Zúčtování zákonných rezerv se účtuje rozpuštění zákonných rezerv se souvztažným zápisem na vrub účtu 941 - Zákonné rezervy.
(5.6) Ve prospěch účtu 657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku se účtují např. dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek.
(5.7) Ve prospěch účtu 659 - Zúčtování zákonných opravných položek se účtuje částečné nebo úplné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub účtů účtových skupin 09 - Opravné položky k nabytému majetku, 19 - Opravné položky k zásobám a na vrub účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám.
(6) Účtová skupina 68 - Přijaté příspěvky
(6.1) Přijaté příspěvky na provozní činnost od organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami, se zaúčtují ve prospěch účtu 681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami a na vrub účtu 221 - Bankovní účty nebo 211 - Pokladna.
(6.2) Přijaté příspěvky (dary) od právnických a fyzických osob na provozní činnost účetní jednotky se účtují ve prospěch účtů 682 - Přijaté příspěvky a na vrub účtu 221 - Bankovní účty nebo účtu 211 - Pokladna.
(6.3) Přijaté členské příspěvky dle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin se účtují ve prospěch účtu 684 - Přijaté členské příspěvky a na vrub účtu 211 - Pokladna nebo účtu 221 - Bankovní účty. Pokud se na členských příspěvcích podílí vyšší (popř. nižší) organizační složka (účetní jednotka), účtuje se její podíl na týchž účtech, ale na obrácených stranách. Případný předpis podílu se zachytí v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy.
(7) Účtová skupina 69 - Provozní dotace
Ve prospěch účtu 691 - Provozní dotace se účtují dotace na provozní činnost účetní jednotky. Předpis nároku na dotaci na provozní činnost se účtuje ve prospěch účtu 691 a na vrub účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem, nebo na vrub účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků až k okamžiku přijetí finančních prostředků.
Případný závazek k poskytovateli dotace z důvodu vrácení dotace nebo její části se zaúčtuje na vrub účtu 691 a ve prospěch účtu 346 nebo 348.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7
ÚČTOVÁ TŘÍDA 8
Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 v souladu s článkem XIX úvodních ustanovení.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 9 - Jmění, fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a závazky, závěrkové a podrozvahové účty
Čl.I
Úvodní ustanovení
Na účtech účtové třídy 9 se účtují účetní případy, které se týkají
a) vlastního jmění,
b) fondů,
c) oceňovacích rozdílů,
d) hospodářského výsledku,
e) vytvořených rezerv,
f) dlouhodobých bankovních úvěrů a půjček,
g) závěrkových účtů,
h) podrozvahových účtů.
Čl.II
Vlastní jmění
(1) Vlastní jmění je vlastním zdrojem krytí majetku účetní jednotky.
(2) Na tomto účtu účtují všechny účetní jednotky, které mají vlastní majetek jako zdroj krytí dlouhodobého a krátkodobého majetku, podle předpisů platných pro jednotlivé druhy účetních jednotek.
(3) Ve prospěch účtu 901 - Vlastní jmění se účtuje zejména
- přijatá dotace nebo finanční dar na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, určených pro vlastní činnost účetní jednotky,
- bezúplatně převzatý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby, určené pro vlastní činnost účetní jednotky,
- pořizovací cena nově zjištěného a v účetnictví doposud nezachyceného neodpisovaného dlouhodobého majetku,
- převod zdrojů z fondů při jejich použití na nákup dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud jsou zřízeny,
- převod zisku (nebo jeho části) docíleného za minulé účetní období z účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, pokud se nepřevádí do fondů,
- vklad zakladatele, pokud tak stanovuje zvláštní právní předpis,
- převod zdrojů při zrušení nebo snížení fondů.
(4) Na vrub účtu 901 se účtuje zejména
- převod ztráty vzniklé za minulé účetní období (maximálně však do výše zůstatku vykázaném na tomto účtu) z účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení,
- povinnost finančního vypořádání dotace poskytnuté v minulých letech v případech, pokud se vztahovaly k vlastní činnosti,
