Opatření ze dne 25.9.2002, kterým se mění opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

25.9.2002 | Sbírka:  8/2002 (CBN) | Částka:  14/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 9/2002 (OP)
8/2002
OPATŘENÍ
České národní banky ze dne 25. září 2002, kterým se mění opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
Opatření České národní banky č. 7 ze dne 19. prosince 2001, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, se mění takto:
1. V části 2 přílohy "Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)" se doplňuje a mění popis datových souborů, včetně popisu datových oblastí, jednovýkazových kontrol a grafického znázornění struktur datových souborů, podle přílohy č. 1 tohoto opatření.
2. V části 2 přílohy "Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)" se ruší datové soubory RISIFE60, RISIFE20, RISIFE40, RISIFE81, RISIFE82, příslušející k výkazům V(ČNB)7-12, V(ČNB)18-12, V(ČNB)22-12, V(ČNB)51-12 a V(ČNB)52-12.
3. Znění části 3 přílohy "Mezivýkazové kontroly" se nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 2 tohoto opatření.
4. V části 4 přílohy "Informační prvky" se doplňují a mění informační prvky podle přílohy č. 3 tohoto opatření.
5. V části 4 přílohy "Informační prvky" se ruší informační prvky podle přílohy č. 4 tohoto opatření.
6. V části 6 přílohy "Číselníky s příslušnými doménami" se mění číselníky a domény podle přílohy č. 5 tohoto opatření.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér
v z. RNDr. Luděk Niedermayer v.r.
Sekce měnová a statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 22441 4446
Příl.
Přílohy:
1. Doplněné a změněné datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
2. Mezivýkazové kontroly
3. Doplněné a změněné informační prvky
4. Zrušené informační prvky
5. Změněné číselníky a domény
-------------------------------------------------
*) Přílohy nebyly do ASPI zařazeny.