Oznámení ze dne 19.12.2001 o vydání opatření č. 7, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

22.1.2002 | Sbírka:  9/2002 (OP) | Částka:  11/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Prováděcí: 10/2002 (CBO), 6/2002 (CBO)
Aktivní derogace: 8/2001 (OP)
Pasivní derogace: 8/2002 (CBN), 309/1999 Sb.
7/2001
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 19. prosince 2001,
kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
Změna: 8/2002
Česká národní banka podle § 41 odst. 3 zákona České národní banky č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
(1) Banky1) a pobočky zahraničních bank2) (dále jen "banka") sestavují výkazy stanovené opatřením České národní banky3) (dále jen "předkládané výkazy") podle metodiky pro sestavování výkazů využívající metodických nástrojů metainformačního systému Bankovního informačního systému4) (dále jen "nástroje metainformačního systému").
(2) Tímto opatřením se pro metodiku sestavování výkazů podle odstavce 1 stanoví:
a) metodický popis datových souborů přiřazených k jednotlivým výkazům včetně metodického vymezení obsahu a parametrů vykazovaných údajů,
b) kontrolní vazby mezi údaji v jednotlivých předkládaných výkazech a mezi údaji různých předkládaných výkazů (dále jen "kontrola"),
c) nástroje metainformačního systému a jejich konkretizace použité pro popis datových souborů a kontrol,
d) ostatní metodické podmínky pro sestavování a předkládání výkazů.
§ 2
(1) Při sestavování výkazů a vytváření příslušných datových souborů používají banky tyto nástroje metainformačního systému:
a) informační prvky,
b) parametry,
c) číselníky a domény nad číselníky,
d) datové typy a domény nad datovými typy,
e) datové oblasti,
f) datové soubory,
g) jednovýkazové a mezivýkazové kontroly,
h) kontroly časových řad.
(2) Metodické popisy datových souborů pro předkládané výkazy s připojenými jednovýkazovými kontrolami, mezivýkazové kontroly a příslušná konkretizace ostatních nástrojů metainformačního systému (dále jen "metodika") jsou stanoveny v příloze tohoto opatření.
(3) Součástí metodického popisu datového souboru je grafické znázornění struktury datového souboru se specifikací
a) údajů vykazovaných bankou,
b) údajů nevykazovaných bankou z důvodu sdílení údajů v rámci daného výkazu nebo několika výkazů dopočítávání údajů Českou národní bankou nebo nesledování údajů v daném výkazu.
(4) Pro automatizaci přípravy předávacích datových souborů5) použijí banky elektronický ekvivalent metodiky, který obdrží od České národní banky formou elektronické zprávy "Popis metainformací SÚD ČNB"6) odpovídající normě ČSN ISO 9735 Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT).
§ 3
(1) Banky při předkládání výkazů odpovídají za soulad vykazovaných údajů s metodickým popisem příslušných datových souborů a za
a) dodržení jednovýkazových kontrol stanovených pro jednotlivé výkazy a jim příslušné datové soubory,
b) dodržení mezivýkazových kontrol stanovených pro skupiny vzájemně provázaných výkazů a datových souborů, popřípadě pro údaje daného výkazu sestaveného k různým termínům,
c) za soulad hodnot výkazů s předchozími údaji příslušné časové řady s výjimkou odůvodněných případů.
(2) Při provádění kontrol druhu chyba, podezření na chybu nebo upozornění (část 1 přílohy tohoto opatření) a provádění kontrol časových řad a v případě nesplnění kontrol druhu chyba, podezření na chybu a kontrol časových řad postupují Česká národní banka a banky podle zvláštního opatření7). Prověrku dodržení logických vazeb a podmínek uvedených v informativních kontrolách provádí Česká národní banka po přijetí výkazu informační službou České národní banky. V případě důvodné pochybnosti o správnosti nebo úplnosti hodnot údajů výkazu podle výsledku prověrky dodržení kontrol druhu upozornění a informativní (část 1 přílohy tohoto opatření) může Česká národní banka požádat banku o vysvětlení zjištěných nesrovnalostí, popřípadě o zaslání opravy.
§ 4
(1) Banky čerpají údaje potřebné pro sestavení předkládaných výkazů ze svých informačních systémů, zejména ze svého účetnictví, podle definic ukazatelů a jim přiřazených účtů uvedených v popisech příslušných informačních prvků, při dodržení stanovené metodiky účetnictví a pravidel účetní závěrky8) přiměřeně k povaze jednotlivých výkazů. Pro zachycení vazby údajů výkazů na účetnictví jsou použity v popisech informačních prvků kódy účtových tříd, účtových skupin a doporučených syntetických účtů stanovené k tomuto účelu Českou národní bankou (část 9 přílohy tohoto opatření) v návaznosti na směrnou účtovou osnovu pro banky a některé finanční instituce9).