- pořizovací cena bezúplatně předaného dlouhodobého majetku snížená o vyúčtované oprávky,
- tvorba fondu pokud to dovoluje zvláštní právní předpis (např. fond reprodukce investičního majetku u vysokých škol).
Čl.III
Fondy
(1) Tvorba a čerpání fondů se řídí příslušnými právními předpisy,28 stanovami, statutem či jinými zřizovacími listinami, interními předpisy účetní jednotky, případně rozhodnutím oprávněného orgánu účetní jednotky. Fondy se tvoří ze zisku po zdanění, pokud není stanoveno jinak.
(2) O úroky se zvyšuje stav fondu jen v případě, kdy je tak stanoveno statutem fondu. Účty účtové skupiny 91 - Fondy nemohou vykazovat aktivní zůstatek. Prostředky fondu lze čerpat pouze do výše vytvořených fondů.
(3) Ve prospěch fondů se účtuje zejména
- majetek a finanční prostředky nabyté za účelem darování jiným osobám v souladu s hlavní činností účetní jednotky, se souvztažným zápisem na vrub příslušných majetkových účtů nebo účtu 221 - Bankovní účty případně 211 - Pokladna,
- tvorba fondů ze zisku po zdanění, se souvztažným zápisem na vrub účtu 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení,
- tvorba fondů podle příslušných právních předpisů (např. fond reprodukce investičního majetku u vysokých škol),
- ostatní tvorba fondů v souladu s odst. 1.
(4) Na vrub fondů se účtuje zejména
- převod zdrojů na pořízení dlouhodobého majetku pro vlastní činnost účetní jednotky souvztažně ve prospěch účtu 901 - Vlastní jmění (např. fond reprodukce investičního majetku u vysokých škol),
- darovaný majetek a finanční prostředky jiným osobám v souladu s hlavní činností účetní jednotky, souvztažně se zaúčtuje ve prospěch příslušných majetkových účtů nebo účtů 221 - Bankovní účty případně 211 - Pokladna. Pokud se z darovaných finančních prostředků pro jiné osoby pořídí majetek nebo služby, zúčtuje se snížení fondu ve prospěch účtu 648 - Zúčtování fondů,
- ostatní převod zdrojů v souladu s odst. 1.
(5) Během účetního období je možno tvorbu fondů vyúčtovat na vrub účtu 901 - Vlastní jmění nebo účtu 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let, v souladu s předpisy platnými pro jednotlivé druhy účetních jednotek.
Čl.IV
Oceňovací rozdíly
Na účtu 921 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků účtuje účetní jednotka ve smyslu Čl. XV a XVIII úvodních ustanovení.
Čl.V
Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek vypořádá účetní jednotka ve smyslu ustanovení Čl. IV úvodních ustanovení.
Čl.VI
Rezervy
(1) Na účtu 941 - Zákonné rezervy se účtuje o tvorbě a použití rezerv. Obecná ustanovení jsou vymezena v úvodní části tohoto opatření. Zákonné rezervy se vytvářejí na tituly a ve výši, kterou ukládají příslušné obecně platné právní předpisy, především daňové zákony, popř. zvláštní zákony.
(2) Rezervy se čerpají v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Čl.VII
Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
(1) Na účtech účtové skupiny 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky se účtuje o
- úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (delší než jeden rok). Rovněž se zde účtuje o dlouhodobých bankovních úvěrech, které se poskytují při eskontu směnek. Analytická evidence se vede podle jednotlivých úvěrů, otevřených účetní jednotce,
- dlouhodobých půjčkách a závazcích z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než jeden rok. Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů úvěrů, půjček a závazků.
(2) Na účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry se účtuje stav a pohyb dlouhodobých úvěrů poskytovaných účetní jednotce.
(3) Na účtu 953 - Emitované dluhopisy účtuje emitent vydané dluhopisy ve výši emise souvztažně s účtem 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů.
(4) Účet 954 - Závazky z pronájmu se používá při pronájmu nehmotného a hmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité i nemovité a který je využíván na základě písemné smlouvy nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (§ 28 zákona o daních z příjmů). Výše závazku k pronajímateli se zachytí ve výši zůstatkové ceny pronajatého příslušného dlouhodobého majetku a umořuje se v zásadě ve výši odpisů vyúčtovaných za příslušný dlouhodobý majetek do nákladů s přihlédnutím k platebním podmínkám podle smlouvy. V případě, kdy roční nájemné dle smlouvy je nižší než odpisy, sníží se závazek z pronájmu o rozdíl odpisů a nájemného při účetní závěrce do výnosů. Takto bude postupováno pouze u nájemných smluv uzavřených před 1. 1. 2001 do sjednaného ukončení smlouvy, avšak nejpozději do 31. 12. 2005.
(5) Na účtu 955 - Dlouhodobé přijaté zálohy se účtují přijaté zálohy od odběratelů před splněním závazku vůči odběrateli.
(6) Na účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě se zachycují směnky vlastní a akceptované směnky cizí.
(7) Na účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky se zachycují ostatní dlouhodobé závazky pro které není v účtové skupině 95 určen samostatný syntetický účet.
Čl.VIII
Závěrkové účty
Na účtech 961 - Počáteční účet rozvažný, 962 - Konečný účet rozvažný a 963 - Účet hospodářského výsledku se účtuje v souladu s úvodními ustanoveními tohoto opatření.
Čl.IX
Podrozvahové účty
(1) Na podrozvahových účtech v účtových skupinách 97 až 99 se sledují důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejich ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, popř. právo hospodaření, dále evidence práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), nebo materiálu, jehož pořízení, uchování, udržování a sledování vyplývá z obecně platných právních předpisů, např. materiál civilní obrany a jiné.
(2) Na podrozvahových účtech se sledují zejména:
- přijatá depozita a hypotéky,
- najatý majetek,
- majetek svěřený do úschovy,
- zásoby přijaté ke zpracování,
- přísně zúčtovatelné tiskopisy,
- materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní materiál specifického použití,
- program 222,
- deriváty,
- směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti,
- pohledávky, které se odepisují v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách ve znění pozdějších předpisů (zejména zákona č. 132/1995 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů),
- závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
- pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
- odepsané pohledávky,
- poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky,
- přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky,
- poskytnuté zástavy, pokud se o nich neúčtuje podle Čl. XI odst. (2) účtové třídy 0,
- přijaté zástavy,
- závazky z leasingu,
- pohledávky z leasingu,
- pohledávky z pevných termínových operací,
- závazky z pevných termínových operací,
- pohledávky z opcí,
- závazky z opcí.
Čl.X
Přechodná ustanovení
(1) Směnky zaúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do splatnosti podle postupů platných do 31. 12. 2001. Podle tohoto "Opatření" se účtují až směnky pořízené po 1. 1. 2002.
(2) Dluhopisy pořízené před účinností tohoto "Opatření" se budou účtovat do doby splatnosti podle postupů platných do 31. 12. 2001; u kuponových dluhopisů do splatnosti nejbližšího kuponu.
(3) Pořizovací cenou cenných papírů se rozumí cena pořízení cenných papírů pořízených před účinností tohoto opatření.
Příloha 3
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Čl.I
Úvodní ustanovení
(1) Účetní závěrku v návaznosti na ustanovení části třetí zákona tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.
(2) Obsahové vymezení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy je uvedeno v článcích II, III a IV.
(3) Účetní jednotky předkládají účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu) příslušnému finančnímu orgánu, případně jiným orgánům, pokud to stanovuje zvláštní právní předpis.
Čl.II
Rozvaha
Viz příloha č. 4.
Čl.III
Výkaz zisku a ztráty
Viz příloha č. 5.
Čl.IV
Příloha k účetní závěrce
Viz příloha č. 6.
Příloha 4
ROZVAHA
Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky           Úč NO 1-01
nevýdělečné organizace
                    Název, sídlo a právní forma
                        účetní jednotky
                    ...........................
                    ...........................
                    ...........................
                    ...........................