(2) Banky zahrnují údaje ze své pobočky v zahraničí do výkazových údajů za banku v České republice a v zahraničí10) v souladu s příslušnými právními předpisy a opatřeními pro oblast účetnictví11).
(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené metodikou účetnictví8), pokud není v popisech datových souborů stanoveno jinak. Pro oceňování úvěrů, vkladů a stanovených druhů cenných papírů ve výkazech Bil(ČNB)1-12, Bil(ČNB)7-12, Dev(ČNB)11-12 a ve výkazech řady V a VST se stanovenou vazbou na účetnictví používají banky statistickou nominální hodnotu podle číselníku BA0086 uvedeného v části 6 přílohy tohoto opatření.
(4) Při zařazování výchozích údajů pod rezidenty a nerezidenty pro účely sestavení předkládaných výkazů postupují banky podle tohoto opatření (číselník BA0036 v části 6 přílohy) a zvláštního opatření Ministerstva financí České republiky12). Ve výkazech předkládaných za banku v České republice a v zahraničí se údaje o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu, které se týkají poboček a jiných organizačních složek tuzemských bank v zahraničí, vykazují pod nerezidenty.
(5) Při zařazování údajů o pohledávkách a závazcích banky vůči měnovým finančním institucím, které jsou rezidenty členských států Evropské unie, používají banky pro jejich identifikaci a klasifikaci Seznam měnových finačních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou.
(6) Přepočet údajů v cizích měnách na vykazované údaje v české měně provádějí banky podle zvláštního opatření Ministerstva financí České republiky13) a sdělení Ministerstva financí České republiky a České národní banky14) směnnými kursy devizového trhu. Banky použijí pro přepočet kursy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kursy devizového trhu, použijí banky kursy kotované vykazující bankou ke dni sestavení výkazu.
(7) Dnem sestavení výkazu, který je v popisech datových souborů označen jako "Stav ke dni", se rozumí:
a) u výkazů s údaji pouze za skutečnost poslední kalendářní den sledovaného období,
b) u výkazů řady P dny stanovené v popisu datového souboru v úvodní slovní charakteristice daného souboru,
c) u výkazu Bil(ČNB)7-12 při předkládání na vyžádání poslední pracovní den předcházející stanovený den předložení,
d) u výkazů řady BD při předkládání na vyžádání den stanovený příslušným útvarem bankovního dohledu České národní banky.
§ 5
Právnické osoby, kterým zaniklo povolení působit jako banka, a pobočky zahraničních bank po zániku povolení působit jako banka uděleného pro ně příslušným zahraničním bankám, které předkládají výkazy České národní bance podle zvláštního předpisu15), sestavují tyto výkazy podle metodiky a ostatních metodických podmínek pro sestavování a předkládání výkazů stanovených tímto opatřením.
§ 6
Zrušuje se opatření České národní banky č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 4. července 2001.
§ 7
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení
Guvernér
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. v.r.
Sekce statistiky
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Karnet, CSc.,
linka 4446
Příl.
Část 1: Vymezení použitých nástrojů metainformačního systému
Část 2: Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)
Část 3: Mezivýkazové kontroly
Část 4: Informační prvky
Část 5: Parametry
Část 6: Číselníky s příslušnými doménami
Část 7: Datové typy a domény k datovým typům
Část 8: Způsob provádění kontrol časových řad
Část 9: Kódy účtových tříd, účtových skupin a doporučených syntetických účtů
------------------------------------------------------------------
*) Příloha nebyla do ASPI zařazena.
Přílohy č. 2, 3, 4 a 6 byly změněny opatřením ČNB č. 8/2002.
1) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 1 opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.
4) § 5 a § 10 výnosu Státní banky československé č. 2/1991, o Bankovním informačním systému, vyhlášeného oznámením v částce 7/1991 Sb.
5) § 3 odst. 2 opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001.
6) § 15 opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, oznámeného v částce 100/1997 Sb.
7) § 19 až 21 opatření České národní banky č. 10 ze dne 6. listopadu 1997.
8) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce.
9) Opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
10) § 2 odst. 2 písm. b) opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001.
11) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
12) Článek XXI části A přílohy č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001.
13) Opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 282/63114/1995, kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně, oznámené v částce 69/1995 Sb.
14) Sdělení Ministerstva financí České republiky a České národní banky o postupu při zavádění hotovostního eura od 1. 1. 2002, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva financí České republiky č.j. 282/100 329/1998 a České národní banky č.j. 2000/1 605/610 z 8. listopadu 2000 o postupu při zavedení jednotné evropské měny od 1. 1. 1999 a o postupu při zavedení jednotné evropské měny v Řecku.
15) § 6 odst. 2 a 3 opatření České národní banky č. 6 ze dne 30. listopadu 2001.