               ROZVAHA

         k ...................... 200.
            (v celých tis. Kč)
         +----------------------------+
Účetní jednotka  |      IČO       |
doručí:      +----------------------------+
1x příslušnému  |              |
fin. orgánu    +----------------------------+


                             +-----+---------------+---------------+
                             |číslo|Stav k prvnímu |Stav k posled. |
AKTIVA                          |řádku|dni účet.období|dni účet.období|
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
                  a           | b |    1    |    2    |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
A.     Stálá aktiva         ř.9+15+26+33+41| 1 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   (012)| 2 |        |        |
Dlouhodobý +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 nehmotný |Software                (013)| 3 |        |        |
 majetek +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ocenitelná práva            (014)| 4 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   (018)| 5 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   (019)| 6 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení dlouhodobého nehmotného       |   |        |        |
      |majetku                 (041)| 7 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté zálohy na dlouhodobý       |   |        |        |
      |nehmotný majetek            (051)| 8 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 2 až 8         | 9 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje  (072)| 10 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 Oprávky k |software                (073)| 11 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |ocenitelným právům           (074)| 12 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |drobnému dlouhodobému nehmotnému           |   |        |        |
      |majetku                 (078)| 13 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |ostatnímu dlouhodobému nehmotnému      |   |        |        |
      |majetku                 (079)| 14 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 10 až 14        | 15 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   3.  |Pozemky                 (031)| 16 |        |        |
Dlouhodobý +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 hmotný  |Umělecká díla a předměty        (032)| 17 |        |        |
 majetek +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Stavby                 (021)| 18 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Samostatné movité věci a soubory       |   |        |        |
      |movitých věcí              (022)| 19 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pěstitelské celky trvalých porostů   (025)| 20 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Základní stádo a tažná zvířata     (026)| 21 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Drobný dlouhodobý hmotný majetek    (028)| 22 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobý hmotný majetek    (029)| 23 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení dlouhodobého hmotných majetku (042)| 24 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný    |   |        |        |
      |majetek                 (052)| 25 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 16 až 25        | 26 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   4.  |stavbám                 (081)| 27 |        |        |
 Oprávky k +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |samostatným movitým věcem a souborům     |   |        |        |
      |movitých věcí              (082)| 28 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |pěstitelským celkům trvalých porostů  (085)| 29 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |základnímu stádu a tažným zvířatům   (086)| 30 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)| 31 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)| 32 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 27 až 32        | 33 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   5.  |Majetkové účasti v podnicích         |   |        |        |
Dlouhodobý |s rozhodujícím vlivem          (061)| 34 |        |        |
 finanční +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 majetek |Majetkové účasti v podnicích s podstatným  |   |        |        |
      |vlivem                 (062)| 35 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dlužné cenné papíry držené do      (063)| 36 |        |        |
      |splatnosti                  |   |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Půjčky podnikům ve skupině       (066)| 37 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobé půjčky        (067)| 38 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobý finanční majetek   (069)| 39 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení dlouhodobého finančního       |   |        |        |
      |majetku                 (043)| 40 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 34 až 40        | 41 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
B.     |Oběžná aktiva         ř.51+71+80+85 | 42 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Materiál na skladě           (112)| 43 |        |        |
 Zásoby  +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Materiál na cestě            (119)| 44 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nedokončená výroba           (121)| 45 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Polotovary vlastní výroby        (122)| 46 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Výrobky                 (123)| 47 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zvířata                 (124)| 48 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zboží na skladě             (132)| 49 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zboží na cestě             (139)| 50 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté zálohy na zásoby   (z účtu 314)| 51 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 43 až 51        | 52 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |Odběratelé               (311)| 53 |        |        |
Pohledávky +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Směnky k inkasu             (312)| 54 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za eskontované cenní papíry (313)| 55 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Poskytnuté provozní zálohy  (314 mimo ř. 51)| 56 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní pohledávky           (315)| 57 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za zaměstnanci        (335)| 58 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za institucemi soc.        |   |        |        |
      |zabezpečení a zdrav. pojištění     (336)| 59 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z příjmů              (341)| 60 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní     přímé daně           (342)| 61 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z přidané hodnoty          (343)| 62 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní daně a poplatky         (345)| 63 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nároky na dotace a ostatní zúčtování     |   |        |        |
      |se státním rozpočtem          (346)| 64 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp.  |   |        |        |
      |orgánů územ. samospráv. celků      (348)| 65 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky za účastníky sdružení    (358)| 66 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky z pevných termínových       |   |        |        |
      |operací                 (373)| 67 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pohledávky z emitovaných dluhopisů   (375)| 68 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Jiné pohledávky             (378)| 69 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Opravná položka k pohledávkám      (391)| 70 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 53 až 69 minus 70    | 71 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   3.  |Pokladna                (211)| 72 |        |        |
Krátkodobý +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 finanční |Ceniny                 (213)| 73 |        |        |
 majetek +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Bankovní účty              (221)| 74 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Majetkové cenné papíry k obchodování  (251)| 75 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dlužné cenné papíry k obchodování    (253)| 76 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní cenné papíry          (256)| 77 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Pořízení krátkodobého finančního       |   |        |        |
      |majetku                 (259)| 78 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Peníze na cestě           (+/-261)| 79 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 72 až 79        | 80 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   4.  |Náklady příštích období         (381)| 81 |        |        |
 Přechodné +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
  účty  |Příjmy příštích období         (385)| 82 |        |        |
 aktivní +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Kurzové rozdíly aktivní         (386)| 83 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dohadné účty aktivní          (388)| 84 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 81 až 84        | 85 |        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
ÚHRN AKTIV                     ř.1+42| 86 |        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+

                             +-----+---------------+---------------+
                             |číslo|Stav k prvnímu |Stav k posled. |
PASIVA                          |řádku|dni účet.období|dni účet.období|
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
                  a           | b |    3    |    4    |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř.91+95| 87 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Vlastní jmění              (901)| 88 |        |        |
  Jmění  +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Fondy                  (911)| 89 |        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Oceňovací rozdíly z přecenění majetku    |   |        |        |
      |a závazků              (+/- 921)| 90 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 88 až 90        | 91 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |Účet hospodářského výsledku     (+/- 963)| 92 |    x    |        |
Hospodářský+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 výsledek |Hospodářský výsledek ve schvalovacím     |   |        |        |
      |řízení               (+/- 931)| 93 |        |    x    |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta     |   |        |        |
      |minulých let            (+/- 932)| 94 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 92 až 94        | 95 |        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
B. Cizí zdroje            ř.97+103+121+128+133| 96 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   1.  |Zákonné rezervy             (941)| 97 |        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   2.  |Emitované dluhopisy           (953)| 98 |        |        |
Dlouhodobé +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 závazky |Dlouhodobé přijaté zálohy        (955)| 100|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dlouhodobé směnky k úhradě       (958)| 101|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní dlouhodobé závazky       (959)| 102|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 98 až 102        | 103|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   3.  |Dodavatelé               (321)| 104|        |        |
Krátkodobé +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 závazky |Směnky k úhradě             (322)| 105|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Přijaté zálohy             (324)| 106|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní závazky             (325)| 107|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Zaměstnanci               (331)| 108|            |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní závazky vůči zaměstnancům    (333)| 109|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky k institucím soc. zabezpečení    |   |        |        |
      |a zdrav. pojištění           (336)| 110|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z příjmů              (341)| 111|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní přímé daně           (342)| 112|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Daň z přidané hodnoty          (343)| 113|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní daně a poplatky         (345)| 114|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu  (346)| 115|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů     |   |        |        |
      |územních samosprávních celků      (348)| 116|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky z upsaných nesplacených cenných   |   |        |        |
      |papírů a vkladů             (367)| 117|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky k účastníkům sdružení      (368)| 118|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Závazky z pevných termínových operací  (373)| 119|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Jiné závazky              (379)| 120|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 104 až 120       | 121|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
  4.   |Dlouhodobé bankovní úvěry        (951)| 122|        |        |
 Bankovní +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
 výpomoci |Krátkodobé bankovní úvěry        (231)| 123|        |        |
 a půjčky +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Eskontní úvěry             (232)| 124|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Emitované krátkodobé dluhopisy     (241)| 125|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Vlastní dluhopisy            (255)| 126|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Ostatní krátkodobé finanční výpomoci  (249)| 127|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 122 až 127       | 128|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
   5.  |Výdaje příštích období         (383)| 129|        |        |
 Přechodné +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
  účty  |Výnosy příštích období         (384)| 130|        |        |
 pasivní +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Kursové rozdíly pasivní         (387)| 131|        |        |
      +---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
      |Dohadné účty pasivní          (389)| 132|        |        |
-----------+---------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
            Součet ř. 129 až 132       | 133|        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+
ÚHRN PASIV                    ř.87+96| 134|        |        |
---------------------------------------------------------+-----+---------------+---------------+Odesláno dne:   Razítko:   Podpis odpovědné   Podpis osoby odpovědné    Okamžik
                osoby:        za sestavení         sestavení:


                           Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují
jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným
znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se
zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku
tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným
znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342,343,345 a 373,
které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl
stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti
  nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad
  stavem obratu strany Má dáti.
Příloha 5
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Ministerstvo financí
schváleno MF                                           +--------------------+
č.j. 283/76 102/2000                Výkaz zisku a ztráty             |  Úč NO 2 - 01  |
s účinností pro účetní jednotky                                 +--------------------+
účtující podle účtové osnovy pro        k.....................200...       Název a sídlo a právní forma
nevýdělečné organizace               (v celých tis. Kč)          účetní jednotky
                                              ............................

                          +---------------+           ............................
                          |   IČO    |
                          +---------------+           ............................
                          |        |
                          +---------------+           ............................

Účetní jednotka doručí:                                  ............................
1 x příslušnému finančnímu
  orgánu

+------+--------------------------------------------------+--------+----------------------------------------------------+
|Číslo |                         | Číslo |           Činnosti            |
|účtu |   Název ukazatele               | řádku +-------------+---------------+------------+---------+
|   |                         |    |   hlavní | hospodářská |      | Celkem |
|   |                         |    +-------------+---------------+------------+---------+
|   |                         |    |    5   |    6    |   7   |  8   |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|501  | Spotřeba materiálu                |  1  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|502  | Spotřeba energie                 |  2  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|503  | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek   |  3  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|504  | Prodané zboží                  |  4  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
    |511  | Opravy a udržování                |  5  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|512  | Cestovné                     |  6  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|513  | Náklady na reprezentaci             |  7  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|518  | Ostatní služby                  |  8  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|521  | Mzdové náklady                  |  9  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|524  | Zákonné sociální pojištění            | 10  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|525  | Ostatní sociální pojištění            | 11  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|527  | Zákonné sociální náklady             | 12  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|528  | Ostatní sociální náklady             | 13  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|531  | Daň silniční                   | 14  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|532  | Daň z nemovitostí                | 15  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|538  | Ostatní daně a poplatky             | 16  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|541  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 17  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|542  | Ostatní pokuty a penále             | 18  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|543  | Odpis nedobytné pohledávky            | 19  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|544  | Úroky                      | 20  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|545  | Kursové ztráty                  | 21  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|546  | Dary                       | 22  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|548  | Manka a škody                  | 23  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|549  | Jiné ostatní náklady               | 24  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|551  | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného    |    |       |        |      |     |
|   | majetku                     | 25  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|552  | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.  |    |       |        |      |     |
|   | a hmot. majetku                 | 26  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|553  | Prodané cenné papíry a vklady          | 27  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|554  | Prodaný materiál                 | 28  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|556  | Tvorba zákonných rezerv             | 29  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|559  | Tvorba zákonných opravných položek        | 30  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|581  | Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ.    |    |       |        |      |     |
|   | složkami                     | 31  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|582  | Poskytnuté příspěvky               | 32  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32)          | 33  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|601  | Tržby za vlastní výrobky             | 34  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|602  | Tržby z prodeje služeb              | 35  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|604  | Tržby za prodané zboží              | 36  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|611  | Změna stavu zásob nedokončené výroby       | 37  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|612  | Změna stavu zásob polotovarů           | 38  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|613  | Změna stavu zásob výrobků            | 39  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|614  | Změna stavu zvířat                | 40  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|621  | Aktivace materiálu a zboží            | 41  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|622  | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 42  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|623  | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     | 43  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|624  | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku      | 44  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|641  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení        | 45  |       |        |      |         |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|642  | Ostatní pokuty a penále             | 46  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|643  | Platby za odepsané pohledávky          | 47  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|644  | Úroky                      | 48  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|645  | Kursové zisky                  | 49  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|648  | Zúčtování fondů                 | 50  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|649  | Jiné ostatní výnosy               | 51  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|652  | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a    |    |       |        |      |     |
|   | hmotného majetku                 | 52  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|653  | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů     | 53  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|654  | Tržby z prodeje materiálu            | 54  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|655  | Výnosy z krátkodobého finančního majetku     | 55  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|656  | Zúčtování zákonných rezerv            | 56  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|657  | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     | 57  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|659  | Zúčtování zákonných opravných položek      | 58  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|681  | Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními  |    |       |        |      |     |
|   | složkami                     | 59  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|682  | Přijaté příspěvky                | 60  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|684  | Přijaté členské příspěvky            | 61  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|691  | Provozní dotace                 | 62  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|Účtová třída 6 celkem         (řádek 34 až 62)  | 63  |       |        |      |     |
+---------------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|Hospodářský výsledek před zdaněním    (ř. 63 - 33)  | 64  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|591  | Daň z příjmů                   | 65  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|595  | Dodatečné odvody daně z příjmů          | 66  |       |        |      |     |
+------+--------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
|Hospodářský výsledek po zdanění  (ř. 64 - 65 - 66) (+/-)| 67  |       |        |      |     |
+---------------------------------------------------------+--------+-------------+---------------+------------+---------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Odesláno dne:         Razítko:        Podpis odpovědné        Podpis osoby odpovědné    |
|                            osoby:             za sestavení:         |
|                                                           |
|                                                           |
|                                            Okamžik            |
|                                            sestavení:          |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                            Telefon:           |
|                                                           |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Příloha 6
PŘÍLOHA k účetní závěrce
Ministerstvo financí
schváleno                                            +--------------------+
č.j. 283/76 102/2000               Příloha k účetní závěrce            |  Úč NO 3 - 01  |
s účinností pro                                         +--------------------+
nevýdělečné organizace             k.....................200...       Název a sídlo účetní jednotky
                          (v celých tis. Kč)
                                              ............................

                          +---------------+           ............................
                          |   IČO    |
                          +---------------+           ............................
                          |        |
                          +---------------+           ............................

Účetní jednotka doručí:                                  ............................
1 x příslušnému
  finančnímu úřadu

Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona

Doplňující údaje:

+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             |       |     Přijato   |   Skutečnost    |
|           Název údaje             | č. ř.   +----------------------+-----------------------+
|                                 |       |       1    |     2       |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu    |       |           |            |
|(celkem)                         | 1     |           |            |
+-----------------+---------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
| z toho:    |systémové dotace na dlouhodobý     |       |           |            |
|         |majetek                | 2     |           |            |
|         +----------+----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|         z toho na:| vědu a výzkum       | 3     |           |            |
|              +----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|              | vzdělávání pracovníků   | 4     |           |            |
|              +----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|              | informatiku        | 5     |           |            |
|         +----------+----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|         |individuální dotace na jmenovité akce | 6     |           |            |
+-----------------+---------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek  |       |           |            |
|(celkem)                         | 7     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních     |       |           |            |
|samosprávných celků                   | 8     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu       | 9     |           |            |
+----------------------------+----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|         z toho na:| vědu a výzkum       | 10     |           |            |
|              +----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|              | vzdělávání pracovníků   | 11     |           |            |
|              +----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|              | informatiku        | 12     |           |            |
+----------------------------+----------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních       |       |           |            |
|samosprávných celků                   | 13     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz        | 14     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Pohledávky celkem (účt. sk. 31, 34, 35 a účet 378)    | 15     |       x    |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379)   | 16     |       x    |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 17     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 18     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 19     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 20     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 21     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 22     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 23     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 24     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+
|                             | 25     |           |            |
+---------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------+

Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení
majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní
předpis nebo zřizovatel (jako další část dodatku).

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Odesláno dne:         Razítko:        Podpis odpovědné        Podpis osoby odpovědné    |
|                            osoby:             za sestavení:         |
|                                                           |
|                                                           |
|                                                           |
|                                            Telefon:           |
|                                                           |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích
2 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
3 § 20f a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4 Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
5 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
6 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
7 Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi
zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
8 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
9 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
10 § 20f a následující občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
11 Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
12 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
13 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
14 Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi
Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
Zákon České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
15 Např. zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
16 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
17 Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
18 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
19 § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
20 § 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
21 § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
22 § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
23 Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
24 § 121 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 42 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
25 Vyhláška č. 193/1995 Sb., kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů.
26 § 9 zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
27 § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
28 Např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.